Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobro ć jest silniejsza ni ż przemoc.. "Dziecko mo ż e nauczy ć doros ł ych trzech rzeczy: cieszy ć si ę bez powodu, by ć ci ą gle czym ś zaj ę tym i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobro ć jest silniejsza ni ż przemoc.. "Dziecko mo ż e nauczy ć doros ł ych trzech rzeczy: cieszy ć si ę bez powodu, by ć ci ą gle czym ś zaj ę tym i."— Zapis prezentacji:

1 Dobro ć jest silniejsza ni ż przemoc.

2 "Dziecko mo ż e nauczy ć doros ł ych trzech rzeczy: cieszy ć si ę bez powodu, by ć ci ą gle czym ś zaj ę tym i domaga ć si ę ze wszystkich si ł, tego czego sie pragnie." - Paulo Coelho

3 "Dzieci bardziej ni ż inni potrzebuj ą mie ć zupe ł n ą pewno ść, ż e s ą kochane przez tych, którzy mówi ą, ż e je kochaj ą." - Quoist Michel

4 "Dzieci ń stwo pe ł ne mi ł o ś ci pozwala prze ż y ć po ł ow ę ż ycia w tym zimnym ś wiecie." - Paul Jean

5 "Jest jedna mi ł o ść, która nie liczy na wzajemno ść, nie szcz ę dzi ofiar, p ł acze a przebacza, odepchni ę ta wraca - to mi ł o ść macierzy ń ska." - Józef Ignacy Kraszewski

6 "Jedyne, co mo ż na zrobi ć dla dzieci, to wychowa ć je; nie mo ż na prze ż y ć za nie ż ycia." - Elizabeth Taylor

7 Troskliwi rodzice maj ą na uwadze przede wszystkim dobro swych dzieci. Ich nieszcz ęś cia s ą dla nich o wiele bole ś niejsze ani ż eli w ł asne. Johann P. Hebel

8 "MATKA - kobieta, która KOCHA za NIC..." - autor nieznany

9 "W samotno ś ci naszej na ś wiecie jedyn ą ulg ą jest kontakt z matk ą, symbolem naszej esencji istnienia. Po jej ś mierci zostajemy samotni na zawsze. Ta samotno ść nazywa si ę dojrza ł o ś ci ą." - Jaros ł aw Iwaszkiewicz

10 "Czego dziecko nie dostanie, rzadko umie potem da ć innym ludziom." - dr James

11 "Do ś wiadczenie paru niestosownych pyta ń, nieudanych ż artów, zdradzonych tajemnic, niebacznych zwierze ń uczy dziecko odnosi ć si ę do doros ł ych jak do oswojonych, ale dzikich zwierz ą t, których nigdy nie mo ż na by ć do ść pewnym." - Janusz Korczak

12 Cz ł owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si ę z innymi. - Jan Pawe ł II

13 Dziecko akceptowane uczy si ę KOCHA Ć

14 Dziecko otoczone przyja ź ni ą uczy si ę rado ś ci ż ycia

15 Dziecko traktowane uczciwie uczy si ę prawdy i sprawiedliwo ś ci

16 Dziecko zach ę cane uczy si ę wiary w siebie

17 Dziecko otoczone wyrozumia ł o ś ci ą uczy si ę cierpliwo ś ci

18 Przemoc jest straszna, Przemoc to choroba. Okrutne czyny, Czasem nawet s ł owa, Ogarnia wszystkich, Winnych, bez winy. Nie szukaj zemsty, Lecz szukaj przyczyny.


Pobierz ppt "Dobro ć jest silniejsza ni ż przemoc.. "Dziecko mo ż e nauczy ć doros ł ych trzech rzeczy: cieszy ć si ę bez powodu, by ć ci ą gle czym ś zaj ę tym i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google