Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – idea i założenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Polska Cyfrowa – idea i założenia"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa – idea i założenia
dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Poznań, 11 lipca 2013 r.

2 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/

3 JAK UŻYWAMY SMARTFONÓW?
Źródło: Harvard Business Review: How do people really use mobile?

4 NOWA TEKTONIKA ZMIAN informacja / otwarte zasoby (skala, prosumenci)
OD ANALOGU DO CYFRY informacja / otwarte zasoby (skala, prosumenci) cyfrowe „ja”/ochrona danych osobowych i prywatności swoboda ponad granicami granice / cenzura sieć / społeczności kooperacja w pracy uczestnictwo / opinia publiczna / demokracja wolność – własnosć - bezpieczeństwo nowa ekonomia (share economy) masowość e-rynku prymat dostępu nad posiadaniem

5 TRZY FILARY CYFRYZACJI W POLSCE:
Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększyć dostępność do Internetu Projekty infrastrukturalne Rozwój treści Promocja i edukacja Wzrost gęstości o każde 10% Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki potencjał wzrostu PKB o 1%-1,5% Udział w PKB 2,7 % Wpływ na innowacyjny rozwój “Broadband Infrastructure and Economic Growth” (2009) Raport Boston Consulting Group i Google kompleksowe/holistyczne podejście wymiar: cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny

6 FILAR I - ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ DO INTERNETU
Szerokopasmowy Internet (gęstość, ostatnia mila) Szybkość (stałe łącza, światłowody, transfer mobilny) Nowe pasma (dywidendy cyfrowe, 800Mhz + 400Mhz) Dostępność (dom, miejsca publiczne: WI-FI, praca) Dziś: 4,6mln gospodarstw domowych bez dostępu

7 POKRYCIE SIECIAMI Next Generation Access
Sieć NGA* jest dostępna dla 54% gospodarstw domowych Unii Europejskiej, jednak zaledwie 12% obszarów wiejskich UE ma do nich dostęp. Źródło: Digital Agenda Scoreboard 2013 * Next Generation Access (NGA): VDSL, Cable Doc Sis 3.0 and FTTP; Source: Point Topic

8 ROZWÓJ MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE
Internet 4. generacji (LTE) dostępny jest już dla 50% Polaków – średnia dla całej UE wynosi 26,2% Źródło: Digital Agenda Scoreboard 2013

9 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 - INTERNET
Dlaczego? 15% niekorzystających z sieci ma dostęp do Internetu w domu 30% korzystających z Internetu nie ma nawet podstawowych umiejętności obsługi komputera Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki

10 Diagnoza Społeczna 2013- Internet
WIEK A KORZYSTANIE Z INTERNETU Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki

11 WYKLUCZENIE CYFROWE W POLSCE
OSOBY 50 + Głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek - wśród 13,7 mln osób w wieku 50+ z Internetu nie korzysta aż 67% czyli ponad 9 mln osób.  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Na wykluczenie cyfrowe w Polsce szczególnie narażone są również osoby niepełnosprawne – jedynie 33,1% z nich korzysta z Internetu. Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki

12 DOSTĘP DO INTERNETU Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików
Nasycenie dostępu do internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domowe to 83,5% O 60% wzrosła liczba łączy szybszych niż 10Mbps. Łącza o prędkości powyżej 30Mbps to niecałe 10% Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

13 INTERNET MOBILNY Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików
Każdego roku podwaja się ilość danych przesyłanych za pomocą sieci mobilnych W 2012 roku wysyłaliśmy 4104 MB na użytkownika, a 156,9 mld MB łącznie Dynamika wzrostu wyniosła 113,2% Rozwój sieci LTE może ten wzrost jeszcze przyspieszyć Cały czas rośnie też ogólna liczba użytkowników telefonii mobilnej. Dziś na osobę przypada 1,4 karty SIM Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

14 ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH

15 KOMPLEMENTARNOŚĆ - ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH
Narodowy Plan Szerokopasmowy jako punkt odniesienia dla inwestycji w szybki internet podstawowy cel: realizacja celów Europejskiej Agendy Cyfrowej: 1) 100% dostępu 30Mb/s do 2020r., 2)doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku. podstawowe założenia dotyczące budowy sieci internetu do 2020r: interwencja prowadzona jedynie z poziomu krajowego (I oś w POPC) interwencja publiczna jedynie tam, gdzie nie ma zainteresowania rynku („białe plamy”) beneficjenci – operatorzy telekomunikacyjni (konkurs) ewentualne niedokończone inwestycje regionalne dot sieci internetu z nie obciążają budżetu POPC projekty komercyjne – Inwestycje Polskie.

16 FILAR II - ZWIĘKSZYĆ POTRZEBĘ UŻYWANIA INTERNETU
Wielofunkcyjność dla części „tubylców w sieci” Nawyki kulturowe młodej generacji Warunki dla rozwoju biznesu (e-gospodarka, e-usługi) Promocja „Digital Single Market” Nowy model uczestnictwa w kulturze (e-booki, e-dziedzictwo) Otwarte zasoby Rozwój portali społecznościowych (nowy typ więzi) E-państwo/ państwo 2.0 (e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja) Nowy model państwa 2.0 (informacja- informatyzacja) Rozwój treści: podaż – popyt (czynnik napędowy) Dziś: 2,4 mln (15%) gospodarstw domowych nie ma potrzeby uczestniczyć w sieci (korzystać z Internetu) Rozwój internetu rzeczy

17 KORZYSTANIE Z INTERNETU
Wszechstronność korzystania Zastosowania związane z komunikacją i relacjami społecznymi Zastosowania zawodowe i ekonomiczne (zakupy, bankowość, administracja, etc.) Rozrywka podaż rozwój treści Rozumienie świata rozwój korzystania użytkownicy internetu (bardziej mobilni) Redukcja rozumienia szanse zagrożenia rozwój kompetencji cyfrowych Korzystanie z internetu wg Diagnozy Społecznej 2013; Dominik Batorski

18 INFORMATYZACJA ZINTEGROWANA
priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money państwo niezależne obywatel niezależny proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika mniej wysiłku obywatela większa pomoc obywatelowi logiczny i skuteczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa

19 SYSTEMOWE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE- STOPNIOWE ODCHODZENIE OD PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW NA RZECZ ELEKTRONICZNYCH Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ordynacja Podatkowa Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Zmiany Zmiany Zmiany Zmiany poprawa jakości świadczonych usług, odpowiedź na oczekiwania społeczne sprawniejsze przechodzenie z papierowej administracji w elektroniczną

20 MAPA DROGOWA ZMIAN PRAWNYCH W INFORMATYZACJI
Usługi- dostępność wieloma kanałami komunikacji elektronicznej i w różnych językach. Procedury administracyjne i sądowe oparte o opis procesu biznesowego (definicja potrzeb, odbiorca, wejście – wyjście, otoczenie) dla użytkownika. Interoperacyjność systemów różnych instytucji. Zwolnienie obywateli/przedsiębiorców ze składania „papierów”- formularze wypełniane w oparciu o rejestry i zasoby publiczne, odwzorowania elektroniczne dokumentów papierowych. Ochrona danych osobowych. Klient przy okienku- urzędnik zelektronizowany (szybsza obsługa, bo dostęp do rejestrów, danych, wymiana danych między instytucjami). Elektroniczna wymiana dokumentów i informacji- stopniowo rozwiązania elektroniczne jako jedyne

21 MAPA DROGOWA ZMIAN PRAWNYCH W INFORMATYZACJI – C.D.
Eliminacja z „masy prawnej” określeń nierekomendowanych- „na piśmie”, „do wglądu”, „poświadczona kopia”, „osobiście„ Równoważność dokumentów / znaków: Papierowy / elektroniczny Forma pisemna / elektroniczna Podpis odręczny / elektroniczny 10. Narzędzia identyfikacji – elektroniczne: profil zaufany, podpis kwalifikowany (adekwatnie do obszaru).

22 POTRZEBY OBYWATELI Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików
Źródło: „e-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW – 2012 – Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i cyfryzacji

23 PRZYJAZNA E-ADMINISTRACJA DZIŚ
rejestracja online w urzędzie pracy  usługa elektronicznego sprawdzenia stanu konta, opłacenia składki ZUS, etc. Profil zaufany usługa założenia, zawieszenia, wyrejestrowania firmy przez internet (dz.gosp) usł. gminne MPiPS ZUS PUE MG CEiDG usługa weryfikacji online danych z prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. usł. woj. MSW CEPiK rozliczanie podatków wobec państwa ESP MIN.FIN E-PODATKI obsługa rekrutacji przez internet  wgląd do ksiąg online, bez konieczności wizyty w sądzie  UJ S24 – system rejestracji spółki z o.o. księgi wieczyste dostęp do danych statystycznych  sprawdzenie online prawa do świadczeń zdrowotnych w placówce zdrowotnej MS GUS Geoportal NFZ eWUŚ dostęp online i mobilny do danych przestrzennych (np. sprawdzenie danych nt. działki) 

24 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
OBSZARY DZIAŁANIA PZIP Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 24

25 PRIORYTETY USŁUGOWE W PZIP
Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików PRIORYTETY USŁUGOWE W PZIP Sieć E- Orlików potwierdzanie tożsamości wymiana informacji między rejestrami praca i zabezpieczenie społeczne sprawy obywatelskie (sądy, urzędy) powiadamianie ratunkowe ochrona zdrowia (EWUŚ, ZIP, KUZ) prowadzenie działalności gospodarczej zamówienia publiczne sprawy podatkowe i celne inteligentne systemy transportowe dostęp do informacji publicznej i otwartych zasobów (m.in. dane przestrzenne, statystyczne, etc.) e-usługi publiczne wdrażane na poziomie centralnymi regionalnym będą uwzględniać m.in. zdiagnozowane preferencje i potrzeby obywateli, zaawansowanie aktualnie świadczonych usług, oraz kierunki rozwoju e-usług wskazywane przez Komisję Europejską

26 MAiC, MF, MS, MG, GUS, GUGiK, MZ
PRZYKŁADY PROJEKTÓW PONADRESORTOWYCH Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - ZSiN Faza II (GUGiK) GUGiK, MS, MSW, GUS, MF, CPI E-Zamówienia (UZP) UZP, CPI, MG, MS, GUS, ZUS, MSW Wdrożenie i rozwój rozwiązań elektronicznego fakturowania w administracji publicznej – (MG i ILiM) MG, ILiM, MF, GUS, UZP Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu produkcji danych statystycznych (GUS) GUS, MG, MRR, UZP , MS, MF, MSZ, MEN,GUGIK, UKE, UOKiK, MNISW, MTiB, MŚ, MKiDN,MPiPS, MSW, MZ, MRiRW, MSiT, MSP, MON Platforma integracyjna rejestrów publicznych (MAiC) MAiC, MF, MS, MG, GUS, GUGiK, MZ System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego faza II (MAiC) MAiC, MSW, UKE, GUGiK, MZ

27 KRYTERIA WYBORU USŁUG Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików
realizacja faktycznych potrzeb obywateli uproszczenie i skrócenie procesu załatwienia sprawy przez obywatela odmiejscowianie usług uzyskanie korzyści skali (powszechność usługi) docelowa „dojrzałość usługi” – stopień transakcyjności (od informacji, poprzez interakcję, do transakcji i personalizacji) zapewnienie interoperacyjności (+ efektywne korzystanie z informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych) monitorowanie efektywności usług (kosztowej i operacyjnej) oraz satysfakcji użytkowników dostępność poprzez dowolny kanał komunikacji elektronicznej

28 PZIP – W SAMORZĄDACH Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików
wykorzystanie dotychczasowego dorobku samorządów zadania realizowane przy wsparciu systemów teleinformatycznych na wszystkich poziomach administracji, w szczególności przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie) wykorzystywanie możliwości wspólnej infrastruktury obliczeniowej (shared services, cloud) dla części zintegrowanych usług na poziomie lokalnym i regionalnym (zwłaszcza świadczonych wzajemnie przez jednostki administracji w modelu A2A - administration to administration) budowa i utrzymanie regionalnych platform e-usług

29 KATALOG USŁUG PODSTAWOWYCH REGIONALNIE (A2C, A2B)
Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Rekomendacje do katalogu przykładowych podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym, np.: Deklaracje podatków lokalnych: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; Obsługa płatności wykonywanych na rzecz urzędu; Obsługa wniosków i wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, zmiany pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; Obsługa innych wniosków i związanych z nim decyzji wydawanych lokalnie (np. wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, podział nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków, udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania złóż kopalin, etc.) Sprawy związane z obsługą wyborców; Ujednolicona usługa wnoszenia tzw. pisma ogólnego; Elektroniczne Centrum Obsługi Obywatela zintegrowane z wielokanałowym systemem typu help-desk.

30 KATALOG USŁUG PODSTAWOWYCH REGIONALNIE (A2A)
Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Rekomendacje do katalogu przykładowych podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym, np.:  Hosting stron internetowych JST Użyczanie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej do wykorzystania przez jednostki do uruchamiania własnych aplikacji Stopniowe wprowadzenie jednolitego systemu adresacji poczty elektronicznej oraz wewnętrzna książka adresowa całej administracji System wewnętrznej łączności IP, wideokonferencje, wewnętrzne fora dyskusyjne Platforma szkoleń multimedialnych pozwalająca JST udostępniać opracowane przez siebie szkolenia multimedialne wybranym grupom odbiorców (eLearning) Centrum SMS administracji Dostęp do aplikacji związanych z automatyzacją pracy urzędów w szczególności z: obsługą procesów finansowo-księgowych; obsługą spraw kadrowo-płacowych; inwentaryzacją majątku trwałego; elektronicznym zarządzaniem dokumentacją umożliwiającym w szczególności obsługę umów, skarg, wniosków i interwencji i innych czynności, których dokumentowanie możliwe jest w postaci elektronicznej Usługi archiwizacji: usługa przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych, usługa wspomagania procesu przekazywania materiałów archiwalnych w postaci nieelektronicznej do archiwów państwowych, etc.

31 KOMPLEMENTARNOŚĆ W OBSZARZE E-ADMINISTRACJI
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jako punkt odniesienia dla celu 2 i PO Polska Cyfrowa: rekomendowany katalog e-usług dla administracji centralnej i regionalnej informatyzacja urzędów (standard cyfrowego urzędu) kompetencje cyfrowe administracji (standardowy profil szkoleniowy) kontynuacja projektów z 7 osi PO Innowacyjna Gospodarka na poziomie regionalnym głównie pod kątem: zasilenia baz danych, rejestrów państwowych danymi przestrzennymi, geodezyjnymi, adresowymi itp. i metadanymi opisującymi te zbiory podniesienia jakości danych dalszej integracji systemów i aplikacji z systemami dziedzinowymi na poziomie regionalnym i lokalnym rozwoju infrastruktury technicznej i rejestrów referencyjnych podmiotów wykorzystania chmury dla JST rozwoju e-PUAPu (formularze, profil zaufany, integracja platform regionalnych)

32 Otwarte zasoby w kontekście nowelizacji dyrektywy re-use
Rozszerzenie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego o muzea, biblioteki i archiwa – dziedzictwo kulturowe- bez opłat Dostęp do informacji sektora publicznego – pełniejszy i na bardziej jasnych zasadach- CRIP Utworzenie Centrum Open Data (w oparciu o ICM-UW) Pobudzenie innowacji w gospodarce, społeczeństwie i kulturze Otwieranie zasobów wiedzy, edukacji, dziedzictwa kulturowego- z respektem dla praw autorskich i tanim dostępem (abonament, mikropłatności lub „za reklamę”)

33 POLSKA LIDEREM DEBATY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Polska przewodzi w debacie na temat nowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych Nowe regulacje powinny równoważyć ochronę prywatności obywateli ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej Konieczna jest wyraźna zgoda obywatela na przetwarzanie jego danych Konieczne jest poszerzenie definicji danych osobowych i dobre sformułowanie warunków stosowania zasady podejścia opartego na ryzyku Chcemy zachęcać inne kraje do dobrze wyważonych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Chcemy harmonizacji jednolitego rynku w Unii Europejskiej co ułatwi europejskim przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w Europie, a globalne firmy dostosuje do wysokich standardów ochrony Debata z udziałem unijnej komisarz Viviane Reding, 13 maja, 2013, Warszawa

34 WIEDZA I KREOWANIE WARTOŚCI W GOSPODARCE OPARTEJ NA DANYCH
Źródło: Knowledge Based Capital, OECD

35 MODEL PROCESU OTWIERANIA DANYCH
Przegląd posiadanych danych przez administrację Zwiększenie przejrzystości danych Otwarty dostęp do danych Współpraca pomiędzy zainteresowanymi partnerami Działania edukacyjne/ promocyjne dot. otwartości danych Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives.

36 EKOSYSTEM OPEN GOVERNMENT DATA
Producenci danych (sektor publiczny, uczelnie, sektor prywatny) Pośrednicy danych (biblioteki, brokerzy danych, uczelnie) Użytkownicy danych (media, organizacje pozarządowe, sektor prywatny. obywatele) Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives.

37 MODEL OTWARTEGO RZĄDU 4 przemiany cywilizacyjne:
technologia: internet, technologie mobilne, konwergencja mediów demografia: pokolenie cyfrowych tubylców, sieciowość współpracy demokracja: od reprezentacji do partycypacji administracja: w poszukiwaniu większej efektywności, dostępności, przydatności Źródło: Mapa Drogowa Otwartego Rządu w Polsce

38 FILAR III - ZWIĘKSZYĆ KOMPETENCJE CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA
System edukacyjny (nowe przewagi konkurencyjne – kompetencje 2020/2030) Projekt CYFROWA SZKOŁA Wykluczenie cyfrowe (geografia, generacje, niepełnosprawność) Latarnicy 50+ (waga rozwiązań – 10mln osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu) Ramy dla „kultury cyfrowej” Rozwój: 3T Floridy (technologie, tolerancja, talenty) + tożsamość 3T: w stronę społeczeństwa smartfonowego (sieci) Demokracja on-line (dylematy: wolność – własność- bezpieczeństwo) Open government – otwarty rząd

39 NASZ POTENCJAŁ INFORMATYCZNY
Każdego roku 15 tys. absolwentów kończy kierunki informatyczne. Polscy programiści są na trzecim miejscu na świecie w kategorii algorytmów (po Rosji i Chinach) - według rankingu TopCoder. Polscy studenci z Uniwersytetu Warszawskiego zajęli 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Programowania Grupowego (zdjęcie). (Źródło: PAP/Rafał Guz)

40 NASZ POTENCJAŁ INFORMATYCZNY
Branża gier w Polsce zanotowała wzrost o 61% w 2012 roku - przy średniej światowej wynoszącej 10%. Seria gier Wiedźmin wydana przez polską firmę sprzedała się w nakładzie 5 mln egzemplarzy na całym świecie. Polska firma Digital Core wyprodukowała najszybszy procesor przemysłowy DQ80251 – wykorzystywany w kartach SIM, pamięciach przenośnych i komputerach. Wikipedia wkrótce odnotuje milion polskich wpisów – wynik ten plasuje Polskę na 8. miejscu na świecie.

41 KOMPETENCJE XXI WIEKU 1. WNIOSKOWANIE: 2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA:
Umiejętność określenia głębszego sensu lub znaczenia tego co jest wyrażane 2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA: Umiejętność łączenia się z innymi w głęboki I bezpośredni sposób do odczuwania i stymulowania reakcji i pożadanych interakcji 3. SPRAWNOŚĆ ADAPTACYJNA Biegłość w myśleniu i wymyślaniu rozwiązań oraz odpowiedzi niekonwencjonalnych 4. KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE: Umiejętność pracy w różnych umiejscowieniach kulturowych 5. PRZETWARZANIE DANYCH: Umiejętność przetłumaczenia dużej ilości danych na abstrakcyjne pojęcia oraz do rozumowania opartego na wiedzy 6. KOMPETENCJE CYFROWE: Umiejętność krytycznej oceny i rozwijania treści opartych na nowych formach i komunikowanie ich 7. MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ: Zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z wielu dziedzin 8. MYŚLENIE PROJEKTOWE: Zdolność do rozwijania i doprowadzania zadań i procesów do oczekiwanych wyników 9. PRACA W SZUMIE: Zdolność do rozróżniania i filtrowania informacji dla zmaksymalizowania funkcji poznawczych przy użyciu różnych technik i narzędzi 10. WSPÓŁPRACA W WIRTUALU: Zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy w wirtualnym zespole Źródło: Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto 2011.

42 CYFROWA SZKOŁA e – uczeń e – szkoła e – podręcznik e – nauczyciel
kompetencje sposób uczenia się, dostępność urządzeń e – szkoła wyposażenie, sieć A więc co z dostępem ? jaka penetracja, jaka szybkość, jak realizować cele Agendy Cyfrowej, jaki rozwój infrastruktury, i jak pomyślany ( czy już wiemy jak wykorzystywać te 27 tys. Km światłowodów więcej od 2015 roku, czy jeszcze nie ?). Te dwie rzeczy: usługi i infrastruktura decydują o pozycji Polski w rankingach ( np. raport ONZ). Oprócz dostępu, nastawienia na użytkownika, usług elektronicznych administracji, niezbędne są duże projekty cywilizacyjne. Do najważniejszych należy CYFROWA SZKOŁA. To się dzieli na: E – szkołę ( wyposażenie, ale i SIEĆ - SZKOŁA) E – ucznia ( jego kompetencje i sposób uczenia się, dostępność urządzeń) E – podręcznik ( bardziej chodzi o treści edukacyjne, ich obecność w otwartych zasobach, różnorodnych, by pomogły w personalizacji nauczania i samo uczenia się) E – nauczyciela : coacha i coachowanego cały czas, nastawionego na uczenie kooperacji oraz personalizację, indywidualizację uczenia. Sens rozmowy o e – treściach edukacyjnych jest taki, że otwiera problem otwartości zasobów ( przygotowujemy ustawę) – do użytkowania, też i przetwarzania komercyjnego, jak to zrobiliśmy przy re – use. Z tego powinna płynąć siła potencjału innowacyjności i kreatywności polskiej gospodarki o nowych przewagach konkurencyjnych. Wypełnienie tych zadań dotyczących otwartości zasobów, domeny publicznej, modeli biznesowych dopasowanych do oczekiwania powszechności łatwego dostępu do dóbr kultury, edukacji, wiedzy i rozrywki - wymaga nowej umowy między twórcami – pośrednikami – użytkownikami, z zachowaniem reguł równowagi między własnością a wolnością. I jeszcze : bezpieczeństwem i odpowiedzialnością. Nad tym pracujemy dyskutując o Karcie Praw Podstawowych i Wolności w Internecie. e – podręcznik - wykorzystanie treści edukacyjnych obecnych w otwartych zasobach - personalizacja nauczania i samouczenia się e – nauczyciel coach i coachowany - nastawienie na kooperację - personalizacja uczenia).

43 50 + I INTEGRACJA CYFROWA Wykluczenie cyfrowe: Ponad 70% osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z internetu (Eurostat, 2011) Latarnicy Polski Cyfrowej – wspólny projekt z organizacją pozarządową Szkolenia dla wolontariuszy którzy uczą osoby starsze korzystania z komputera w swoich społecznościach lokalnych Latarnicy zrealizowali już 16,415 godzin szkoleń dla 61,626 tysięcy seniorów

44 CYFRYZACJA DAJE NASZYM IDEOM ZASIĘG...
Polacy chętnie korzystają z portali społęcznościowych – 2/3 użytkowników Internetu odwiedza portale społecznościowe, ponad milion Polaków ma konto na Facebooku Media społecznościowe mogą służyć w podnoszeniu świadomości na temat różnych zagadnień społecznych i politycznych Thunderclap - aplikacja-megafon, dzięki której można wykorzystac swój profil do zainteresowania swoich znajomych wybranym tematem

45 ... I POTRZEBNE FINANSOWANIE
W 2012 w ramach crowdfundingu zebrano na świecie 2,7 mld USD w ponad 1 mln kampanii. Oznacza to wzrost wartości o 81% r/r. Największa platforma (CFP) to Kickstarter - W 2012 ponad 2,2 mln ludzi przekazało 320 mln dolarów na 18 tys. projektów W Polsce: platformy Polak potrafi, MegaTotal.pl, czy wspierajkulture.pl Crowdfunding to nie tylko projekty technologiczne, ale także biznesowe, społeczne oraz film, muzykę, ekologię, modę i sztukę.

46 NOWE ROLE W NOWYCH MEDIACH
“Authenticator”–The press will do more authentication of reported facts and will gather evidence in more transparent ways. In the information age, news consumers want to know not only the evidence in a report but also the process of uncovering it. NOWE ROLE W NOWYCH MEDIACH Sense maker Łączący z rozdrobnioną informacją, wskazujący zależności i wspólne znaczenia Empower Wzmacniający lub osłabiający konkretne źródło informacji Investigator Sprawdzający i potwierdzający informacje Witness bearer Uwiarygadniający informacje i wspierający pracę blogerów, NGO i społeczników. Forum organizer Organizujący debatę publiczną. Smartaggregator porządkujący informacje w rzeczowy sposób. Role model stanowiący punkt odniesienia, wskazujący trendy i interpretacje zdarzeń Źródło: Wikipedia

47 ROZWÓJ SIECI E-KOMPETENCJI
Wspólny design, standard sprzętu, dostęp do sieci (> 30 Mb/sek.) E-kluby (sieć/gminy- animatorzy, liderzy) Latarnicy (szkolenia i lokalne oferty interaktywnego uczenia się e-kompetencji przez telewizję hybrydową) E- wspólnoty (wolontariaty ad hoc) dzięki e-klubom E-biblioteki (książki, gazety, etc.- wzór uczestnictwa) E-kino (sieć, filmy europejskie on-line, tani dostęp, profilowane kolekcje: od autorskich po komedie) E-administracja (w zastępstwie- przy odległości do urzędu i braku komputera w domu) E-media i informacje (rozumienie) E-liderzy biznesu: aplikacje dla niepełnosprawnych POPYT NA WYŻSZĄ JAKOŚĆ TREŚCI INTERNETU liderzy wzorce miejsce

48 PERSPEKTYWY ROZWOJU CYFROWEGO DO 2020 ROKU
W ramach polityki spójności przewidywana alokacja dla celu 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych to ok. 5,5% alokacji dla Polski (tj. 3,521 mld euro), a podział kraj-region jest następujący: Poziom krajowy – PO Polska Cyfrowa Poziom regionalny - RPO budowa i modernizacja infrastruktury szerokopasmowego internetu wsparcie budowy sieci internetu szerokopasmowego jedynie w PROW jako element innych inwestycji infrastrukturalnych rozwój e-usług publicznych rozwój cyfrowej administracji samorządowej i jej e-usług, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji dostęp do krajowych zasobów publicznych i informacji publicznej w wersji cyfrowej digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego i zapewnianie otwartego dostępu do tych zasobów działania systemowe w odniesieniu do zwiększania kompetencji cyfrowych i e-integracji zadania wynikające z uwarunkowań terytorialnych z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych i e-integracji A2B/B2A, potencjalnie e-lider działania dotyczące e-gospodarki – zastosowanie TIK w przedsiębiorstwach

49 E-KOMPETENCJE CZYM JEST SZEROKIE POROZUMIENIE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH? Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji i firm, które identyfikują się z jego celami i zamierzają działać na rzecz ich realizacji. Poszukiwać ono będzie synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, skupiać informacje o dobrych praktykach, propagować je w różnych środowiskach - nawet z pozoru odległych od zagadnień cyfryzacji. Poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach działać będzie na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej i zawodowej

50 GOVERNMENT AND SOCIETY
Uproszczenie usług publicznych Elektronizacja usług państwa Udostępnianie zasobów publicznych Orientacja na obywatela/użytkownika Kompleksowa cyfryzacja Stymulacja potencjału kreatywności Oświadczenia zamiast zaświadczeń Aplikacje przyjazne dla użytkownika Nowe kompetencje Bezpieczna prywatność i dane osobowe Informatyzacja zintegrowana Wykorzystywanie informacji publicznej Deregulacja i przejrzystość „Licznik oszczędności” Otwarte zasoby Państwo optimum Państwo 2.0+ „share value economy”

51 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Program Operacyjny Polska Cyfrowa – idea i założenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google