Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny patriotyzm Patrycja Zawada kl.2c. Co to jest patriotyzm? Patriotyzm - szacunek i umi ł owanie ojczyzny, gotowo ść do po ś wi ę cenia si ę dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny patriotyzm Patrycja Zawada kl.2c. Co to jest patriotyzm? Patriotyzm - szacunek i umi ł owanie ojczyzny, gotowo ść do po ś wi ę cenia si ę dla."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesny patriotyzm Patrycja Zawada kl.2c

2 Co to jest patriotyzm? Patriotyzm - szacunek i umi ł owanie ojczyzny, gotowo ść do po ś wi ę cenia si ę dla niej i narodu, stawianie dobra w ł asnego kraju ponad interesy partykularne b ą d ź osobiste. Poczucie silnej wi ę zi emocjonalnej i spo ł ecznej z narodem, jego kultur ą i tradycj ą.

3 Patriotyzm to postawa wyra ż aj ą ca si ę w wype ł nianiu podstawowych konstytucyjnych obowi ą zków obywatelskich, takich jak s ł u ż ba wojskowa i obrona ojczyzny, wierno ść dla kraju, troska o wspólne dobro i dba ł o ść o stan ś rodowiska naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowo ść do ponoszenia wszelkich ci ęż arów i ś wiadcze ń, w tym te ż p ł acenia podatków. Patriotyzm łą czy si ę z szacunkiem dla innych narodów. Rozró ż nia si ę : Patriotyzm lokalny – mi ł o ść do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania, miejsca zamieszkania Patriotyzm regionalny – przywi ą zanie do krainy, dzielnicy kraju.

4 Dlaczego mo ż emy by ć dumni ze swojej Polsko ś ci? Jestem dumna z tego ż e jestem Polk ą. Moje uczucie dumy wywo ł uje: polska gospodarka- nasza ż ywno ść jest zdrowa, ekologiczna. god ł o i hymn narodowy znakomici polscy arty ś ci Jestem dumna z ż o ł nierzy, którzy polegli w walce o wolno ść ojczyzny.

5 Cytaty " Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, a ż eby kocha ć jak ąś idealn ą ojczyzn ę, ale - a ż eby kocha ć, bada ć i pracowa ć dla realnych sk ł adników tej ojczyzny, którymi s ą ziemia, spo ł ecze ń stwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa. " Boles ł aw Prus " Prawdziwym patriot ą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczy ź nie, to cz ł owiek, który pragnie i walczy o to, by w niej by ł o lepiej. Charles Dickens

6 Cytaty c.d. " Patrioci zawsz ę mówi ą o umieraniu za kraj, a nigdy o zabijaniu za kraj. Bertrand Russell " Drzewo wolno ś ci trzeba podlewa ć krwi ą patriotów i tyranów. " Abraham Lincoln

7 Patrioci XXI wieku Jednym z najwi ę kszych patriotów XXI w. by ł Papie ż Jan Pawe ł II, który podczas ca ł ego swojego pontyfikatu martwi ł si ę o dobro Polski, stara ł si ę udziela ć dobrych rad naszym w ł adzom, ł agodzi ć konflikty i dba ć o pokój. Do wspó ł czesnych patriotów mo ż emy zaliczy ć tak ż e : Wis ł aw ę Szymborsk ą Czes ł awa Mi ł osza Lecha Wa łę se Jerzego Waldorfa

8 Jak by ć patriot ą dzisiaj? okazywa ć szacunek i cze ść symbolom naszej ojczyzny – god ł u, fladze i hymnowi narodowemu. godne reprezentowanie kraju i narodu w kontaktach z obcokrajowcami wywieszenie w czasie ś wi ą t narodowych polskiej flagi bycie obywatelem przestrzegaj ą cym prawa. uczestnictwo w wyborach

9 Koniec


Pobierz ppt "Nowoczesny patriotyzm Patrycja Zawada kl.2c. Co to jest patriotyzm? Patriotyzm - szacunek i umi ł owanie ojczyzny, gotowo ść do po ś wi ę cenia si ę dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google