Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego"— Zapis prezentacji:

1 POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego
na podstawie analizy desk research

2 Obszar 2 powiaty: suwalski i sejneński 14 gmin, w tym 13 wiejskich
451 sołectw 503 miejscowości 1 miasto 2162 km 2 powierzchni

3 Ludność ogółem – 57250 osób Struktura wiekowa Demografia
Mężczyźni (51%) Kobiety – (49%) Struktura wiekowa w wieku przedprodukcyjnym os. (21%) w wieku produkcyjnym – os. (62%) w wieku poprodukcyjnym – 9968 os. (17%)

4 Podmioty gospodarcze Podmioty gospodarki narodowej 2008 2009 2010 2011
Ogółem 2898 3012 2931 2895 sektor publiczny - ogółem 189 190 192 188 Sektor prywatny - ogółem 2709 2822 2739 2707 Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 2284 2381 2268 2235 Sektor prywatny - spółki handlowe 71 70 72 80 Sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 15 16 Sektor prywatny - spółdzielnie 25 24 Sektor prywatny - fundacje 6 7 Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 130 135 140 144

5 Struktura sektorów gospodarki OFPS
Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności 2009 2010 2011 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 276 261 244 przemysł i budownictwo 635 628 644 usługi 2101 2042 2006

6 Struktura wielkości podmiotów gospodarczych
zatrudnienia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ogółem 2811 2841 2873 2898 3012 2931 2895 0-9 2688 2720 2750 2772 2884 2800 2765 10-49 104 102 109 111 115 50-249 18 16 15 14 1 2

7 Struktura sektorowa Największa liczba podmiotów gospodarczych działa w sektorze handlu (24%), a zwłaszcza detalicznego (16%). Drugą, co do liczebności branżą jest budownictwo (13%). W branży przetwórstwa przemysłowego działa 9% wszystkich podmiotów gospodarczych. we wszystkich sekcjach, poza Sekcją F (budownictwo) odnotowywany jest albo spadek lub stabilizacja liczby podmiotów gospodarczych.

8 Sektor nieprodukcyjny gospodarki
Sekcja i działy PKD 2007 Wartość Sekcja O ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 34 Sekcja P EDUKACJA 114 Sekcja Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 144 Q dział 86 OPIEKA ZDROWOTNA 126 Q dział 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 2 Q dział 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 16 Sekcja R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 73 R dział 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 22 R dział 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 15 Sekcja R dział 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 36

9 Finanse gmin W strukturze wydatków budżetowych dominują wydatki bieżące (75%), wśród których od lat niezmiennie dominują wydatki na oświatę i wychowanie (31,8%), opiekę i politykę społeczną (11%), transport (12,3%) oraz administrację publiczną (11%).

10 Finanse powiatów Struktura wydatków powiatów jest konsekwencją ich kompetencji ustawowych i tak największą część wydatków budżetowych w 2011 roku stanowił transport (28,5%), następnie pomoc i polityka społeczna (20,79%,), oświata i wychowanie (18,28%), administracja publiczna (13,6%) i ochrona zdrowia (7,7%).

11 Rolnictwo Obszar Funkcjonalny Pojezierza Suwalskiego jest zdominowany funkcją rolniczą. Tereny użytkowane rolniczo stanowią 62% a lasy 28% powierzchni OFPS. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na terenie OFPS funkcjonowało gospodarstw rolnych, w czym 99,9% stanowiły gospodarstwa indywidualne.

12 Turystyka 22 obiekty zbiorowego zakwaterowania (10 całorocznych). 1371 miejsc noclegowYCH (516 całorocznych). W roku 2011 z noclegów skorzystało osób, w tym turystów zagranicznych było 1710 osób. Łącznie w 2011 roku udzielono noclegów, tym turystom zagranicznym 2662.

13 Ruch turystyczny w latach 1995-2011

14 Absorpcja funduszy europejskich
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano 329 umów na realizację projektów na terenie OFPS. Łączna ich wartość to ,31 złotych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z podmiotami z terenu OFPK podpisano 26 umów o dofinansowaniu projektów. Łączna wartość projektów wynosiła ,73 zł W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z podmiotami z terenu OFPK podpisano 16 umów o dofinansowaniu projektów realizowanych na terenie OFPS. Łączna wartość projektów wynosiła ,80 złotych

15 Absorpcja funduszy europejskich cd
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z podmiotami z terenu OFPK podpisano 12 umów o dofinansowaniu projektów. Łączna wartość projektów wynosiła ,1 złotych W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z podmiotami gospodarczymi działającymi na OFPK podpisano 6 umów na dofinansowanie projektów. Stanowi to niewielki ułamek ogółu umów zawartych w ramach RPOWP w zakresie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw. Spośród 428 wspartych w ramach RPOWP projektów infrastrukturalnych 30, czyli 7% zlokalizowanych było na terenie OFPS

16 Projekty lokalne wsparte w ramach RPOWP
2.1. Rozwój transportu drogowego - 8 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - 4 IV: Społeczeństwo informacyjne - 3 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska - 6 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - 7 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji- 1 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej - 1 Ogółem - 30

17 Synteza uwarunkowań

18 Atuty transgraniczne położenie na pograniczu z Litwą i Białorusia położenie w paśmie krajowych i międzyregionalnych szlaków komunikacyjnych transgraniczny charakter głównych dróg kołowych i kolejowych dobry układ sieci powiązań komunikacyjnych dynamiczny rozwój telefonizacji istnienie rezerw przepustowości funkcjonujących oczyszczalni ścieków

19 Atuty niskie zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
spadek ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczenia odprowadzanych do wód powierzchniowych, stała poprawa sprawności technologicznej oczyszczalni ściekó szybki wzrost liczby ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, zorganizowany system ratowniczo-gaśniczy, w tym jednostek ratownictwa chemicznego i ekologicznego do zwalczania skutków pożarów i likwidacji skutków poważnych awarii, istniejący system oceny zagrożenia pożarowego w lasach, zagrożeń biologicznych i sanitarnych duży udział trwałych użytków zielonych stanowiących potencjalną bazę paszową dla rozwoju hodowli bydła i mleczarstwa,

20 Atuty duże zasoby wód powierzchniowych,
brak zanieczyszczeń gleb, szczególnie metalami ciężkimi, unikalne cechy środowiska przyrodniczego do rozwoju rolnictwa ekologicznego, znaczne zasoby siły roboczej, dominacja gospodarstw indywidualnych (rodzinnych), korzystna struktura obszarowa gospodarstw rolnych, dobra jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej do produkcji ekologicznej, zaangażowanie samorządów i społeczności wiejskiej w rozwój infrastruktury, dobrze rozwinięte środowisko doradcze rolnictwa, bliskość znaczących ośrodków regionu (Augustów, Suwałki) zachowana równowaga ekologiczna pomiędzy środowiskiem rolniczym a środowiskiem cennym przyrodniczo

21 Atuty istnienie sieci obszarów i obiektów chronionych (park narodowy, krajobrazowy, rezerwaty i in.) obejmujących znaczną część obszaru powiatu; występowanie obszarów unikatowych w skali europejskiej i światowej zadowalający stan zdrowotny lasów i rosnąca powierzchnia terenów zalesionych, niewielkie zanieczyszczenie powietrza pyłami, dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu, zadowalający stan czystości dużych (>50 ha), naturalnych zbiorników wodnych (brak w tej grupie jezior pozaklasowych), niewielka powierzchnia oraz odsetek gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wymagających rekultywacji i zagospodarowania, bardzo niska zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych, ogólnie niski poziom chemizacji środowiska

22 Atuty niskie tempo wyłączania gruntów rolnych i leśnych z dotychczasowego użytkowania, mała ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych, mała ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, brak przemysłu szczególnie degradującego środowisko, niewielka liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska nie agresywna w stosunku do środowiska tradycyjna gospodarka rolna, rozwój przyjaznych środowisku przyrodniczemu form gospodaro-wania, wdrażanie zasad gospodarki leśnej sprzyjających zachowaniu różnorodności biologicznej, korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki, rosnące kwalifikacje oraz doświadczenie administracji obszarów chronionych, lasów państwowych oraz kadr ochrony środowiska,

23 Atuty współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony
przyrody, w szczególności parków narodowych, z podobnymi obiektami europejskimi, uregulowana prawnie współpraca służb monitoringu środowiska Polski i Litwy. duży potencjał dla rozwoju turystyki, warunki do rozwoju różnych form turystyki, w tym kwalifikowanej rosnące zainteresowanie funduszami unijnymi na inwestycje bogactwo dziedzictwa historyczno-kulturowego bogata sieć ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, konnych, kolejki wąskotorowej) dobrze rozwinięta agroturystyka,

24 Atuty unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe z zachowanymi pierwotnymi cechami, mało przekształconymi przez człowieka położenie w obszarze Zielonych Płuc Polski cenne zabytki architektoniczne – pozostałości Pałacu Paca, klasztor pokamedulski i inne wielokulturowość, bogactwo życia kulturalnego szlaki rowerowe rozwijająca się produkcja energii odnawialnej, zwłaszcza wiatrowej aktywna polityka władz lokalnych w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na rozwój racjonalne planowanie i realizacja budżetu wieloźródłowa struktura dochodów

25 Problemy niski poziom PKB na mieszkańca i niższa niż przeciętnie w kraju dynamika wzrostu peryferyjne położenie z dala od większych ośrodków naukowych i przemysłowych surowsze warunki agroklimatyczne, stanowiące ograniczenia w doborze roślin uprawnych, niski wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zakwaszenie gleb, spadek opłacalności produkcji rolnej,

26 Problemy stosunkowo niski poziom warunków życia na wsi,
niskie wyposażenie techniczne i technologiczne, mała wydajność jednostkowa produkcji roślinnej i zwierzęcej, mała koncentracja i specjalizacja produkcji, brak rynków zbytu produktów ekologicznych, małe zaangażowanie rolników we wspólne wykorzystanie nsprzętu, brak wyspecjalizowanych jednostek świadczących usługi mechanizacyjne, regres postępu biologicznego,

27 Problemy niski poziom wykształcenia społeczeństwa
słabość rodzimego kapitału niski poziom rozwoju społeczno – gospodarczego całego regionu mały napływ inwestycji, niski poziom nakładów inwestycyjnych (wew. i zew.) niska innowacyjność przedsiębiorstw niski standard infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej brak wiodących produktów turystycznych i całorocznej oferty krótki sezon turystyczny niski poziom infrastruktury technicznej niska opłacalność produkcji rolnej

28 Problemy trudności w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, w tym brak wiedzy oraz brak kapitału na inwestycje słaba promocja obszaru i produktów lokalnych niedostateczne zasoby finansowe dla prowadzenia planowanych inwestycji infrastrukturalnych niski wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, surowsze warunki klimatyczne powodujące ograniczenia w doborze roślin i odmian mała skala produkcji i niska towarowość gospodarstw rolnych zaburzenie stosunków wodnych wynikające z wadliwie przeprowadzonej melioracji niektórych obszarów, obniżanie się poziomu wód gruntowych,

29 Problemy wysoka podatność gleb na czynniki erozyjne,
utrzymujące się zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, zanikanie drobnych zbiorników wodnych oraz bogatych przyrodniczo enklaw śródpolnych, niedostateczna retencja wód w zlewniach, zagrożenie rodzimych gatunków flory i fauny przez obce gatunki inwazyjne degradacja walorów przyrodniczych pobrzeża jezior poprzez zabudowę rekreacyjną i inną, często pozbawioną urządzeń służących ochronie środowiska, zaśmiecanie lasów (turystyka, gruz budowlany),

30 Problemy dewastacja drobnych zbiorników wodnych na obszarach użytkowanych rolniczo, ograniczony dostęp do środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej ochronie środowiska niedostateczny stan infrastruktury komunikacyjnej (zły stan dróg, braki obwodnic itp.) przyjaznej środowisku naturalnemu, wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych, hałasu i wibracji, mała liczba gospodarstw rolnych produkujących „zdrową żywność”, duża ilość wyrobów zawierających azbest zainstalowanych w obiektach budowlanych, zbyt wolno postępujący wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla środowiska, brak indywidualnych nawyków i postaw pro środowiskowych (segregacji odpadów, oszczędności wody, nie zaśmiecania lasów etc.),

31 Problemy niedostatecznie rozpowszechniona wiedza na temat technicznych i organizacyjnych rozwiązań służących ochronie środowiska (nowe prawo, najlepsze dostępne techniki itp.) niepełny zakres monitoringu stanu środowiska (stanu czystości gleb, częstotliwości badań stanu czystości wód powierzchniowych, stanu czystości powietrza), niedostateczna ewidencja i monitoring gospodarki odpadami na terenach wiejskich, brak planów ochrony niektórych obiektów o wysokich walorach przyrodniczych, niedostateczne finansowanie czynnej ochrony przyrody oraz monitoringu środowiska, mała skuteczność egzekwowania obowiązujących przepisów, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami, niski poziom inwestycji

32 Problemy zły stan dróg kołowych i częściowo linii kolejowych
brak kapitału na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych za mała w stosunku do potrzeb sieć kanalizacji, brak sprawnego systemu segregacji, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, brak prawidłowo urządzonych składowisk odpadów, niewystarczające wyposażenie służb ratownictwa ekologicznego (straży pożarnej), ogólnie niski standard i zbyt mała liczba urządzeń ochrony środowiska na obszarach intensywnego ruchu turystycznego, dysproporcje w rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, brak infrastruktury przy drogach tranzytowych (miejsca awaryjnego przeładunku materiałów niebezpiecznych) zmniejszającej zagrożenie dla środowiska naturalnego podczas awarii w transporcie

33 Problemy ubożenie społeczeństwa
niedostateczna oferta i informacja dla inwestora zewnętrznego brak systemu integracji lokalnej przedsiębiorczości niskie płace, zwłaszcza w sektorze prywatnym niski udział dochodów własnych w budżecie powiatu niskie zasoby majątkowe powiatu słaba dostępność komunikacyjna zły stan dróg słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna

34 Problemy krótki sezon turystyczny i koncentracja ruchu turystycznego na najatrakcyjniejszych obszarach brak wykreowanego wiodącego produktu turystycznego niedostatecznie rozwinięta baza gastronomiczna, nie wykorzystująca możliwości regionalnych słabe zagospodarowanie istniejących szlaków turystycznych słaba znajomość języków obcych wśród usługodawców w zakresie obsługi turystów


Pobierz ppt "POTENCJAŁ GOSPODARCZY Obszaru Funkcjonalnego Pojezierza Suwalskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google