Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”"— Zapis prezentacji:

1 „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
- Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2 Co to jest Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL?
Program EQUAL jest częścią Europejskiej Strategii Zatrudnienia i ma na celu wypracowanie innowacyjnych sposobów tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym EQUAL jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawową formą organizacji jest Partnerstwo na rzecz Rozwoju, które grupuje podmioty sektora publicznego (samorządowego), pozarządowego i prywatnego Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju realizowany jest w ramach „Tematu D” IW EQUAL – „Rozwój gospodarki społecznej”

3 Co to jest gospodarka społeczna?
To prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty niekomercyjne (nie nastawione wyłącznie na zysk), gdzie cele społeczne liczą się na równi z celami ekonomicznymi Zakłady gospodarki społecznej (ekonomii socjalnej) mogą prowadzić: organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie, centra integracji społecznej lub specjalne w tym celu powołane partnerstwa publiczno-społeczne Kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstw społecznych mają do odegrania organizacje pozarządowe (trzeci sektor, poza sektorem społecznym i prywatnym) Przedsiębiorstwa społeczne to optymalne rozwiązanie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

4 Cele Patnerstwa na rzecz Rozwoju
pozyskanie przychylności samorządów gminnych do zakładania spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych (bezpośrednio 30 gmin) włączenie lokalnych organizacji społecznych (trzeciego sektora) do procesu tworzenia spółdzielni socjalnych wykorzystanie doświadczeń europejskich (włoskich, greckich, francuskich) w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego wypracowanie polskiego modelu spółdzielczości socjalnej osób niepełnosprawnych, w oparciu o dobre praktyki zachodnie umożliwienie kilku osobom niepełnosprawnym prowadzenia własnej działalności gospodarczej

5 Ważnym celem jest tworzenie lokalnych partnerstw publiczno-społecznych (samorząd i organizacje społeczne) na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Partnerstwo polega na łączeniu sił i dzieleniu się odpowiedzialnością, zadaniami, ryzykiem, kosztami i korzyściami w procesie osiągania celów

6 Ważnym celem jest utworzenie POWSS
Partnerstwo stawia sobie za cel utworzenie Partnerskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych, który będzie świadczył dla inicjowanych spółdzielni usługi doradcze i organizacyjne w zakresie: - ekonomicznym i marketingowym, - uwarunkowań prawnych i proceduralnych, - tworzenia projektów i składania aplikacji o środki europejskie na wyposażenie i rozwój spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych

7 Kto jest adresatem projektu?
Samorządy gminne, które wykazały chęć utworzenia na swoim terenie spółdzielni socjalnej, z udziałem Gminy niepełnosprawne mieszkanki i mieszkańcy wsi i małych miast, które chcą pracować miejscowe organizacje społeczne działające na rzecz osób niepełnosprawnych osoby sprawne, których uczestnictwo okaże się konieczne dla prowadzenia spółdzielni socjalnej

8 Jakie organizacje tworzą Partnerstwo na rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych Osób Niepełnosprawnych?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Akademia Pedagogiki Specjalnej Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna Związek Gmin Wiejskich RP Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Fundacja Promocji Gmin Polskich

9 Podstawowe zasady projektu Partnerstwa
EMPOWERMENT – oznacza aktywne włączanie zainteresowanych grup (osób niepełnosprawnych) do współuczestnictwa w projekcie i współdziałania w procesie tworzenia spółdzielni socjalnych PARTNERSTWA – wszystkie podmioty zaangażowane w projekt traktowane są na równi (au pair) WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ – Partnerstwo uczestniczy w międzynarodowej wymianie doświadczeń w dziedzinie spółdzielczości socjalnej MAINSTREAMING – oznacza upowszechnianie rezultatów projektu i ich włączanie do głównego nurtu polityki, aby doprowadzić do korzystnych dla rozwoju spółdzielczości zmian w polityce społecznej państwa i w odpowiednich ustawach

10 Jakie usługi mogą świadczyć spółdzielnie?
usługi socjalne na potrzeby społeczności lokalnej - np. usługi krawieckie, gastronomiczne usługi na potrzeby lokalnej działalności gospodarczej - np. aktywność w dziedzinie rolniczej lub pozarolniczej - np. działalność przetwórcza, usługi związane z turystyką i agroturystyką - np. prowadzenie punktów informacji turystycznej i krajoznawczej usługi związane z ochroną środowiska i recyklingiem - np. demontaż odpadów gabarytowych (stare meble) - np. demontaż starych urządzeń AGD na potrzeby odzysku

11 Jak będą tworzone spółdzielnie socjalne
Partnerstwo planuje uruchomienie 10 spółdzielni socjalnych w różnych gminach na terenie Polski Spółdzielnie socjalne liczyć mogą 5 – 50 członków, średnio 15 osób Rekrutację osób niepełnosprawnych prowadzić będą lokalne organizacje społeczne Zostanie zapewniony równomierny udział kobiet i mężczyzn Uruchomienie pierwszych spółdzielni planowane jest na początek 2007 r. Do tego czasu prowadzone będą przez Partnerów badania społeczne i ekonomiczne, mające na celu określenie i przygotowanie odpowiednich warunków do rozwoju spółdzielni socjalnych w Państwa Gminie

12 Co zrobić, aby zgłosić zainteresowanie i chęć uczestnictwa w projekcie?
Należy wypełnić Deklarację zainteresowania ! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Pobierz ppt "„Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google