Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań 26 sierpnia 2013 r. 26.08.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań 26 sierpnia 2013 r. 26.08.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań
26 sierpnia 2013 r. r.

2 Plan prezentacji: Czym jest Kontrakt Terytorialny
Uchwała Zarządu – koordynatorzy Zakres pakietów Kontraktu Harmonogram prac nad Kontraktem Kryteria przedsięwzięć priorytetowych Wyciąg uwag przesłanych do mandatu rządu – części ogólnej r.

3 Dlaczego Kontrakt Terytorialny?
1. Element uzgadniania interwencji polityki spójności pozwala zaprogramować zintegrowane, komplementarne wsparcie w ramach programów operacyjnych na różnych poziomach zarządzania r.

4 Czym jest Kontrakt Terytorialny?
Kontrakt Terytorialny oraz zawarte w nim strategiczne przedsięwzięcia jest dokumentem, który zostanie uzgodniony między stroną rządową i samorządową w procesie negocjacji. Jako umowa zawierana pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym, obejmuje swym zakresem m.in. wspólnie cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz sposób koordynacji przedsięwzięć priorytetowych r.

5 Dlaczego Kontrakt Terytorialny?
2. Instrument krajowej polityki rozwoju koncentracja tematyczna i geograficzna przedsięwzięć objętych Kontraktem podnosi efektywność polityk publicznych, daje możliwość zawierania zobowiązań między różnymi podmiotami publicznymi oraz wybór przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla rozwoju danego terytorium i kraju r.

6 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 44/1354/12 z dnia 31 października 2012r. w sprawie powołania koordynatora procesu negocjacyjnego kontraktu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata Michał Korolko – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Adamczyk – Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego r.

7 Do Kontraktu Terytorialnego przygotowano 12 pakietów:
Pakiet dostępność transportowa Pakiet Dolna Wisła Pakiet zdrowie Pakiet cyfrowy Pakiet środowiskowy Pakiet dziedzictwo kulturowe Pakiet edukacyjny Pakiet innowacyjny region Pakiet zatrudnienie Pakiet dostęp do usług publicznych Pakiet energetyka Pakiet rozwój uzdrowisk r.

8 Pakiet dostępność transportowa
drogi krajowe i ekspresowe lotnisko regionalne linie kolejowe platforma multimodalna PLN + 8 obwodnic +budowa nowej linii kolejowej Koronowo-Maksyilianowo + elektryfikacja linii kolejowej + inne etapy budowy platformy multimodalnej r.

9 Pakiet Zagospodarowanie Dolnej Wisły
regulacja Dolnej Wisły zagospodarowanie dróg wodnych zmniejszenie ryzyka powodziowego ożywienie gospodarcze Zbiornika Włocławskiego wzmocnienie potencjału gospodarczego rolnictwa na Kujawach ,00 PLN + droga przez Siarzewo 500 mln PLN r.

10 Pakiet zdrowie podniesienie standardów medycznych w województwie
infrastruktura służby zdrowia e-usługi w zakresie zdrowia r.

11 Pakiet cyfrowy infrastruktura dostępowa, w tym rozbudowa radiowej sieci LTE r.

12 Pakiet środowiskowy zrównoważona mobilność miejska i tabor KPTS (dostosowany do LNG) program zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych ochroną prawną i edukacja ekologiczna gospodarka wodno-ściekowa i ochrona powietrza mała retencja ,00 PLN + ochrona powietrza (której danych na razie nie mamy) + program zrównoważonego rozwoju r.

13 Pakiet dziedzictwo kulturowe
UNESCO inne zabytki i instytucje o znaczeniu narodowym e-usługi w kulturze r.

14 Pakiet edukacyjny innowacyjna edukacja – od przedszkola do seniora
stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół wyższych subregionalne centra nauki 1 mld PLN (z podsumowania pakietu wynika kwota: ,00 PLN) r.

15 Pakiet innowacyjny region
przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej przedsięwzięcia rozwojowe dla szkolnictwa wyższego kierunki zamawiane Fundusz Kapitałowy dla Komercjalizacji Badań Naukowych 1 mld PLN r.

16 Pakiet zatrudnienie środki PFRON
aktywna polityka rynku pracy (fundusz pracy) Regionalny System Wsparcia Ekonomii Społecznej ,00 PLN + regionalny system wspierania ekonomii społecznej + wkład własny na EFS r.

17 Pakiet dostęp do usług publicznych
Kreatywne Centra Kultury - pilotaż Regionalny System Wsparcia Rodziny r.

18 Pakiet energetyka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
inwestycje gazowe sieć dystrybucji LNG ,00 PLN + inwestycje gazowe r.

19 Pakiet rozwój uzdrowisk
tężnie – obiekty zabytkowe termomodernizacja efektywność energetyczna r.

20 Harmonogram prac 16-17 lipca – podsumowanie roboczych spotkań w MRR ze wszystkimi województwami 23 lipca – przesłanie uwag województwa do części ogólnej mandatu rządu 14 sierpnia – przesłanie do MRR pełnych opisów przedsięwzięć priorytetowych sierpień – spotkania MRR z resortami przy udziale zainteresowanych województw wrzesień – przygotowanie mandatu negocjacyjnego październik – negocjacje Kontraktu I kwartał 2014 r. – podpisanie Kontraktu r.

21 Kryteria do przedsięwzięć priorytetowych
na podstawie projektu Mandatu negocjacyjnego rządu z 4 lipca 2013r. r.

22 Kryteria (wyciąg) : Innowacyjność i Przedsiębiorczość
koncentracja interwencji na inteligentnych specjalizacjach krajowych i regionalnych szerszy zakres wykorzystania instrumentów zwrotnych przedsięwzięcia w zakresie B+R /lub infrastruktury B+R charakteryzują się wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych i nie dotyczą badań podstawowych r.

23 Kryteria (wyciąg) : Transport
wsparcie inwestycji w sieci TEN-T przede wszystkim związane z podwyższaniem standardów, do właściwych dla sieci TEN-T inwestycje w tzw. drogi lokalne możliwe jedynie, gdy stanowią one element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją lub usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego wsparcie w zakresie infrastruktury przepustowości i bezpieczeństwa ruchu lotniczego wyłącznie w odniesieniu do już istniejących portów w sieci TEN-T r.

24 Kryteria (wyciąg) : Środowisko
działania przyczyniające się do realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z postanowień poszczególnych dyrektyw środowiskowych wsparcie przede wszystkim na dokończenie interwencji w gospodarce odpadami oraz w gospodarce wodno-ściekowej ujęcie projektów w zatwierdzonych rządowych programach stan gotowości projektu do realizacji r.

25 Kryteria (wyciąg) : Energetyka
zastosowanie instrumentów zwrotnych w OZE i efektywności energetycznej komplementarność ze wsparciem przewidywanym w ramach funduszy i programów sektorowych dotyczących energetyki wspieranie regionalnych i lokalnych programów rozwoju i upowszechniania OZE uzależnionych od potencjałów lokalnych w tym zakresie (energia wodna, wiatrowa, biomasa, geotermia) r.

26 Kryteria (wyciąg) : Rynek pracy
integracja systemu finansowania EFS i FP koncentracja na wsparciu grup w szczególnie trudnej sytuacji związanej z wejściem i funkcjonowaniem na rynku pracy efektywność zatrudnieniowa zapewniona w stopniu zależnym od poziomi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu r.

27 Kryteria (wyciąg) : Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej rewitalizacja uwzględnienie działań integrujących usługi różnych służb tworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej r.

28 Kryteria (wyciąg) : Edukacja
tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego; działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych programy rozwoju szkół i placówek, działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy r.

29 Uwagi do mandatu negocjacyjnego rządu
Przesłano ponad 20 uwag merytorycznych r.

30 Dziękuję za uwagę Departament Planowania Regionalnego
tel r.


Pobierz ppt "Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacja na temat stanu przygotowań 26 sierpnia 2013 r. 26.08.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google