Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Dokumenty niezbędne w procesie oceny wniosk ó w w ramach PO KL. Procedury naboru i oceny. Szkolenie dla kandydat ó w na Członk ó w Komisji Oceny Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Dokumenty niezbędne w procesie oceny wniosk ó w w ramach PO KL. Procedury naboru i oceny. Szkolenie dla kandydat ó w na Członk ó w Komisji Oceny Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Dokumenty niezbędne w procesie oceny wniosk ó w w ramach PO KL. Procedury naboru i oceny. Szkolenie dla kandydat ó w na Członk ó w Komisji Oceny Projekt ó w Michał Góra, Magdalena Kalandyk, Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Kraków 23 i 29 listopad 2007 r.

3 Struktura instytucjonalna w zarysie,Struktura instytucjonalna w zarysie, Dokumenty dotyczące PO KL (zarys ogólny),Dokumenty dotyczące PO KL (zarys ogólny), Cele i główne założenia PO KL,Cele i główne założenia PO KL, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL,Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, -Komponent centralny, -Komponent regionalny. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL,Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL, Procedury naboru i oceny projektów – najważniejsze zmiany, procedura systemowa i konkursowa,Procedury naboru i oceny projektów – najważniejsze zmiany, procedura systemowa i konkursowa, Konkursy pilotażowe – założenia,Konkursy pilotażowe – założenia, Zasady dokonywania wyboru projektów:Zasady dokonywania wyboru projektów: ocena formalna (kryteria oceny, terminy),ocena formalna (kryteria oceny, terminy), ocena merytoryczna (KOP, kryteria oceny, terminy, metodologia oceny, Karty oceny merytorycznej),ocena merytoryczna (KOP, kryteria oceny, terminy, metodologia oceny, Karty oceny merytorycznej), procedura odwoławcza (środki odwoławcze, terminy, zakres odwołań),procedura odwoławcza (środki odwoławcze, terminy, zakres odwołań), podpisywanie umów, zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.podpisywanie umów, zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Plan prezentacji

4 4 Instytucje IZ Instytucja Zarządzająca = MRR (Departament Zarządzania EFS) IP Instytucja Pośrednicząca = UMWM (Departament Polityki Regionalnej) IP2 (IW) Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia (Instytucja Wdrażająca) dla komponentu regionalnego PO KL w Małopolsce = WUP Krak ó w

5 5 DOKUMENTY DOT. PO KL DOKUMENTY PROGRAMOWE, KRAJOWE STRATEGIE I PROGRAMY WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ (MRR) PODSTAWOWE FORMULARZE I INSTRUKCJE DOKUMENTY IP i IP2/IW (UMWM i WUP) AKTY PRAWNE UEKRAJOWE

6 6 DOKUMENTY PROGRAMOWE, KRAJOWE STRATEGIE I PROGRAMY Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO); Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL); SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PO KL (SZOP PO KL); Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015; Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007–2013; Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013; Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski; Krajowy Program Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006-2008; Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013; Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010.

7 7 System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (SR PO KL),System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (SR PO KL), w tym: - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007- 2013 (wzór wniosku i kart oceny); - Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach PO KL 2007-2013; - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w ramach PO KL 2007-2013; - Zasady finansowania PO KL 2007-2013; - Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013; - Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013; - Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL 2007-2013. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

8 8 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013; Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych;Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych; Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiZałącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z września 2007 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych i szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL; Wytyczne w zakresie informacji i promocji; Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym; Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

9 9 AKTY PRAWNE KRAJOWE Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658 z późn. zm.); Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004, Nr 19, poz.177 z późn. zm.); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122, poz. 1143 z późn. zm.); Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2002, Nr 76, poz.694, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1232); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2006 Nr 190, poz.1402); Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL – projekt;

10 10 AKTY PRAWNE UE Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; Rozporządzenie Rady (WE) 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 010, z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania;

11 11 AKTY PRAWNE UE Rozporządzenie Komisji (WE) 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania; Rozporządzenie Rady (WE) 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337, z 13.12.2002), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12. 2006 r.).

12 12 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013; Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013; Małopolski Program Powszechnej Edukacji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego; Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na rok 2007; Ocena roczna sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego; Plany działań dla danego Priorytetu; Dokumentacje Konkursowe; Polecenia służbowe Dyrektora WUP powołujące KOP; Regulaminy KOP; Koncepcja funkcjonowania KOP; Instrukcje wykonawcze IP2 w ramach PO KL 2007-2013 (Podręcznik Procedur). DOKUMENTY IP i IP2

13 13 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; Karta oceny formalnej: - wniosku o dofinansowanie projektu systemowego i indywidualnego PO KL, - wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL; Karta oceny merytorycznej: - wniosku o dofinansowanie projektu systemowego i indywidualnego PO KL, - wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL. PODSTAWOWE FORMULARZE I INSTRUKCJE


Pobierz ppt "2 Dokumenty niezbędne w procesie oceny wniosk ó w w ramach PO KL. Procedury naboru i oceny. Szkolenie dla kandydat ó w na Członk ó w Komisji Oceny Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google