Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa."— Zapis prezentacji:

1 1 Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa

2 2 Źródła finansowania Budżet gminy/miasta Fundusz sołecki Instytucja inicjatywy lokalnej Realizacja zadań publicznych przez Prowadzenie własnej działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Fundusze norweskie i szwajcarskie

3 3 Źródła finansowania Fundusze Unii Europejskiej Dotacje celowe np. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój tzw. schetynówki

4 4 Kto może składać wnioski -Instytucje nieformalne -Sołtys; -Koło gospodyń wiejskich; -Grupa liderów; -Stowarzyszenia zwykłe; -Instytucje formalne -NGO posiadająca osobowość prawną -Gmina – wspólnota samorządowa mieszkańców -Sołtys

5 5 Inicjatywa lokalna Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4)

6 6 Zakres inicjatyw lokalnych budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja i organizacja wolontariatu, edukacja, oświata i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

7 7 Fundusz sołecki do 31 marca podejmuje Rada Gminy podejmuje decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego Do 31 lipca sołtysi powinni być poinformowani o wysokości funduszu sołeckiego Do 30.09 każdego roku (wniosek powinien zawierać opis zadania, oszacowany koszt realizacji oraz wskazanie celu publicznego, który powinien być osiągnięty) obejmować zadania ujęte w art. 7 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) (sprawy gospodarki nieruchomościami, kultury i różnych instytucji kultury, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności kultury, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych ) F = (2 + Lm/100) x Kb

8 8 Wielkość środków finansowych Fundusze strukturalne + Fundusz Spójności = 67,2 mld Euro Wspólna Polityka Rolna = 13,4 mld (13,9%) Wspólna Polityka Rybacka = <5 mld

9 9 Wartość środków europejskich przeznaczonych na finansowanie poszczególnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 Nazwa ProgramuWartość alokacji w mld euro PO Kapitał Ludzki 9,7 PO Rozw ó j Polski Wschodniej 2,3 16 Regionalnych Program ó w Operacyjnych 15,9 PO Innowacyjna Gospodarka 8,3 Programy Europejskiej Wsp ó łpracy Terytorialnej 0,7 PO Infrastruktura i Środowisko 27,8 PO Pomoc Techniczna 0,5 Rezerwa wykonania2 RAZEM 67,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013, MRR, Warszawa 2006.

10 10 Podział środków wg programów operacyjnych Rysunek 1.4 Graficzne przedstawienie podziału procentowego środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013 Źródło: Opracowanie własne PO KL, PO IŚ, PO IG, 16 RPO, EWT, PO PT, PO RPW.

11 11 Szczegółowy Opis Priorytetów np. PO KL Szczegółowy Opis Priorytetów (SzOP) Tryb wyboru projektów Katalog Beneficjentów w podziale na działania Zakres możliwych do realizacji projektów Skwantyfikowane cele Wykaz priorytetów oraz działań w ramach danego programu operacyjnego Wskaźniki realizacji działań Rodzaj udzielanej pomocy Intensywność wsparcia wraz ze wskazaniem źródeł finansowania Grupy docelowe Wartość alokacji na działanie/poddziałanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOP PO KL

12 12 Programy finansujące rozwój lokalny 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś III Odnowa i rozwój wsi Podstawowe usługi dla ludności Leader (oś IV)

13 13 Miejsce składania wniosków Dla RPO – instytucja wdrażająca (w przypadku Mazowsza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) PO KL – IP 2 PROW – Urząd Marszałkowski oraz Lokalne Grupy Działania

14 14 Maksymalna wartość wnioskowanej pomocy PO KL – każdorazowo min. i max. kwota określona w dokumentacji konkursowej PROW – 4 000 000 zł. RPO – każdorazowo min. i max. kwota określona w dokumentacji konkursowej

15 15 Operacja jest to projekt, umowa lub porozumienie bądź też inne działanie, które zostało wybrane do dofinansowania na podstawie kryteriów przyjętych dla danego programu rozwoju obszarów wiejskich, wykonywane przez beneficjenta w sposób umożliwiający osiągnięcie założonych celów (Tytuł 1 Artykuł 2 pkt e) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa)

16 16 Projekt to sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym czasie, bez przekraczania ustalonego terminu, zgodnie z założonymi wymogami. ( H. Kerzner, Advanced Project Management, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005, s.17.)

17 17 Mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 os ó b i kt ó rego obroty roczne lub/i roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln Euro Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36),

18 18 Test pomocy publicznej 1.Czy wystąpiło przysporzenie dla przedsiębiorcy? 2.Czy przysporzenie jest ze środków publicznych? 3.Selektywność udzielonej pomocy? 4.Udzielona pomoc wpływa na zakłócenie konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi UE lub potencjalnie może zakłócić?

19 19 Beneficjenci – czyli kto może otrzymać dofinansowanie PO KL osoby fizyczne –osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; –kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); –osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych; –osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy; –osoby po 45 roku życia; –osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;

20 20 Beneficjenci – czyli kto może otrzymać dofinansowanie PROW osoby fizyczne podejmujące/ wykonujące działalność gospodarczą osoby prawne podejmujące/ wykonujące działalność gospodarczą spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność gospodarczą wspólnicy istniejącej spółki cywilnej (wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiebiorcy) RPO przedsiębiorcy (na przykładzie RPO WM)

21 21 Rodzaje wydatków w projekcie: I. Wydatki kwalifikowalne 1)Ogólne 2)Koszty inwestycyjne II. Wydatki niekwalifikowalne

22 22 Koszty kwalifikowalne są to wydatki, które podlegają współfinansowaniu ze środków europejskich zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, są udokumentowane, zapłacone

23 23 Wydatki kwalifikowalne :

24 24

25 25 Podstawa prawna PROW 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz.U. nr 138 poz.868 z późn. zm.) 2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz.U. nr 71 poz. 613 z późn. zm.) 3.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4.Lokalne Strategie Rozwoju

26 26 Podstawa prawna PO KL 1.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 2.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). 3.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562). 4.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599). 5.Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 6.Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 7.Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8.Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

27 27 ©Rafał Kończyk 1.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 2.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). 3.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562). 4.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599). 5.Regionalny Pogram Operacyjny np. Województwa Mazowieckiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego 6.Szczegółowy Opis Priorytetów RPOW WMM, Zarząd Województwa Mazowieckiego 7.Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego Podstawa prawna RPO

28 28 Krok po kroku Precyzyjnie określić zakres inwestycji Określić potrzeby (urządzenia, maszyny, wyposażenie, lokal itp.) Oszacować koszty Skonsultować możliwości pozyskania dofinansowania Dostosować inwestycję do źródła finansowania Wybrać optymalną formę prowadzenia działalności Wyszukać najbliższy konkurs

29 29 Krok po kroku Po co ja to robię? Przygotować i złożyć wniosek Zrealizować projekt Rozliczyć projekt Osiągnąć sukces


Pobierz ppt "1 Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google