Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI
Możliwości rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej w gminach uzdrowiskowych

2 Rola turystyki w rozwoju uzdrowisk
Turystyka jest klamrą spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś, dziedziną nadającą nowy sens obszarom podmiejskim z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi. Dzięki rozwojowi turystyki, a zwłaszcza niektórych form gospodarki turystycznej, uzyskuje się środki i narzędzia realizacji złożonych celów społecznych i gospodarczych.

3 Rola turystyki w rozwoju uzdrowisk
Polska posiada cenne bogactwa w postaci zasobów przyrodoleczniczych i uzdrowisk. Uzdrowiska w Polsce, w znacznej większości, położone są w najpiękniejszych regionach o bogatych walorach turystycznych i wypoczynkowych i drzemie w nich olbrzymi potencjał gospodarczy, który może być odpowiednim instrumentem w walce z bezrobociem i doskonałym czynnikiem rozwoju gospodarczego.

4 Turystyka zdrowotna Na wzór tendencji w krajach zachodnich, polskie uzdrowiska, ażeby być konkurencyjnymi, powinny rozszerzać i doskonalić profil swojej działalności i unowocześniać infrastrukturę, oferować coraz bogatszy zakres atrakcyjnych produktów z dziedziny medycyny, wypoczynku, kultury, turystyki, sportu i rozrywki, w ten sposób zdobywając nową, bardziej zamożną klientelę krajową i zagraniczną oraz uzyskując lepsze efekty ekonomiczne swojej działalności.

5 Produkty turystyczne Uzdrowiska polskie mogą oferować przybywającym takie produkty turystyczne jak: turystyka wypoczynkowa (formy stacjonarnego wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego dla różnych segmentów), turystyka kwalifikowana i specjalistyczna (piesza, rowerowa narciarska, wodna, konna, przyrodnicza oraz inne formy o charakterze alternatywnym), turystyka kulturowa, szczególnie w miejscowościach historycznych, turystyka kongresowa.

6 Cel operacyjny I.5 – Rozwój wiodących typów turystyki
Turystyka uzdrowiskowa w projekcie „Strategii rozwoju turystyki na lata ” Obszar Priorytetowy I – Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności Cel operacyjny I.5 – Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.1 – Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz turystyki typu wellness

7 Turystyka uzdrowiskowa w projekcie „Strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014”
Wybór turystyki uzdrowiskowej jest podyktowany uzyskaniem następujących oczekiwanych efektów: rewitalizacja miejscowości uzdrowiskowych, możliwość kreowania nowych ośrodków w oparciu o bogate regionalne zasoby środowiskowe (mikroklimat, źródła itp.), duże możliwości wprowadzania innowacji, w tym technologicznych, w ofercie tego typu turystyki, w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych,

8 Turystyka uzdrowiskowa w projekcie „Strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014”
możliwość stworzenia w kraju nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów itp. (powstrzymanie zjawiska migracji), generowanie oferty o wysokiej jakości i dochodowości. Sekwencja przedsięwzięć składających się na realizację niniejszego działania obejmuje: prowadzenie prac badawczych dla identyfikowania kolejnych miejsc o walorach uzdrowiskowych,

9 Turystyka uzdrowiskowa w projekcie „Strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014”
przedsięwzięcia podwyższające estetykę i wyposażenie miejscowości uzdrowiskowych, opracowywanie innowacyjnych produktów i usług uzdrowiskowych, prowadzenie działań marketingowych nakierowanych na stworzenie polskiej marki uzdrowiskowej w oparciu o renomę i potencjał najlepszych uzdrowisk.

10 Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013
Na przyszłość polskich uzdrowisk niebagatelny wpływ będzie miało przeznaczenie środków unijnych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i podwyższenie standardu bazy hotelowo-leczniczej obiektów lecznictwa uzdrowiskowego. Lata to nowy okres budżetowy Unii Europejskiej, w którym przewidziano dla Polski znaczne środki finansowe ( ogółem około 1,5 miliarda euro) na rozwój turystyki.Te czynniki to nowe otwarcie – to szansa na prawdziwy rozwój sektora turystyki w Polsce.

11 około miliarda euro w Regionalnych Programach Operacyjnych,
Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach W większości programów operacyjnych na lata przewiduje się wsparcie dla rozwoju turystyki: 168 mln euro w dyspozycji Polskiej Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej i 30 mln euro w dyspozycji POT jako beneficjenta systemowego, około miliarda euro w Regionalnych Programach Operacyjnych, nie licząc programów i priorytetów komplementarnych.

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Podstawowym programem, w którym przewidziane jest wsparcie dla polskiej turystyki z funduszy strukturalnych na poziomie krajowym jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Turystyka jest wspierana w ramach dwóch działań 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski oraz 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Dla działania 6.4 rolę Instytucji Wdrażającej w latach będzie pełniła Polska Organizacja Turystyczna a w przypadku działania 6.3 POT będzie beneficjentem systemowym.

13 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (1)
Rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Działania 6.4. PO IG: kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym, projekty liniowe i sieciowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotów, Projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

14 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (2)
Z dofinansowania wyłączone są inwestycje w infrastrukturę noclegową i gastronomiczną. Dotacja w ramach projektu nie może stanowić pomocy publicznej. Minimalna całkowita wartość projektu nie powinna być niższa niż 10 mln zł. Preferowane będą projekty, w przypadku których inwestycja gotowa będzie do realizacji przed 30 czerwca 2009r., a jej zakończenie nastąpi do dnia 1 stycznia 2012r.

15 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (3)
Polska Organizacja Turystyczna jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozpoczęła 8 kwietnia br. nabór projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4. Termin zgłaszania projektów do Polskiej Organizacji Turystycznej mija 20 maja 2008 r.

16 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (4)
Beneficjentem tego działania mogą być jednostki instytucji administracji samorządowej i rządowej oraz instytucje im podległe, a także organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia non-profit działające na rzecz sektora turystycznego. Unijne środki pomocowe skierowane są na wsparcie najważniejszych, unikatowych przedsięwzięć turystycznych, które w naszym kraju stworzą atrakcyjną ofertę turystyczną w związku z organizacja przez Polskę Mistrzostw Euro 2012.

17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Przedsiębiorstwa turystyczne mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje w ramach działań 4.4 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” – centra usług wspólnych, centra IT, centra badawczo-rozwojowe).

18 Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie turystyki zostało uwzględnione we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych, co odzwierciedla fakt, że wszystkie polskie regiony widzą swoją szanse w tym sektorze gospodarki. W ramach tych programów przewidziana jest przede wszystkim budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej, takiej m.in. jak: infrastruktura noclegowa i gastronomiczna, publiczna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, infrastruktura uzdrowiskowa, system informacji turystycznej oraz promocja turystyki. W latach na poziomie regionalnym przewiduje się wsparcie turystyki w kwocie około 1 mld euro. W Województwie Dolnośląskim jako jedynym uzdrowiska znalazły się w nazwie priorytetu „Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego”.

19 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (1)
Program będzie realizowany na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Programu, wsparcie zostanie udzielone m.in. na kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego obejmujący swoim zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej.

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program ten przewiduje wsparcie projektów, które mogą w sposób pośredni przyczynić się do rozwoju turystyki. Realizowane będą projekty dotyczące m.in. rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem (jak np. domy zdrojowe, pijalnie wód, parki zdrojowe itp.) (działanie Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w Priorytecie XII Kultura i dziedzictwo kulturowe – 0,4 mld euro).

21 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (1)
Przewiduje się realizację następujących programów z udziałem Polski: Współpraca transgraniczna: trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii), Polska – Republika Czeska, Polska – Słowacja, Polska – Litwa, Polska-Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk),

22 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2)
2.Współpraca transnarodowa: Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, Region Morza Bałtyckiego, 3. Program współpracy międzynarodowej obejmujący całe terytorium UE.

23 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (1)
Program ten stworzony został w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wsparcie w zakresie rozwoju turystyki stwarzają w nim zapisy działań w ramach osi 3: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 345 mln EUR m.in. wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem Beneficjent: osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik, „Odnowa i rozwój wsi” – 589 mln EUR m.in. wsparcie dla inwestycji i w zakresie m.in. remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych

24 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (2)
Beneficjent: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – mln EUR m.in. wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem Beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej

25 Korzyści płynące ze wsparcia z funduszy UE
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej mają olbrzymi wpływ na zmiany zachodzące we wszystkich polskich regionach, w tym zmiany wpływające na rozwój turystyki w naszym kraju. Zważywszy na zwiększone możliwości wsparcia turystyki w latach w związku ze zwiększeniem liczby środków w nowej perspektywie finansowej oraz regionalizacją wsparcia, można przewidywać, że fundusze strukturalne w tej perspektywie finansowej przyczynią się w znaczący sposób do zwiększenia atrakcyjności polskiego produktu turystycznego oraz bardziej intensywnej i efektywnej promocji Polski na arenie międzynarodowej.

26 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI
ul. Senatorska Warszawa Tel. (48 22) fax (48 22)


Pobierz ppt "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google