Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekomendacje z badania: Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekomendacje z badania: Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz."— Zapis prezentacji:

1 Rekomendacje z badania: Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Lp.WniosekRekomendacja i uzasadnienieSzczegółowy sposób wdrożenia 1 Brak mechanizmów stymulujących komplementarność wsparcia w ramach PO KL z innymi programami operacyjnymi 1. Należy uzupełnić opis komplementarności PO KL z innymi programami operacyjnymi zawarty w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL o sposoby zapewnienia komplementarności. uzupełnienie Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w trakcie trwania Programu jest możliwe, ale nie jest wskazane, opis komplementarności powinien zostać zawarty w corocznych Planach Działań PO KL, a nie w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, 2. Należy uwzględnić wśród merytorycznych lub horyzontalnych kryteriów wyboru projektów kwestię komplementarności z innymi programami operacyjnymi. narzędzia zapewniające komplementarność PO KL z innymi programami operacyjnymi - kryteria strategiczne oraz dostępu zawarte w Planach Działań PO KL (VI, VII, VIII, IX) na kolejne lata,

3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Lp.WniosekRekomendacja i uzasadnienieSzczegółowy sposób wdrożenia 1 c.d. 3. We wniosku o dofinansowanie projektu oraz w instrukcji jego wypełniania należy uwzględnić kwestię komplementarności z innymi projektami realizowanymi w ramach innych programów operacyjnych. zmiany w strukturze wniosku o dofinansowanie oraz w instrukcji wypełniania leżą w gestii IZ, weryfikacja komplementarności z innymi projektami odbywać się będzie przez IP na podstawie treści wniosku: - tytuł projektu, - fundusz z którego projekt jest realizowany, - wartość projektu, - rodzaj wsparcia/inwestycji, - termin realizacji projektu, który jest komplementarny w stosunku do projektu, o którego dofinansowanie ubiega się beneficjent, - wyjaśnienie na czym polega komplementarność projektów, - co będzie wynikiem komplementarności, w jaki sposób komplementarność projektów przełoży się na rzeczywiste działania/przedsięwzięcia.

4 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Lp.WniosekRekomendacja i uzasadnienieSzczegółowy sposób wdrożenia 2 Na poziomie komponentu regionalnego PO KL brak mechanizmów stymulujących komplementarn ość projektów realizowanych w ramach PO KL i RPO WiM 2007-2013 Proponuje się wprowadzenie kryterium strategicznego, przyznającego punkty za wykazanie komplementarności z projektami finansowanymi z EFRR i realizowanymi na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Aby uniknąć kreowania sztucznego popytu na projekty komplementarne, liczba punktów przyznawanych za spełnienie tego kryterium nie powinna być zbyt wysoka. Proponuje się ustalić ją w przedziale 2-4 punktów. wprowadzenie kryterium strategicznego zapewnieniającego komplementarność wsparcia (m.in. z EFRR): Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków UE (EFRR, EFR na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), waga punktowa powyższego kryterium strategicznego: 4 pkt.

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Lp.WniosekRekomendacja i uzasadnienieSzczegółowy sposób wdrożenia 3 W Planie Działań dla Priorytetów VI i VII brak odniesień do potrzeb regionalnego rynku pracy i projektów finansowanych z EFRR W Planie Działań dla Priorytetów VI i VII, obok odniesień do specyficznych potrzeb grup docelowych powinny się też znaleźć odniesienia do potrzeb regionalnego rynku pracy. Odniesienia takie powinny znaleźć się w diagnozie zawartej w Planie Działania oraz kryteriach wyboru projektów. częściowo przyjęta ze względu na obligatoryjne usunięcie części diagnostycznej z PD, (Priorytet VI) kryterium strategiczne skierowane na potrzeby szkoleniowe pracowników z obszarów: rolno-spożywczego; meblarsko-drzewnego; turystycznego, w tym hotelarstwo i gastronomia; budowlanego, w tym budownictwo drogowe; spawalniczego, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli, (Priorytet VII) kryterium strategiczne: komplementarność projektów PO KL z inwestycjami zrealizowanymi, bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny,

6 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Lp.WniosekRekomendacja i uzasadnienieSzczegółowy sposób wdrożenia 4 Kryteria wyboru projektów zawarte w Planie Działań dla Priorytetu VIII w niedostatecznym stopniu dopasowują wsparcie do potrzeb regionalnego rynku pracy i projektów finansowanych z EFRR Wśród kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu VIII należy silniej uwzględnić wsparcie kompetencji potrzebnych w sektorze usług, w tym szczególnie w działalności związanej z handlem i naprawami. Priorytet VIII (Poddziałanie 8.1.2) kryterium strategiczne, preferowane szkolenia z branż: rolno-spożywczej, turystycznej (w tym hotelarstwo i gastronomia); budowlanej, w tym budownictwo drogowe; spawalnictwa, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli, kryterium strategiczne odnoszącego się do zapewnienia komplementarności z innymi funduszami (m.in. z EFRR, EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), kryterium dostępu (Poddziałanie 8.1.1): projekt realizuje założenia Programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013,

7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Lp.WniosekRekomendacja i uzasadnienieSzczegółowy sposób wdrożenia 5 Kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu IX nie uwzględniają potrzeb regionalnego rynku pracy Należy zdecydowanie mocniej ukierunkować wsparcie w ramach Priorytetu IX zgodnie z potrzebami regionu oraz możliwościami sektora kształcenia formalnego w województwie warmińsko- mazurskim. Proponuje się, aby analogicznie jak w przypadku Priorytetu VIII wskazać wspierane kierunki kształcenia formalnego. Priorytetu IX (Działanie 9.3) kryterium strategiczne dotyczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych na kierunkach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego: - Turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska) - Budownictwo i meblarstwo - ICT (technologie informacyjno- telekomunikacyjne) - Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna)

8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko- mazurskim Lp.WniosekRekomendacja i uzasadnienieSzczegółowy sposób wdrożenia 6 W ramach Priorytetu IX brak kryteriów wspierających realizację programów rozwojowych w szkołach zawodowych modernizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego RPO WiM na lata 2007- 2013 Należy wprowadzić kryterium strategiczne dla projektów zakładających realizację programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, promujące realizację programów rozwojowych w szkołach zawodowych, których modernizację zakłada RPO WiM na lata 2007-2013. Priorytet IX (Działanie 9.2) kryterium strategiczne: Komplementarność projektów wspierających realizację programów rozwojowych w szkołach zawodowych z inwestycjami zrealizowanymi, bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny (m.in. z EFRR - RPO WiM na lata 2007-2013)

9 Główni adresaci rekomendacji Instytucja Zarządzająca PO KL Instytucja Pośrednicząca PO KL Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Pobierz ppt "Rekomendacje z badania: Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google