Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH FORM POMOCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH FORM POMOCY"— Zapis prezentacji:

1 EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH FORM POMOCY
Krystyna Wyrwicka Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wrzesień 2008r.

2 OBSZARY AKTYWNYCH FORM POMOCY (1)
Akty prawne: Ustawa z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym Ustawa z 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych, Ustawa z 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

3 OBSZARY AKTYWNYCH FORM POMOCY (2)
Podstawowe pojęcia ekonomiczno społeczne: Wykluczenie społeczne, Ekonomia społeczna, Centra i kluby integracji społecznej, Spółdzielnie socjalne, Programy prac społecznie użytecznych i robót publicznych, Indywidualny program zatrudnienia socjalnego, Kontrakt socjalny

4 OBSZARY AKTYWNYCH FORM POMOCY (3)
Rodzaje Aktywnych Form Pomocy: Instytucjonalne: Centra i Kluby Integracji Społecznej, Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych, oraz Spółdzielnie Socjalne Indywidualne: Kontrakt Socjalny, Indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Programowe: Prace społecznie użyteczne na terenie gminy inicjowane przez samorząd gminny, Roboty publiczne na terenie gminy.

5 PROMOCJA AKTYWNYCH FORM POMOCY (1)
Programy Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizowane od 2004r.: Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, Program „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”, Program „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”. Łączna kwota roczna 4,3 – 5,0 mln złotych.

6 PROMOCJA AKTYWNYCH FORM POMOCY (2)
Efekty działań promocyjnych w okresie : Powstanie 300 Klubów Integracji Społecznej Zainicjowanie 60 lokalnych projektów prac społecznie użytecznych i robót publicznych, Powstanie 200 świetlic oraz tyle samo lokalnych programów rynku pracy, Powstanie 10 ośrodków wsparcia spółdzielczości socjalnej, oraz 149 spółdzielni socjalnych

7 Efektywność niektórych aktywnych form pomocy (1)
Centra Integracji Społecznej – 2007r: Liczba osób, które ukończyły zajęcia – osób, tj. 46,8% uczestniczących w zajęciach Województwa o wyższym wskaźniku: lubelskie (69,1%), lubuskie (57,4%), pomorskie (77,4%), wielkopolskie (72,0%), zachodniopomorskie (62,9%). Województwa o niższym wskaźniku: dolnośląskie (39,8%), małopolskie (14,6%), mazowieckie (35,6%), opolskie (13,4%), podlaskie (31,4%), świętokrzyskie (26,0%). Relacja liczby uczestników zajęć na 1 pracownika – 8,5 osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, Wskaźnik udziału długotrwale bezrobotnych w zajęciach CIS – 46,5%. Powrót na rynek pracy uczestników zajęć w CISach, bez stosowania formy „zatrudnienia wspieranego” – 24,7% kończących zajęcia.

8 Efektywność niektórych aktywnych form pomocy (2)
Kluby Integracji Społecznej – 2007r.: Liczba uczestników zajęć – osób, tj. 24,0% liczby uczestników zajęć w Centrach integracji Społecznej, Aktywność zawodową podjęło 19,8% uczestników zajęć w klubach integracji społecznej

9 Efektywność niektórych aktywnych form pomocy (3)
Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych - od 2006r: Kwota dofinansowania od 2006r. Wyniosła 2,5 mln zł, Z tego: 2,0 mln zł przeznaczono na granty dla nowotworzonych spółdzielni socjalnych. Efektem działania wspomagającego ze strony Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest powstanie ponad 40 spółdzielni socjalnych na liczbę 149 podmiotów, tj. 27,0%.

10 Efektywność niektórych aktywnych form pomocy (4)
Prace społecznie użyteczne – efekty 2007/2008: W tych pracach bierze udział 40,0% osób uprawnionych do udziału, Realizowanych jest 35 projektów lokalnych przy wsparciu finansowym ministra pracy i polityki społecznej w obszarze budownictwa socjalnego – 201 nowych lokali socjalnych, 25 nowych pokoi w domach dla bezdomnych, 10 pokoi wieloosobowych w 4 schroniskach. W 2007r. 820 osób brało udział w programach, z tego 60% z problemem mieszkaniowym. Struktura pracodawców: 84% - jednostki organizacyjne gmin w obszarze kultury, szkolnictwa oraz pomocy społecznej, 9 % przedsiębiorstwa lokalne, 7% organizacje pozarządowe.

11 Podsumowanie (1) W lokalnych inicjatywach w 2007r., które uzyskały wsparcie finansowe Ministra PiPS wzięło aktywnie udział osób, co oznacza: 2,0% w stosunku do liczby osób pobierających w kraju zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia, 8,0% w stosunku do zarejestrowanych w kraju kontraktów socjalnych.

12 O efektywności aktywnych form pomocy świadczy:
Podsumowanie (2) O efektywności aktywnych form pomocy świadczy: Z oferty CIS i KIS korzysta prawie 50% długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, Liczba uczestników zajęć w KIS to 25% liczby uczestników zajęć w CIS, Wskaźnik ponownego zatrudnienia na otwartym rynku pracy dla CIS – 25% a dla KIS – 20%

13 Projekty systemowe w EFS 2008-2013 (1)
Rewitalizacja społeczna – głównie działania skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej – przede wszystkim wypracowanie wzorca „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” oraz nowej specjalności pracy socjalnej – streetworker

14 Projekty systemowe w EFS 2008-2013 (2)
Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej – główne działanie to stworzenie stałego, krajowego forum edukacyjno-doradczego dla pracowników urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz ngo chcących wdrażać rozwiązania ekonomii społecznej

15 Aktywne Formy Pomocy Nie pozostało nic innego
Dziękuję za uwagę Krystyna Wyrwicka Nie pozostało nic innego jak tylko wdrażać aktywne formy pomocy


Pobierz ppt "EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH FORM POMOCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google