Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań 26 sierpnia 2013 r. 26.08.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań 26 sierpnia 2013 r. 26.08.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań 26 sierpnia 2013 r. 26.08.2013r.

2 Plan prezentacji: Czym jest Kontrakt Terytorialny Uchwała Zarządu – koordynatorzy Zakres pakietów Kontraktu Harmonogram prac nad Kontraktem Kryteria przedsięwzięć priorytetowych Wyciąg uwag przesłanych do mandatu rządu – części ogólnej 26.08.2013r.

3 Dlaczego Kontrakt Terytorialny? 1. Element uzgadniania interwencji polityki spójności 2014-2020 pozwala zaprogramować zintegrowane, komplementarne wsparcie w ramach programów operacyjnych na różnych poziomach zarządzania 26.08.2013r.

4 Czym jest Kontrakt Terytorialny? Kontrakt Terytorialny oraz zawarte w nim strategiczne przedsięwzięcia jest dokumentem, który zostanie uzgodniony między stroną rządową i samorządową w procesie negocjacji. Jako umowa zawierana pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym, obejmuje swym zakresem m.in. wspólnie cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz sposób koordynacji przedsięwzięć priorytetowych 26.08.2013r.

5 Dlaczego Kontrakt Terytorialny? 2. Instrument krajowej polityki rozwoju koncentracja tematyczna i geograficzna przedsięwzięć objętych K ontraktem podnosi efektywność polityk publicznych, daje możliwość zawierania zobowiązań między różnymi podmiotami publicznymi oraz wybór przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla rozwoju danego terytorium i kraju 26.08.2013r.

6 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 44/1354/12 z dnia 31 października 2012r. w sprawie powołania koordynatora procesu negocjacyjnego kontraktu terytorialnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020 Michał Korolko – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Adamczyk – Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26.08.2013r.

7 Do Kontraktu Terytorialnego przygotowano 12 pakietów: Pakiet dostępność transportowa Pakiet Dolna Wisła Pakiet zdrowie Pakiet cyfrowy Pakiet środowiskowy Pakiet dziedzictwo kulturowe Pakiet edukacyjny Pakiet innowacyjny region Pakiet zatrudnienie Pakiet dostęp do usług publicznych Pakiet energetyka Pakiet rozwój uzdrowisk 26.08.2013r.

8 Pakiet dostępność transportowa drogi krajowe i ekspresowe lotnisko regionalne linie kolejowe platforma multimodalna 26.08.2013r.

9 Pakiet Zagospodarowanie Dolnej Wisły regulacja Dolnej Wisły zagospodarowanie dróg wodnych zmniejszenie ryzyka powodziowego ożywienie gospodarcze Zbiornika Włocławskiego wzmocnienie potencjału gospodarczego rolnictwa na Kujawach 26.08.2013r.

10 Pakiet zdrowie podniesienie standardów medycznych w województwie infrastruktura służby zdrowia e-usługi w zakresie zdrowia 26.08.2013r.

11 Pakiet cyfrowy infrastruktura dostępowa, w tym rozbudowa radiowej sieci LTE 26.08.2013r.

12 Pakiet środowiskowy zrównoważona mobilność miejska i tabor KPTS (dostosowany do LNG) program zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych ochroną prawną i edukacja ekologiczna gospodarka wodno-ściekowa i ochrona powietrza mała retencja 26.08.2013r.

13 Pakiet dziedzictwo kulturowe UNESCO inne zabytki i instytucje o znaczeniu narodowym e-usługi w kulturze 26.08.2013r.

14 Pakiet edukacyjny innowacyjna edukacja – od przedszkola do seniora stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół wyższych subregionalne centra nauki 26.08.2013r.

15 Pakiet innowacyjny region przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej przedsięwzięcia rozwojowe dla szkolnictwa wyższego kierunki zamawiane Fundusz Kapitałowy dla Komercjalizacji Badań Naukowych 26.08.2013r.

16 Pakiet zatrudnienie środki PFRON aktywna polityka rynku pracy (fundusz pracy) Regionalny System Wsparcia Ekonomii Społecznej 26.08.2013r.

17 Pakiet dostęp do usług publicznych Kreatywne Centra Kultury - pilotaż Regionalny System Wsparcia Rodziny 26.08.2013r.

18 Pakiet energetyka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej inwestycje gazowe sieć dystrybucji LNG 26.08.2013r.

19 Pakiet rozwój uzdrowisk tężnie – obiekty zabytkowe termomodernizacja efektywność energetyczna 26.08.2013r.

20 Harmonogram prac 16-17 lipca – podsumowanie roboczych spotkań w MRR ze wszystkimi województwami 23 lipca – przesłanie uwag województwa do części ogólnej mandatu rządu 14 sierpnia – przesłanie do MRR pełnych opisów przedsięwzięć priorytetowych sierpień – spotkania MRR z resortami przy udziale zainteresowanych województw wrzesień – przygotowanie mandatu negocjacyjnego październik – negocjacje Kontraktu I kwartał 2014 r. – podpisanie Kontraktu 26.08.2013r.

21 Kryteria do przedsięwzięć priorytetowych na podstawie projektu Mandatu negocjacyjnego rządu z 4 lipca 2013r. 26.08.2013r.

22 Kryteria (wyciąg) : Innowacyjność i Przedsiębiorczość koncentracja interwencji na inteligentnych specjalizacjach krajowych i regionalnych szerszy zakres wykorzystania instrumentów zwrotnych przedsięwzięcia w zakresie B+R /lub infrastruktury B+R charakteryzują się wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych i nie dotyczą badań podstawowych 26.08.2013r.

23 Kryteria (wyciąg) : Transport wsparcie inwestycji w sieci TEN-T przede wszystkim związane z podwyższaniem standardów, do właściwych dla sieci TEN-T inwestycje w tzw. drogi lokalne możliwe jedynie, gdy stanowią one element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją lub usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego wsparcie w zakresie infrastruktury przepustowości i bezpieczeństwa ruchu lotniczego wyłącznie w odniesieniu do już istniejących portów w sieci TEN-T 26.08.2013r.

24 Kryteria (wyciąg) : Środowisko działania przyczyniające się do realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z postanowień poszczególnych dyrektyw środowiskowych wsparcie przede wszystkim na dokończenie interwencji w gospodarce odpadami oraz w gospodarce wodno-ściekowej ujęcie projektów w zatwierdzonych rządowych programach stan gotowości projektu do realizacji 26.08.2013r.

25 Kryteria (wyciąg) : Energetyka zastosowanie instrumentów zwrotnych w OZE i efektywności energetycznej komplementarność ze wsparciem przewidywanym w ramach funduszy i programów sektorowych dotyczących energetyki wspieranie regionalnych i lokalnych programów rozwoju i upowszechniania OZE uzależnionych od potencjałów lokalnych w tym zakresie (energia wodna, wiatrowa, biomasa, geotermia) 26.08.2013r.

26 Kryteria (wyciąg) : Rynek pracy integracja systemu finansowania EFS i FP koncentracja na wsparciu grup w szczególnie trudnej sytuacji związanej z wejściem i funkcjonowaniem na rynku pracy efektywność zatrudnieniowa zapewniona w stopniu zależnym od poziomi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 26.08.2013r.

27 Kryteria (wyciąg) : Włączenie społeczne i walka z ubóstwem realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej rewitalizacja uwzględnienie działań integrujących usługi różnych służb tworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 26.08.2013r.

28 Kryteria (wyciąg) : Edukacja tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego; działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych programy rozwoju szkół i placówek, działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy 26.08.2013r.

29 Uwagi do mandatu negocjacyjnego rządu Przesłano ponad 20 uwag merytorycznych 26.08.2013r.

30 Dziękuję za uwagę Departament Planowania Regionalnego tel. 56 62 18 528 26.08.2013r.


Pobierz ppt "Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań 26 sierpnia 2013 r. 26.08.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google