Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnie melioracyjne. Projekt Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerów: Gmina Słupno Stowarzyszenie BORIS Firma prywatna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnie melioracyjne. Projekt Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerów: Gmina Słupno Stowarzyszenie BORIS Firma prywatna."— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnie melioracyjne

2 Projekt Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerów: Gmina Słupno Stowarzyszenie BORIS Firma prywatna Celem projektu było poszukiwanie innowacji zapewniających stabilne źródła finansowania podmiotom ekonomii społecznej. Projekt realizowany ze środków PO KL, Poddziałanie 7.2

3 Po co ? 1.Problemy finansowo-organizacyjne spółdzielni socjalnych 2.Liczne problemy lokalne i brak podmiotów, które mogłyby je rozwiązać 3.Powodzie na Mazowszu Płockim 4.Pomysł „społecznie odpowiedzialnego terytorium” i włączenie wszystkich sektorów w rozwój ekonomii społecznej 5.Interwencja kryzysowa z udziałem podmiotu ekonomii społecznej

4 Badania 1.Podstawowe informacje społeczno-gospodarcze 2.Kontekst instytucjonalny - powodzie „Mając na uwadze fakt, że największe straty powodziowe powstają na ciekach rolnych (rowy melioracyjne, strumienie) i stanowią 82% ogółu strat, oraz że najczęściej występujące w Polsce powodzie (66%) to powodzie opadowe, prawidłowy stan urządzeń melioracyjnych, ich funkcjonowanie może mieć istotny wpływ na ograniczanie skutków powodzi.” (Interpelacja nr 21922 posła Tomasza Piotra Nowaka do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2011 r. dostępna na stronie: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf)

5 Ekspertyza dot. spółek wodnych Podstawą prawną działalności spółek wodnych jest ustawa z dnia 8 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm). Podstawowym założeniem przepisów ustawy Prawo Wodne w kwestii spółek wodnych jest określenie w art. 164, że „spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.”. Tym samym spółka wodna wypełnia definicję organizacji pozarządowej określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fakt spełnienia przesłanek statusu organizacji pozarządowej potwierdził Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

6 - Ze względu na wykonywane przez spółki zadania, wykazują one podobieństwo do przedsiębiorstw użyteczności publicznej, bowiem urządzenia melioracji wodnych, zarządzane przez spółki wodne służą do zapewnienia wody ludności, ochronie przed powodzią, zanieczyszczaniem, do prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, wykorzystywanie wody do celów przeciwpowodziowych. - Spółki wodne są organizacjami o charakterze dobrowolnym. Utworzenie spółki następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej (art.165 ust. 1 ustawy). -Zakres robót konserwacyjnych determinowany jest wielkością budżetu spółek, który opiera się głównie na składkach członkowskich o niskiej wartości. -trudności organizacyjno-finansowe spółek wodnych, przekładające się na problem zaniedbań melioracji szczegółowych, i wiążących się z tym podtopień, oraz ochrony środowiska, a tym samym istotnych utrudnień w możliwościach rozwojowych regionu zarówno w zakresie rolniczym jak i pozyskiwania inwestorów w innych dziedzinach.

7 Kontekst zatrudnieniowy 1.Wysokie bezrobocie osób o najniższych kwalifikacjach zawodowych 2.Brak oczekiwań rozwojowych w sektorze rolniczym ( osoby odchodzą z rolnictwa, częściowo do budowlanki, jednak problem bezrobotnych byłych pracowników rolnictwa narasta) 3.Czy coś musi być prorynkowe, jeśli ma szczególne znaczenie dla rozwoju regionu ? 4.Co zrobić z pracownikami, na których nie ma popytu na rynku pracy? 5.Kwestia mobilności terytorialnej

8 Zakładana zmiana Uruchomienie niewykorzystanych możliwości spółek wodnych w połączeniu z działaniami samorządu terytorialnego, co ma istotne znaczenie w programowaniu i realizacji polityki rozwoju (…) z jednoczesnym umożliwieniem osobom bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem podjęcia zatrudnienia zarówno na stałe jak i okresowo. Oznacza to uruchomienie potencjału osób o niskiej mobilności zawodowej, niskich kwalifikacjach, a jednocześnie umożliwiając aktywizowanie się na mikro- lokalnym rynku dopasowanym do potrzeb i możliwości osób zagrożonych wykluczeniem.

9 Spółdzielnia melioracyjna Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne, zgodnie z art. 4, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność gospodarczą, jak również działalność społecznie użyteczną (działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego) w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nie jest traktowana jak działalność gospodarczą Tym samym spółdzielnia socjalna jest jednocześnie przedsiębiorstwem jak również organizacją traktowaną jak organizacja pozarządowa. Umożliwia to zarówno udział w przetargach w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych jak i konkursach w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10 Odbiorcy: Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym Odbiorcy: Rolnicy Przedsiębiorstwa rolne Odbiorcy: NGO Szkoły Obywatele Podmioty ekonomii społecznej Odbiorcy: JST Osoby fizyczne Firmy Działalność gospodarcza Działalność edukacyjna Działalność reintegracyjna Działalność statutowa

11 Możliwości wsparcia? 1.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2.Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 3.Środki w ramach OWES oraz projektu koordynacyjnego ROPS 4.Środki Funduszu Pracy, PFRON, Programu Resortowego Ekonomia Społeczna, PO WER, FIO 5.Pożyczki niskooprocentowane dla PES 6.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.Konkursy grantowe dla NGO 8.PROW ( Leader) 9.?

12 Dziękuję Państwu za uwagę ! Anna Jurczyk-Miżejewska aniaarkona@gmail.com


Pobierz ppt "Spółdzielnie melioracyjne. Projekt Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerów: Gmina Słupno Stowarzyszenie BORIS Firma prywatna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google