Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formalno - prawne uwarunkowania tworzenia spółek wodnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formalno - prawne uwarunkowania tworzenia spółek wodnych"— Zapis prezentacji:

1 Formalno - prawne uwarunkowania tworzenia spółek wodnych
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH Formalno - prawne uwarunkowania tworzenia spółek wodnych strona internetowa:

2 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną przy tworzeniu spółek wodnych jest Prawo wodne DZ.U. z 2012r. Nr 145, które określa spółkę wodną jako : formę organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, zrzesza osoby fizyczne lub prawne, ma na celu zaspokojenie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. strona internetowa:

3 TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ Art. 165. 1. Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych zawartego w formie pisemnej. strona internetowa:

4 TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA SPÓŁKA WODNA strona internetowa:

5 TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ Art. 165. 2.  Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest: 1) uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki; 2) dokonanie wyboru organów spółki. strona internetowa:

6 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
SPÓŁKI WODNE - FINANSE Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Art. 164. 5. strona internetowa:

7 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
SPÓŁKI WODNE - FINANSE Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Art. 164. 5a. strona internetowa:

8 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
SPÓŁKI WODNE - FINANSE  Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 5a, polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Art. 164. 5b. strona internetowa:

9 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
SPÓŁKI WODNE - FINANSE Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. strona internetowa:

10 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
SPÓŁKI WODNE - FINANSE  Udzielenie dotacji określonej w ust. 5b następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. strona internetowa:

11 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
SPÓŁKI WODNE - FINANSE  Udzielenie spółce wodnej wykonującej urządzenia melioracji wodnych pomocy, o której mowa w ust. 5 i 5a, może nastąpić wówczas, gdy obszar przewidziany do melioracji stanowi zwarty kompleks, zasięg oraz projekt techniczny melioracji zostały uzgodnione z wojewodą, a udział własny członków spółki wodnej odpowiada co najmniej kwocie wyliczonej zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 oraz z art. 78 ust. 1. strona internetowa:

12 GMINNE SPÓŁKI WODNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH GMINNE SPÓŁKI WODNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego zarejestrowane są 32 gminne spółki wodne zrzeszone w 6 Rejonowych Związkach Spółek Wodnych, które : prowadzą obsługę administracyjno-finansową, realizują uchwalony w danym roku plan pracy, posiadają uchwalone statuty, są wpisane do katastru wodnego, prowadzą działalność w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. strona internetowa:

13 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego zarejestrowanych jest 6 Rejonowych Związków Spółek Wodnych skupiających 32 gminne spółki wodne: strona internetowa: 13

14 CELE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ GMINNYCH SPÓŁEK WODNYCH :
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH CELE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ GMINNYCH SPÓŁEK WODNYCH : *wykonanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, *prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. strona internetowa:

15 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
Na podstawie art. 178, 179 i 180 Prawa wodnego ścisły nadzór i kontrolę nad działalnością gminnych spółek wodnych sprawuje miejscowy starosta, który : * wkracza w merytoryczną działalność spółek, * kontroluje ich legalność, * wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie, * w drodze decyzji może rozwiązać zarząd spółki. strona internetowa: 15

16 ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH SPÓŁKA WODNA ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH SPÓŁKA WODNA SPÓŁKA WODNA SPÓŁKA WODNA SPÓŁKA WODNA SPÓŁKA WODNA strona internetowa:

17 ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje marszałek województwa. strona internetowa:

18 ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Nadzór i kontrolę nad działalnością związków spółek wodnych wykonuje Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, jako jednostka działająca w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, co regulują: Uchwała Nr XXX/355/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XXII/247/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2008 r. strona internetowa:

19 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
REJONOWE ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH : są formami organizacyjnymi skupiającymi osoby fizyczne lub prawne, utrzymują się ze składek i świadczeń członków, posiadają swoje organa (zarząd, komisja rewizyjna, walne zgromadzenie), prowadzą działalność statutową polegającą na: * wykonywaniu wspólnych zadań gospodarczych i administracyjnych (budowa i odbudowa, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych), * prowadzeniu czynności z zakresu administracji oraz finansowo-księgowej spółek wodnych, * sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. strona internetowa:

20 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Tel Fax strona internetowa:


Pobierz ppt "Formalno - prawne uwarunkowania tworzenia spółek wodnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google