Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powaga ż ycia od samego pocz ą tku Czy sukces w szkole jest mo ż liwy? Christina Buchner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powaga ż ycia od samego pocz ą tku Czy sukces w szkole jest mo ż liwy? Christina Buchner."— Zapis prezentacji:

1

2 Powaga ż ycia od samego pocz ą tku Czy sukces w szkole jest mo ż liwy? Christina Buchner

3 Droga sukcesu dziecka w szkole Rodzice pe ł ni ą rol ę trenerów: w ł a ś ciwie postrzegaj ą swoj ą rol ę, trosk ę o post ę py w nauce (syna, córki) nie pozostawiaj ą tylko szkole, zgodnie z mottem: w ł a ś ciwie postrzegaj ą swoj ą rol ę, trosk ę o post ę py w nauce (syna, córki) nie pozostawiaj ą tylko szkole, zgodnie z mottem: To jest wasza praca, sami si ę tym zajmijcie nie unikaj ą odpowiedzialno ś ci; nie unikaj ą odpowiedzialno ś ci;

4 s ą skoncentrowani na tym, co rzeczywi ś cie istotne; s ą skoncentrowani na tym, co rzeczywi ś cie istotne; wcze ś nie, konstruktywnie i kompetentnie towarzysz ą dzieciom w nauce szkolnej: wcze ś nie, konstruktywnie i kompetentnie towarzysz ą dzieciom w nauce szkolnej: o 1 r. ż.dz.- rozwój emocjonalny; o do 4 r. ż.dz.- rozwój mowy i inteligencji; o do momentu rozpocz ę cia nauki w szkole – wspó ł praca w grupie, dyscyplina, przestrzeganie spo ł ecznych regu ł ; o do 9 r. ż.dz.- motywacja i wytrwa ł o ść.

5 Nauczyciele nie trac ą energii na walk ę z przeciwno ś ciami codziennego ż ycia; nie trac ą energii na walk ę z przeciwno ś ciami codziennego ż ycia; ch ę tnie wspó ł pracuj ą z rodzicami. ch ę tnie wspó ł pracuj ą z rodzicami.

6 Czy same dobre oceny pomog ą odnie ść sukces ? Dziecko osi ą ga sukcesy w szkole, je ś li: do ś wiadcza tego, ż e robi post ę py w nauce; do ś wiadcza tego, ż e robi post ę py w nauce; czerpie rado ść z tych post ę pów; czerpie rado ść z tych post ę pów; jest gotowe w ł o ż y ć w nie wysi ł ek; jest gotowe w ł o ż y ć w nie wysi ł ek; jest w stanie wytrwale pracowa ć nad wytyczonym sobie zadaniem, a ż je zrealizuje; jest w stanie wytrwale pracowa ć nad wytyczonym sobie zadaniem, a ż je zrealizuje; osi ą ga rezultaty, które s ą odpowiednie do jego uzdolnie ń ; osi ą ga rezultaty, które s ą odpowiednie do jego uzdolnie ń ;

7 jest w stanie tak zorganizowa ć sobie nauk ę, ż eby poradzi ć sobie ze swoimi obowi ą zkami; jest w stanie tak zorganizowa ć sobie nauk ę, ż eby poradzi ć sobie ze swoimi obowi ą zkami; postrzega nauk ę w szkole jako co ś sensownego; postrzega nauk ę w szkole jako co ś sensownego; porz ą dnie prowadzi swoje zeszyty; porz ą dnie prowadzi swoje zeszyty; ma porz ą dek w przyborach szkolnych; ma porz ą dek w przyborach szkolnych; to, czego nauczy si ę w szkole, wykorzystuje równie ż poza ni ą w jakiej ś formie: czytaj ą c ksi ąż ki, recytuj ą c wiersze, rozwi ą zuj ą c zadania. to, czego nauczy si ę w szkole, wykorzystuje równie ż poza ni ą w jakiej ś formie: czytaj ą c ksi ąż ki, recytuj ą c wiersze, rozwi ą zuj ą c zadania.

8 Instrukcja dla rodziców wg Lilly Kemmler wszystkie przybory szkolne s ą skompletowane, w ł a ś ciwe i przygotowane w odpowiednim czasie; wszystkie przybory szkolne s ą skompletowane, w ł a ś ciwe i przygotowane w odpowiednim czasie; rodzice pytaj ą regularnie nauczyciela o post ę py swojego dziecka; rodzice pytaj ą regularnie nauczyciela o post ę py swojego dziecka; oboje rodzice interesuj ą si ę szko łą ; oboje rodzice interesuj ą si ę szko łą ;

9 na ka ż de zebranie rodzicielskie przychodzi przynajmniej jeden rodzic; na ka ż de zebranie rodzicielskie przychodzi przynajmniej jeden rodzic; dziecko przychodzi punktualnie do szko ł y; dziecko przychodzi punktualnie do szko ł y; dziecko przynosi do szko ł y przygotowane w domu drugie ś niadanie; dziecko przynosi do szko ł y przygotowane w domu drugie ś niadanie; dziecko przychodzi czysto ubrane i porz ą dnie uczesane; dziecko przychodzi czysto ubrane i porz ą dnie uczesane;

10 zadania domowe sprawdzane s ą w domu przez jednego z rodziców; zadania domowe sprawdzane s ą w domu przez jednego z rodziców; b łę dy w pisowni i ortografii s ą wykre ś lane i natychmiast poprawiane; b łę dy w pisowni i ortografii s ą wykre ś lane i natychmiast poprawiane; rodzice s ą gotowi pomaga ć we wspólnych inicjatywach klasy. rodzice s ą gotowi pomaga ć we wspólnych inicjatywach klasy.

11 Czym dziecko ż yje – tego si ę nauczy 8 aspektów sukcesu w szkole Uczniowie, których rodzice: 1) Wykazuj ą konieczn ą trosk ę. 2) Wykazuj ą zainteresowanie ich prac ą. 3) Wspó ł pracuj ą ze szko łą. 4) Sami anga ż uj ą si ę w szkole. 5) S ą gotowi przej ąć cz ęść odpowiedzialno ś ci za szkoln ą nauk ę. 6) Akceptuj ą kompetencje nauczyciela. 7) S ą konsekwentni w wychowaniu i popieraj ą pedagogiczn ą konsekwencje szko ł y. 8) Doceniaj ą szkoln ą prac ę swoich dzieci.

12 1 aspekt sukcesu - konieczna troska troska o fizyczny stan dziecka: czyste, wymyte, ubrane w troskliwie przygotowane rzeczy i starannie uczesane; troska o fizyczny stan dziecka: czyste, wymyte, ubrane w troskliwie przygotowane rzeczy i starannie uczesane; sta ł a kontrola przyborów szkolnych; sta ł a kontrola przyborów szkolnych; II ś niadanie wi ę cej ni ż minimalna piel ę gnacja z wafelkiem i sokiem: II ś niadanie wi ę cej ni ż minimalna piel ę gnacja z wafelkiem i sokiem:

13 90% cukru we krwi zu ż ywanych jest przez mózg i oczy, musi by ć sta ł y o koncentracji 0,1% Za du ż o s ł odyczy dzieci s ą : niespokojne i s ł abo skoncentrowane. S ł odycze dzieci powinny je ść dopiero po po ł udniu po odrobieniu lekcji, ewentualnie wieczorem, przed myciem z ę bów.

14 Rodzice pomagaj ą dziecku w organizacji pracy do nauki Dziecko potrzebuje do nauki: sta ł ej pory po po ł udniu, której nie zmieniamy; sta ł ej pory po po ł udniu, której nie zmieniamy; miejsca pracy: jasne, dobrze o ś wietlone, przytulne, wygodne; miejsca pracy: jasne, dobrze o ś wietlone, przytulne, wygodne; przyborów porz ą dnych, które u ł atwiaj ą prac ę ; przyborów porz ą dnych, które u ł atwiaj ą prac ę ; sta ł ego planu pracy; sta ł ego planu pracy; osoby, która b ę dzie si ę nim opiekowa ł a. osoby, która b ę dzie si ę nim opiekowa ł a.

15 2 aspekt sukcesu – zaanga ż owanie w prac ę swoich dzieci Rodzice interesuj ą cy si ę tym, czego ucz ą si ę ich dzieci i aktywnie si ę w to anga ż uj ą, którzy nie ograniczaj ą si ę do pytania: Jak by ł o w szkole? Odpowied ź : Dobrze Kontakt ze szko łą i nauczycielem nie mo ż e by ć uci ąż liwy, przymuszony, odczucia rodziców w postrzeganiu szko ł y nie mog ą by ć negatywne. Wiele rzeczy lepiej rodzice zrozumiej ą i wyja ś ni ą dziecku przy neutralnej albo mo ż e nawet pozytywnej postawie do szko ł y.

16 3 aspekt sukcesu – d ąż enie do wspó ł pracy i porozumienia Pozytywne nastawienie rodziców do szko ł y: 1) Zadania domowe s ą dla dzieci, a nie dla rodziców ( brak zdania domowego ale z wiadomo ś ci ą dla n-la, dlaczego tak si ę sta ł o), cz ę sto dziecko potrafi wykona ć swoje zadanie, a rodziców denerwuje fakt ż e sami ich nie rozumiej ą.

17 2) Zebrania rodzicielskie s ą wa ż ne nie wystarczy by ć na pierwszym spotkaniu pozna ć n-la i jednoznacznie stwierdzi ć, ż e nie ma nic nowego do powiedzenia. 3) Brak wiedzy pedagogicznej u rodziców nie pozwala dobrze wyja ś ni ć stanowiska szko ł y wobec ich dziecka.

18 4 aspekt sukcesu – prezent warto ś ciowy Rodzice anga ż uj ą si ę w szkolne ż ycie aktywnie je wspó ł tworz ą przez co dodatkowo wp ł ywaj ą na szkoln ą karier ę dziecka: pomoc nie mo ż e by ć postrzegana jako przys ł uga, któr ą oddaj ą szkole albo n-lowi. Rodzice anga ż uj ą si ę w szkolne ż ycie aktywnie je wspó ł tworz ą przez co dodatkowo wp ł ywaj ą na szkoln ą karier ę dziecka: pomoc nie mo ż e by ć postrzegana jako przys ł uga, któr ą oddaj ą szkole albo n-lowi. Dajmy odczu ć dziecku ż e: Dajmy odczu ć dziecku ż e: Twoja szko ł a i twoja nauka s ą dla mnie tak wa ż ne, ż e jestem gotów po ś wi ę ci ć na to czas i samodzielnie co ś zrobi ć Twoja szko ł a i twoja nauka s ą dla mnie tak wa ż ne, ż e jestem gotów po ś wi ę ci ć na to czas i samodzielnie co ś zrobi ć

19 5 aspekt sukcesu Szko ł a Wspólna Wspólna odpowiedzialno ść odpowiedzialno ść Dziecko Rodzice

20 Oczekiwania rodziców od szko ł y ż e moje dziecko b ę dzie: pilnezdyscyplinowane ch ę tne do nauki po po ł udniu inteligentne ś wiadome swojej odpowiedzialno ś ci pewne siebie ch ę tnie chodzi ł o do szko ł y

21 Podsumowanie listy ż ycze ń Konieczne jest, aby rodzice postrzegali siebie jako element ca ł ej struktury, ale element, który ma lepszy dost ę p i wi ę kszy wp ł yw na dziecko ni ż szko ł a, w której mo ż e ono otrzyma ć tylko male ń ki u ł amek uwagi i indywidualnej opieki. Konieczne jest, aby rodzice postrzegali siebie jako element ca ł ej struktury, ale element, który ma lepszy dost ę p i wi ę kszy wp ł yw na dziecko ni ż szko ł a, w której mo ż e ono otrzyma ć tylko male ń ki u ł amek uwagi i indywidualnej opieki. Zalecenia szko ł y nie do ś mieci, tylko do przemy ś lenia i powa ż nego potraktowania tego co radzi rodzicom szko ł a. Zalecenia szko ł y nie do ś mieci, tylko do przemy ś lenia i powa ż nego potraktowania tego co radzi rodzicom szko ł a.

22 6 aspekt sukcesu – czasy globalizacji Przysz ł o ść naszych dzieci powinna si ę ga ć troch ę dalej ni ż do nast ę pnego ś wiadectwa. Przysz ł o ść naszych dzieci powinna si ę ga ć troch ę dalej ni ż do nast ę pnego ś wiadectwa. Dziecko potrzebuje czu ć respekt wobec n-la i ufa ć jego umiej ę tno ś ciom. Wtedy b ę dzie powa ż nie traktowa ł o nauk ę, a rodzic nie powinien wyra ż a ć negatywnego zdania: Dziecko potrzebuje czu ć respekt wobec n-la i ufa ć jego umiej ę tno ś ciom. Wtedy b ę dzie powa ż nie traktowa ł o nauk ę, a rodzic nie powinien wyra ż a ć negatywnego zdania: Co za g ł upoty wy si ę w tej szkole uczycie! Co za g ł upoty wy si ę w tej szkole uczycie!

23 7 aspekt sukcesu – konsekwencja w wychowaniu ślepota i głupota w wychowaniu, mogą zniszczyć życie konsekwencja we we właściwym właściwymmomencie jeśli nauka nie jest możliwapoprzezzrozumienie można ją osiągnąć przez nieprzyjemnekonsekwencje Szkolna dyscyplina dyscyplinamniejszezło

24 Wspieranie nauczyciela Wielu n-li porusza si ę po linii najmniejszego oporu dlatego wspierajmy n-la, który jest zaanga ż owany i konsekwentny mimo wystarczaj ą co m ę cz ą cej codzienno ś ci szkolnej i walki z w ą tpliwo ś ciami rodziców uczniów. Wielu n-li porusza si ę po linii najmniejszego oporu dlatego wspierajmy n-la, który jest zaanga ż owany i konsekwentny mimo wystarczaj ą co m ę cz ą cej codzienno ś ci szkolnej i walki z w ą tpliwo ś ciami rodziców uczniów.

25 8 aspekt sukcesu – zainteresowanie prac ą dziecka rozwijać u dzieci poczucie własnej wartości przez: poważne traktowanie jego pracy docenianie trudu osiągnięć uznanie dla tego, co dziecko osiągnęło

26 Dzieci chc ą sukcesów i tylko dlatego bior ą na siebie trud nauki Bez do ś wiadczenia uznania ze strony kochanych ludzi nie mo ż na mie ć ś wiadomo ś ci w ł asnej warto ś ci. Bez do ś wiadczenia uznania ze strony kochanych ludzi nie mo ż na mie ć ś wiadomo ś ci w ł asnej warto ś ci. Rodzice pe ł ni ą decyduj ą c ą rol ę w rozwijaniu tego poczucia u dziecka. Rodzice pe ł ni ą decyduj ą c ą rol ę w rozwijaniu tego poczucia u dziecka. Szko ł a mo ż e najwy ż ej asystowa ć w tych staraniach. Szko ł a mo ż e najwy ż ej asystowa ć w tych staraniach.

27 Rodzice jako trenerzy Wielki dzie ń – dzieci id ą do szko ł y: pami ę taj o nowej roli dziecka ju ż nie przedszkolaka; pami ę taj o nowej roli dziecka ju ż nie przedszkolaka; wraz ze swoim dzieckiem respektuj i doceniaj ten nowy status nie tylko w tym jednym dniu. wraz ze swoim dzieckiem respektuj i doceniaj ten nowy status nie tylko w tym jednym dniu.

28 Zainteresowani, konstruktywni i troskliwi rodzice od samego pocz ą tku: Jasne instrukcje daj ą uczniowi poczucie bezpiecze ń stwa: Jasne instrukcje daj ą uczniowi poczucie bezpiecze ń stwa: o potrzebuje wystarczaj ą co du ż o snu i musi chodzi ć wcze ś nie spa ć ; o musi ci ęż ko pracowa ć umys ł owo przed po ł udniem i dlatego potrzebuje dobrego ś niadania i odpowiedniego drugiego ś niadania; o utrzymuje w nale ż ytym porz ą dku swoje przybory szkolne; o odrabia lekcje, zanim zacznie si ę bawi ć ;

29 o wie, ż e szko ł a jest najwa ż niejsza; o mo ż e pope ł nia ć b łę dy i uczy ć si ę na nich; o wykonuje swoj ą prac ę bez oci ą gania; o wie, ż e zadania domowe s ą wa ż ne i potrzebne; o któremu nauka sprawia rado ść, trenuje mózg równie ż w czasie wakacji.

30 Kiedy mleko jest ju ż rozlane… pó ź niejsze naprawianie szkód Umowa ze szko łą : o opracowa ć wspólnie n-l i rodzice program nauki, dopasowa ć do indywidualnej i aktualnej problematyki; o rodzice opracowuj ą program treningowy: bazowej kompetencji zdolno ś ci do nauki; bazowej kompetencji zdolno ś ci do nauki; podstawowych technik pracy; podstawowych technik pracy; wzmacniania osobowo ś ci; wzmacniania osobowo ś ci; indywidualnych celów. indywidualnych celów.

31 Trenowa ć postaw ę w stosunku do pracy bior ą c pod uwag ę – kilka kluczowych pyta ń : Jak przygotowany zostaje materia ł do pracy, a potem posprz ą tany? (chaotycznie czy porz ą dnie). Jak praca zostaje rozpocz ę ta? (z oci ą ganiem czy z zapa ł em). Jak praca zostaje podzielona? (systematycznie czy chaotycznie).

32 Jaka jest koncentracja w czasie pracy? (sta ł a czy podzielona na wiele krótkich faz). Jak prowadzone s ą zeszyty? (porz ą dnie, maj ą ł adn ą struktur ę czy chaotycznie, nieprzejrzy ś cie). Jaka jest postawa cia ł a w czasie pracy? (spokojna, wyprostowana i zrównowa ż ona czy skrzywiona, niespokojna).

33 W czasie trwania treningu istotne jest, aby nie mówi ć, pokazywa ć albo niewerbalnie zwraca ć uwag ę. W czasie trwania treningu istotne jest, aby nie mówi ć, pokazywa ć albo niewerbalnie zwraca ć uwag ę. Trening konkretnych osi ą gni ęć np. nie radz ę sobie z przej ś ciem od dziesi ą tek do setek ? zwi ą zany jest z dodatkowym kwadransem dziennie. Trening konkretnych osi ą gni ęć np. nie radz ę sobie z przej ś ciem od dziesi ą tek do setek ? zwi ą zany jest z dodatkowym kwadransem dziennie.

34 K O N I E C Wykonała: mgr Kinga Brózda Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika Zielona Góra 2007/2008


Pobierz ppt "Powaga ż ycia od samego pocz ą tku Czy sukces w szkole jest mo ż liwy? Christina Buchner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google