Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Makulec Mateusz Trochymiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Makulec Mateusz Trochymiak"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Makulec Mateusz Trochymiak
Ocena szacunkowa (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Agnieszka Makulec Mateusz Trochymiak 29. lipca 2013 r.

2 Plan prezentacji 1. Założenia ewaluacji ex-ante PO WER
2. Trafność diagnozy społeczno-ekonomicznej 3. Logika interwencji – priorytety i działania 4. Logika interwencji – spójność i komplementarność 5. System wdrażania

3 Założenia ewaluacji ex-ante PO WER
Wersja PO WER – 5. czerwca 2013 Metody badawcze Desk research FGI IDI TDI Wywiady eksperckie Triady Diady Panel ekspercki Analiza SWOT Respondenci Potencjalni beneficjenci PO WER IZ IP/IP II Potencjalne grupy docelowe PO WER Eksperci w poszczególnych obszarach, od innowacyjności, od wskaźników, od polityk horyzontalnych

4 Założenia ewaluacji ex-ante PO WER
Czy interwencja publiczna zaplanowana w ramach programu operacyjnego trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne? Czy założenia, cele, priorytety i działania w ramach Programu są spójne z najważniejszymi dokumentami i strategami, przygotowanymi na poziomie unijnym i krajowym? Czy założenia programu są komplementarne z założeniami innych programów operacyjnych? Czy warunki wstępne (ex-ante) powiązane tematycznie z obszarami wsparcia dla Programu zostały spełnione? Czy zaproponowana w ramach Programu logika interwencji umożliwi realizację założonych celów Programu? Czy i w jakim zakresie Program uwzględnia i przyczynia się do realizacji celów polityk horyzontalnych (zasady równości szans płci i niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa i wielopoziomowego systemu zarządzania)? Czy i w jakim zakresie założony układ instytucjonalny Programu i zasoby ludzkie wyznaczone do jego realizacji są wystarczające do osiągnięcia celów programu operacyjnego? Czy założenia Programu Operacyjnego umożliwiają skuteczną i efektywną realizację jego procesów, w tym w szczególności monitorowania i ewaluacji? Czy zapisy zawarte w projekcie Programu są akceptowane przez głównych interesariuszy? Czy projekt PO WER uwzględnia środki zaradcze wobec problemów, które wystąpiły przy realizacji PO KL? Czy projekt PO WER będzie skonstruowany tak, aby uwzględniać różnice występujące w regionach kraju? Pytania badawcze

5 Trafność diagnozy społeczno-ekonomicznej
Szeroki zakres problemów w diagnozie i interwencji w PO WER Aktualność i rzetelność danych przytoczonych w diagnozie Trafność diagnozy i zidentyfikowanych problemów Braki w zakresie zidentyfikowanych problemów Braki w zakresie zidentyfikowanych odbiorców wsparcia Problem ogólności sformułowania priorytetów i celów utrudniający ocenę Priorytetyzacja problemów w PO WER

6 Logika interwencji Ogólność priorytetów i celów – brak przejrzystości czy elastyczność Programu? Problemy językowe przy opisie priorytetów i działań, które mogą utrudniać wdrożenie Braki spójności pomiędzy priorytetami – przykłady i możliwe konsekwencje

7 Spójność zewnętrzna Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zapisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Strategia Europa 2020 Wspólne Ramy Strategiczne Umowa Partnerska Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich przyjęte na podstawie art. 121 ust. 2. Traktatu oraz zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie art. 148 ust.4 Traktatu. Strategie na rzecz rozwoju kraju Krajowy Program Reform na rzecz Europy 2020 Warunkowość ex-ante Regionalne Programy Operacyjne

8 Spójność zewnętrzna Komplementarność z wytycznymi UE i krajowymi:
Podejście TOP –DOWN Spójność z polityką resortu Komplementarność z RPO Problem „standardu” systemowego Nierówność vs. zróżnicowanie Warunkowość ex-ante Dylemat potrzeby Dylemat realizacji

9 E E E E E E E E Spójność zewnętrzna PO WER Wytyczne UE Wytyczne PL RPO
Inne PO E E E E E E E

10 Cele PO WER Funkcja pomocnicza? „Własne” efekty? ? ?

11 Wdrażanie – doświadczenia i obawy
„Trójszczeblowy” podział IZ, IP, IP II Centrum vs regiony? Niezależność regionów Wdrożenie działań w regionach Problem narzędzia koordynacji Nieprzewidywalność rozwiązań Decyzje wewnętrzne Decyzje zewnętrzne

12 Obciążenia administracyjne
Założenia procedur wdrożenia Inflacja procedur Błędy interpretacji Kontrole Korekty, zmiany, dezinformacja Obciążenia dla beneficjentów Koszty obsługi projektów Nieprzewidywalność procedur Błędne koło biurokracji – jak z nim walczyć? Bogactwo doświadczeń Kompromis formalne vs nieformalne

13


Pobierz ppt "Agnieszka Makulec Mateusz Trochymiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google