Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Warszawa, 21 kwietnia 2007 r. Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Warszawa, 21 kwietnia 2007 r. Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Warszawa, 21 kwietnia 2007 r. Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Warszawa, 21 kwietnia 2007 r.

2 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013) Programy Operacyjne: -PO Innowacyjna Gospodarka -Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej -PO Rozwój Polski Wschodniej -16 Regionalnych Programów Operacyjnych -PO Infrastruktura i Środowisko -PO Kapitał Ludzki -PO Pomoc Techniczna + PO Rozwój Obszarów Wiejskich (WPR) Nowa perspektywa finansowa 2007-2013

3 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) Według wizji SRK Polska w 2015 to kraj: o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców silnej i konkurencyjnej gospodarce zdolny do tworzenia nowych miejsc pracy W SRK zaznacza się, iż: podniesienie jakości życia nastąpi również poprzez uczestnictwo w turystyce jednym z celów SRK jest poprawa stanu infrastruktury kultury, sportu i turystyki

4 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO/NSS) Cel strategiczny NSRO dla Polski Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej W NSRO wskazuje się na: wykorzystanie zróżnicowanych przestrzennie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji. rozwój sektora usług (dotyczyć to będzie usług rynkowych w tym sektora turystyki i kultury)

5 Wsparcie rozwoju turystyki w programach operacyjnych na lata 2007-2013 1.PO Innowacyjna Gospodarka 2.16 Regionalnych Programów Operacyjnych 3.Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 4.PO Rozwój Polski Wschodniej 5. PO Infrastruktura i Środowisko 6. PO Kapitał Ludzki + PO Rozwój Obszarów Wiejskich (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej)

6 PODZIAŁ ŚRODKÓW POMIĘDZY PROGRAMY OPERACYJNE Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Tertytorialnej Program Operacyjny Polska Wschodnia 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Program operacyjny 4%4%731,0 3,4%2 273,7 23,8%23,8%15 985,5 0,8%516,7 12,3%8 254,8 14,4%9 707,1 41,3%27 848,2 alokacja w % Alokacja (mln EUR)

7 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (1) Priorytet 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Cel priorytetu: Wzmocnienie marki Polska przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych. Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski (30 mln euro) Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (138 mln euro)

8 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (2) Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Opis działania Wsparcie projektów w zakresie rozwoju i promocji konkurencyjnych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym. Wspierane będą m.in. projekty: obejmujące prowadzenie badań ruchu turystycznego i badań marketingowych w zakresie tworzenia strategii i planów promocji oraz przeprowadzania kampanii reklamowych, tworzenie i obsługiwanie ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej i systemu rezerwacji, działania marketingowe związane realizacją Programu Ambasadorów Kongresów oraz wsparciem miejskich convention bureaus, w zakresie tworzenia Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej (POIT) za granicą, działania marketingowe związane z organizacją kampanii produktowych, w tym także organizacja seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli mediów i przedstawicieli branży turystycznej.

9 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (4) Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Opis działania W ramach działania zaplanowano dofinansowanie inwestycji mających na celu wzmocnienie konkurencyjnych projektów turystycznych o charakterze liniowym, posiadających znaczenie ponadregionalne. Wspierane będą: 1.kompleksowe projekty ponadregionalne obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę liniowych produktów turystycznych 2.projekty polegające na łączeniu atrakcji turystycznych, wspartych w ramach RPO lub z innych źródeł, w produkty turystyczne o charakterze liniowym i ponadregionalnym, poprzez standaryzację usług w ramach danego szlaku W/w typy projektów mogą obejmować również działania promocyjne, ściśle związane z realizowanymi w ramach projektu inwestycjami.

10 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (5) Wspierana będzie w szczególności budowa, rozbudowa, modernizacja lub zagospodarowanie: infrastruktury turystyki wodnej, rowerowej, narciarskiej, konnej; obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne; infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej jak np. wiosek tematycznych; infrastruktury związanej z trasami kolejek wąskotorowych łączących atrakcje turystyczne wraz z zakupem taboru; szlakami samochodowymi łączącymi atrakcje turystyczne; odrestaurowanie, modernizacja lub zagospodarowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne; budowa infrastruktury towarzyszącej turystyce kwalifikowanej m.in. punktów rekreacyjnych wzdłuż szlaków, parkingów przy atrakcjach i obiektach turystycznych, wykonanie schronów kajakowych i rowerowych, stworzenie punktów widokowych.

11 PO IG dla Przedsiębiorców Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (innowacyjne zmiany organizacyjne) Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych – centra usług wspólnych, centra IT, centra badawczo-rozwojowe) Działanie 6.1 Paszport do eksportu (doradztwo, szkolenia, badania rynków zagranicznych, udział w przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych, wyszukiwanie partnerów i kanałów dystrybucji, przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych)

12

13 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Odrębny priorytet Turystyka - w 7 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) Priorytet Turystyka połączony z kulturą, współpracą międzynarodową i infrastrukturą społeczną - w 4 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) Działania dotyczące turystyki w ramach priorytetów społeczno-gospodarczych - w pozostałych 5 RPO Średni udział środków przeznaczonych na turystykę w całości alokacji to około 6 % Łącznie 1,03 mld EUR

14 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1. Współpraca transgraniczna: trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii) Polska – Republika Czeska Polska – Słowacja Polska – Litwa Polska – Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk) 2. Współpraca transnarodowa: Obszar Europy Środkowo-Wschodniej Region Morza Bałtyckiego 3. Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE

15 PO Rozwój Polski Wschodniej(1) Priorytet II Wojewódzkie ośrodki wzrostu (2,5 mld euro) Działanie II.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej (0,8 mld euro) Indykatywny Plan Inwestycyjny (projekty kluczowe) Realizacja II etapu budowy regionalnego Centrum Targowo- Wystawienniczego w Lublinie Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju aglomeracji lubelskiej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka: centrum konferencyjno-wystawienniczego i hotelowo rekreacyjnego na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik Budowa Samorządowego Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnego i Wdrażania Projektów w Lublinie Budowa Zespołu Konferencyjnego z zapleczem w Suwałkach Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie

16 PO Rozwój Polski Wschodniej(2) Priorytet III Infrastruktura transportowa Działanie III.2. Trasy rowerowe (Projekt kompleksowy obejmujący swym zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej) Kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. 2 komponenty: budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych (głównie na terenie miast), które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się po mieście a także bezpiecznie wyprowadzą ruch rowerowy poza obszar miejski Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim

17 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe (0,4 mld euro) Działanie 12.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Projekty dotyczące m.in. rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z i ich otoczeniem. Beneficjenci: jednostki samorz ą du terytorialnego, ko ś cielne osoby prawne, instytucje kultury: samorz ą dowe, pa ń stwowe oraz współprowadzone z ministrem wła ś ciwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, uczelnie publiczne, archiwa pa ń stwowe, Kopalnia Soli w Wieliczce i Bochni, organizacje pozarz ą dowe ze sfery kultury działaj ą ce w interesie publicznym.

18 PO Kapitał ludzki Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw – 0,672 mld EUR Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw przez inwestycje w kapitał ludzki (szkolenia oraz doradztwo o charakterze ponadregionalnym) i poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki – 1, 588 mld EUR Dla wzmocnienia atrakcyjności regionów - rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych i wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu. Priorytet X. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 0,26 mld EUR Wsparcie dla inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych dla tworzenia i realizacji lokalnych strategii rozwoju kapitału ludzkiego przez zatrudnienie, integrację społeczną oraz edukację na obszarach wiejskich.

19 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Działania Osi 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 345 mln EUR M.in. wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Beneficjent: osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Odnowa i rozwój wsi - 589 mln EUR M.in. Wsparcie dla inwestycji iw zakresie m.in remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; Beneficjent: Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 1 023 mln EUR M.in. wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

20 UŻYTECZNE ADRESY Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl Portal Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl (zakładka Turystyka)

21 Departament Turystyki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. 0 22 693-49-40 Fax. 022 693-40-44 turystyka@mg.gov.pl www.mg.gov.pl/turystyka


Pobierz ppt "Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Warszawa, 21 kwietnia 2007 r. Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google