Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie perspektywy finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie perspektywy finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
w Wielkopolsce WRPO 2014+

2 Alokacja środków na WRPO 2014+
WRPO ,2 mln euro (EFRR – 1 760,9 mln euro; EFS – 689,2 mln euro) Dla porównania: WRPO – 1 332,6 mln euro (EFRR) komponent regionalny PO KL – 536,1 mln euro (EFS) RAZEM: 1 868,7 mln euro

3 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA
3 Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA

4 Alokacja wg Priorytetów WRPO 2014+
Osie priorytetowe Wsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,9 19,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,0 2,4% 3. Energia 353,5 14,4% 4. Środowisko 204,0 8,3% 5. Transport 414,0 16,9% 6. Rynek pracy 265 10,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,3 8,1% 8. Edukacja 156,3 6,4% 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,6 10,7% 10. Pomoc techniczna 70,7 2,9% Razem WRPO 2014+ 2 450,2 100,0% -

5 OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (alokacja 467,9 mln €)
5 OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (alokacja 467,9 mln €) B+R w jednostkach naukowych B+R w przedsiębiorstwach Przedsiębiorczość Preferencje dla przedsiębiorstw wpisujących się w inteligentne specjalizacje Wsparcie terenów inwestycyjnych – z ograniczeniami Wsparcie usług świadczonych przez IOB Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych Promocja gospodarki Wsparcie przedsiębiorstw – instrumenty finansowe

6 PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a
Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Cel szczegółowy Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Typy przedsięwzięć Wsparcie jednostek naukowych w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej

7 PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a
Grupy docelowe/beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, konsorcja naukowo-przemysłowe, gdzie rolę lidera pełni jednostka naukowa/uczelnia wyższa, uczelnie wyższe.

8 PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych tech-nologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

9 PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
Cel szczegółowy Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw Typy przedsięwzięć wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego), wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

10 PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
Grupy docelowe/beneficjenci: przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowo-naukowe, sieci/grupy przedsiębiorstw, podmioty wdrażające instrumenty finansowe, spółka celowa/spin-off, ustanowiona przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy w sektorem przedsiębiorstw (będzie traktowana jako podmiot gospodarczy).

11 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Cel szczegółowy Lepsze warunki dla rozwoju MŚP Typy przedsięwzięć wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności, rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji, tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych.

12 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3 a
Grupy docelowe/beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy (MŚP), instytucje otoczenia biznesu,

13 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Cel szczegółowy Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP Typy przedsięwzięć wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich grup, przez m.in. wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, wdrażanie nowych modeli biznesowych, czy promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych, promocja gospodarcza regionu.

14 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3 b
Grupy docelowe/beneficjenci: przedsiębiorcy (MŚP), grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP), jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne

15 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP Typy przedsięwzięć inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym e-usług, wsparcie „zielonego” aspektu działalności gospodarczej, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej, inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji.

16 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3 c
Grupy docelowe/beneficjenci: przedsiębiorcy (MŚP), grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP), podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Programowanie perspektywy finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google