Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki I i II rundy badania © PARP 2007 Rada Konsultacyjna, 7 stycznia 2008 r. Jacek Pokorski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki I i II rundy badania © PARP 2007 Rada Konsultacyjna, 7 stycznia 2008 r. Jacek Pokorski,"— Zapis prezentacji:

1 Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki I i II rundy badania © PARP 2007 Rada Konsultacyjna, 7 stycznia 2008 r. Jacek Pokorski, Sekcja Ewaluacji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Cele oceny rezultatów, po 18 miesiącach... zmierzenie efektów Działań 2.1 i 2.3 SPO WKP w odniesieniu do wskaźników z Uzupełnienia Programu (miejsca pracy k/m, przychody, poziom eksportu, nakłady inwestycyjne, certyfikaty, innowacje, dokumenty strategiczne...) wykazanie efektów projektów w zakresie wskaźników założonych w umowie o dofinansowanie (badanie indywidualnych, nieagregowalnych wskaźników projektu - wsparcie sekcji monitorowania) poznanie ocen i opinii beneficjentów dotyczących długofalowych efektach projektów ( przede wszystkim w odniesieniu do kryteriów skuteczności i efektywności wsparcia) CELE BADANIA

3 Wyniki oceny rezultatów Działania 2.1 SPO WKP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo

4 W Działaniu 2.1 SPO WKP (wsparcie na doradztwo) brały udział: głównie (70%) małe przedsiębiorstwa firmy średnio 11-letnie równie wiele przedsiębiorstw usługowych, co przemysłowych Średnia wysokość dotacji wyniosła ok. 20 tys. PLN na firmę Projekty były najczęściej rozliczane w województwie mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Blisko połowa firm-beneficjentów była zlokalizowana w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Firmy te działały głównie na rynkach: regionalnym i krajowym. Podejmowane projekty obejmowały najczęściej doradztwo w zakresie jakości lub zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w UE, ew. innowacji i nowych technologii. Działanie 2.1 SPO WKP SEKTOR WIEK WIELKOŚĆ MSP SIEDZIBA MSP I ZASIĘG DZIAŁANIA WIELKOŚĆ DOTACJI LOKALIZACJA PROJEKTU TYP PROJEKTU źródło: baza Beneficjentów Działania 2.1 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW I BENEFICJENTÓW (MSP)

5 Pierwsze efekty Działania 2.1 SPO WKP Wpływ na konkurencyjność i innowacyjność MSP

6 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=173) WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

7 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=108) WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

8 łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania WPŁYW PROJEKTU NA RÓŻNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? (maks. 5 odpowiedzi) P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...?

9 Ocena skuteczności projektów w odniesieniu do wskaźników rezultatu i oddziaływania Priorytetu 2 i Działania 2.1 SPO WKP

10 Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Działanie 2.1 SPO WKP dla kobiety ogółem 30,5% kobiet wśród pracowników 29,5% kobiet wśród pracowników Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Nowe miejsca pracy Nowe miejsca pracy / wielkość udzielonych dotacji * *(~koszt brutto stworzenia jednego miejsca pracy) 4 500 PLN 1 550 PLN wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatrudnienia kobiet średnio 4,0 na MSP średnio 11,7 na firmę ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA źródło: Wyniki I i II rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy (N=232) wzrost o 29%

11 Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem RAZEM (N=234) wzrost o 27% wzrost o 15% wzrost o 21% wzrost o 24% wzrost o 18% ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania wielkość firmy wysokość dotacji

12 P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO I POZIOMU ZATRUDNIENIA źródło: Wyniki I i II rundy badania P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Do końca 2007 roku przewidywano wzrost zatrudnienia średnio o 1,8 etatu

13 Średnia wartość sprzedaży towarów/ usług w ramach eksportu (netto) wzrost o 71% wzrost o 29% Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Średnia wartość zakupu towarów / usług w ramach importu (netto) EKSPORT IMPORT WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania * * * * wzrost o 51% wzrost o 30% *) średnia po wyłączeniu 2% wartości najwyższych

14 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=234) wzrost o 83% wzrost o 24% wzrost o 59% wzrost o 80% wzrost o 45% wielkość firmy wysokość dotacji NAKŁADY INWESTYCYJNE Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

15 Średnia liczba wdrożonych innowacji produktowych Średnia liczba wdrożonych innowacji procesowych Podstawa: Wszystkie firmy, wyłączono braki danych (N=233) ogółem w 233 MSP wdrożono 426 innowacji produktowych ogółem w 233 MSP wdrożono 291 innowacji procesowych INNOWACJE… Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania … wdrożone w okresie 18 miesięcy od rozliczenia projektów

16 Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (2/3) źródło: Wyniki I i II rundy badania

17 Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (3/3) źródło: Wyniki I i II rundy badania

18 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? rok założenia sektor wielkość firmy wys. dotacji średnia liczba uzyskanych certyfikatów (w tym znaków zgodności) Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) CERTYFIKATY Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

19 P40. Czy wykorzystują P. w praktyce opracowane w ramach projektu dokumenty strategiczne? rok założenia sektor wielkość firmy wys. dotacji średnia liczba dokumentów strategicznych opracowanych w ramach projektu Podstawa: tylko firmy, które opracowały dokumenty strategiczne (N=101) DOKUMENTY STRATEGICZNE Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

20 71% - efekty pozytywne 1. RUNDA: Po wdrożeniu ISO zauważono, że kierownictwo ma większą możliwość korygowania procesów zachodzących w firmie. Na niektóre sprawy zwrócono uwagę dopiero w trakcie opracowywania procedur ISO i podczas regularnie przeprowadzanych audytów ISO. 2. RUNDA: Realizacja wniosku doradczego wykazała dodatkowe możliwości w zakresie prowadzonej sprawozdawczości i planowania funkcjonowania firmy. Unowocześniono metody zarządzania firmą. Uporządkowanie całej sfery zarządzania i dokumentacji firmy. Jasne określenie wymagań w stosunku do pracowników i zapisanie ich. Analiza całego procesu produkcyjnego i poprawa poszczególnych etapów w celu osiągnięcia większej efektywności. Główne efekty: uzyskiwanie dużych zleceń na szkolenia, uzyskanie dofinansowania w ramach projektów szkoleniowych ZPORR EFS Poznaliśmy sposoby pozyskiwania środków pomocowych, uświadomiliśmy sobie nowe możliwości rozwoju firmy. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z możliwości, które daje ISO w codziennej pracy oraz w polepszeniu wizerunku firmy 29% - efekty negatywne 1. RUNDA: Konieczność finansowania całości inwestycji, by po 3-4 miesiącach uzyskać dofinansowanie. 2. RUNDA: Olbrzymi wzrost dokumentacji pisanej, co zajmuje bardzo dużo czasu i nie pozwala np.zmniejszyć zatrudnienia, obciąża personel, który mógłby wykorzystać czas na bardziej komercyjną działalność. P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) P13.1. Jakie dokładnie były to nieprzewidziane efekty ? Prosimy o krótki opis tych efektów. PYTANIE OTWARTE - ILUSTRACJA Działanie 2.1 SPO WKP EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU źródło: Wyniki I i II rundy badania

21 Oceny i opinie Beneficjentów

22 Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z uzyskanych usług doradczych ? P12. Jak ocenia Pan(i) jakość usług doradczych uzyskanych od Wykonawcy w ramach Działania 2.1? OCENA JAKOŚCI USŁUG DORADCZYCH Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

23 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z PARP / RIF w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) średnia ocen na skali 1-6: 4,2 4,1 OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

24 Aktywność inwestycyjna MSP

25 P19.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P19.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) ~EFEKT DOTACJI~ wzrost % firm podejmujących działania inwestycyjne od rozliczenia dotacji DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

26 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

27 Ocena Rezultatów Działania 2.3 SPO WKP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje

28 W Działaniu 2.3 SPO WKP (wsparcie na inwestycje) wzięły udział: głównie przedsiębiorstwa przemysłowe (usługowa była tylko co szósta firma) firmy średnio 10-letnie nieco więcej małych (57%), niż średnich przedsiębiorstw (43%) Duża część dotowanych firm (30%) zlokalizowanych jest na wsi, ale aż połowa z nich działa na rynku ogólnokrajowym. Połowa przyznanych dotacji mieściła się w zakresie 100-500 tys. PLN. Średnia wysokość dotacji – ok. 430 tys. PLN na firmę. Projekty były najczęściej rozliczane w województwie wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Trzy czwarte realizowanych projektów obejmowało działania modernizacyjne, a co piąty: wdrażanie lub komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych. źródło: baza Beneficjentów Działania 2.3 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW I BENEFICJENTÓW (MSP) Działanie 2.3 SPO WKP SEKTOR WIEK WIELKOŚĆ MSP SIEDZIBA MSP I ZASIĘG DZIAŁANIA WIELKOŚĆ DOTACJI LOKALIZACJA PROJEKTU TYP PROJEKTU

29 Pierwsze efekty Działania 2.3 SPO WKP Wpływ na konkurencyjność i innowacyjność MSP

30 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=434) WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

31 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=401) WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

32 łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania WPŁYW PROJEKTU NA RÓŻNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? (maks. 5 odpowiedzi) P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...?

33 Ocena skuteczności projektów w odniesieniu do wskaźników rezultatu i oddziaływania Priorytetu 2 i Działania 2.3 SPO WKP

34 Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Działanie 2.3 SPO WKP dla kobiety ogółem 25,4% kobiet wśród pracowników 25,0% kobiet wśród pracowników Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Nowe miejsca pracy Nowe miejsca pracy / wielkość udzielonych dotacji * *(~koszt brutto stworzenia jednego miejsca pracy) 121 850 PLN 33 350 PLN wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatrudn. kobiet średnio 3,7 na MSP średnio 13,4 na firmę ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA źródło: Wyniki I i II rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) wzrost o 18%

35 wzrost o 22% wzrost o 34% wzrost o 24% wzrost o 22% wzrost o 29% RAZEM (N=455) Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem wielkość firmy wysokość dotacji ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

36 P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO I POZIOMU ZATRUDNIENIA źródło: Wyniki I i II rundy badania P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Do końca 2007 roku przewidywano wzrost zatrudnienia średnio o 2,4 etatu

37 Średnia wartość sprzedaży towarów/ usług w ramach eksportu (netto) wzrost o 27% wzrost o 20% Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Średnia wartość zakupu towarów / usług w ramach importu (netto) EKSPORT IMPORT WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/2) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania * * * * wzrost o 26% wzrost o 13% *) średnia po wyłączeniu 2% wartości najwyższych

38 P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za rok 2007...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za rok 2007...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Podstawa: Wszystkie firmy (N=234) Działanie 2.3 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (2/2) źródło: Wyniki I i II rundy badania

39 Średnia liczba innowacji produktowych, wdrożonych w wyniku realizacji jednego projektu Średnia liczba innowacji procesowych, wdrożonych w wyniku realizacji jednego projektu 78% projektów zakładało wdrożenie innowacji produktowej 78% projektów zakładało wdrożenie innowacji procesowej Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) ogółem 448 MSP w wyniku realizacji projektów wdrożono 1170 innowacji produktowych ogółem w 455 MSP w wyniku realizacji projektów wdrożono 666 innowacji procesowych … wdrożone w wyniku realizacji projektów w pierwszych 455 MSP INNOWACJE… Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

40 Podstawa: Wszystkie firmy, wyłączono braki danych ogółem w 445 MSP wdrożono 1531 innowacji produktowych ogółem w 454 MSP wdrożono 808 innowacji procesowych w tym 559 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata w tym 358 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata średnio innowacji na firmę 18% 34% Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE… źródło: Wyniki I i II rundy badania średnio … wdrożone w okresie 18 miesięcy od rozliczenia projektów średnio innowacji na firmę średnio

41 P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE… źródło: Wyniki I i II rundy badania

42 Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania INNOWACJE…

43 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=445) wzrost o 10% spadek o 17% wzrost o 4% wzrost o 6% NAKŁADY INWESTYCYJNE (1/2) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania wielkość firmy wysokość dotacji

44 Podstawa: Tylko firmy, w których nie jest spodziewany spadek wartości nakładów inwestycyjnych (N=282) P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego (2006), w przedsiębiorstwie...? P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) Działanie 2.3 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (2/2) źródło: Wyniki I i II rundy badania

45 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) P 13.1. Jakie dokładnie były to (nieprzewidziane) efekty? Prosimy o krótki opis tych efektów. PYTANIE OTWARTE Tylko firmy, w których pojawiły się nieprzewidziane efekty projektu (N=51) Przykłady negatywne: 1. RUNDA: Długi okres do wypłaty dofinansowania doprowadził do zablokowania konta firmowego wskutek przekroczenia terminu kredytowania przez bank. 2. RUNDA: Realizacja projektu wywołała konieczność realizacji nowych inwestycji Działanie 2.3 SPO WKP EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU Przykład pozytywny: 2. RUNDA: Realizacja projektu przyczyniła się do błyskawicznego wzrostu produkcji oraz do obniżenia kosztów produkcji. Projekt pozwolił nam na szybkie reagowanie na potrzeby rynku poprzez uzyskany duży potencjał techniczny i technologiczny. źródło: Wyniki I i II rundy badania

46 Oceny i opinie Beneficjentów

47 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z PARP / RIF w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) średnia ocen na skali 1-6: 4,5 4,3 OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

48 Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z realizacji Projektu inwestycyjnego ? ZADOWOLENIE Z REALIZACJI I OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ PROJEKTU Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ?

49 Aktywność inwestycyjna MSP

50 P19.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P19.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) ~EFEKT DOTACJI~ zmiana % firm podejmujących działania inwestycyjne od rozliczenia dotacji DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

51 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=455) KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki I i II rundy badania

52 Porównanie rezultatów pomiędzy Działaniem 2.1 i 2.3 SPO WKP oraz wynikami I i II rundy badania

53 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY wzrost o 43% wzrost o 23% wzrost o 29% wzrost o 1,1% wzrost o 1,7% wzrost o 1,2% wzrost o 17% wzrost o 19% wzrost o 18% wzrost o 0,7% bez zmian (wzrost o 0,1%) wzrost o 0,4% 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY ZMIANA POZIOMU ZATRUDNIENIA W OKRESIE 2005-2007 R. ZMIANA UDZIAŁU % KOBIET WŚRÓD PRACOWNIKÓW W OKRESIE 2005-2007 R. ZATRUDNIENIE (1/2) Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

54 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY 760 PLN 2 230 PLN 1 550 PLN 2 350 PLN 6 100 PLN 4 500 PLN 35 000 PLN 32 000 PLN 33 350 PLN 117 000 PLN 126 600 PLN 121 850 PLN 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY KOSZT BRUTTO STWORZENIA JEDNEGO MIEJSCA PRACY W OKRESIE 2005-2007 R. KOSZT BRUTTO STWORZENIA JEDNEGO MIEJSCA PRACY DLA KOBIETY W OKRESIE 2005- 2007 R. ZATRUDNIENIE (2/2) Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

55 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY wzrost o 27% wzrost o 18% wzrost o 21% wzrost o 64% wzrost o 52% wzrost o 59% wzrost o 29% wzrost o 20% wzrost o 24% bez zmian (0%) wzrost o 8% wzrost o 4% 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY ZMIANA WARTOŚCI PRZYCHODÓW NETTO FIRMY W OKRESIE 2005-2007 R. ZMIANA WARTOŚCI NAKŁADÓW IN- WESTYCYJNYCH W OKRESIE 2005-2007 R. PRZYCHODY I INWESTYCJE Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

56 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY spadek o 4% * wzrost o 77% * wzrost o 51% * 0,22 kontraktów 0,57 kontraktów 0,50 kontraktów wzrost o 29% * wzrost o 23% * wzrost o 26% * 7,9 kontraktów 7,2 kontraktów 7,6 kontraktów 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ W OKRESIE 2005-2007 R. ŚREDNIA LICZBA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH, PODPISANYCH DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU EKSPORT źródło: formularz ogólny *) wyłączono 2% wartości najwyższych Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

57 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY wzrost o 55% * wzrost o 21% * wzrost o 30% * 0,02 kontraktów 1,2 kontraktów 1,0 kontraktów wzrost o 18% * wzrost o 8% * wzrost o 13% * 0,6 kontraktów 0,5 kontraktów 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY IMPORT ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY IMPORTOWEJ W OKRESIE 2005-2007 R. ŚREDNIA LICZBA KONTRAKTÓW IMPORTOWYCH, PODPISANYCH DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU źródło: formularz ogólny *) wyłączono 2% wartości najwyższych Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

58 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY 82% 85% 84% 27% 22% 23% 98% 96% 97% 30% 28% 29% 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY OPŁACALNOŚĆ I ZADOWOLENIE PRZEDSIĘBIORCÓW OPŁACALNOŚĆ: ODSETEK FIRM, DLA KTÓRYCH PROGRAM WART BYŁ PONIESIONYCH NAKŁADÓW ZADOWOLENIE: ODSETEK PRZEDSIĘBIORCÓW BARDZO ZADOWOLONYCH Z REALIZACJI PROJEKTU Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

59 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY 4,1 4,2 4,1 4,2 4,5 4,3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY WSPÓŁPRACA Z RIF i PARP WSPÓŁPRACA Z RIF: ŚREDNIA OCENA NA SKALI OD 1 DO 6 WSPÓŁPRACA Z PARP: ŚREDNIA OCENA NA SKALI OD 1 DO 6 Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

60 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY 84% 74% 76% 71% 75% 74% 55% 44% 46% 99,5% 97% 98% 96% 95% 87% 89% 88% 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY INNE WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA WPŁYW NA ROZWÓJ FIRMY: % PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH PROJEKT MIAŁ WPŁYW NA ROZWÓJ FIRMY WPŁYW NA KON- KURENCYJNOŚĆ: % PRZYPADKÓW, MAJĄCYCH WPŁYW NA KONKURENCYJ- NOŚĆ FIRMY 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY WPŁYW NA INNO- WACYJNOŚĆ: % PRZYPADKÓW, MAJĄCYCH WPŁYW NA INNOWACYJ- NOŚĆ FIRMY Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

61 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY 8% 12% 11% 49% 37% 39% 61% 56% 57% 6% 71% 70% 72% 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY WSKAŹNIKI DEADWEIGHT ODSETEK PROJEKTÓW, KTÓRE BEZ DOTACJI NIE BYŁYBY W OGÓLE ZREALIZOWANE ODSETEK PROJEKTÓW, KTÓRE BEZ DOTACJI BYŁYBY ZREALIZOWANE W MNIEJSZYM ZAKRESIE 1. RUNDA 2. RUNDA OBIE RUNDY ODSETEK PROJEKTÓW, KTÓRE BEZ DOTACJI BYŁYBY ZREALIZOWANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE Działanie 2.1 i 2.3 SPO WKP

62 Dziękuję! Sekcja Ewaluacji Zespół Koordynacji Wdrażania Programów Pełna prezentacja wyników z I i II rundy badania: http://www.parp.gov.pl/index/index/110 © PARP 2007


Pobierz ppt "Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki I i II rundy badania © PARP 2007 Rada Konsultacyjna, 7 stycznia 2008 r. Jacek Pokorski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google