Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa
Monika Dróżdż Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium „Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych” Warszawa, 21 listopada 2007

2 DOKUMENTY Zielona Księga: Zamówienia Publiczne w UE – w poszukiwaniu rozwiązań r. Raport w sprawie funkcjonowania rynków zamówień publicznych w UE – 2004 r Dyrektywa 2004/18/WE i dyrektywa 2004/17/WE Zbiór dobrych praktyk w dostępie MSP do zamówień publicznych

3 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI
BARIERY W DOSTĘPIE MSP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH nadmierna wielkość zamówienia w stosunku do wielkości firmy, niejednoznaczność i niejasność kryteriów wyboru oferty, zbyt wysokie wymagania finansowe w zakresie gwarancji i zabezpieczeń, zbyt wysokie wymagania dotyczące posiadania atestów, certyfikatów, zaświadczeń oraz związane z technicznymi standardami przedmiotu zamówienia, opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez zamawiającego, niedostatek informacji związanych z możliwościami udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz z wymaganą procedurą, niedostateczna wiedza zamawiających na temat odpowiednich wykonawców,

4 INSTRUMENTY Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiera rozwiązania o charakterze regulacyjnym: możliwość dzielenia zamówienia na części (art.. 32 ust.6), możliwość zawarcia umowy ramowej (art. 99), możliwość tworzenia konsorcjów przez wykonawców (art. 23 i art. 141) , możliwość definiowania technicznych aspektów przedmiotu zamówienia za pomocą wymagań funkcjonalnych (art. 30 ust. 6), zakaz dyskryminacji wykonawców ze względu na predyspozycje i kwalifikacje (art. 25), rozszerzenie katalogu form wnoszenia wadium i zabezpieczenia wykonania umowy (art.. 45 ust. 6 oraz art ust. 1)

5 INSTRUMENTY c.d. Działania pozaregulacyjne:
inicjowanie i rozwój działalności szkoleniowej i doradczej, promowanie rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych, monitorowanie rynku zamówień publicznych w kontekście identyfikacji barier i zadbanie o przejrzystość regulacji.

6 DOBRE PRAKTYKI Komisja Europejska planuje przygotowanie na koniec 2007 r., na podstawie doświadczeń państw członkowskich, zbioru dobrych praktyk w zakresie dostępu MSP do zamówień publicznych.

7 REKOMENDACJE przeprowadzanie cyklicznych badań na temat udziału sektora MSP w rynku zamówień publicznych, barier hamujących dostęp MSP do tego rynku, z uwzględnieniem badań rynku firm doradczych i szkoleniowych, utworzenie bazy danych podmiotów świadczących usługi szkoleniowe dla MSP; kontynuacja działalności szkoleniowej UZP i PARP – szkolenia i publikacje, pogłębienie szczegółowości szkoleń pod kątem konkretnych etapów procedury zamówień publicznych, ze szczególnym udziałem części praktycznej,

8 REKOMENDACJE c.d. szkolenia przygotowujące w sposób praktyczny polskich przedsiębiorców do ubiegania się o zamówienie publiczne na terenie UE, szkolenie doradców oraz pracowników podmiotów administracji publicznej, mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, rozbudowa portalu UZP w kierunku zwiększenia ilości i jakości narzędzi interaktywnych, rozwijanie działalności informacyjnej i doradczej nt. procedur zamówień publicznych w ramach działalności podmiotów prowadzących działalność usługowo-doradczą dla przedsiębiorców, budowanie świadomości po stronie podmiotów administracji publicznej w kierunku traktowania ceny jako jednego z wielu, ale nie jedynego kryterium przy wyborze oferty.

9 Dziękuję za uwagę Monika.Drozdz@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google