Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena funkcjonowania Lokalnych Grup Działania realizujących Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013 czerwiec 2012 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena funkcjonowania Lokalnych Grup Działania realizujących Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013 czerwiec 2012 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Ocena funkcjonowania Lokalnych Grup Działania realizujących Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013 czerwiec 2012 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Podstawa do ewaluacji Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), beneficjenci zobowiązani są udostępnić podmiotowi wykonującemu oceny PROW 2007 – 2013, na jego wniosek, dane związane z realizacją operacji niezbędne do wykonania tych ocen.

3 Wykonawca PSDB Spółka z o.o. ul. Sienna 64 w Warszawie

4 Cel badania Cel główny: ocena funkcjonowania Lokalnych Grup Działania (LGD) realizujących Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 (LSR). Cele szczegółowe: 1.Ocena jakości i efektywności funkcjonowania LGD. 2.Ocena wpływu (skuteczności) projektów realizowanych w ramach osi Leader na realizację celów LSR. Na podstawie wyników badania zostaną sformułowane propozycje mające na celu usprawnienie działalności LGD w obecnym okresie programowania oraz wskazane rekomendacje dla podejścia LEADER po 2013 roku uwzględniające propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej na lata 2014-2020

5 Okres objęty badaniem Badanie dotyczy wdrażania LSR przez LGD od momentu uruchomienia Osi IV PROW 2007 – 2013 do dnia 31 grudnia 2011 r.

6 Model badania

7 Moduł I – pytania badawcze Jak przyjęte rozwiązania prawne i organizacyjne wpływają na funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania? Czy w swej obecnej strukturze LGD skutecznie realizują swoje zadania animatora, organizatora, doradcy? Jakie są bariery we wdrażaniu LSR? (z punktu widzenia LGD, samorządów województw, beneficjentów, lokalnej społeczności)? W jakim stopniu LGD realizują główne założenia podejścia Leader?

8 Moduł II – pytania badawcze W jakim stopniu zakres LSR odpowiada potrzebom lokalnym i wyzwaniom jakie stoją przed obszarami wiejskimi? (potrzeby mieszkańców, regionu) W jaki sposób działalność LGD wpływa na rozwój obszaru objętego LSR? (w tym system wyboru operacji, postęp w realizacji LSR, zgodność podejmowanych przedsięwzięć z umową, realizacja działań wykraczających poza działania objęte PROW 2007-2013) Jaka jest wartość dodana realizacji celów rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejście Leader?

9 Moduł III – pytania badawcze Jakie rozwiązania prawne i organizacyjne można przyjąć po 2013 r., aby skuteczniej wspierać rozwój lokalny na obszarach wiejskich? Rozwiązania te w szczególności będą dotyczyły: wielkości obszaru na którym funkcjonuje LGD; liczby mieszkańców na obszarze objętym LSR; zakresu działań i budżetu niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań LGD i osiągania celów LSR; potencjału kadrowego LGD; instrumentów wsparcia, jakie powinny być udostępnione LGD w celu realizacji LSR. Jakie rozwiązania prawne i organizacyjne można przyjąć obecnie, aby skuteczniej wspierać rozwój lokalny na obszarach wiejskich w ramach PROW 2007 - 2013?

10 Harmonogram badania

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena funkcjonowania Lokalnych Grup Działania realizujących Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013 czerwiec 2012 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google