Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor prezentacji: Szymon Dziubek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor prezentacji: Szymon Dziubek"— Zapis prezentacji:

1 Autor prezentacji: Szymon Dziubek
Zespół PKN Data utworzenia: r.

2 Dokumenty niezbędne w procesie oceny wniosków w ramach PO KL.
Procedury naboru i oceny. Szkolenie dla kandydatów na Członków Komisji Oceny Projektów Michał Góra, Magdalena Kalandyk, Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Kraków 23 i 29 listopad 2007 r.

3 Plan prezentacji Struktura instytucjonalna w zarysie,
Dokumenty dotyczące PO KL (zarys ogólny), Cele i główne założenia PO KL, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Komponent centralny, Komponent regionalny. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL, Procedury naboru i oceny projektów – najważniejsze zmiany, procedura systemowa i konkursowa, Konkursy pilotażowe – założenia, Zasady dokonywania wyboru projektów: ocena formalna (kryteria oceny, terminy), ocena merytoryczna (KOP, kryteria oceny, terminy, metodologia oceny, Karty oceny merytorycznej), procedura odwoławcza (środki odwoławcze, terminy, zakres odwołań), podpisywanie umów, zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Szkolenie ma mieć z założenia charakter ogólny, ma przybliżyć ogólne informacje, podstawy w zakresie wyboru projektów grudnia odbędą się 2-dniowe warsztaty z metodologii oceny (2 grupy w tym samym terminie, jedna - p. Irena Wolińska w WUPie, druga – wyjazd - p. Ewa Polak).

4 Instytucje IZ IP IP2 (IW)
Instytucja Zarządzająca = MRR (Departament Zarządzania EFS) IP Instytucja Pośrednicząca = UMWM (Departament Polityki Regionalnej) IP2 (IW) Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia (Instytucja Wdrażająca) dla komponentu regionalnego PO KL w Małopolsce = WUP Kraków

5 DOKUMENTY DOT. PO KL PODSTAWOWE FORMULARZE I INSTRUKCJE
DOKUMENTY PROGRAMOWE, KRAJOWE STRATEGIE I PROGRAMY WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ (MRR) DOKUMENTY IP i IP2/IW (UMWM i WUP) AKTY PRAWNE KRAJOWE UE

6 DOKUMENTY PROGRAMOWE, KRAJOWE STRATEGIE I PROGRAMY
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO); Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL); SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PO KL (SZOP PO KL); Strategia Rozwoju Kraju ; Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007–2013; Strategia Polityki Społecznej na lata ; Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski; Krajowy Program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata ”; Strategia Rozwoju Edukacji na lata ; Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010. NSRO - dokument opracowany w celu realizacji w latach na terytorium Polski polityki spójności UE. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez KE jest niezbędna do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych. NSRO prezentują strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu WE. Dokument został przygotowany w MRR i zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. PO KL- 28 września 2007 r. KE wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji PO KL, który jest jednym z PO służących realizacji NSRO i obejmuje całość interwencji EFS. Przyjęty Program wyznacza główne kierunki rozwoju oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – Zawiera m.in. diagnozę społeczno-ekonomiczną kraju, informacje nt. dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie RZL, cele strategiczne PO KL, Priorytety i obszary wsparcia, system wdrażania, finansowania. SZOP - dokumentem uzupełniający PO KL, odpowiednik dawnych uzupełnień programów operacyjnych, jest przygotowywany przez IZ na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. SRK - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. - Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, sytuacja społ-ekon., podstawowe dylematy rozwojowe, cele główne i priorytety rozwoju kraju (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, Załącznik 5. Charakterystyka województw). KSZ - diagnoza sytuacji na rynku pracy, przyczyny bezrobocia, działania, które należy podejmować - polityka państwa na rynku pracy (przedsiębiorczość , innowacyjność, kształcenie ustawiczne, edukacja, aktywizacja bezrobotnych itp.) SPS - cele polityki społecznej, priorytety i kierunki polityki społecznej NSISdP + KPZSiI - wykluczenie społeczne, ubóstwo, integracja społeczna, spójność społeczna, tendencje demograficzne, niepełnosprawni, identyfikacja obszarów ryzyka wykluczenia społecznego w Polsce, diagnoza wykluczenia społ., rynek pracy i ubezpieczenie społ., pomoc społeczna. SRE - diagnoza sytuacji w obszarze edukacji, cele i założenia strategii, poziom wykształcenia społeczeństwa, edukacja przedszkolna, system oświaty, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, systemy stypendialne.

7 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL), w tym: - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (wzór wniosku i kart oceny); - Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach PO KL ; - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w ramach PO KL ; - Zasady finansowania PO KL ; - Zasady systemu sprawozdawczości PO KL ; - Zasady kontroli w ramach PO KL ; - Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL Projekty systemowe PUP – założenia dot. projektów systemowych realizowanych w ramach (przygotowanie projektów, zatwierdzanie, umowa, rozliczanie i monitorowanie, instrukcja wypełniania wniosku systemowego PUP) Projekty systemowe OPS – zadania Beneficjenta, wymogi stawiane Beneficjentom, narzędzia, instrumenty realizacji projektów, zasady finansowania i zatwierdzania, instrukcja wypełniania wniosku, wzór umowy) Zasady finansowania PO KL – zasady przekazywania środków, finansowania projektów, kwalifikowalność wydatków, monitorowanie i rozliczanie wydatków, wzór umowy, wzór wniosku o płatność.

8 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania ; Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych; Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL; Wytyczne w zakresie informacji i promocji; Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym; Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Zasady finansowania PO KL - zawierają szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków, kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu.

9 AKTY PRAWNE KRAJOWE Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658 z późn. zm.); Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004, Nr 19, poz.177 z późn. zm.); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U nr 64, poz. 593 z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U nr 122, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2002, Nr 76, poz.694, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1232); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006 Nr 190, poz.1402); Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL – projekt;

10 AKTY PRAWNE UE Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; Rozporządzenie Rady (WE) 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 010, z ), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania;

11 AKTY PRAWNE UE Rozporządzenie Komisji (WE) 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania; Rozporządzenie Rady (WE) 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337, z ), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z r.).

12 DOKUMENTY IP i IP2 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego ; Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego ; Małopolski Program Powszechnej Edukacji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego; Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na rok 2007; Ocena roczna sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego; Plany działań dla danego Priorytetu; Dokumentacje Konkursowe; Polecenia służbowe Dyrektora WUP powołujące KOP; Regulaminy KOP; Koncepcja funkcjonowania KOP; Instrukcje wykonawcze IP2 w ramach PO KL (Podręcznik Procedur). Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju prowadzonej na terenie regionu. Projekt jest więc odpowiedzią na problemy na poziomie regionu, a jednocześnie powinien odpowiadać na cele Programu, w ramach którego jest realizowany. W Priorytetach centralnych – osobna Strategia dla każdego Priorytetu, zaś w komponencie regionalnym – 1 strategia dla komponentu (aby zapewnić koordynację działań w regionie). Plan działania jest dokumentem przygotowywanym przez UMWM we współpracy z WUP osobno dla każdego Priorytetu i zatwierdzanym przez MRR. Zawiera założenia samorządu województwa co do preferowanych w danym roku form wsparcia/typów projektów, podziału środków finansowych, zasad i terminów wyboru projektów, szczegółowych kryteriów oceny i procedur wyboru projektów. Przygotowywany na okres 1 roku. Dokumentacja Konkursowa – dokument opracowywany przez WUP Kraków odrębnie do każdego konkursu. Zawiera szczegółowe informacje dot. konkursu, w tym m.in. nt. sposobu przygotowania i złożenia wniosku, wymogów, jakie wniosek musi spełniać, kryteriów oceny wniosku, procedur wyboru. Dokumentacja Konkursowa zamieszczana jest na stronie internetowej WUP Kraków:

13 PODSTAWOWE FORMULARZE I INSTRUKCJE
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; Karta oceny formalnej: - wniosku o dofinansowanie projektu systemowego i indywidualnego PO KL, - wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL; Karta oceny merytorycznej: - wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL.


Pobierz ppt "Autor prezentacji: Szymon Dziubek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google