Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bieżące prace MRR związane z nową perspektywą w kontekście RLKS/CLLD Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bieżące prace MRR związane z nową perspektywą w kontekście RLKS/CLLD Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Bieżące prace MRR związane z nową perspektywą w kontekście RLKS/CLLD Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja „Przyszłość LGR w nowej perspektywie finansowej ” Warszawa, 27 września 2012 r.

2 Bieżące prace MRR związane z nową perspektywą,
w kontekście RLKS/CLLD Założenia Umowy partnerskiej Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE Bieżąca współpraca MRR-MRiRW Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej – Grupa robocza ds. koordynacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach WRS (RLKS – jedno z głównych zadań)

3 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS/CLLD w pakiecie rozporządzeń na lata 2014-2020
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS, „community - led local development” – CLLD) - instrument (metoda), którego celem jest wdrażanie części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, które mogą lub powinny być realizowane przez lokalne społeczności; Kontynuacja i rozwinięcie podejścia LEADER, stosowanego obecnie w ramach WPR i zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa, stosowanego obecnie w WPRyb; RLKS odbywa się poprzez stworzenie i realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR); Głównym podmiotem RLKS jest Lokalna Grupa Działania (LGD) - nazewnictwo i ogólne rozwiązania są kontynuacją systemu LEADER-a; Zasadnicza zmiana w nowym okresie: większe zaangażowanie funduszy polityki spójności (EFS i EFRR) mające na celu prowadzenie przez lokalną społeczność zintegrowanej polityki rozwoju na danym obszarze mającej zapewnione kompleksowe wsparcie z funduszy UE oraz dążenie do możliwie maksymalnej realnej harmonizacji EFRROW, EFS, EFRR oraz EFMR; Instrument dobrowolny dla Polityki Spójności, obligatoryjny dla WPR.

4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – w świetle zasad i kierunków krajowej polityki regionalnej umożliwia zwiększanie korzystnych połączeń miasto-wieś promuje partnerskie relacje władz lokalnych, organizacji (obywateli) i przedsiębiorców Art. 28 projektu tzw. rozporządzenia ramowego: Rozwój kierowany przez lokalną społeczność, który w odniesieniu do EFRROW określany jest nazwą LEADER – inicjatywa wspólnotowa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jest: - skoncentrowany na konkretnych terytoriach subregionalnych; - kierowany przez lokalną społeczność w postaci lokalnych grup działania, w których skład wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani sektor publiczny, ani żadna z grup interesu nie reprezentuje więcej niż 49 % głosów; - prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego; - zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę. umożliwia zintegrowane podejście terytorialne promuje podejście strategiczne

5 RLKS/CLLD – przewidywane typy działań w Polsce
Główne typy działań przewidywane do włączenia w ramy RLKS/CLLD: poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług (edukacja, pomoc społeczna, zdrowie, kultura/dziedzictwo), działania z zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki), projekty służące budowaniu zdolności administracyjnych lokalnych JST (zarządzanie rozwojem, poszukiwanie ścieżki rozwojowej, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej, ubieganie się o wsparcie ze środków UE oraz krajowych; przygotowanie do korzystania z innych instrumentów wsparcia UE), preferencje dla projektów realizowanych we współpracy partnerów publicznych i niepublicznych oraz o jak największym zasięgu w ramach obszaru funkcjonalnego.

6 Wyzwania przy wprowadzeniu RLKS/CLLD
Najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem RLKS do przesądzenia: Jak skorzystać z doświadczenia LEADER-a ale nie defaworyzować nowych grup? Wyznaczanie obszarów (populacja i inne kryteria – spójność, masa krytyczna, tożsamość); Podejście: jeden obszar – jedno partnerstwo (LGD) – jedna strategia; Jak zapewnić realną harmonizację i uproszczenie funduszy na poziomie lokalnym? Rola EFRR i EFS w grupach rybackich (LGR)? Określenie funduszu wiodącego (lead fund); Komitet wybierający (selection committee) - 1 centralny czy 16 regionalnych? Zachęty w RPO na tworzenie osi dot. RLKS/CLLD (łączenie priorytetów inwestycyjnych na podstawie art. 87 GR); Elastyczność i przekrojowość RLKS/CLLD a ścisła, klarowna demarkacja; Zróżnicowana zdolność instytucjonalna na poziomie lokalnym – gdzie i jak ją wspierać?

7 Harmonogram dalszych prac (1)
Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa oraz przygotowanie projektu Umowy Partnerstwa Przedłożenie projektu Założeń Umowy Partnerstwa Radzie Ministrów (październik-listopad 2012 r.) Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa (październik-grudzień 2012 r.) W oparciu o przeprowadzone konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa opracowanie projektu Umowy Partnerstwa (październik 2012 r. – marzec 2013 r.) w tym także konsultacje projektu Umowy Partnerstwa, przygotowanie ewaluacji i ocena oddziaływania na środowisko Przedłożenie projektu Umowy Partnerstwa Radzie Ministrów (marzec 2013 r.) Negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską (koniec 2013 r.) Prace nad programami operacyjnymi Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych Opiniowanie programów operacyjnych za zgodność z dokumentami strategicznymi Przygotowanie ostatecznych wersji programów operacyjnych, w tym ewaluacja ex-ante, ocena oddziaływania na środowisko Przedłożenie projektów programów operacyjnych do akceptacji Radzie Ministrów (czerwiec 2013 r.) Negocjacje programów operacyjnych z Komisją Europejską (koniec 2013 r.) W prace, dyskusje i konsultacje nad projektami dokumentów w tym programów operacyjnych będą odbywały się w ramach grup roboczych z udziałem ekspertów, przedstawicieli regionów i resortów

8 Harmonogram dalszych prac (2)
Przygotowanie kontraktu terytorialnego: przygotowanie i konsultacje części ogólnej kontraktu terytorialnego przygotowanie mandatu negocjacyjnego rządu przygotowanie mandatu negocjacyjnego samorządów konsultacje mandatów negocjacyjnych uwzględnianie wyników negocjacji kontraktów we wstępnych projektach programów operacyjnych druga faza negocjacji kontraktów terytorialnych opracowanie ostatecznej wersji kontraktów terytorialnych

9 Harmonogram dalszych prac (3)
Działania horyzontalne: Wypracowanie skutecznych mechanizmów koordynacji, w celu zapewnienia komplementarności interwencji: - koordynacja działań finansowanych w ramach funduszy WRS - koordynacja działań finansowanych z innych środków zarówno krajowych, jak i unijnych - koordynacja działań pomiędzy oboma szczeblami zarządzania (kraj-region) Wypracowanie zestawu jednolitych wskaźników dla wszystkich programów operacyjnych oraz do performance framework wraz z zasadami ich zastosowania Dopracowanie zakresu oraz zasad zarządzania ZIT Określenie zasad działania i organizacji RLKS

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bieżące prace MRR związane z nową perspektywą w kontekście RLKS/CLLD Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google