Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Olsztyn, 4 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Olsztyn, 4 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Olsztyn, 4 listopada 2008 r.

2 Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji: Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe, Działanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe,

3 DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

4 Planowany termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2009 r. Typ konkursu: zamknięty

5 Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1. Wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej; 2. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 4. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia; 5. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy); 6. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;

6 Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 7. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; 8.Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie; 9. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 10. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej; 11. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno- informacyjnych m. in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowanie postaw aktywnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 12. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym 13. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie ( w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

7 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu

8 1. Projekt realizowany przez beneficjenta będącego: instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.), organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii zajęciowej, 2. Beneficjent posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji działań z obszaru pomocy i integracji społecznej, 3. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, 4. W ramach projektu istnieje możliwość zastosowania co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu 5. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku powyżej 45 r.ż. oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej, 6. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego konkursu.

9 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria strategiczne

10 1. Realizacja projektu w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi lub w partnerstwie instytucji publicznych i niepublicznych, 2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej lub zakładu aktywności zawodowej na terenie powiatów, w których nie ma takich podmiotów oraz klubu integracji społecznej w gminach, na terenie których nie działają takie instytucje, 3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny, 4. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższa niż średnia liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia na terenie województwa.

11 DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe

12 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kwartał 2009 r. Typ konkursu: zamknięty

13 Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1.Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe; - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; - promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

14 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu

15 1. Projekt realizowany przez beneficjenta będącego: instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.), organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii zajęciowej 2. Beneficjentem lub partnerem w projekcie jest podmiot posiadający doświadczenie we wspieraniu inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 3. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego konkursu.

16 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria strategiczne

17 1. Projekty realizowany jest w partnerstwie podmiotów publicznych z niepublicznymi, 2. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych typów usług udzielanych podmiotom ekonomii społecznej, 3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny

18 DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - projekty konkursowe

19 Planowany termin ogłoszenia konkursu I i III kwartał 2009 r. Typ konkursu: zamknięty

20 Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); 2. Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

21 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu

22 1.Projekt realizowany przez beneficjenta będącego: instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.), organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej. 2. Beneficjent prowadzi działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego konkursu.

23 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria strategiczne

24 1.Projekty realizowany jest w partnerstwie podmiotów publicznych z niepublicznymi, 2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 3. Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju.

25 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r. Typ konkursu: zamknięty

26 Tematy dla projektów innowacyjnych Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

27 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu

28 1. Projekt realizowany przez beneficjenta będącego: instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.), organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii zajęciowej 2. Beneficjent posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji działań z obszaru pomocy i integracji społecznej.

29 3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku) 4. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące 5. Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN

30 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria strategiczne

31 1. Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym 2. Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym 3. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

32 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2009 r. Typ konkursu: zamknięty

33 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

34 Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy)

35 Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy 1. Prowadzenie badań i analiz 2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów spotkań 3. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w danym kraju 4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne 5. Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań

36 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu

37 1.Projekt realizowany przez beneficjenta będącego: instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.), organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii zajęciowej, 2. Beneficjent posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji działań z obszaru pomocy i integracji społecznej, 3. Projekt zapewni adoptowanie rozwiązań partnera zagranicznego w kraju.

38 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria strategiczne

39 1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. 2. Realizacja projektu w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi a partnerem zagranicznym oraz środowiskiem naukowym krajowym lub zagranicznym 3. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50 % stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich. miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. 4. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku powyżej 45 r.ż. oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej

40 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Olsztyn, 4 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google