Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Wsparcie dla rozwoju technologii i innowacyjności przedsiębiorstw ze strony Ministerstwa Gospodarki Andrzej Kaczmarek Podsekretarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Wsparcie dla rozwoju technologii i innowacyjności przedsiębiorstw ze strony Ministerstwa Gospodarki Andrzej Kaczmarek Podsekretarz."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Wsparcie dla rozwoju technologii i innowacyjności przedsiębiorstw ze strony Ministerstwa Gospodarki Andrzej Kaczmarek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 7 kwietnia 2006

2 Ministerstwo Gospodarki 2 Wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce Słaba współpraca sfery B+R z gospodarką Słaba współpraca sfery B+R z gospodarką Słabe instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw Słabe instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw Niskie wykorzystanie prawa własności przemysłowej Niskie wykorzystanie prawa własności przemysłowej Kadry dla nowoczesnej gospodarki Kadry dla nowoczesnej gospodarki Koordynacja polityki innowacyjnej Koordynacja polityki innowacyjnej

3 Ministerstwo Gospodarki 3 Polityka innowacyjna państwa (MG) Otoczenie prawne: Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym Ustawa o Krajowym Funduszu KapitałowymStrategie: Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Programowanie i fundusze strukturalne: Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 –SPO - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw –SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich –ZPO - Rozwój Regionalny Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2103 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2103 –PO - Innowacyjna Gospodarka

4 Ministerstwo Gospodarki 4 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1484 Ustawa jest elementem realizacji „Strategii zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej” C E L C E L wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój

5 Ministerstwo Gospodarki 5 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozwiązania finansowe: Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny Zmiany w przepisach podatkowych CIT i PIT Zmiany w przepisach podatkowych CIT i PIT Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo- badawczych Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo- badawczych Rozwiązania organizacyjne: Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Nadawanie przedsiębiorcom statusu centrów badawczo-rozwojowych

6 Ministerstwo Gospodarki 6 Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym Celem KFK ma być udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w szczególności przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R mającym siedzibę w Polsce. Celem KFK ma być udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w szczególności przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R mającym siedzibę w Polsce. KFK ma udzielać wsparcia funduszom kapitałowym m.in. w formie: obejmowania i nabywania udziałów lub akcji, obejmowania i nabywania udziałów lub akcji, nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, nabywania obligacji. nabywania obligacji. Przychodami KFK będą : dotacje z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej, dotacje z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej, środki pochodzące z budżetu UE. środki pochodzące z budżetu UE.

7 Ministerstwo Gospodarki 7 Programowanie: Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006) Programowanie: Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006) Wspomaganie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w tworzeniu i wdrażaniu innowacji produktowej oraz procesu technologicznego, Wspomaganie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w tworzeniu i wdrażaniu innowacji produktowej oraz procesu technologicznego, Pomoc dla dużych przedsiębiorstw ukierunkowana na wsparcie procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych, Pomoc dla dużych przedsiębiorstw ukierunkowana na wsparcie procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych, Wsparcie otoczenia biznesu, tj. instytucji wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym instytucji badawczo-rozwojowych z nimi współpracujących. Wsparcie otoczenia biznesu, tj. instytucji wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym instytucji badawczo-rozwojowych z nimi współpracujących.

8 Ministerstwo Gospodarki 8 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Najważniejsze działania programu: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą B+R a gospodarką Wzmocnienie współpracy między sferą B+R a gospodarką Rozwój dostępu do informacji i usług publicznych on-line Rozwój dostępu do informacji i usług publicznych on-line Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo i inwestycje Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo i inwestycje Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej

9 Ministerstwo Gospodarki 9 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Najważniejsze działania programu:  Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie  Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  Wzmocnienie zdolności administracyjnych

10 Ministerstwo Gospodarki 10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Najważniejsze działania programu: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozwój umiejętności, powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Rozwój umiejętności, powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

11 Ministerstwo Gospodarki 11 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Program działania Rządu w części zadań dla Ministra Gospodarki przewiduje w działaniu II Konkurencyjność przez innowacje: »Opracowanie strategii wzrostu innowacyjności »Studium wykonalności dla instytucji wdrażającej dla programu wdrażania strategii wzrostu innowacyjności

12 Ministerstwo Gospodarki 12 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Cel strategiczny: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy

13 Ministerstwo Gospodarki 13 Kierunki działań KADRA DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI BADANIA NA RZECZ GOSPO- DARKI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA INNOWACJI KAPITAŁ NA INNOWACJE SYSTEM INSTYTUCJONALNY I PRAWNY INFRASTRUKTURA DLA INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWO

14 Ministerstwo Gospodarki 14 Programowanie: Narodowa Strategia Spójności (2007-2013) Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich Rozwój obszarów wiejskich

15 Ministerstwo Gospodarki 15 Fundusze strukturalne: PO Innowacyjna Gospodarka Priorytety: Informatyzacja gospodarki i nauki Informatyzacja gospodarki i nauki Badania i rozwój nowoczesnych technologii Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Dyfuzja innowacji Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

16 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Wsparcie dla rozwoju technologii i innowacyjności przedsiębiorstw ze strony Ministerstwa Gospodarki Andrzej Kaczmarek Podsekretarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google