Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2013"— Zapis prezentacji:

1 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2013
Dwa podejścia do konkurencyjności: 1.Raport o Globalnej Konkurencyjności 2012 – Raport prof. J. Hausnera, 2013. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2013

2 Indeks globalnej konkurencyjności (GCI) cel:
W poszukiwaniu strategii i polityki dla danego kraju, które umożliwią przejście przez przeszkody utrudniające rozwój. Od 2005 indeks jako narzędzie ma odzwierciedlać: Podstawy narodowej konkurencyjności, Odnosić się do mikro – makroekonomicznych czynników rozwoju poszczególnych krajów. Pokazywać zdolność do działania.

3 Definicja konkurencyjności
Zbiór instytucji, polityk i czynników, które określają poziom produktywności danego kraju. Zbiór komponentów o charakterze statycznym i dynamicznym, 12 filarów konkurencyjności

4 Filar 1 - Instytucje Środowisko instytucji jest określone przez ramy prawne i administracyjne, w których firmy, jednostki i rządy oddziałując na siebie generują bogactwo. Wpływ na decyzje inwestycyjne, organizację produkcji, Wpływ na podział dóbr. Postawa rządów i biurokracji wobec wolności gospodarczej i rynku.

5 Niektóre komponenty I filara spośród 22 określających ten obszar
Prawa własności, Ochrona własności intelektualnej, Publiczne zaufanie do polityków (90 miejsce/144), Marnotrawstwo wydatków rządowych (93/144), Ciężar regulacji rządowych (131 miejsce/144), Usługi rządu na rzecz poprawy zachowania biznesu (105/144), Jawność polityki rządu (104/144), Zorganizowana przestępczość (48) Etyczne zachowania firm (53/144)

6 Filar II – Infrastruktura (9 komponentów)
Jakość ogólnej infrastruktury, Jakość dróg (124/144), Jakość infrastruktury drogowej, Jakość infrastruktury portów, Jakość infrastruktury transportu lotniczego (105/144), Jakość dostaw prądu, Abonenci telefonów komórkowych.

7 Filar III – Środowisko makroekonomiczne (5 komponentów)
Deficyt budżetowy w % GDP (111/144), Inflacja – roczny % zmiany, Rządowy dług publiczny w % GDP (103/144), Kredytowy rating kraju (35/144),

8 Filar IV - Zdrowie i edukacja podstawowa (10 komponentów)
Biznesowy wpływ: 1.malarii, 2. gruźlicy, 3. HIV, Przypadki gruźlicy (na 100 tys.), Częstość występowania HIV, Śmiertelność niemowląt, Długość życia, Jakość wykształcenia podstawowego, Zasięg kształcenia podstawowego.

9 Filar V – Wykształcenie wyższe i szkolenie (8 komponentów)
Zasięg kształcenia na poziomie: 1. średnim, 2. wyższym, Jakość systemu edukacyjnego (68), Jakość matematyki i edukacji naukowej (59), Jakość szkół zarządzania (85), Dostęp do internetu w szkołach (53),

10 Filar VI – Efektywność dóbr rynkowych (16 komponentów)
Nasilenie konkurencyjności lokalnej (30), Stopień dominacji rynku (22), Efektywność polityki antymonopolowej, Liczba procedur dla założenia biznesu, Liczba dni do rozpoczęcia biznesu(105 m), Koszty polityki rolnej, Poziom orientacji konsumenta, Import jako % GDP

11 Filar VII – Efektywność rynku pracy (8 komponentów)
Współpraca w relacjach pracownik – pracodawca (93), Elastyczność w wyznaczaniu płacy, Praktyki zatrudniania i zwalniania (103) Koszty zwolnień, Płaca i wydajność, „Drenaż mózgów” (108), Kobiety jako % siły roboczej.

12 Filar VIII – Rozwój rynków finansowych (8 składników)
Dostępność usług finansowych, Przystępność usług finansowych, Łatwość w dostępie do pożyczek Rzetelność banków, Dostępność „venture capital”

13 Filar IX – Gotowość technologiczna (7 komponentów)
Dostępność najnowszych technologii (95), Absorpcja technologii na poziomie firmy (112), Osoby używające Internetu (40), Subskrypcja szerokopasmowego Internetu,

14 Filar X – Rozmiar rynku (2 komponenty)
Indeks rozmiaru rynku wewnętrznego (20), Indeks rozmiaru rynku zewnętrznego (22),

15 Filar XI – Stopień zaawansowania biznesu (business sophistication) – 9 komponentów
Ilość lokalnych dostawców, Jakość lokalnych dostawców, Stan rozwoju klastrów (98), Zaawansowanie procesu produkcji, Stopień reklamy, Gotowość delegowania władzy,

16 Filar XII – Innowacyjność (7 komponentów)
Zdolność do innowacji, Jakość instytucji badań naukowych, Wydatki firm na R&D, Współpraca uczelni i przemysłu w R&D (67), Zamówienia rządowe na zaawansowane produkty (101), Dostępność naukowców i inżynierów, Liczba patentów/ 1milion mieszkańców

17

18 Obraz konkurencyjności Polski

19 Obraz konkurencyjności Szwajcarii

20 2013 r. - Konkurencyjna Polska, Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?
Raport prof. J. Hausnera i zespołu z inspiracji Prezydenta RP. 10 Rekomendacji: Lepsze warunki dla przedsiębiorczości, Nowa polityka przemysłowa, Proinnowacyjna reorientacja gospodarki, Strukturalna przebudowa rynku pracy, Znaczący wzrost poziomu oszczędności krajowych, Promocja eksportu, Nowoczesna administracja, sprawne państwo

21 Raport J. Hausnera – c.d. Partnerstwo rozwojowe i zmiana formuły dialogu społecznego, Prorozwojowe wykorzystanie środków unijnych, Nowa narodowa strategia integracji europejskiej.


Pobierz ppt "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google