Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 lutego 2011 r. Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 lutego 2011 r. Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 10 lutego 2011 r. Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020

2 Główne obszary priorytetowe w V Raporcie Kohezyjnym 1.Warunkowość, 2.Koncentracja tematyczna, 3.Wartość dodana polityki spójności, 4.Wzrost znaczenia i wykorzystania ewaluacji i monitoringu, 5.Uproszczenia systemu zarządzania finansowego, 6.Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego. 210 lutego 2011 r.Warszawa,

3 Ad.1. Zasada warunkowości. KE uzależnia udzielenie zgody na objęcie dofinansowaniem danego obszaru priorytetowego od wykazania przez IZ, że proces wdrażania dyrektyw unijnych został zamknięty w stopniu zadowalającym. Ocena ta będzie dokonywana na etapie programowania. Oznacza to, że interwencja IZ będzie de facto ograniczona do tych obszarów, w których proces implementacji został zamknięty. Będzie to szczególnie trudne dla IZ regionalnych, które nie mają praktycznie żadnych instrumentów w procesie wdrażania przepisów unijnych. Dodatkowo, IZ wskazując obszar interwencji, dla którego stwierdzono już zamknięcie procesu implementacji, będzie zobowiązana wskazać plan formalny dla podejmowanych działań dochodzenia do zgodności z celami określonymi w dyrektywach unijnych (vide ad.2). Oznacza to, że już na etapie programowania należy dokonać wyboru (kierując się zasadą oportunizmu), które z obszarów priorytetowych,,opłaca się objąć interwencją, jeśli koszty implementacji mogą przewyższyć korzyści, mając jednocześnie na uwadze priorytety Strategii Europa 2020. 310 lutego 2011 r.Warszawa,

4 Ad.2. Koncentracja tematyczna Opisana w ad.1. zgodność z procesem implementacji przepisów unijnych będzie de facto ograniczać liczbę obszarów priorytetowych objętych interwencją programu. Dodatkowo, w 5 Raporcie Kohezyjnym została zawarta zasada skorelowania liczby priorytetów z alokacją. Programy o większej alokacji będą realizowały większą liczbę priorytetów, a te o niższym poziomie alokacji – odpowiednio mniej (dwa, trzy). Do priorytetów tych powinny równolegle dochodzić priorytety na skierowane na innowacje, grupy docelowe lub na nowatorskie podejście (np. na rozwój lokalny). Jako zagrożenie należy tu wskazać ścisłe powiązanie tego podejścia z obowiązkiem realizacji zasady n+2, w bardzo zaostrzonej formie, obejmującej wszystkie programy, z wyjątkiem pierwszego roku (przy rezygnacji z wyjątków i odstępstw). Należy podkreślić, że dotyczy to również projektów środowiskowych i z zakresu infrastruktury. W opinii DSiRR zasada n+2 będzie praktycznie nie do zrealizowania dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej, ze względu na bardzo długi, rozciągnięty w czasie proces realizacji. 410 lutego 2011 r.Warszawa,

5 Ad.3. Wartość dodana polityki spójności. Chodzi tu o zadaniowe powiązanie czterech funduszy: EFS, EFRR, EFROW, EFRyby. W tym ujęciu proces programowania powinien uwzględniać cele dla osiągnięcia których zostały powołane poszczególne fundusze. Wybierane zatem powinny być te projekty, które realizują w sposób optymalny największą liczbę wskaźników. Oznacza to odejście od wyboru projektów na podstawie kryteriów. Jedną z najważniejszą kwestii jest natomiast rozdzielenie alokacji, czyli ustalenie progów alokacji środków pochodzących z poszczególnych funduszy, tak aby uniknąć skrajnych sytuacji, w której np. projekt zostanie objęty dofinansowaniem tylko wtedy gdy 50% jego budżetu zostanie przeznaczone na cele zgodne z EFS. Równolegle, na szczególną uwagę zasługuje tu kwestia realizacji,,zobowiązań złożonych przez poszczególnych ministrów rządu RP, dotyczących realizacji zadań w określonych obszarach. 510 lutego 2011 r.Warszawa,

6 Ad.3. Wartość dodana polityki spójności. Z informacji otrzymanych z MRR wynika, że KE dokonała podsumowania wszystkich złożonych deklaracji,,cząstkowych i będzie ich wymagać. Konsekwencją tego może się okazać powstanie wielu nowych,,obszarów sektorowych, ukierunkowanych np. na poprawę życia zwierząt wodnych, gospodarki wodnej, lub zmniejszenia liczby wypadków na drogach. Odrębnej analizy wymaga natomiast nowa strategia programowania, która obejmuje następujące etapy: - wspólne ramy strategiczne (dalej: WRS), które określą mechanizm wdrożenia celów,,Europa 2020 na priorytety wspólne dla czterech obszarów: EFS, EFRR, EFROW, EFRyby; - umowa o partnerstwie rozwoju i inwestycji, w ramach której następuje podział środków krajowych i unijnych na realizację priorytetów i programów. Umowa ma uwzględniać ww. obszary a także inne polityki i instrumenty. Nasuwa się pytanie: jaką rolę na tym etapie będzie odgrywać IZ regionalne, czy będą one reprezentowane bezpośrednio, czy też np. poprzez Komitet Regionów; - programy operacyjne – doprecyzowanie roli regionów w procesie wdrażania ustaleń na linii KE – MRR. W opinii DSiRR proces ten należy odwrócić. Już na etapie tworzenia WRS trzeba uwzględnić endogeniczność regionów oraz fakt, że nie wszystkie są zainteresowane w realizacji SUE RMB, Marco Polo, TEN-T itd. 610 lutego 2011 r.Warszawa,

7 Ad.4. Wzrost znaczenia i wykorzystania ewaluacji i monitoringu. Postulowane wprowadzenie przejrzystych i mierzalnych wskaźników ukierunkowanych na wyniki oraz powiązanie ich z procesem tzw. ciągłej oceny, należy poddać krytyce, jest on bowiem sformułowany na dużym poziomie ogólności (przy jednoczesnym bardzo ambitnych zamierzeniu połączenia obszarów i polityk). Ad.5. Uproszczenia systemu zarządzania finansowego. Pozytywnie należy ocenić ideę ograniczenia roli Instytucji Certyfikującej. Brak natomiast uzasadnienia dla sugerowanego wprowadzania całkowitego zakazu kwalifikowania wydatków poniesionych na podatek od towarów i usług. 710 lutego 2011 r.Warszawa,

8 Ad.6. Rozwijanie nowych form wsparcia finansowego. Główne założenie: ukierunkowanie 75% alokacji w nowym okresie programowania na fundusze rewolwingowe (odnawialne) należy ocenić pozytywnie. Brak natomiast jakichkolwiek danych nt. badań określających możliwości absorpcji tego typu instrumentu przez sektor MŚP. Mając równocześnie na uwadze, że fundusze rewolwingowe będą wykorzystywane przez różne grupy beneficjentów - np. w projektach przeciwpowodziowych, drogowych, OZE itd., powstaje pytanie: jak wyznaczyć okres cyklu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia dla którego Ocena Oddziaływania na Środowisko jest wydawana dwa lata? Jako istotne z punktu widzenia samorządu, należy natomiast uznać wprowadzenie odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wskaźników przez IZ, w celu jak najbardziej efektywnego poziomu zarządzania. Nowa polityka spójności zakłada również wprowadzenie ścisłej koordynacji z działaniami polityki innowacyjnej UE, która powinna w większym stopniu wspierać cele rozwoju innowacyjnej gospodarki w najsłabiej rozwiniętych regionach Europy, poprzez m.in. wzrost do uczestnictwa przedsiębiorców i naukowców z tych regionów w europejskiej polityce innowacyjnej. 810 lutego 2011 r.Warszawa,

9 Proponowane scenariusze,,skonsumowania zasady warunkowości. 910 lutego 2011 r.Warszawa, Warunkowość,,pełna implementacja implementacja,,uproszczona otwarcie debaty ograniczenie interwencji postulat do KE IZ RPO z MRR w celu jedynie do obszarów/sektorów uzyskania przez IZ koordynacji procesu w których proces implementacji ciągłej zgodności z prawem implementacji jest zamknięty lub regulacje unijne certyfikat ISO 14001 go nie obejmują zobowiązanie zobowiązanie przez IZ RPO członków RM zmiana interwencji beneficjentów do wdrożenia do zamknięcia implementacji horyzontalnej na sektorowejsystemu zarządzania w poszczególnych środowiskowego, obszarach zapewniającego zgodność z dyrektywami unijnymi komplementarność obszarów interwencji i sektorów objętych implementacją wprowadzenie dodatkowego kryterium formalnego zasada: koszty/korzyści

10 Propozycja obszaru dla badania eksperckiego :,,Identyfikacja obszarów priorytetowych objętych interwencją w ramach RPO WM, dla których obecnie nie został zamknięty proces implementacji regulacji unijnych do przepisów krajowych (przy jednoczesnym wskazaniu relacji koszty/korzyści zakończenia procesu implementacji). Opracowanie będzie również obejmować te sektory, w których obecnie implementacja została już zakończona lub też nie są one przedmiotem regulacji unijnych, a mogą stanowić obszary interwencji w ramach regionalnego programu operacyjnego w nowym okresie programowanie (zgodnie z ukierunkowaniem V Raportu Kohezyjnego). Wskazane sektory powinny uwzględniać branże/gałęzie gospodarki zdefiniowane w Regionalne Strategie Innowacji jako najbardziej innowacyjne, o największym potencjale dla realizacji celu głównego strategiach rozwoju województw. 1010 lutego 2011 r.Warszawa,

11 1110 lutego 2011 r.Warszawa, Dziękuję za uwagę. dsrr@mazovia.pl


Pobierz ppt "10 lutego 2011 r. Zasada warunkowości w V Raporcie Kohezyjnym – szansa czy zagrożenie Spotkanie Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google