Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek"— Zapis prezentacji:

1 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek
“WPR i polityka spójności jako stymulatory rozwoju wiedzy, innowacji, wdrożeń oraz współpracy“ Warszawa 2013 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Dyrektoriacie R&I Komisji Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Plan prezentacji Wiedza i przepływ informacji
Europa 2020, WPR i Horyznot 2020 Współczesna strategia transferu wyników badań i wiedzy; Wnioski. 2

3 Skuteczne wdrażanie osiągnięć nauki zgodne z zapotrzebowaniem praktyki
Wiedza i jej atrybuty Wiedza i jej rozpowszechnianie stanowią najważniejszą siłę napędową wzrostu, dobrobytu i zatrudnienia w gospodarce. Przepływ informacji Nauka Praktyka Skuteczne wdrażanie osiągnięć nauki zgodne z zapotrzebowaniem praktyki

4 Czynniki kształtujące transfer wiedzy i innowacje
Wiedza i innowacje Stan prawny Kapitał ludzki Finanse Infrastruktura techniczna Dostępność rozwiązań wynikających z nauki i badań Dostępność informacji i nowoczesnego komunikowania się Spójność polityki naukowej z polityką gospodarczą Wspólne Ramy Strategiczne

5 Relacje powiązań obszaru badań z praktyką
CT Badania Zapotrzebowanie Innowacje Doradztwo Praktyka 5 Chyłek E.K „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju …”

6 Transfer Wiedzy i Innowacji
działania organizacyjne i promocyjne; działania na rzecz marketingu i popularyzacji innowacyjnych , interesujących ofert (rozwiązań); obsługa transferu wiedzy z zakresu osiągnięć naukowych; monitorowanie osiągnięć ; monitorowanie potrzeb ; wspieranie tworzenia konsorcjów .

7 Europa 2020 - to strategia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
Cele Strategii Europa 2020 /zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energia, edukacja, walka z ubóstwem/ „Unia innowacji” na 1-szym miejscu wśród 7 projektów. poprawa warunków dostępu do finansowania badań i innowacji zwiększenie znaczenia wiedzy i innowacji /przedsiębiorczość, uwzględnienie potrzeb użytkowników, określenie możliwości rynku/

8 WPR w kierunku 2020 roku sprostać wyzwaniom: żywieniowym, środowiskowym i terytorialnym
Wsparcie wzrostu gospodarczego przyjaznego środowisku poprzez innowacje nowe technologie, nowe produkty, zmiany procesów produkcyjnych, nowe wzorce popytowe koncentracja na poprawie konkurencyjności,

9 Komunikat Komisji Europejskiej „WPR do 2020 r.”
Wsparcie dochodów gospodarstw oraz zmniejszanie ich zmienności Poprawa konkurencyjności sektora i wzmocnienie jego udziału jakościowego w łańcuchu żywnościowym Wynagradzanie za trudności związane z produkcją na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych Wyzwania 3 cele polityki Europa 2020 Opłacalna produkcja żywności Gospodarcze Zabezpieczenie dostarczania środowiskowych dóbr publicznych Promowanie ekologicznego wzrostu poprzez innowacje Łagodzenie skutków zmian klimatu oraz przystosowania się do nich Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi Środowiskowe Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz zachowanie struktur społecznych Promocja dywersyfikacji Uwzględnienie różnorodności strukturalnej systemów rolniczych, poprawa kondycji małych gospodarstw oraz rozwój lokalnych rynków Terytorialne Zrównoważony rozwój terytorialny Uproszczenie 9

10 Europa 2020 priorytety Wspólne cele i zasady WYZWANIA SPOŁECZNE
Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA) Współpraca międzynarodowa Wspólne cele i zasady WYZWANIA SPOŁECZNE np. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, ... PRZYWÓDZTW0 PRZEMYSŁOWE np. Innowacje w MŚP DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA ERC: Europejska Rada ds Badań Naukowych Horizon 2020 represents a break from the past, in order to meet the new challenges and opportunities. It brings together all EU level research and innovation funding into a single programme, covering the current 7th research Framework Programme, the innovation activities from the Competitiveness and Innovation Framework Programme, as well as EU funding to the European Institute of Innovation and Technology. These currently separate activities have been integrated to allow seamless funding of research and innovation, allowing innovative projects to be supported from the laboratory to commercial exploitation. Previously separate activities have been brought together to focus on the societal challenges such as health, clean energy and transport. All forms of innovation will be included, including innovation in services and social innovation. Support will also be given to develop the market and legal frameworks for innovations to be deployed, such as on public procurement, standard setting and regulations. Horizon 2020 will also provide a major simplification, with a single set of rules, less paperwork, and faster funding. The aim is to attract the best researchers and innovators regardless of where they are located. Wspieranie celów: (EIT) Europejski Instytut Innowacji & Tech. (JRC) Wspólne Centrum Badawcze Uproszczenie udziału Transfer wiedzy 10

11 Powiązanie WPR z Polityką Spójności
Strategia Europa 2020 - główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) – EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR Umowa Partnerska –dokument krajowy określający alokację środków na realizację celów EU 2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program(y) Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dotyczące sześciu priorytetów dla rozwoju obszarów wiejskich 11

12 Współczesna strategia badań naukowych w Unii Europejskiej
utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania badaniami; pobudzanie podaży nowych rozwiązań (aparaty, procesy, technologie) poprzez finansowanie preferencyjnych kierunków badawczych; poprawa stanu prawnego procesów wdrażania innowacji, silnie wsparcie infrastruktury pozwalającej na szybki sposób transferu wyników badań do praktyki.

13 Dlaczego upowszechnianie wyników badań jest tak ważne ?!
Wspólne cele partnerów Pozytywny wpływ na szerokie spektrum obszarów oddziaływania Mobilizacja środków publicznych i prywatnych Mniejsze rozproszenie inicjatyw rozwojowych,

14 KCTW Wspólna Polityka Rolna Krajowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Krajowy Program Badań High-Tech Biostrateg Obszar popytu Energia/Klimat Biogospodarka Zdrowie/Żywienie Wspólna Polityka Rolna Polityka naukowa Polityka innowacyjna KCTW Krajowy System Doradztwa Programy Badawcze Współpraca międzynarodowa

15 Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
Chyłek E.K „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju …”

16 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne -European Innovetion Partnership (EIP)
projekt rozporządzenia PE i Rady - wsparcie EIP (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -EFRROW); przedsięwzięcia innowacyjne szczególnie pożądane z punktu widzenia realizacji celów WPR ; grupy beneficjentów (art. 36 ust.1 rozporządzenia EFRROW); koszty kwalifikowalne dla projektów, zgodne z art. 36 ust. 5 rozporządzenia EFRROW; grupy operacyjne (art. 63 ust.1 rozporządzenia EFRROW) broker innowacji ( MNiSzW 6,5 mln zł – 19 maja granty z zakresu komercjalizacji badań)

17 Instytucja wdrażająca
Sieć EPI Sieć EPI g Brokerzy innowacji Brokerzy innowacji EPI EPI Instytucja wdrażająca ARiMR EPI EPI Agencja Płatnicza ARiMR EPI EPI EPI EPI EPI Brokerzy innowacji Brokerzy innowacji

18 Poprawa konkurencyjności z wykorzystaniem programu Horyzont 2020
utworzenie zintegrowanego systemu rozwoju poprzez Wspólne Ramy Strategiczne; pobudzanie podaży nowych rozwiązań (aparaty, procesy, technologie) poprzez finansowanie preferencyjnych kierunków badawczych; silnie wsparcie infrastruktury pozwalającej na szybki sposób transferu wyników badań do praktyki (informatyka, Centrum Transferu Wiedzy, parki technologiczne). poprawa stanu prawnego procesów wdrażania innowacji,

19 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne
Drogą do uczestnictwa i realizacji Horizon 2020 … … mogą być Europejskie Partnerstwa (PPP…..) w tym Europejskie Partnerstwa Innowacyjne The Commission's proposals for Horizon 2020 mark the start of the process to put in place the new programme. Over the coming months, they will be discussed by the European Parliament and the Council, who are responsible for taking the final decisions. At the same time, the proposals for the overall EU budget are being negotiated, including the overall amount for research and innovation. Subject to these negotiations, Horizon 2020 will start on 1 January As well as supporting the negotiations, the Commission will be working hard to put in place all of the arrangements necessary for a smooth start. Part of this process will be the launch of the final calls for proposals under the current 7th Framework Programme. These calls should be launched in mid and will help bridge the gap towards Horizon 2020. 19

20 WNIOSKI Komisja Europejska będzie kontynuować wspieranie badań i innowacji w dziedzinie żywności i rolnictwa. Badania na poziomie UE będą musiały być uzupełnione przez konkretne działania w państwach członkowskich i na poziomie poszczególnych branż. Zaangażowanie polskich naukowców i przedstawicieli branży rolno-spożywczej powinno wzrosnąć zarówno w przygotowaniach jak i realizacji programów badawczych UE. Wygenerowana wiedza naukowa powinna docierać do wszystkich uczestników łańcucha rolno-spożywczego, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. The Commission's proposals for Horizon 2020 mark the start of the process to put in place the new programme. Over the coming months, they will be discussed by the European Parliament and the Council, who are responsible for taking the final decisions. At the same time, the proposals for the overall EU budget are being negotiated, including the overall amount for research and innovation. Subject to these negotiations, Horizon 2020 will start on 1 January As well as supporting the negotiations, the Commission will be working hard to put in place all of the arrangements necessary for a smooth start. Part of this process will be the launch of the final calls for proposals under the current 7th Framework Programme. These calls should be launched in mid and will help bridge the gap towards Horizon 2020. 20

21 Budowa nowoczesnego systemu transferu wiedzy
Efekty realizacji WRS wprowadzenie oczekiwanych rozwiązań prawnych i ekonomicznych interaktywnego systemu współpracy pracowników nauki i praktyki Edukacja, nauka, badania Doradztwo i działania innowacyjne

22 Budżet UE a środki dla Polski (mld euro, ceny stałe z 2011 r
Budżet UE a środki dla Polski (mld euro, ceny stałe z 2011 r.) - realizacja w ramach WRS 22

23 Koperta na Politykę Spójności dla Polski w kopercie unijnej
(mld euro, ceny stałe z 2011 r.) 23

24 Środki w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich dla Polski w latach i szacunki na (mld EUR, ceny bieżące) 24

25 Szacowany podział środków w ramach II filaru - obszary wiejskie w latach 2014-2020
(mld EUR, ceny bieżące) 25

26 Dziękuję za uwagę Eugeniusz.Chylek@minrol.gov.pl echylek@wp.pl


Pobierz ppt "prof. dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google