Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 2 Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 39 622 732,60 zł

3 3

4 4

5 Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja (RAWiK Sp. z o.o.). Spółka będzie właścicielem i operatorem majątku wodno-kanalizacyjnego wytworzonego w ramach projektu. Dla potrzeb realizacji projektu w strukturze organizacyjnej Spółki powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) pełni Prezes Spółki – Czesław Kierebiński. 5

6 Projekt obejmuje najpilniejszy do realizacji zakres prac w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uwzględniony w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2009-2013 6 Zakres projektu w ujęciu geograficznym obejmuje obszar Aglomeracji Rawa Mazowiecka w części obejmującej teren miasta Rawa Mazowiecka oraz oczyszczalnię ścieków, która jest zlokalizowana na terenie miejscowości Żydomice w obrębie gminy Rawa Mazowiecka.

7 W ramach projektu są zrealizowane następujące zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków, Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I. Nad w/w zadaniami sprawują pieczę dwaj Inżynierowie Kontraktów wyłonieni w odrębnych postępowaniach przetargowych. 7

8 Zadanie,,Modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000m 3 /dobę obejmuje: przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego, modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowę instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu, instalację systemu AKPiA i monitoringu dla całej oczyszczalni. przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika, 17 maja 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – firmą K.T.S. ELPOM S.A.. W dniu 01.12.2011 r. Beneficjent wypowiedział Kontrakt z winy Wykonawcy. Planowany termin przekazania placu budowy nowemu Wykonawcy, który zrealizuje pozostałą do ukończenia część robót to IV kwartał 2012 r. Nadzór inwestorski sprawuje firma BIPROWOD –Warszawa Sp. z o.o. Termin zakończenia robót – IV kwartał 2013 r. 8

9 Modernizacja oczyszczalni ścieków Wykonany zbiornik WKFz i zbiornik biogazu 9

10 10 Zmodernizowany budynek wielofunkcyjny Modernizacja oczyszczalni ścieków

11 Budowę 8 km i modernizację 2 km kanalizacji sanitarnej, Budowę 3 km i modernizację 1 km kanalizacji deszczowej, Zadanie,,Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych - budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach realizacji projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I obejmuje: 11

12 Budowę 3 km sieci wodociągowej Modernizację 5 km sieci wodociągowej Zadanie jest realizowane metodą,,zaprojektuj i wybuduj (tzw. żółty FIDIC) 20 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót - Molewski Sp. z o. o. z Chodecza. Nadzór inwestorski sprawuje Konsorcjum: PHIN Consulting Sp. z o.o. - Lider, Mirosław Basta – Partner. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – 27 miesięcy od daty Rozpoczęcia robót budowlanych tj. od 20.05.2011 r. 12

13 13 Infrastruktura sieciowa Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Konstytucji 3-go Maja w Rawie Mazowieckiej

14 14 Infrastruktura sieciowa Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jerozolimskiej w Rawie Mazowieckiej

15 Projekt finansowany będzie z następujących źródeł: środków z budżetu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w kwocie 7 768 989 zł, (co stanowi 11,42% całkowitych kosztów kwalifikowalnych) środków własnych Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w łącznej kwocie 20 659 343,40 zł, w tym ze środków pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 20 404 239 zł (co stanowi 29,98% całkowitych kosztów kwalifikowalnych), dotacji z Funduszu Spójności w wysokości 39 622 732,60 zł. (co stanowi 58,23% całkowitych kosztów kwalifikowalnych), ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 15

16 16

17 17 Cele projektu Z achowanie bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, jakim jest rezerwat wodny Rawka (utworzony w 1983 roku) oraz obszaru Natura 2000 nr PLH100015,,Dolina Rawki. Poprawa spójności społeczno - gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi terenami kraju. Przyczynienie się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans m.in. w zakresie równości szans mieszkańców w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej. Aglomeracja stanie się obszarem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i inwestorów. Poprawa walorów turystycznych regionu

18 18 Cele projektu Wyposażenie obszaru aglomeracji Rawa Mazowiecka w infrastrukturę techniczną umożliwiającą spełnienie wymogów zawartych w prawodawstwie unijnym i krajowym. Umożliwienie realizacji Programów dla miasta Rawa Mazowiecka w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – ze względu na brak wystarczających środków dotychczasowe tempo realizacji jest za wolne w stosunku do występujących potrzeb oraz wymagań stawianych przez prawo. Zapewnienie mieszkańcom aglomeracji odpowiedniej ilości i jakości wody do picia oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez stworzenie pierścieniowego systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji o 7,5%.

19 19 Cele projektu Infrastruktura techniczna, która powstanie w wyniku realizacji projektu umożliwi odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami: Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

20 20 Cele projektu Umożliwienie przyrodniczego zagospodarowania osadów w wyniku przebudowy instalacji gospodarki osadowej w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków. Likwidacja niedopuszczalnych rozwiązań w zakresie systemu kanalizacji m.in. likwidacja przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej w centrum miasta, ograniczenie wpływu zanieczyszczonej deszczówki do odbiornika poprzez budowę separatorów. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i powierzchniowych poprzez zmniejszenie przenikania ścieków z sieci kanalizacyjnej w wyniku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

21 21 Cele projektu Spełnienie przez aglomeracje o wielkości powyżej 2 000 RLM wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aglomeracja Rawa Mazowiecka (powołana na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 11/06 z dnia 01.02.2006), o wielkości 54 430 RLM*, jest ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ramach projektu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna, która zapewni wzrost liczy użytkowników korzystających z podłączenia do niej o 988 osób. W rok po zakończeniu Projektu nastąpi przyrost oczyszczonych ścieków 1 034 RLM. * RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców

22 22 Realizacja projektu wymaga m.in.: 1.Stałej kontroli wytycznych i przepisów obowiązujących Beneficjentów, 2.Ciągłego monitorowania zasobów służących realizacji projektu, 3.Prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, 4.Odpowiedzialności i determinacji we wdrażaniu procedur dotyczących realizacji, 5.Archiwizacji dokumentacji.

23 23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google