Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Janicka. 1. Troch ę historii 2. Znane funkcje serotoniny 3. Mniej znane funkcje / dok ł adniej zbadane 1. Przywi ą zanie, dominacja, strach 2. Autyzm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Janicka. 1. Troch ę historii 2. Znane funkcje serotoniny 3. Mniej znane funkcje / dok ł adniej zbadane 1. Przywi ą zanie, dominacja, strach 2. Autyzm."— Zapis prezentacji:

1 Beata Janicka

2 1. Troch ę historii 2. Znane funkcje serotoniny 3. Mniej znane funkcje / dok ł adniej zbadane 1. Przywi ą zanie, dominacja, strach 2. Autyzm 3. Medytacja Zen, oddychanie 4. Brain Vibration 5. Bibliografia

3 Otto Loewi Vagusstoff – acetylocholina http://www.youtube.com/watch?NR=1&v =3nTTG2vnL8w&feature=endscreen http://www.youtube.com/watch?NR=1&v =3nTTG2vnL8w&feature=endscreen Tafil- Klawe M., Wyk ł ady z fizjologii cz ł owieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str. 43-44.

4 Vittorio Erspamer (1909-1999) Mi ęś nie g ł adkie królików, bezkr ę gowców i ż ab Substancje aminowe ze skóry i jelit Komórki endokrynne jelita (produkcja i uwalnianie hormonów jelitowych) Enteramine 30kg gruczo ł ów ś linowych Z 30.000 o ś miornic The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience, Patricia Mack Whitaker-Azmitia, Neuropsychopharmacology (1999) 21, 2S–8S Thomas A. Ban., Ronaldo Ucha Udabe., The neurotransmitter era in neuropsychofarmacology., International College of Neuropsychofarmacology, Scotland, UK 2010.

5 Badania nadci ś nienia i mia ż d ż ycy Izolowanie substancji obkurczaj ą cych naczynia krwiono ś ne Endogenne czynniki we krwi serotonina (1948r.) Oryginalny pojemnik z serotonin ą

6 Potrzeba du ż ej ilo ś ci krwi Rano pojecha ł do rze ź ni i zebra ł osiem 15-litrowych wiader krwi Po dwóch dniach wyizolowa ł 15l osocza (1951r.) The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience, Patricia Mack Whitaker-Azmitia, Neuropsychopharmacology (1999) 21, 2S–8S

7 Równie ż badania nad mi ęś niami g ł adkimi mi ę czaków Znane do 1952r. – acetylocholina i norepinefryna Serotonina znana jedynie z wyst ę powania w ludzkim osoczu krwi Pracowa ł a dla Pagea, który nie wierzy ł, ż e serotonina mo ż e wyst ę powa ć w mózgu ssaka. 1952r. - odkrycie The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience, Patricia Mack Whitaker-Azmitia, Neuropsychopharmacology (1999) 21, 2S–8S Thomas A. Ban., Ronaldo Ucha Udabe., The neurotransmitter era in neuropsychofarmacology., International College of Neuropsychofarmacology, Scotland, UK 2010.

8 Autorytety: Betty Twarog i Albert Hoffmann Zaproponowa ł rol ę serotoniny w chorobach psychicznych Chcia ł pracowa ć nad korelacj ą LSD i serotonin ą 1954r. – udzia ł serotoniny w rozwoju mózgu 1963r. The Biochemical Bases of Psychoses or the Serotonin Hypothesis about Mental Illness The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience, Patricia Mack Whitaker-Azmitia, Neuropsychopharmacology (1999) 21, 2S–8S

9 Nastrój ! Sen Apetyt Zachowania seksualne (Caenorhabditis elegans) Przy pożywieniu U samców przy partnerce Sawin ER, Ranganathan R, Horvitz HR (2000). "C. elegans locomotory rate is modulated by the environment through a dopaminergic pathway and by experience through a serotonergic pathway". Neuron 26(3): 619–31

10 Wp ł yw nastroju na kontakty spo ł eczne Czy dominacja jest dobrze odbierana w spo ł ecze ń stwie? Przywi ą zanie do wspó ł lokatora – szybko? Ś wiadomie? Czy u ma ł p mo ż emy znale źć podobne wzorce? Wai S. Tse · Alyson J. Bond, Serotonergic intervention affects both social dominance and affiliative behaviour, Psychopharmacology (2002) 161:324–330.

11 BDI- The Beck Deppression Inventory STAI- The Stait Trait Anxiety Inventory PANAS- The Positive And Negative Affect Scale (http://www.camden.rutgers.edu/~bwhitlow/Courses/Experime ntal/SURVEY04/sld010.htm )http://www.camden.rutgers.edu/~bwhitlow/Courses/Experime ntal/SURVEY04/sld010.htm SASS- The Social Adaptation Self-Evaluation Scale (http://pshycho-memomemo.cocolog- nifty.com/blog/files/SASS.pdf )http://pshycho-memomemo.cocolog- nifty.com/blog/files/SASS.pdf BSS – Bodily Symptom Scale: (sucho ść ust, pocenie si ę, zawroty g ł owy, dra ż liwo ść, itd. Na 100mm skali od w ogóle do bardzo) PES- The Post Encounter Scale (odrzucenie, niech ęć od 1 do 6)

12 The Communication Checklist- (ocena od 0 do 4) Extrapunitiveness Zdolno ść do wspó ł pracy / przyjazno ść Smutek / zani ż anie samooceny ingratiation Obwinianie drugiej osoby Beznadziejno ść / wycofanie IMI- The Impact Message Inventory (90 pozycji do oceny nowych(!) cech i sk ł onno ś ci [mog ą by ć mieszane]): Dominacja Bycie przyjaznym Uleg ł o ść Wrogo ść 2DSIS- The Two Dimension Social Interaction Scale (20 pozycji) udzielanie si ę Brak udzielania si ę

13 SPEECH- czas trwania mówienia GAZE- proporcja czasu patrzenia na rozmówc ę podczas gdy Ja mówi ę / do czasu Mojego mówienia NOGAZE- proporcja czasu mówienia przeze Mnie bez kontaktu wzrokowego /do czasu mówienia LOOK- proporcja czasu patrzenia w oczy rozmówcy gdy On mówi / do czasu Jego przemowy NOLOOK- proporcja czasu niepatrzenia w oczy rozmówcy gdy On mówi / do czasu Jego przemowy

14 1. 7-4; 3-3; 1-8 2. 5-5; 8-7; 2-4 3. 3-9; 8-2; 7-6 4. 8-4; 4-3; 2-7 5. 5-9; 8-7; 3-4 6. 5-2; 6-6; 7-8 1. 3-4; 5-5; 9-8 2. 7-5; 7-8; 2-9 3. 3-6; 8-2; 7-8 4. 1-4; 2-5; 9-3 5. 4-9; 6-1; 2-8 6. 6-3; 4-4; 6-9

15 Brak istotnych statystycznie ró ż nic

16

17 Ró ż nice w grze: W grze badani zacz ę li sobie dawa ć mniej punktów: -> niech ęć do wywy ż szania si ę, poczucie równo ś ci, niech ęć do ura ż enia wspó ł lokatora, wzrost kooperatywno ś ci, przywi ą zanie do wspó ł lokatora Ró ż nice w te ś cie IMI: Wspó ł lokatorzy odnotowali spadek w uleg ł o ś ci (ale bez wzrostu wrogo ś ci). -> wzrost asertywno ś ci i niezale ż no ś ci Ró ż nice w kontakcie wzrokowym: Wzrost czasu sp ę dzonego na patrzeniu na osob ę, do której si ę mówi, przy jednoczesnym spadku czasu patrzenia w oczy rozmówcy, gdy on mówi -> wzrost pewno ś ci siebie, ( ż yczliwej) dominacji

18 Wyniki s ą zgodne z przewidywaniami i poprzednimi publikacjami 1g tryptofanu 3x dziennie -> wzrost dominacji (Moskowitz 2001) Sugestie Przedstawienie opinii jako pierwszy Podanie nowej informacji jako pierwszy Mówienie pewnym g ł osem Podawanie tryptofanu samcom ma ł p b ę d ą cym nisko w chierarchii -> wzrost statusu spo ł ecznego Samce dominuj ą ce maj ą wi ę cej 5-HIAA we krwi Moskowitz et all., The effect of tryptophan on social interaction in everyday life: a placebo- controlled study, Neuropsychopharmacology 25: 277-289, 2001.

19 ASD – autism spectrum Disorder Rola transportera Serotoniny: SERT Model mysi: Zaburzenia serotoninergiczne Rozregulowany SERT Niedobór serotoniny w mózgu zmiana w komunikacji i zachowaniach socjalnych Buspiron – poprawia zachowania spo ł eczne http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120320115625.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrum_autystyczne http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/uoth-spr022411.php

20 FA- focused attention Oddychanie (najwa ż niejsze w pocz ą tkowych etapach medytacji) 3-4 oddechy/min [9-12s; 6-8s] FA on Tanden breathing with visual feedback EMG NIRS> fMRI Grupa kontrolna Oczekiwania

21 Aktywno ść neuronów serotoninergicznych jest zwi ę kszana przez dobrowolne rytmiczne poruszanie si ę Ruchy lokomocyjne Ż ucie Oddychanie =>autyzm? Fale alfa i theta u do ś wiadczonych mnichów

22 Masaki Fumoto at all., Ventral prefrontal cortex and serotonergic system activation during pedaling exercise induces negative mood improvement and increased alpha band in EEG, Behavioural Brain Research 213 (2010) 1–9

23

24

25

26

27 Przednia cz ęść kory przedczo ł owej bierze udzia ł w kontroli procesów uwagowych Medytacja zmienia aktywno ść fal mózgowych, g ł ównie alfa. Theta tylko u do ś wiadczonych? Na zmiany fal wp ł ywa serotonina? (poparcie tej teorii: blokada receptorów 5-HT1A Które obszary mózgu? W jaki sposób do ś wiadczenie wp ł ywa na fale? Wyrzuty serotoniny potwierdzaj ą poprzednie badanie na temat rytmicznych ruchów Xinjun Y et all., Activation of the anterior prefrontal cortex and serotonergic system is associated with improvements in mood and EEG changes induced by Zen meditation practice in novices, International Journal of Psychophysiology 80 (2011) 103–111.

28 http://www.brainwavevibration.com/learn/ Badania: 30 minutowe ć wiczenia: (rozgrzewka, BWV, medytacja) 2/3 badanych – zwi ę kszona aktywacja serotoninergiczna 186ng/ml -> 210ng/ml (200ng/ml 1h po ć wiczeniach) Ilchi Lee, Brain Wave Vibration, BEST life media, Sedona 2009.

29

30 http://www.youtube.com/watch?v=AsjSj Q1YIXE

31

32 Ilchi Lee, Brain Wave Vibration, BEST life media, Sedona 2009. Masaki Fumoto at all., Ventral prefrontal cortex and serotonergic system activation during pedaling exercise induces negative mood improvement and increased alpha band in EEG, Behavioural Brain Research 213 (2010) 1–9. Moskowitz et all., The effect of tryptophan on social interaction in everyday life: a placebo- controlled study, Neuropsychopharmacology 25: 277-289, 2001. Sawin ER, Ranganathan R, Horvitz HR (2000). "C. elegans locomotory rate is modulated by the environment through a dopaminergic pathway and by experience through a serotonergic pathway".,Neuron 26(3): 619–31. Tafil- Klawe M., Wyk ł ady z fizjologii cz ł owieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, str.43-44. Thomas A. Ban., Ronaldo Ucha Udabe., The neurotransmitter era in neuropsychofarmacology., International College of Neuropsychofarmacology, Scotland, UK 2010. Wai S. Tse · Alyson J. Bond, Serotonergic intervention affects both social dominance and affiliative behaviour, Psychopharmacology (2002) 161:324–330. Xinjun Y et all., Activation of the anterior prefrontal cortex and serotonergic system is associated with improvements in mood and EEG changes induced by Zen meditation practice in novices, International Journal of Psychophysiology 80 (2011) 103–111.

33 Strony internetowe: dost ę p z dnia 19.12.2012r. Godz. 22:00 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3nTT G2vnL8w&feature=endscreen http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3nTT G2vnL8w&feature=endscreen http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/ 120320115625.htm http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/ 120320115625.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrum_autystyc zne http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrum_autystyc zne http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011- 02/uoth-spr022411.php http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011- 02/uoth-spr022411.php http://www.youtube.com/watch?v=AsjSjQ1YIXE


Pobierz ppt "Beata Janicka. 1. Troch ę historii 2. Znane funkcje serotoniny 3. Mniej znane funkcje / dok ł adniej zbadane 1. Przywi ą zanie, dominacja, strach 2. Autyzm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google