Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 1 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (ORWB) Anna Nykiel-Mateo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 1 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (ORWB) Anna Nykiel-Mateo."— Zapis prezentacji:

1 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 1 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (ORWB) Anna Nykiel-Mateo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 25 września 2009

2 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 2 Kontekst: Plan działań w zakresie pomocy państwa (State aid action Plan) " Plan działań w zakresie pomocy państwa " (2005) Zmodernizowana polityka pomocy państwa : strategia lizbońska + SBA (2008) Pakiet reform oparty na n astępujących elementach : –Lepiej ukierunkowana pomoc w mniejszej ilości –Udoskonalone podejście ekonomiczne –Skuteczniejsze procedury, lepsze stosowanie prawa, większa przewidywalnoś ć i zwiększona przejrzystość –Wspólna odpowiedzialność Komisji i Państw Członkowskich Elementy te są obecne w ORWB Cel reformy: stymulacja Państw Członkowskich w kierunku przesuwania środków pomocowych na wsparcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (strategia lizbońska)

3 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 3 WYŁĄCZENIE Z WYMOGU ZGŁOSZENIA

4 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 4 Struktura ORWB Rozporządzenie nr 800/2008 z 6/8/2008 (Dz.U. L 214 z 9/8/2008, s. 3) Rozdział I: Przepisy ogólne –Warunki wyłączenia i definicje –Harmonizacja i uproszczenie Rozdział II: Różne kategorie pomocy Rozdział III: Przepisy końcowe Załączniki : –Definicja małych i średnich przedsiębiorstw (zob. Zalecenia Komisji z 2003 r.) –Formularze informacji zbiorczych pomoc na działalność badawczo-rozwojową pomoc na duże projekty inwestycyjne –Formularz informacji zbiorczych dla pozostałych kategorii pomocy

5 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 5 Rozdział I

6 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 6 Rozdział I: Artykuł 1: Zakres stosowania Przegląd kategorii pomocy wchodzących w zakres zastosowania rozporządzenia (art. 1.1.) 26 kategorii pomocy w ORWB – w poprzednio obowiązujących wyłączeniach grupowych – 10 Najważniejsze kategorie pomocy objęte dotychczasowymi wyłączeniami grupowymi: a) pomoc inwestycyjna dla MŚP (zob. Rozporządzenie 70/2001) b) pomoc na działalność badawczą i rozwojową dla MŚP (zob. Rozporządzenie 364/2004 rozszerzające zakres stosowania Rozporządzenia 70/2001 na pomoc na rzecz badań i rozwoju ) c) pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych (zob. Rozporządzenie 2204/2002) d) pomoc szkoleniowa (zob. Rozporządzenie 68/2001) e) pomoc regionalna ( zob. Rozporządzenie 1628/2006)

7 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 7 Rozdział I: Artykuł 1: Zakres stosowania Kategorie pomocy, które dotąd nie były objęte wyłączeniami grupowymi: a)pomoc na działalność badawczą i rozwojową dla dużych przedsiębiorstw b)pomoc na ochronę środowiska c)pomoc dla nowo utworzonych MP w regionach objętych pomocą regionalną d)pomoc dla MP nowo utworzonych przez kobiety e)pomoc na działalność innowacyjną f)pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

8 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 8 Rozdział I: Artykuł 1: Zakres stosowania ORWB nie ma zastosowania do następujących kategorii pomocy: a)pomocy eksportowej (art. 1.2) b)pomocy wspierającej działalność we wskazanych sektorach (art. 1.3) c)pomocy ad hoc dla dużych przedsiębiorstw (art. 1.5) – ograniczenie co do pomocy szkoleniowej w porównaniu do stanu poprzedniego (zob. Rozporządzenie 68/2001) d)pomocy dla przedsiębiorstw, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem (zob. orzeczenie w sprawie Daggendorf) (art. 1.6) e)pomocy dla zagrożonych przedsiębiorstw (art. 1.6) –uproszczona definicja zagrożonego przedsiębiorstwa dla MŚP (art. 1.7) –kryteria § 11 Wytycznych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw nie mają zastosowania dla potrzeb ORWB –MŚP działające krócej niż 3 lata

9 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 9 Rozdział I: Artykuł 2: Definicje Definicje ogólne (art. 2) Definicje szczególne (art. 17-28-30-38) –koszty płacy (art. 2.15) obejmują koszty opieki nad dziećmi i nad rodzicami –pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 2.19) –nowe przedsiębiorstwo utworzone przez kobietę (art. 2.28) –sektor hutnictwa żelaza i stali (art. 2.29): definicja oparta na definicji z załącznika I traktatu EWWS

10 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 10 Rozdział I: Artykuły 3 &4 Artykuł 3: warunki wyłączenia - wyraźne odesłanie do odpowiednich przepisów ORWG Artykuł 4: Intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne –Ekwiwalent dotacji –Dyskontowanie wartości pomocy wypłacanej w kilku ratach –Dokumentację dotyczącą kosztów kwalifikowalnych należy zachować dla potrzeb monitorowania

11 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 11 Rozdział I: Artykuł 5: Przejrzystość pomocy ORWB ma zastosowanie wyłącznie do pomocy przejrzystej Zasada ustanowiona w Rozporządzeniu 1628/2006 i w Rozporządzeniu de minimis (1998/2006) obliczanie ex ante ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka (pkt 20 preambuły i art. 2.6) –Pożyczki: nowa metoda ustalania stóp referencyjnych –Gwarancje Metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto zaakceptowana po uprzednim zgłoszeniu jej Komisji Bezpieczne stawki - Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy państwowej w formie gwarancji (zob. pkt 21 preambuły) –Środki fiskalne- gdy środek przewiduje pewien maksymalny poziom (zob. orzeczenie w sprawie Heiser) –Dokapitalizowanie: nie uznaje się go za pomoc przejrzystą –Kapitał podwyższonego ryzyka : tylko, gdy spełnione są warunki art. 29 –Zaliczki zwrotne: gdy całkowita kwota zaliczki nie przekracza poziomów ustanowionych w ORWG

12 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 12 Rozdział I: Artykuł 6: Progi notyfikacji Ustalenie priorytetów w zakresie kontroli pomocy państwa Progi notyfikacji – znacząco podwyższone i uproszczone Pomoc szkoleniowa: wzrost z 1 mln / projekt do 2 mln / projekt Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych (art. 40 – 42): wzrost z 5 mln / rok do 10 mln / rok pomoc dla MŚP: od 2 mln (poprzednio: 25 M *50%* 15%) do 7.5 mln Dotyczy jedynie pomocy, o której mowa w art. 15, a nie pomocy regionalnej z art. 13: zob. art. 2.16 Dla pewnych kategorii pomocy nie wyznaczono progów: Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych (art. 25)

13 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 13 Rozdział I: Artykuł 7: Kumulacja Trzy możliwe scenariusze: –Kumulacja PW + PW – jeśli oba środki pomocy dotyczą różnych, możliwych do określenia, kosztów kwalifikowalnych Należy przestrzegać poszczególnych progów pomocy (art 7.2 ORWB): np. progu intensywności pomocy szkoleniowej i progu intensywności pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną –Kumulacja PW + PW lub PW + P de minimis w odniesieniu do tych samych – częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych – nie można przekroczyć najwyższego progu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie do tej pomocy na mocy ORWB np. Regionalna pomoc inwestycyjna (art. 13) + pomoc inwestycyjna dla M ŚP (art. 15): do progu ustanowionego w art. 13. –Kumulacja PW, w której można określić koszty kwalifikowalne, oraz PW, w któryej nie można określić kosztów kwalifikowalnych (pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka i pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw ) : zasady szczególne – art. 7.5 ORWB nie ma zastosowania do kumulacji PW i PN (art. 7.3 ORWB i pkt 27 preambuły)

14 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 14 Rozdział I: Artykuł 8: Efekt zachęty Jeden z kluczowych elementów udoskonalonej analizy ekonomicznej Rozróżnienie: zasady ogólne (pkt 28 preambuły) warunki (art. 8) Art. 8.2 (klasyczny warunek) ma zastosowanie do wszystkich kategorii pomocy dla M ŚP Art. 8.3 (nowy warunek) ma zastosowanie do wszystkich kategorii pomocy dla dużych przedsiębiorstw Brak pogłębionej analizy Art. 8.3 e): wyjaśnienie warunku w odniesieniu do pomocy regionalnej Art. 8.4: przepisy szczególne dla –środków fiskalnych –pomocy o charakterze socjalnym (art. 40 – 42) –pomocy na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych (art. 25) –pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 29)

15 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 15 Rozdział I: Artykuł 9: Przejrzystość Informacje zbiorcze Wyraźne odesłanie do przepisów rozdziału II ORWB ( z wyjątkiem pomocy w formie środków fiskalnych ) Dostępność pełnego tekstu środka pomocy w Internecie przez cały okres obowiązywania środka pomocy Szczególne przepisy dotyczące pomocy na projekty badawczo-rozwojowe oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej dla dużych projektów inwestycyjnych (art. 2.12) ( Załącznik II ORWB)

16 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 16 Rozdział I: Artykuły 10-11 Komisja regularnie monitoruje stosowanie ORWB (art. 10.1) Państwa członkowskie przechowują szczegółową dokumentację (art. 10.2) Komisja może złożyć wniosek o przekazanie informacji (art. 10.3) Zawieszenie stosowania ORWB w odniesieniu do danego państwa członkowskiego (zob. pkt 6 preambuły)

17 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 17 Rozdział I: Artykuł 12: Pomoc inwestycyjna Dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej dla MŚP oraz pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska (zob. definicja w art. 2.17) Ograniczenia dot. środków kapitałowych nie mają zastosowania w przypadku przekazania małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela lub byłym pracownikom (art. 12.1.b) Ograniczenia dot. wartości niematerialnych i prawnych Rozróżnienie: pomoc inwestycyjna dla MŚP (z wartości niematerialnych i prawnych korzysta się wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc) regionalna pomoc inwestycyjna (z wartości niematerialnych i prawnych korzysta się wyłącznie w jednostce otrzymującej pomoc) (art. 12.2.a & art. 12.2.d))

18 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 18 Rozdział II

19 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 19 Rozdział II: Artykuły 13-16 Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (art. 14) Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw (art. 15) Podniesione progi intensywności pomocy: – z 7,5 do 10% dla średnich – z 15 do 20 % dla małych przedsiębiorstw – nie stosuje się bonusów regionalnych Pomoc dla małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety (art. 16)

20 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 20 Rozdział II: Artykuły 17-25 Pomoc na ochronę środowiska Nowa kategoria pomocy objętej wyłączeniem: przepisy oparte na Wspólnotowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (2008) Definicje – oparte na Wytycznych (art. 17) Dwie możliwości co do obliczania kosztów kwalifikowalnych ( metoda kosztów dodatkowych): –Koszty, które można bez trudu wyodrębnić –Analiza scenariusza alternatywnego Uproszczona metoda obliczania dodatkowych kosztów inwestycyjnych: –zob. pkt 48 – 50 preambuły –Art. 21 dot. pomocy na inwestycje zwiększające oszczędność energii –Koszty kwalifikowalne pomniejsza się o wszelkie korzyści i koszty operacyjne związane z dodatkowymi inwestycjami Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych – Dyrektywa 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

21 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 21 Rozdział II: Artykuły 28-29 Kapitał podwyższonego ryzyka Nowa kategoria pomocy objętej wyłączeniem Przepisy oparte na Wspólnotowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach 2006 (sekcja 4) Tylko klasyczny typ KPR: publiczny udział w nastawionym na zysk funduszu inwestycyjnym działającym na niepublicznym rynku kapitałowym, zarządzanym na zasadach rynkowych (art 29.2) Wysokość rat inwestycji nie przekracza 1,5 mln / jedno przedsiębiorstwo docelowe/ 12 miesięcy (art. 29.3)

22 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 22 Rozdział II: Artykuły 30 -37 Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną Przepisy oparte na sekcji 5 Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2006) i na Rozporządzeniu 364/2004 Pomoc może zostać przyznana także dużym przedsiębiorstwom Nowość: pomoc na działalność innowacyjną: - dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw - na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji - na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu

23 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 23 Rozdział II: Artykuły 38-42 pomoc o charakterze socjalnym Pomoc szkoleniowa: próg notyfikacji: 2 mln Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – koszty kwalifikowalne – koszty płacy za 12 lub 24 miesiące (art. 40) Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych - koszty kwalifikowalne – koszty płacy za cały okres zatrudnienia - podwyższony próg intensywności pomocy - 75 % (art. 41) Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów (nie płaca) związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – intensywność - 100% (art. 42)

24 European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 24 Rozdział III: Przepisy końcowe Od 1/1/2009 stosuje się wyłącznie ORWB Konieczne spełnienie nowych warunków: przejrzystość pomocy, efekt zachęty, przesyłanie informacji zbiorczych – nowe formularze


Pobierz ppt "European Commission, DG Competition, Unit A3 State aid Policy and Scrutiny 1 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (ORWB) Anna Nykiel-Mateo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google