Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak może wyglądać dzisiejsza oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego w nowym okresie programowania 2014-2020 ? Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak może wyglądać dzisiejsza oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego w nowym okresie programowania 2014-2020 ? Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki."— Zapis prezentacji:

1 Jak może wyglądać dzisiejsza oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego w nowym okresie programowania 2014-2020 ? Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

2 Agenda wystąpienia CLLD- przybliżenie tematu; Prace nad kształtem rozporządzenia dot. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; Obszary dyskusji z KE oraz dyskusji wewnątrz kraju członkowskiego; Wsparcie z EFMR na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju –priorytety. Podsumowanie

3 3 Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) o bejmują EFRROW, EFRR, EFS, FS, EFMR i przekładają cele tematyczne Strategii EU2020 na priorytety i kluczowe działania dla każdego funduszu Umowa Partnerska Dokument na szczeblu Państwa członkowskiego, pokazujący sposób wykorzystania funduszy dla celów Europa 2020 EFMR, EFRR, EFS, FS, EFRROW Strategia Europa 2020 Definiuje podstawowe cele, które Unia powinna osiągnąć

4 Community-Led Local Development (CLLD) Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność to instrument, którego założenia są zbliżone do obecnie wdrażanej osi priorytetowej 4 EFR oraz inicjatywy LEADER w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspólne podejście do CLLD ma wg KE następującą wartość dodaną: 1. Poszerza możliwość wsparcia oddolnego rozwoju lokalnego poprzez umożliwienie wkładów finansowych ze wszystkich funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych; 2. Ułatwia zintegrowany rozwój terytorialny poprzez zharmonizowanie zasad opracowywania i wdrażania CLLD; 3. Umożliwia rożnym obszarom polityki UE wnosić wkład w rozwój lokalny zgodnie z celami ich polityki oraz instrumentami szczegółowymi; 4. Poprawia spójność i koordynację wsparcia dla CLLD w ramach funduszy UE.

5 Nowe Lokalne Grupy Działania wdrażają Lokalne Strategie Rozwoju... Podmioty zainteresowane wdrażaniem CLLD muszą przygotować lokalne strategie rozwoju mono lub wielofunduszowe i stanąć do nowego konkursu Komisja złożona z przedstawicieli Instytucji Zarządzających poszczególnymi funduszami wybierze w drodze konkursu nowe LGD (w pierwszym projekcie rozporządzenia Common Provisions datą graniczną był dzień 31 grudnia 2015. Jednak ta data podlega dalszym negocjacjom, gdyż wiele PCz nie zgadza się argumentując, że jest to termin niemożliwy do dotrzymania)

6 Nowe Lokalne Grupy Działania wdrażają Lokalne Strategie Rozwoju... LGD będą miały możliwość wdrażania wielofunduszowej strategii, tzn. takiej, która korzysta ze środków więcej niż jednego funduszu objętego wspólnym rozporządzeniem. Nie ma zakazu współistnienia na jednym obszarze kilku nowych Lokalnych Grup Działania wdrażających oddzielne strategie pod warunkiem, że działania w nich zawarte nie będą się powielały natomiast będą się wzajemnie uzupełniać, oraz że wystąpią tzw. wyjątkowe wypadki.

7 Prace nad kształtem rozporządzenia dot. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Grupa robocza Rady ds. Wewnętrznej i zewnętrznej Polityki Rybackiej; Prezydencja Cypryjska; Parlament Europejski; Kraje Członkowskie; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Konsultacje społeczne.

8 Obszary dyskusji z KE Propozycja drugiej selekcji LGD po 2015 roku; Wielkość kosztów funkcjonowania (w chwili obecnej 25%); Wielkość obszaru (do 150 tyś); Wprowadzenie zapisów harmonizujących wdrażanie CLLD pomiędzy poszczególnymi funduszami – zaliczki, koszty bieżące; Akredytacja- różne podejścia w poszczególnych funduszach;

9 Obszary dyskusji z KE c.d.n. Różne tempo prac pomiędzy poszczególnymi funduszami; Definicja obszarów zależnych od rybactwa Zachowanie osobnego komitetu do wyboru wniosków w przyszłym okresie dla rybackich strategii; Granty globalne- projekty własne LGD;

10 Obszary dyskusji wewnętrznej Określenie tzw. wyjątkowych przypadków funkcjonowania na danym terenie LGD i LGR; Określenie zasad funkcjonowania dwóch grup (LGR i LGD) na jednym terenie; Określenie katalogu działań w poszczególnych funduszach; Definicja obszarów rybackich; wiejskich etc. Wybór przyszłych LGD, centralny czy regionalny? Podział kompetencji pomiędzy instytucjami; Jak najbardziej spójne zasady kwalifikowalności, podział zadań, realne dopasowanie działań do potrzeb

11 Obszary dyskusji wewnętrznej c.d.n. Budowa systemu pomocy technicznej. Prace nad systemem wdrażania; Konsultacje społeczne, uspołecznienie procesu; Kompetencje przyszłych LGD. Większe kompetencje LGD = więcej odpowiedzialności; Jednolite kryteria wyboru LGD; Określenie funduszu wiodącego; Wybór czy opracowania jedno czy też wielofunduszowej strategii ; Wybór funduszy objętych strategią.

12 Wg KE wsparcie z EFMR na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju można przyznawać dla następujących priorytetów: 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 2. Wspieranie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich zwłaszcza w innych sektorach gospodarki morskiej; 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu; 4. Promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, w tym morskiego dziedzictwa kulturowego; 5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

13 Priorytet 1 Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)- EFMR i EFROW Promocja produktów rybnych podczas wystaw lub targów czy szeroko rozumianej promocji spożycia produktów rybnych EFMR i EFROW linia demarkacyjna

14 Priorytet 2 Finansowanie nowo powstających firm nieprowadzących działalności połowowej Finansowanie doposażenia statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowowa EFMR i EFROW linia demarkacyjna Wsparcia udziela się: Rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i posiadającym unijny statek rybacki zarejestrowany jako aktywny statek oraz którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

15 Priorytet 3 Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, lub Remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, lub Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. EFMR i EFROW linia demarkacyjna

16 Priorytet 4 Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, w tym infrastruktury towarzyszącej (np. pomosty, mariny etc.) Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, związanych z tradycjami rybackimi, lub Promocję obszaru objętego Lokalną Strategię Rozwoju, związaną z tradycjami rybackimi, Popularyzacja rybactwa związaną z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju EFMR i EFROW linia demarkacyjna

17 Priorytet 5 Usługi doradcze - Wsparcie dla studiów wykonalności oceniajacych rentowność projektów potencjalnie kwalifikujących do wsparcia w ramach rozdziału Zrównoważony rozwój rybołówstwa - Wsparcie przyznawane w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa dotyczącego strategii biznesowych i wprowadzania do obrotu Wsparcia udziela się: Podmiotom gospodarczym lub organizacjom rybaków uznanym przez państwo członkowskie, które zlecają wykonanie studium wykonalności

18 Priorytet 5 Partnerstwa między naukowcami a rybakami - Uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej i innowacyjnych praktyk, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, zwłaszcza związanych ze zrównoważonym zarządzaniem ekosystemami morskimi, działaniami w sektorze gospodarki morskiej, i9nnowacjami i przedsiębiorczością - Tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami, w tym między organizacjami promującymi równość szans dla kobiet i mężczyzn - Promowanie dialogu społecznego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem rybaków i innych odpowiednich zainteresowanych stron Wsparcia udziela się: Podmiotom prawa publicznego, rybakom, organizacjom rybaków i organizacjom pozarządowym uznanym przez państwo członkowskie lub lokalnym grupom działania w sektorze rybołówstwa

19 Podsumowanie W chwili obecnej trwają robocze rozmowy i spotkania z MRR oraz DROW i powoli kształtuje się wizja wdrażania tego instrumentu w Polsce; Celem spotkania jest poinformowanie LGR o postępach tych prac oraz rozpoczęcie dyskusji z LGR- ami dotyczącej nowego podejścia (CLLD); Dzisiejsze spotkanie jest początkiem wspólnej pracy nad CLLD oraz możliwością wyrażenia swoich opinii przez LGR-y na temat proponowanych założeń w nowej perspektywie finansowej.- ankieta

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jolanta Perkowska


Pobierz ppt "Jak może wyglądać dzisiejsza oś 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego w nowym okresie programowania 2014-2020 ? Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google