Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES OSI PRIORYTETOWEJ IV Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES OSI PRIORYTETOWEJ IV Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES OSI PRIORYTETOWEJ IV Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Jastrzębia Góra, 9 października 2008 r.

2 Oś priorytetowa 4 PO RYBY 2007-2013 ma przyczyniać się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania inicjatyw na tym obszarze. PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE społeczny publiczny prywatny

3 GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4 SĄ: - Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego; - Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze; - Poprawa jakości życia społeczności rybackich; - Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego obszarów zależnych głównie od rybactwa oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury.

4 KLASYFIKACJA OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA - nadbrzeżne obszary morskie; - estuaria głównych rzek, w ramach których koncentruje się hodowla ryb łososiowatych; - obszary rozmieszczenia obiektów chowu I hodowli ryb; - obszary pojezierzy, na których prowadzone jest rybołówstwo śródlądowe oraz wędkarstwo.

5

6 KRYTERIA MINIMALNE WYBORU OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA - obszar powinien być mniejszy niż NUTS III; - obszar musi być spójny pod względem geograficznym, ekonomicznym i społecznym; - całkowita liczba ludności powinna mieścić się w przedziale do 100 tys. mieszkańców; - na danym obszarze prowadzona jest lub była tradycyjna działalność związana z sektorem rybackim.

7 KRYTERIA WYBORU OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Ponadto, musi być spełnione przynajmniej jedno z 3 następujących kryteriów: 1) niskie zagęszczenie ludności na km²; 2) rybactwo stanowi ważną dziedzinę gospodarki, ale jego znaczenie zmniejsza się; 3) małe społeczności rybackie stanowią ważny udział w społeczności danego obszaru ogółem.

8 WYBÓR GRUP Przewiduje się utworzenie docelowo ok. 30 Lokalnych Grup Rybackich. Wybór odbędzie się w dwóch konkursach. Etap 1. Najpóźniej 1 rok od oficjalnej akceptacji PO RYBY 2007- 2013 przez Komisję Europejską. W drodze pierwszego konkursu wyłonionych zostanie 12 Grup Lokalnych. Etap 2. Dwa lata od pierwszego konkursu zostanie wybrana zostanie pozostała liczba (18) Grup Lokalnych.

9 Samoorganizowanie się lokalnych społeczności, działających na rzecz sektora rybackiego Analiza potrzeb obszaru zależnego od rybactwa i przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) Złożenie wniosku o ustanowienie Lokalnej Grupy Rybackiej do Instytucji Zarządzającej, w wyznaczonym terminie przewidzianym na składanie ofert (tryb konkursowy) WYBÓR GRUP

10 Wybór Grup przez Ministra właściwego do spraw Rybołówstwa, po zaopiniowaniu wniosków przez powołaną i działającą przy Ministrze Grupę Roboczą ds. obszarów zależnych. Podpisanie z wybranymi w drodze konkursu Grupami, umów na realizację Lokalnych Strategii. WYBÓR GRUP

11 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, obejmować będzie przede wszystkim: - diagnoza problemów danego obszaru (analiza SWOT), w tym sytuacja ekonomiczna i społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego; - wskazanie szczególnych warunków, definiujących dany obszar, jako obszar zależny od rybactwa;

12 ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH - opis struktur decyzyjnych, kontrolnych oraz przypływów finansowych w ramach Lokalnych Grup Rybackich; - wskazanie zakresu działań do realizacji dla danego obszaru, z osi IV PO RYBY 2007-2013 oraz planowane środki finansowe na ich realizację, dla każdego roku okresu programowania.

13 DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH - dywersyfikacja działalności gospodarczej lokalnych społeczności zajmujących się rybactwem, - poprawę jakości życia oraz atrakcyjności obszarów zależnych, w tym w szczególności atrakcyjności turystycznej, - inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej i turystycznej oraz poprawy stanu środowiska na obszarach zależnych itp. - - w ramach wdrażania LSROR możliwe jest wykorzystanie współfinansowania z niektórych innych środków (działań) z osi priorytetowych 1, 2 i 3.

14 ŚRODKI Z INNYCH OSI PRIORYTETOWYCH 1. Oś priorytetowa II: Chów i hodowla ryb, rybołówstwo śródlądowe i rynek rybny: - Środek 2.1. Chów i hodowla ryb - Środek 2.2. Rybołówstwo śródlądowe z wyjątkiem (za wyjątkiem Tymczasowego zaprzestania działalności połowowej) 2. Oś priorytetowa III – Działania wspólne: - Środek 3.1. Działanie wspólne; - Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne; - Środek 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statku rybackiego.

15 CO MOŻE BYĆ FINANSOWANE? CO MOŻE BYĆ FINANSOWANE ? 1. koszty związane z opracowaniem przez Grupy Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich; 2. koszty związane z procesem powstawania Grup, działania informacyjne na poziomie lokalnym; 3. finansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Lokalnych Strategii; 4. wydatki bieżące Grup związane z ich funkcjonowaniem, jednak nie więcej niż 10% środków przeznaczonych dla danej Grupy.

16 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA Samorząd Województwa Weryfikacja wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów, działania informacyjne i kontrolne. Środki na sfinansowanie struktur administracyjnych, powstałych w celu wdrażania osi IV, pochodzić będą w całości z pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013. Płatności na rzecz beneficjentów realizowane będą przez ARiMR.

17 Dziękuję za uwagę Marta Rabczyńska Wydział Polityki Strukturalnej Departament Rybołówstwa MRiRW


Pobierz ppt "ZAKRES OSI PRIORYTETOWEJ IV Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google