Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2 Podstawa prawna Art.. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

3 Program współpracy Roczny Roczny Wieloletni Wieloletni Konsultowany z organizacjami pozarządowymi Konsultowany z organizacjami pozarządowymi

4 Co w programie? 1)cel główny i cele szczegółowe programu; 2)zasady współpracy; 3)zakres przedmiotowy; 4)formy współpracy: a)zlecania realizacji zadań publicznych; b)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; c)konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; d)konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego;

5 Co w programie? e)tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; f)umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; g)umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

6 Co w programie? 5)priorytetowe zadania publiczne; 6)okres realizacji programu; 7)sposób realizacji programu; 8)wysokość środków przeznaczanych na realizację programu; 9)sposób oceny realizacji programu; 10)informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 11)tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

7 Kalendarz 30 listopada – uchwalenie programu współpracy 30 kwietnia – sprawozdanie z programu współpracy

8 Co praktycznego? WSPÓŁPRACA FINANSOWA otwarte konkursy ofert otwarte konkursy ofert pozyskiwanie środków z UE pozyskiwanie środków z UE centra wsparcia centra wsparcia WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA rady działalności pożytku publicznego rady działalności pożytku publicznego użyczanie sal użyczanie sal rekomendacje rekomendacje patronaty patronaty

9 Zapraszamy www.mazowieckie.pl zakładka NGO Facebook

10 Andrzej Rybus-Tołłoczko arybus- tolloczko@mazowieckie.pl 22 695 69 80 602 556 965 723 996 074 arybus- tolloczko@mazowieckie.pl arybus- tolloczko@mazowieckie.pl

11 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google