Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa 2012-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa 2012-2013."— Zapis prezentacji:

1

2 Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa

3 Realizacja nowego Planu Działania KSOW w okresie styczeń 2014 – czerwiec 2015 Budżet 2014 – 2,3 mln zł Budżet 2015 – 1,1 mln zł ,4 mln zł + VAT Perspektywa

4 1.Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju Priorytety KSOW (określane przez MRiRW)

5 2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej. Priorytety KSOW (określane przez MRiRW)

6 3.Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 4.Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Priorytety KSOW (określane przez MRiRW)

7 5.Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno – spożywczym i na obszarach wiejskich. Priorytety KSOW (określane przez MRiRW)

8 Plan Działania KSOW działania horyzontalne i indykatywny budżet

9 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Organizacja konkursów sprzyjających aktywizacji obszarów wiejskich zł Realizacja modelowych rozwiązań związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów lokalnych oraz ich opodatkowaniem, pakowaniem, dystrybucją itp zł Wsparcie kompetencji kobiet wiejskich i młodzieży oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych na obszarach wiejskich zł

10 Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how Organizacja pokazów, prezentacji oraz targów promujących obszary wiejskie, w tym udział w przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty zewnętrzne zł Tworzenie warunków do rozwoju krótkich łańcuchów dostaw produktów rolnych i środków spożywczych, w tym realizacja szkoleń na rzecz podnoszenia jakości produktów lokalnych, wprowadzanie produktów do krajowych i europejskich systemów jakości żywności oraz skutecznych form wprowadzania produktów lokalnych do obrotu zł Realizacja działań sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego zł Organizacja wystaw zwierząt i prezentacji rolniczych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości wśród rolników oraz zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa zł

11 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania Forum LGD: wsparcie aktywności, podnoszenie kompetencji i sieciowanie współpracy lokalnych grup działania zł

12 Zarządzanie siecią Promocja własna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz upowszechnianie rezultatów realizowanych przedsięwzięć zł Wsparcie funkcjonowania Wojewódzkiego Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zł

13 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej Tworzenie warunków do rozwoju współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, w tym koszty organizowanych wizyt krajowych i zagranicznych zł

14 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej Wsparcie działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi zł Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych związanych z priorytetami KSOW zł Wsparcie działań na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej i produktów wysokiej jakości, w tym rozwój baz danych zł Wsparcie działań związanych z rozwojem kompetencji grup producenckich zł

15 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Realizacja działań związanych z wymianą wiedzy oraz oceną polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich zł

16 Sposób wyboru projektów Perspektywa realizacja Pomocy Technicznej PROW na zasadzie n+2

17 Sposób wyboru projektów Spotkania konkretyzujące ? podobnie jak dotychczas ? liczba spotkań ? działania na rzecz LGD

18 Dziękuję za uwagę Marcin Muszyc, Kierownik SR KSOW ,


Pobierz ppt "Realizacja w okresie styczeń 2012 – grudzień 2013 Budżet: 3,9 mln zł + VAT Perspektywa 2012-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google