Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S y s t e m C e n t e r o d k u c h n i Z m o n i t o r u j m n i e d o b r z e ! Ł ukasz Rutkowski - MCT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S y s t e m C e n t e r o d k u c h n i Z m o n i t o r u j m n i e d o b r z e ! Ł ukasz Rutkowski - MCT."— Zapis prezentacji:

1 S y s t e m C e n t e r o d k u c h n i Z m o n i t o r u j m n i e d o b r z e ! Ł ukasz Rutkowski - MCT

2 Agenda 1. Od instalacji do monitorowania 2. Upi ę kszamy OpsMgr 3. Fajne dodatki 4. Z Atlanty do Advisora 5. Look into the future 2012

3 O d i n s t a l a c j i d o m o n i t o r o w a n i a

4 Od instalacji do monitorowania WprowadzenieKAPOTA Konfiguracja Aktualizacja Planowanie Optymalizacja Tuning Archiwizacja Konfiguracja: 1. System sam si ę nie skonfiguruje… 2. Ż adne ś rodowisko nie jest takie samo 3. Override – przyjaciel administratora 4. Spokój admina = spokój prze ł o ż onego 5. Fajnie jest mie ć zielone ś rodowisko Aktualizacja: 1. Dobry administrator patchuje SCOMa! 2. Dobry administrator tak ż e uaktualnia MP! 3. Ż ó ł te alarmy to w du ż ej mierze b łę dy MP lub aplikacji 4. Czytajmy instrukcje! 5. Ś led ź my zmiany na stronach i blogach Planowanie: 1. Czy na pewno wszystko monitorujemy? 2. Weryfikacja punktów zapalnych 3. Nie bójmy si ę monitorowa ć sieci OpsMgrem 4. Tworzy ć czy kupowa ć Management Packi 5. Poka ż my nasze ś rodowisko Optymalizacja: 1. Tak, progi mo ż na zmienia ć ! 2. Robota ż mudna, lecz przydatna 3. Grupujmy systemy pod k ą tem pewnych sta ł ych atrybutów 4. Default MP to Z Ł O 5. Zawsze kierujemy si ę Best Practices Tuning: 1. Nasze ś rodowisko ż yje 2. Administracja to nie tylko upgrade i patchowanie 3. Ka ż dy alarm o czym ś mówi 4. Nie lekcewa ż my konsoli (nawet, je ś li k ł amie!) 5. Unikamy wiejskiego tuningu Archiwizacja: 1. Co by ł o kiedy ś, kiedy ś jak ś wiec ą cy diament 2. Raportowanie wiele nam powie o zmianach 3. Sami te ż ł atwo stworzymy raporty… 4. … a ju ż raporty dotycz ą ce ACSa s ą wy ś mienite 5. Dlatego pami ę tajmy o wykonywaniu backupu baz danych

5 U p i ę k s z a m y O p s M g r

6 Upi ę kszamy OpsMgr D E M O

7 F a j n e d o d a t k i

8 Fajne dodatki 1. Log Smith 2. Visio Stencils 3. Monitorowanie hardware 4. ResearchThis! MP 5. Automatyczny backup MP 6. Savision LiveMaps

9 Z A t l a n t y d o A d v i s o r a

10 Z Atlanty do Advisora 1. Co ś ala BPA 2. Co ś ala SCCM 3. Dobijamy si ę do chmury 4. Wszystko szyfrowane 5. Na razie wersja beta System Center Advisor D E M O

11 L o o k i n t o t h e f u t u r e

12 Look into the future 2012 OpsMgr 2012: 1. Wbudowane monitorowanie urz ą dze ń sieciowych 2. Wbudowane monitorowanie wydajno ś ci i b łę dów aplikacji.NET 3. Nie b ę dzie ju ż roli RMS 4. B ę dzie za to nowa konsola Authoring… 5. …, która zast ą pi obecn ą oraz panel Authoring w normalnej konsoli 6. No i zniknie zielony pasek ł adowania 7. Wszystkie Management Packi z poprzednich wersji b ę d ą kompatybilne 8. Feature Packi – rozszerzenia konsoli monitorowania 9. System Center Marketplace – nowe miejsce do pobierania Management Packów 10. MP Wiki (mpwiki.viacode.com) 11. Galeria TechNet ze specjalnymi dodatkami i narz ę dziami do rozwi ą za ń System Center 12. Nowy egzamin – – SCOM 2012

13 Dzi ę kujemy! Ł ukasz Rutkowski - MCT


Pobierz ppt "S y s t e m C e n t e r o d k u c h n i Z m o n i t o r u j m n i e d o b r z e ! Ł ukasz Rutkowski - MCT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google