Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

2 Poprawa konkurencyjności i spójności województwa
2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO 2014+: WRPO ,2 mln euro (EFRR – 1 760,9 mln euro; EFS – 689,2 mln euro) Dla porównania: WRPO – 1 332,6 mln euro (EFRR) komponent regionalny PO KL – 536,1 mln euro (EFS) RAZEM: 1 868,7 mln euro

3 3 Cel szczegółowy OSI I: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie poziomu innowacyjności, eko-inwestycje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania TIK.

4 Alokacja dla Osi I WRPO 2014 - 2020
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Nazwa działania Alokacja dla działanie (EUR) 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki 25 mln 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 101,9 mln 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i Infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 43,5 mln 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 20,5 mln 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 277 mln Procentowy udział Osi I w WRPO 2014+ 19,1% Razem dla Osi I WRPO 2014+ 467,9 mln

5 Mapa pomocy regionalnej
Wielkopolska – wsparcie 25% Średnie przedsiębiorstwa + 10% (35%) Małe przedsiębiorstwa + 20% (45%)

6 Procedura zgłaszania wniosków o dofinansowanie
Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej oraz portalu Złożenie wniosku w systemie LSI 2014+ Dostarczenie wersji papierowej wniosku 30 dni przed przed rozpoczęciem naboru W terminie określonym w ogłoszeniu – min. 7 dni naboru 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku do systemu

7 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki (alokacja 25 mln €)
7 Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki (alokacja 25 mln €) Typy projektów Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na: budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnie z definicją infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

8 Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja uczelnie wyższe konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa) Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw

9 Warunki dodatkowe: wsparcie możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R wynegocjowanych w ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, w tym projektów ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, ocenionych przez przedstawicieli ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz NCBiR wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje preferencje otrzyma infrastruktura B+R stanowiąca element dopełniający istniejące zasoby Infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie. Dostęp do infrastruktury jest udzielany użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminujących warunkach

10 1010 Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (alokacja 101,9 mln €) Typy projektów: wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej Typy projektów można łączyć

11 Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub ich grupy konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo) podmioty wdrażające instrumenty finansowe Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw Maksymalna wartość projektu: 25 mln PLN

12 Warunki dodatkowe: wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R wdrożenie zakupionych wyników B+R możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa

13 1313 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (alokacja 43,5 mln €) Typy projektów: zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, usługi prawne i księgowe, doradztwo) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i praw rozwój potencjału i poprawa jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linii kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji)

14 1.3.3 - Jednostki Samorządu Terytorialnego
Beneficjenci: 1.3.1/2 - Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Jednostki Samorządu Terytorialnego Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis dla projektów inwestycyjnych IOB: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego: 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

15 Warunki dodatkowe: wsparcie profesjonalizacji usług IOB jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: IOB przygotował strategię biznesową IOB przedstawi (jeśli dotyczy) dotychczasową działalność w zakresie doradztwa/pomocy dla przedsiębiorstw w rozwoju biznesu IOB monitoruje świadczenie przez siebie usług i wykonuje badania satysfakcji preferowane będą projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje wsparcie infrastruktury dla IOB jest możliwe w incydentalnych przypadkach projekty z zakresu terenów inwestycyjnych muszą być realizowane na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje projekt terenów inwestycyjnych będzie realizowany jedynie w przypadku niepowielania dostępnej infrastruktury rozwoju gospodarczego, chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany

16 1616 Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej (alokacja 20,5 mln €) Typy projektów: Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego: Działania obowiązkowe: doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych

17 organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
1717 Działania dodatkowe: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy Rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich działalności na rynkach międzynarodowych poprzez m.in.: system komunikacji w postaci platformy internetowej aktualizację bazy ofert inwestycyjnych udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych budowę Marki Wielkopolska

18 1.4.2 - Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Beneficjenci: MSP Samorząd Województwa Wielkopolskiego Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis Koszty inwestycyjne nie mogą stanowić większości kosztów kwalifikowalnych projektu promocja gospodarcza regionu – do 85% kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania – 700 tys. zł Warunki dodatkowe: preferowane będą projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje

19 1919 Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (alokacja 277 mln €) Typy projektów: instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w: środki trwałe wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

20 Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (alokacja 277 mln €) Typy projektów: efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach a) modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią, b) kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe), c) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Typy projektów a) i b) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) to element dodatkowy. 2020

21 Beneficjenci: podmioty wdrażające instrumenty finansowe MSP Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw Min. wartość dofinansowania dla projektu tys PLN Maks. wartość dofinansowania dla projektu – mln PLN

22 Warunki dodatkowe np.: preferowane będą projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje nowo tworzone lub modernizowane witryny internetowe/usługi/treści w projektach obejmujących elementy TIK powinny być dostosowane do standardu WCAG 2.0. oraz charakteryzować się ciągłością działania, bezpieczeństwem danych, powszechnością i wysoką jakością obsługi Warunki dodatkowe dla podziałania np.: Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające na dostosowaniu się przedsiębiorstw do istniejących norm unijnych, nawet jeżeli te normy jeszcze nie obowiązuję Minimalny próg poprawy efektywności energetycznej to 25%. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60% Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje będzie przeprowadzenie audytu energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa.

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google