Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Brzozowska – Wabik związek lustracyjny spółdzielni pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Brzozowska – Wabik związek lustracyjny spółdzielni pracy"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Brzozowska – Wabik związek lustracyjny spółdzielni pracy
Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej we wzmacnianiu potencjału przedsiębiorstw społecznych Joanna Brzozowska – Wabik związek lustracyjny spółdzielni pracy

2 REVES EXCELLENCE AWARD dla
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej GRATULACJE!!!!

3 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
Priorytet VII - Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Tworzone regionalnie ale model jednolity. Łącznie 40, co najmniej po dwa w każdym regionie. Łączna wartość alokacji na lata 2007 – 2013 – ponad 700 mln zł. Z reguły (poza kilkoma wyjątkami) realizowane w trybie konkursowym.

4 Pomysł na OWES: dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

5 Pomysł na OWES: Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez: 1. wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej, 2. przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

6 POKL na koniec 2012 r. (Poddziałanie 7.2.2.)
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną: (przy wartości docelowej wskaźnika 6801) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej: (przy wartości docelowej wskaźnika ). Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie: 26 (przy wartości docelowej wskaźnika 44).

7 Wsparcie dla ES w POKL do końca 2012 r.
Wsparcie otrzymało ponad 11 tysięcy instytucji ekonomii społecznej. Utworzono ponad 400 partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. Powstało prawie 170 spółdzielni socjalnych przy wykorzystaniu środków z POKL. Udzielono ponad 96 tysięcy godzin doradztwa indywidualnego, grupowego i coachingu dla ponad 24 tysięcy uczestników. Przeprowadzono ponad 6 tysięcy szkoleń umożliwiających podjęcie działalności w sektorze ekonomii społecznej dla ponad 27 tysięcy uczestników. Udzielono ponad 10 tysięcy usług prawnych, ponad usług księgowych oraz prawie usług marketingowych.

8 Problemy, które pojawiły się w trakcie realizacji:
Koncentrowanie się na działaniach promocyjnych, prostych szkoleniach… Finansowanie małych projektów (wskaźnik na poziomie ponad 1000 %)… Brak komplementarności… Dotacje udzielanie w innym priorytecie (6.2.) – problemy z zachowaniem spójności działań… Dotacje udzielane tylko na jeden typ podmiotów…

9 Problemy…. Tryb konkursowy
Niedostateczne wykorzystanie instrumentów w postaci kryteriów selekcji Wygórowane wskaźniki Koncentrowanie się raczej na działaniach dotyczących nowych podmiotów, zamiast wspierać istniejące… Problemy związane z pomocą publiczną…

10 Analiza Instytucji Zarządzającej
w większości regionów liczba powołanych instytucji wspierających ekonomię społeczną (tzw. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej) znacznie przewyższyła zakładane w PO KL wartości docelowe, w wielu przypadkach nie udaje się zapewnić kontynuacji działań przez poszczególne ośrodki, gdyż nie uzyskują one dofinansowania ze środków EFS na dalszą aktywność, co prowadzi do tego, że potencjał wypracowany przez te podmioty nie jest wykorzystywany, znaczna część ośrodków zaprzestaje realizacji działań wspierających ekonomię społeczną wraz z zakończeniem dofinansowania ze środków EFS. Tymczasem zgodnie z logiką interwencji EFS beneficjenci powinni zapewnić trwałość projektów po zakończeniu ich realizacji ze środków unijnych. Często jednak ośrodki wsparcia ekonomii społecznej prowadzone są przez podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, np. przez organizacje pozarządowe, które nie mają wystarczających zasobów do prowadzenia tego typu działań bez pomocy państwa. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za II półrocze 2011 r.

11 OWES w nowej perspektywie…
Bardzo trudna dyskusja (trudne doświadczenia aktualnego okresu powodują, że różne instytucje mają bardzo różny sposób patrzenia na te kwestie). Z jednej strony wieloletni program na rzecz ES w regionie (opracowywany przez Regionalne Ośrodki Ekonomii Społecznej). Z drugiej strony KPRES…

12 UWAGA ! „Jedną z ważniejszych potrzeb jest zbudowanie systemu wsparcia…” Najważniejsze, aby nie zaczynać od nowa… wyciągnąć wnioski z aktualnych problemów…

13 Usługi wsparcia ekonomii społecznej i pes (2014 – 2020)
Usługi animacji lokalnej (promocja ekonomii społecznej, partnerstwa publiczno – społecznego, partycypacji obywatelskiej, tworzenia i wspierania animatorów lokalnych). Usługi rozwoju ekonomii społecznej (inicjowanie tworzenia nowych podmiotów – szkolenia, doradztwo – indywidualne i grupowe, przygotowywanie grup inicjatywnych do otrzymania dotacji z PUP). Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (wsparcie w zakresie zarządzania podmiotami, w tym doradztwo prawne, finansowe, biznesowe).

14 Wsparcie w zakresie ekonomizacji przedsiębiorstw społecznych…
Ponadto… Usługi realizowane w zależności od potrzeb regionalnych… Realizowane w konsorcjach, partnerstwie… wiedzy i doświadczeń…. Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe… Tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej… Wykorzystanie instrumentów ustawowych…. Wsparcie w zakresie ekonomizacji przedsiębiorstw społecznych…

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Joanna Brzozowska – Wabik związek lustracyjny spółdzielni pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google