Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH strona internetowa: Formalno - prawne uwarunkowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH strona internetowa: Formalno - prawne uwarunkowania."— Zapis prezentacji:

1 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl Formalno - prawne uwarunkowania tworzenia spółek wodnych

2 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl PODSTAWA PRAWNA PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną przy tworzeniu spółek wodnych jest Prawo wodne DZ.U. z 2012r. Nr 145, które określa spółkę wodną jako : - formę organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, - zrzesza osoby fizyczne lub prawne, - ma na celu zaspokojenie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

3 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ Art. 165. 1. Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych zawartego w formie pisemnej.

4 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA SPÓŁKA WODNA

5 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl TWORZENIE SPÓŁKI WODNEJ Art. 165. 2. Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest: 1) uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki; 2) dokonanie wyboru organów spółki.

6 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl SPÓŁKI WODNE - FINANSE Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Art. 164. 5.

7 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl SPÓŁKI WODNE - FINANSE Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Art. 164. 5a.

8 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl SPÓŁKI WODNE - FINANSE Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 5a, polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Art. 164. 5b.

9 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl SPÓŁKI WODNE - FINANSE Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

10 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl SPÓŁKI WODNE - FINANSE Udzielenie dotacji określonej w ust. 5b następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

11 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl SPÓŁKI WODNE - FINANSE Udzielenie spółce wodnej wykonującej urządzenia melioracji wodnych pomocy, o której mowa w ust. 5 i 5a, może nastąpić wówczas, gdy obszar przewidziany do melioracji stanowi zwarty kompleks, zasięg oraz projekt techniczny melioracji zostały uzgodnione z wojewodą, a udział własny członków spółki wodnej odpowiada co najmniej kwocie wyliczonej zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 oraz z art. 78 ust. 1.

12 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl GMINNE SPÓŁKI WODNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego zarejestrowane są 32 gminne spółki wodne zrzeszone w 6 Rejonowych Związkach Spółek Wodnych, które : - prowadzą obsługę administracyjno-finansową, - realizują uchwalony w danym roku plan pracy, - posiadają uchwalone statuty, - są wpisane do katastru wodnego, - prowadzą działalność w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

13 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl REJONOWE ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH CHOJNA : -Chojna -Banie -Mieszkowice -Widuchowa -Moryń -Trzcińsko Zdrój MYŚLIBÓRZ : -Myślibórz -Barlinek -Dębno -Nowogródek Pomorski -Boleszkowice PYRZYCE : - Pyrzyce -Przelewice -Kozielice -Bielice -Warnice -Jedlice ŚWIDWIN : Świdwin Rąbino Brzeźno Połczyn Zdrój Sławoborze SZCZECINEK : -Szczecinek -Biały Bór -Borne Sulinowo -Grzmiąca -Barwice DRAWSKO POMORSKIE : -Drawsko -Kalisz Pomorski -Złocieniec -Wierzchowo -Ostrowice Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego zarejestrowanych jest 6 Rejonowych Związków Spółek Wodnych skupiających 32 gminne spółki wodne:

14 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl CELE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ GMINNYCH SPÓŁEK WODNYCH : *wykonanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, *prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

15 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl Na podstawie art. 178, 179 i 180 Prawa wodnego ścisły nadzór i kontrolę nad działalnością gminnych spółek wodnych sprawuje miejscowy starosta, który : * wkracza w merytoryczną działalność spółek, * kontroluje ich legalność, * wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie, * w drodze decyzji może rozwiązać zarząd spółki.

16 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH SPÓŁKA WODNA ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH

17 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje marszałek województwa.

18 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Nadzór i kontrolę nad działalnością związków spółek wodnych wykonuje Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, jako jednostka działająca w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, co regulują: - Uchwała Nr XXX/355/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. - Uchwała Nr XXII/247/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2008 r.

19 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl REJONOWE ZWIĄZKI SPÓŁEK WODNYCH : - są formami organizacyjnymi skupiającymi osoby fizyczne lub prawne, - utrzymują się ze składek i świadczeń członków, - posiadają swoje organa (zarząd, komisja rewizyjna, walne zgromadzenie), - prowadzą działalność statutową polegającą na: * wykonywaniu wspólnych zadań gospodarczych i administracyjnych (budowa i odbudowa, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych), * prowadzeniu czynności z zakresu administracji oraz finansowo-księgowej spółek wodnych, * sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych.

20 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH Tel. +4891 44 05 100 Fax. +4891 44 05 101 e-mail: eksploatacje@zzmiuw.pl strona internetowa: http://www.zzmiuw.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH strona internetowa: Formalno - prawne uwarunkowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google