Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Możliwości rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej w gminach uzdrowiskowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Możliwości rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej w gminach uzdrowiskowych."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Możliwości rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej w gminach uzdrowiskowych

2 Rola turystyki w rozwoju uzdrowisk Turystyka jest klamrą spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś, dziedziną nadającą nowy sens obszarom podmiejskim z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi. Dzięki rozwojowi turystyki, a zwłaszcza niektórych form gospodarki turystycznej, uzyskuje się środki i narzędzia realizacji złożonych celów społecznych i gospodarczych.

3 Rola turystyki w rozwoju uzdrowisk Polska posiada cenne bogactwa w postaci zasobów przyrodoleczniczych i uzdrowisk. Uzdrowiska w Polsce, w znacznej większości, położone są w najpiękniejszych regionach o bogatych walorach turystycznych i wypoczynkowych i drzemie w nich olbrzymi potencjał gospodarczy, który może być odpowiednim instrumentem w walce z bezrobociem i doskonałym czynnikiem rozwoju gospodarczego.

4 Turystyka zdrowotna Na wzór tendencji w krajach zachodnich, polskie uzdrowiska, ażeby być konkurencyjnymi, powinny rozszerzać i doskonalić profil swojej działalności i unowocześniać infrastrukturę, oferować coraz bogatszy zakres atrakcyjnych produktów z dziedziny medycyny, wypoczynku, kultury, turystyki, sportu i rozrywki, w ten sposób zdobywając nową, bardziej zamożną klientelę krajową i zagraniczną oraz uzyskując lepsze efekty ekonomiczne swojej działalności.

5 Produkty turystyczne Uzdrowiska polskie mogą oferować przybywającym takie produkty turystyczne jak: turystyka wypoczynkowa (formy stacjonarnego wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego dla różnych segmentów), turystyka kwalifikowana i specjalistyczna (piesza, rowerowa narciarska, wodna, konna, przyrodnicza oraz inne formy o charakterze alternatywnym), turystyka kulturowa, szczególnie w miejscowościach historycznych, turystyka kongresowa.

6 Turystyka uzdrowiskowa w projekcie Strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014 Obszar Priorytetowy I – Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności Cel operacyjny I.5 – Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.1 – Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz turystyki typu wellness

7 Turystyka uzdrowiskowa w projekcie Strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014 Wybór turystyki uzdrowiskowej jest podyktowany uzyskaniem następujących oczekiwanych efektów: rewitalizacja miejscowości uzdrowiskowych, możliwość kreowania nowych ośrodków w oparciu o bogate regionalne zasoby środowiskowe (mikroklimat, źródła itp.), duże możliwości wprowadzania innowacji, w tym technologicznych, w ofercie tego typu turystyki, w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych,

8 Turystyka uzdrowiskowa w projekcie Strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014 możliwość stworzenia w kraju nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów itp. (powstrzymanie zjawiska migracji), generowanie oferty o wysokiej jakości i dochodowości. Sekwencja przedsięwzięć składających się na realizację niniejszego działania obejmuje: prowadzenie prac badawczych dla identyfikowania kolejnych miejsc o walorach uzdrowiskowych,

9 Turystyka uzdrowiskowa w projekcie Strategii rozwoju turystyki na lata 2008-2014 przedsięwzięcia podwyższające estetykę i wyposażenie miejscowości uzdrowiskowych, opracowywanie innowacyjnych produktów i usług uzdrowiskowych, prowadzenie działań marketingowych nakierowanych na stworzenie polskiej marki uzdrowiskowej w oparciu o renomę i potencjał najlepszych uzdrowisk.

10 Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Na przyszłość polskich uzdrowisk niebagatelny wpływ będzie miało przeznaczenie środków unijnych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i podwyższenie standardu bazy hotelowo-leczniczej obiektów lecznictwa uzdrowiskowego. Lata 2007-2013 to nowy okres budżetowy Unii Europejskiej, w którym przewidziano dla Polski znaczne środki finansowe ( ogółem około 1,5 miliarda euro) na rozwój turystyki.Te czynniki to nowe otwarcie – to szansa na prawdziwy rozwój sektora turystyki w Polsce.

11 Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 W większości programów operacyjnych na lata 2007-2013 przewiduje się wsparcie dla rozwoju turystyki: 168 mln euro w dyspozycji Polskiej Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej i 30 mln euro w dyspozycji POT jako beneficjenta systemowego, około miliarda euro w Regionalnych Programach Operacyjnych, nie licząc programów i priorytetów komplementarnych.

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Podstawowym programem, w którym przewidziane jest wsparcie dla polskiej turystyki z funduszy strukturalnych na poziomie krajowym jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Turystyka jest wspierana w ramach dwóch działań 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski oraz 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Dla działania 6.4 rolę Instytucji Wdrażającej w latach 2007- 2013 będzie pełniła Polska Organizacja Turystyczna a w przypadku działania 6.3 POT będzie beneficjentem systemowym.

13 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (1) Rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Działania 6.4. PO IG: kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym, projekty liniowe i sieciowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotów, Projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

14 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (2) Z dofinansowania wyłączone są inwestycje w infrastrukturę noclegową i gastronomiczną. Dotacja w ramach projektu nie może stanowić pomocy publicznej. Minimalna całkowita wartość projektu nie powinna być niższa niż 10 mln zł. Preferowane będą projekty, w przypadku których inwestycja gotowa będzie do realizacji przed 30 czerwca 2009r., a jej zakończenie nastąpi do dnia 1 stycznia 2012r.

15 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (3) Polska Organizacja Turystyczna jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 rozpoczęła 8 kwietnia br. nabór projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4. Termin zgłaszania projektów do Polskiej Organizacji Turystycznej mija 20 maja 2008 r.

16 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (4) Beneficjentem tego działania mogą być jednostki instytucji administracji samorządowej i rządowej oraz instytucje im podległe, a także organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia non-profit działające na rzecz sektora turystycznego. Unijne środki pomocowe skierowane są na wsparcie najważniejszych, unikatowych przedsięwzięć turystycznych, które w naszym kraju stworzą atrakcyjną ofertę turystyczną w związku z organizacja przez Polskę Mistrzostw Euro 2012.

17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przedsiębiorstwa turystyczne mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje w ramach działań 4.4 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych – centra usług wspólnych, centra IT, centra badawczo-rozwojowe).

18 Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie turystyki zostało uwzględnione we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych, co odzwierciedla fakt, że wszystkie polskie regiony widzą swoją szanse w tym sektorze gospodarki. W ramach tych programów przewidziana jest przede wszystkim budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej, takiej m.in. jak: infrastruktura noclegowa i gastronomiczna, publiczna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, infrastruktura uzdrowiskowa, system informacji turystycznej oraz promocja turystyki. W latach 2007-2013 na poziomie regionalnym przewiduje się wsparcie turystyki w kwocie około 1 mld euro. W Województwie Dolnośląskim jako jedynym uzdrowiska znalazły się w nazwie priorytetu Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego.

19 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (1) Program będzie realizowany na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Programu, wsparcie zostanie udzielone m.in. na kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego obejmujący swoim zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej.

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program ten przewiduje wsparcie projektów, które mogą w sposób pośredni przyczynić się do rozwoju turystyki. Realizowane będą projekty dotyczące m.in. rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem (jak np. domy zdrojowe, pijalnie wód, parki zdrojowe itp.) (działanie 12.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w Priorytecie XII Kultura i dziedzictwo kulturowe – 0,4 mld euro).

21 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (1) Przewiduje się realizację następujących programów z udziałem Polski: 1.Współpraca transgraniczna: trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii), Polska – Republika Czeska, Polska – Słowacja, Polska – Litwa, Polska-Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk),

22 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2) 2.Współpraca transnarodowa: Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, Region Morza Bałtyckiego, 3. Program współpracy międzynarodowej obejmujący całe terytorium UE.

23 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (1) Program ten stworzony został w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wsparcie w zakresie rozwoju turystyki stwarzają w nim zapisy działań w ramach osi 3: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 345 mln EUR m.in. wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem Beneficjent: osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik, Odnowa i rozwój wsi – 589 mln EUR m.in. wsparcie dla inwestycji i w zakresie m.in. remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno- kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych

24 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (2) Beneficjent: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1 023 mln EUR m.in. wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem Beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej

25 Korzyści płynące ze wsparcia z funduszy UE Fundusze strukturalne Unii Europejskiej mają olbrzymi wpływ na zmiany zachodzące we wszystkich polskich regionach, w tym zmiany wpływające na rozwój turystyki w naszym kraju. Zważywszy na zwiększone możliwości wsparcia turystyki w latach 2007-2013 w związku ze zwiększeniem liczby środków w nowej perspektywie finansowej oraz regionalizacją wsparcia, można przewidywać, że fundusze strukturalne w tej perspektywie finansowej przyczynią się w znaczący sposób do zwiększenia atrakcyjności polskiego produktu turystycznego oraz bardziej intensywnej i efektywnej promocji Polski na arenie międzynarodowej.

26 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa Tel. (48 22) 693 49 40 fax (48 22) 693 40 44 e-mail: turystyka@mg.gov.pl


Pobierz ppt "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Możliwości rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej w gminach uzdrowiskowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google