Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPR i polityka spójności jako stymulatory rozwoju wiedzy, innowacji, wdrożeń oraz współpracy Warszawa 2013 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek Przedstawiciel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPR i polityka spójności jako stymulatory rozwoju wiedzy, innowacji, wdrożeń oraz współpracy Warszawa 2013 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek Przedstawiciel."— Zapis prezentacji:

1 WPR i polityka spójności jako stymulatory rozwoju wiedzy, innowacji, wdrożeń oraz współpracy Warszawa 2013 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Dyrektoriacie R&I Komisji Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Plan prezentacji Wiedza i przepływ informacji Europa 2020, WPR i Horyznot 2020 Współczesna strategia transferu wyników badań i wiedzy; Wnioski. 2

3 Wiedza i jej atrybuty Wiedza i jej rozpowszechnianie stanowią najważniejszą siłę napędową wzrostu, dobrobytu i zatrudnienia w gospodarce. Przepływ informacji Nauka Praktyka Skuteczne wdrażanie osiągnięć nauki zgodne z zapotrzebowaniem praktyki

4 Infrastruktura techniczna Dostępność rozwiązań wynikających z nauki i badań Stan prawny Kapitał ludzki Czynniki kształtujące transfer wiedzy i innowacje Wiedza i innowacje Spójność polityki naukowej z polityką gospodarczą Spójność polityki naukowej z polityką gospodarczą Finanse Wspólne Ramy Strategiczne Dostępność informacji i nowoczesnego komunikowania się

5 CT Badania Doradztwo Praktyka Innowacje Zapotrzebowanie Relacje powiązań obszaru badań z praktyką Chyłek E.K. 2012 Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju … 5

6 Transfer Wiedzy i Innowacji działania organizacyjne i promocyjne; działania na rzecz marketingu i popularyzacji innowacyjnych, interesujących ofert (rozwiązań) ; obsługa transferu wiedzy z zakresu osiągnięć naukowych; monitorowanie osiągnięć ; monitorowanie potrzeb ; wspieranie tworzenia konsorcjów.

7 Europa 2020 - to strategia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Cele Strategii Europa 2020 /zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energia, edukacja, walka z ubóstwem/ Unia innowacji na 1-szym miejscu wśród 7 projektów. - poprawa warunków dostępu do finansowania badań i innowacji - zwiększenie znaczenia wiedzy i innowacji /przedsiębiorczość, uwzględnienie potrzeb użytkowników, określenie możliwości rynku/

8 WPR w kierunku 2020 roku sprostać wyzwaniom: żywieniowym, środowiskowym i terytorialnym Wsparcie wzrostu gospodarczego przyjaznego środowisku poprzez innowacje nowe technologie, nowe produkty, zmiany procesów produkcyjnych, nowe wzorce popytowe koncentracja na poprawie konkurencyjności,

9 Wyzwania Środowiskowe Europa 2020 3 cele polityki Uproszczenie Gospodarcze Terytorialne Zrównoważony rozwój terytorialny Opłacalna produkcja żywności Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wsparcie dochodów gospodarstw oraz zmniejszanie ich zmienności Poprawa konkurencyjności sektora i wzmocnienie jego udziału jakościowego w łańcuchu żywnościowym Wynagradzanie za trudności związane z produkcją na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych Zabezpieczenie dostarczania środowiskowych dóbr publicznych Promowanie ekologicznego wzrostu poprzez innowacje Łagodzenie skutków zmian klimatu oraz przystosowania się do nich Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz zachowanie struktur społecznych Promocja dywersyfikacji Uwzględnienie różnorodności strukturalnej systemów rolniczych, poprawa kondycji małych gospodarstw oraz rozwój lokalnych rynków Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi

10 PRZYWÓDZTW0 PRZEMYSŁOWE np. Innowacje w MŚP DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA ERC: Europejska Rada ds Badań Naukowych Wspólne cele i zasady Wspieranie celów: (EIT) Europejski Instytut Innowacji & Tech. (JRC) Wspólne Centrum Badawcze Europa 2020 priorytety Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA) Uproszczenie udziału Współpraca międzynarodowa Transfer wiedzy WYZWANIA SPOŁECZNE np. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo,...

11 Powiązanie WPR z Polityką Spójności Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) – EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR Umowa Partnerska –dokument krajowy określający alokację środków na realizację celów EU 2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program(y) Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dotyczące sześciu priorytetów dla rozwoju obszarów wiejskich Strategia Europa 2020 - główne cele do osiągnięcia przez UE

12 Współczesna strategia badań naukowych w Unii Europejskiej utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania badaniami; pobudzanie podaży nowych rozwiązań (aparaty, procesy, technologie) poprzez finansowanie preferencyjnych kierunków badawczych; poprawa stanu prawnego procesów wdrażania innowacji, silnie wsparcie infrastruktury pozwalającej na szybki sposób transferu wyników badań do praktyki.

13 Dlaczego upowszechnianie wyników badań jest tak ważne ?! Wspólne cele partnerów Mobilizacja środków publicznych i prywatnych Pozytywny wpływ na szerokie spektrum obszarów oddziaływania Mniejsze rozproszenie inicjatyw rozwojowych,

14 Krajowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Krajowy Program Badań Strategia High-Tech Biostrateg Obszar popytu Energia/Klimat Biogospodarka Obszar popytu Zdrowie/Żywienie Wspólna Polityka Rolna Polityka innowacyjna Polityka naukowa KCTW Krajowy System Doradztwa Programy Badawcze Współpraca międzynarodowa

15 Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych Chyłek E.K. 2012 Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju …

16 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne - European Innovetion Partnership (EIP) projekt rozporządzenia PE i Rady - wsparcie EIP (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW); przedsięwzięcia innowacyjne szczególnie pożądane z punktu widzenia realizacji celów WPR 2014-2020; grupy beneficjentów ( art. 36 ust.1 rozporządzenia EFRROW); koszty kwalifikowalne dla projektów, zgodne z art. 36 ust. 5 rozporządzenia EFRROW; grupy operacyjne (art. 63 ust.1 rozporządzenia EFRROW) broker innowacji ( MNiSzW 6,5 mln zł – 19 maja granty z zakresu komercjalizacji badań)

17 g Sieć EPI Sieć EPI Instytucja wdrażająca ARiMR EPI Agencja Płatnicza ARiMR EPI Brokerzy innowacji

18 Poprawa konkurencyjności z wykorzystaniem programu Horyzont 2020 utworzenie zintegrowanego systemu rozwoju poprzez Wspólne Ramy Strategiczne; pobudzanie podaży nowych rozwiązań (aparaty, procesy, technologie) poprzez finansowanie preferencyjnych kierunków badawczych; silnie wsparcie infrastruktury pozwalającej na szybki sposób transferu wyników badań do praktyki (informatyka, Centrum Transferu Wiedzy, parki technologiczne). poprawa stanu prawnego procesów wdrażania innowacji,

19 Drogą do uczestnictwa i realizacji Horizon 2020 … … mogą być Europejskie Partnerstwa (PPP…..) w tym Europejskie Partnerstwa Innowacyjne

20 WNIOSKI Komisja Europejska będzie kontynuować wspieranie badań i innowacji w dziedzinie żywności i rolnictwa. Badania na poziomie UE będą musiały być uzupełnione przez konkretne działania w państwach członkowskich i na poziomie poszczególnych branż. Zaangażowanie polskich naukowców i przedstawicieli branży rolno-spożywczej powinno wzrosnąć zarówno w przygotowaniach jak i realizacji programów badawczych UE. Wygenerowana wiedza naukowa powinna docierać do wszystkich uczestników łańcucha rolno-spożywczego, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

21 Budowa nowoczesnego systemu transferu wiedzy Edukacja, nauka, badania Doradztwo i działania innowacyjne wprowadzenie oczekiwanych rozwiązań prawnych i ekonomicznych interaktywnego systemu współpracy pracowników nauki i praktyki Efekty realizacji WRS

22 22 Budżet UE a środki dla Polski (mld euro, ceny stałe z 2011 r.) - realizacja w ramach WRS

23 23 Koperta na Politykę Spójności dla Polski w kopercie unijnej (mld euro, ceny stałe z 2011 r.)

24 24 Środki w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich dla Polski w latach 2007-2013 i szacunki na 2014-2020 (mld EUR, ceny bieżące)

25 25 Szacowany podział środków w ramach II filaru - obszary wiejskie w latach 2014-2020 (mld EUR, ceny bieżące)

26 Dziękuję za uwagę Eugeniusz.Chylek@minrol.gov.pl echylek@wp.pl Eugeniusz.Chylek@minrol.gov.plechylek@wp.pl


Pobierz ppt "WPR i polityka spójności jako stymulatory rozwoju wiedzy, innowacji, wdrożeń oraz współpracy Warszawa 2013 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek Przedstawiciel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google