Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olimpiada Młodzie ż y. W zdrowym ciele zdrowy duch! Sport to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu ż ycia. W przypadku i m ł odzie ż y jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olimpiada Młodzie ż y. W zdrowym ciele zdrowy duch! Sport to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu ż ycia. W przypadku i m ł odzie ż y jest."— Zapis prezentacji:

1 Olimpiada Młodzie ż y

2 W zdrowym ciele zdrowy duch! Sport to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu ż ycia. W przypadku i m ł odzie ż y jest to szczególnie wa ż ne gdy brak ruchu mo ż e zak ł óci ć w ł a ś ciwy rozwój m ł odego organizmu. Tymczasem wiek dwudziesty up ł yn ął na siedz ą co... Jaki b ę dzie wiek XXI ? Proponujemy odpowied ź : na sportowo! Sport to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu ż ycia. W przypadku dzieci i m ł odzie ż y jest to szczególnie wa ż ne gdy brak ruchu mo ż e zak ł óci ć w ł a ś ciwy rozwój m ł odego organizmu. Tymczasem wiek dwudziesty up ł yn ął na siedz ą co... Jaki b ę dzie wiek XXI ? Proponujemy odpowied ź : na sportowo!

3 Ka ż dy rodzaj sportu niesie ze sob ą bogaty skarbiec warto ś ci. Ć wiczenie uwagi, kszta ł cenie woli, wytrwa ł o ś ci, odpowiedzialno ś ci, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarno ś ci, wierno ść obowi ą zkom – to wszystko nale ż y do cnót sportowca. Chcemy aby nasza m ł odzie ż, nasze koleżanki i koledzy, w ł a ś nie ta cy by li ! Ka ż dy rodzaj sportu niesie ze sob ą bogaty skarbiec warto ś ci. Ć wiczenie uwagi, kszta ł cenie woli, wytrwa ł o ś ci, odpowiedzialno ś ci, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarno ś ci, wierno ść obowi ą zkom – to wszystko nale ż y do cnót sportowca. Chcemy aby nasza m ł odzie ż, nasze koleżanki i koledzy, w ł a ś nie ta cy by li !

4 Nasze cele: Rozwijanie umiejętno ś ci fizycznych dzieci i młodzieży. Wskazanie uczniom ciekawego hobby. Odwrócenie uwagi m ł odych ludzi od przestępczości i używek, które ź le wpłyną na ich dalszy rozwój. Wykszta ł cenie umiejętności współpracy.

5 Charakterystyka projektu. Zorganizowanie Gminnej Olimpiady Sportowej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Uczestnikami zawodów b ę d ą uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w gminie. 3 etapy zawodów : jesienne, zimowe, wiosenne. Czas trwania: rok szkolny. Proponowane konkurencje: biegi, skoki w dal, rzut pi ł k ą lekarsk ą, hokej, rzuty do kosza, rzut do bramki, turniej pi ł ki no ż nej, skakanka, dla klas 1-3 specjalna konkurencja- dwa ognie. Sprawy organizacyjne- uczniowie gimnazjum. Jest to praca wolontariacka.

6 Drodzy rodzice! Chcecie zdrowych dzieci i m ł odzie ż y? Chcecie by byli silni i sprawni? Chcecie by osi ą gali sukcesy, zdobywali medale na mistrzostwach i olimpiadach? Sposób na to : Uprawianie sportu i udzia ł w zawodach sportowych. Chcemy wam pomóc w realizacji waszych marze ń !

7 Proponujemy: Zorganizowanie Gminnej Olimpiady Sportowej Szkó ł Podstawowych o Puchar Dyrektora Gimnazjum prowadzanej przez ca ł y rok szkolny- impreza cykliczna w celu promowania ró ż nych dziedzin sportu. Zorganizowanie Gminnej Olimpiady Sportowej Szkó ł Podstawowych o Puchar Dyrektora Gimnazjum prowadzanej przez ca ł y rok szkolny- impreza cykliczna w celu promowania ró ż nych dziedzin sportu. Wprowad ź my w ż ycie now ą tradycj ę gminn ą - zdrow ą rywalizacj ę sportow ą. Wprowad ź my w ż ycie now ą tradycj ę gminn ą - zdrow ą rywalizacj ę sportow ą.

8 Rodzice! Zach ę cajcie swoje dzieci do udzia ł u w olimpiadzie. Zach ę cajcie swoje dzieci do udzia ł u w olimpiadzie. Ka ż de dziecko mo ż e si ę wykaza ć umiej ę tno ś ciami sportowymi- konkurencji jest wiele. Ka ż de dziecko mo ż e si ę wykaza ć umiej ę tno ś ciami sportowymi- konkurencji jest wiele. Jeste ś cie nam potrzebni jako kibice, s ę dziowie i trenerzy. Jeste ś cie nam potrzebni jako kibice, s ę dziowie i trenerzy.

9 Uczniowie! Dostajecie mo ż liwo ść sprawdzenia si ę i rozwijania swoich umiej ę tno ś ci. Dostajecie mo ż liwo ść sprawdzenia si ę i rozwijania swoich umiej ę tno ś ci. Mo ż ecie wykaza ć si ę z jak najlepszej strony. Mo ż ecie wykaza ć si ę z jak najlepszej strony. Mistrzowie olimpijscy te ż zaczynali karier ę jako dzieci. Mistrzowie olimpijscy te ż zaczynali karier ę jako dzieci.

10 Drogie Dyrekcje! Chcecie podnie ść poziom sprawno ś ci fizycznej swoich uczniów? Chcecie podnie ść poziom sprawno ś ci fizycznej swoich uczniów? Chcecie nauczy ć uczniów szacunku, tolerancji i wspó ł pracy z grup ą ? Chcecie nauczy ć uczniów szacunku, tolerancji i wspó ł pracy z grup ą ? Chcecie nauczy ć dzieci zdrowej rywalizacji? Chcecie nauczy ć dzieci zdrowej rywalizacji? Nasz projekt stwarza tak ą mo ż liwo ść. Dajcie nam zielone ś wiat ł o. Przy łą czcie si ę do naszej akcji!

11 Pami ę tajmy! Jako motto naszej pracy chcemy zacytować Arkadiusza Gołasia Dawaj zawsze z siebie jak najwi ę cej. Trenuj, pracuj ci ęż ko, a w przysz ł o ś ci przyniesie to efekty. Dawaj zawsze z siebie jak najwi ę cej. Trenuj, pracuj ci ęż ko, a w przysz ł o ś ci przyniesie to efekty. Zwyci ę ż a ć mog ą ci, którzy wierz ą, ż e mog ą, ale cz ł owiek posiada naprawd ę tylko to, co jest w nim... Zwyci ę ż a ć mog ą ci, którzy wierz ą, ż e mog ą, ale cz ł owiek posiada naprawd ę tylko to, co jest w nim...

12 Osi ą gni ę cia i sportowcy z naszej szkoły

13 Rejonowy turniej pi ł ki koszykowej dziewcz ą t szkó ł gimnazjalnych Kowalów 15.03.2011r. - 1 miejsce Zawody powiatowe w pi ł ce siatkowej. Zb ą szynek, 23.02.2010r.-3 miejsce. Mistrzostwo województwa w rzucie m ł otem Bo ż eny Ł ukaszewskiej. Mistrzostwo województwa w biegu na 1000m Olgi Walczak. Fina ł Lubuskiej Olimpiady M ł odzie ż y w koszykówce dziewcz ą t szkó ł gimnazjalnych Gorzów Wlkp. 26.05.2010r.

14

15

16

17

18

19

20

21 Prezentacj ę przygotowali : Paweł Wysocki Paweł Wysocki Wojciech Perz Wojciech Perz


Pobierz ppt "Olimpiada Młodzie ż y. W zdrowym ciele zdrowy duch! Sport to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu ż ycia. W przypadku i m ł odzie ż y jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google