Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla rozwoju technologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla rozwoju technologii"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla rozwoju technologii
i innowacyjności przedsiębiorstw ze strony Ministerstwa Gospodarki Andrzej Kaczmarek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 7 kwietnia 2006

2 Wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce
Słaba współpraca sfery B+R z gospodarką Słabe instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw Niskie wykorzystanie prawa własności przemysłowej Kadry dla nowoczesnej gospodarki Koordynacja polityki innowacyjnej

3 Polityka innowacyjna państwa (MG)
Otoczenie prawne: Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym Strategie: Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata Programowanie i fundusze strukturalne: Narodowy Plan Rozwoju na lata SPO - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich ZPO - Rozwój Regionalny Narodowa Strategia Spójności na lata PO - Innowacyjna Gospodarka

4 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz. U
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz.U nr 179 poz. 1484 Ustawa jest elementem realizacji „Strategii zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej” C E L wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój

5 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Rozwiązania finansowe: Kredyt technologiczny Zmiany w przepisach podatkowych CIT i PIT Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych Rozwiązania organizacyjne: Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Nadawanie przedsiębiorcom statusu centrów badawczo-rozwojowych

6 Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Celem KFK ma być udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w szczególności przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R mającym siedzibę w Polsce. KFK ma udzielać wsparcia funduszom kapitałowym m.in. w formie: obejmowania i nabywania udziałów lub akcji,        nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, nabywania obligacji. Przychodami KFK będą : dotacje z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej, środki pochodzące z budżetu UE.

7 Programowanie: Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006)
Wspomaganie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w tworzeniu i wdrażaniu innowacji produktowej oraz procesu technologicznego, Pomoc dla dużych przedsiębiorstw ukierunkowana na wsparcie procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych, Wsparcie otoczenia biznesu, tj. instytucji wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym instytucji badawczo-rozwojowych z nimi współpracujących.

8 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Najważniejsze działania programu: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą B+R a gospodarką Rozwój dostępu do informacji i usług publicznych on-line Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo i inwestycje Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej

9 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Najważniejsze działania programu: Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Wzmocnienie zdolności administracyjnych

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Najważniejsze działania programu: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozwój umiejętności, powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

11 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013
Program działania Rządu w części zadań dla Ministra Gospodarki przewiduje w działaniu II Konkurencyjność przez innowacje: Opracowanie strategii wzrostu innowacyjności Studium wykonalności dla instytucji wdrażającej dla programu wdrażania strategii wzrostu innowacyjności

12 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013
Cel strategiczny: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy

13 SYSTEM INSTYTUCJONALNY I PRAWNY
Kierunki działań SYSTEM INSTYTUCJONALNY I PRAWNY KADRA DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI BADANIA NA RZECZ GOSPO- DARKI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA INNOWACJI KAPITAŁ INNOWACJE PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURA DLA INNOWACJI

14 Programowanie: Narodowa Strategia Spójności (2007-2013)
Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich

15 Fundusze strukturalne: PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytety: Informatyzacja gospodarki i nauki Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie dla rozwoju technologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google