Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce
Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

2 Alokacja środków na WRPO 2014+
WRPO ,2 mln euro (EFRR – 1 760,9 mln euro; EFS – 689,2 mln euro) Dla porównania: WRPO – 1 332,6 mln euro (EFRR) komponent regionalny PO KL – 536,1 mln euro (EFS) RAZEM: 1 868,7 mln euro

3 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA
3 Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA

4 Alokacja wg Priorytetów WRPO 2014+
Osie priorytetowe Wsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,9 19,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,0 2,4% 3. Energia 353,5 14,4% 4. Środowisko 204,0 8,3% 5. Transport 414,0 16,9% 6. Rynek pracy 265 10,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,3 8,1% 8. Edukacja 156,3 6,4% 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,6 10,7% 10. Pomoc techniczna 70,7 2,9% Razem WRPO 2014+ 2 450,2 100,0% -

5 5 Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki (alokacja 25 mln €) Typy projektów Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na: budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnie z definicją infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

6 Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja uczelnie wyższe konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa) Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw; 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw; 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

7 Warunki dodatkowe: wsparcie możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R wynegocjowanych w ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, w tym projektów ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, ocenionych przez przedstawicieli ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz NCBiR. wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje

8 Typy projektów można łączyć.
8 Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (alokacja 101,9 mln €) Typy projektów: wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej. zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej. Typy projektów można łączyć.

9 Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub ich grupy konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo) podmioty wdrażające instrumenty finansowe Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw; 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw; 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

10 Warunki dodatkowe: wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji. Zakres projektu musi obejmować także poprzednie fazy tj. eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji i fazę walidacji wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R. wdrożenie zakupionych wyników B+R możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

11 1111 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (alokacja 43,5 mln €) Typy projektów: zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, usługi prawne i księgowe, doradztwo) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i praw rozwój potencjału i poprawa jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji. kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczegól-ności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linii kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji

12 dla projektów inwestycyjnych IOB:
Beneficjenci: Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Jednostki Samorządu Terytorialnego Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis dla projektów inwestycyjnych IOB: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw; 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw. infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego: 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

13 Warunki dodatkowe: wsparcie profesjonalizacji usług IOB jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: IOB przygotował strategię biznesową IOB przedstawi, jeśli dotyczy, dotychczasową działalność w zakresie doradztwa/pomocy dla przedsiębiorstw w rozwoju biznesu IOB monitoruje świadczenie przez siebie usług i wykonuje badania satysfakcji preferowane będą projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje wsparcie infrastruktury dla IOB jest możliwe w incydentalnych przypadkach projekty z zakresu terenów inwestycyjnych muszą być realizowane na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje projekt terenów inwestycyjnych będzie realizowany jedynie w przypadku niepowielania dostępnej infrastruktury rozwoju gospodarczego, chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany

14 1414 Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej (alokacja 20,5 mln €) Typy projektów: Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego: Działania obowiązkowe: doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach; wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych

15 organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
1515 Działania dodatkowe: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy. Rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich działalności na rynkach międzynarodowych poprzez m.in.: system komunikacji w postaci platformy internetowej, aktualizację bazy ofert inwestycyjnych, udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, budowę Marki Wielkopolska.

16 Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Beneficjenci: MSP Samorząd Województwa Wielkopolskiego Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis wsparcie inwestycyjne: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw; promocja gospodarcza regionu – do 85% kosztów kwalifikowanych

17 Warunki dodatkowe: preferowane będą projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje

18 1818 Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (alokacja 277 mln €) Typy projektów: instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w: środki trwałe; wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

19 Beneficjenci: podmioty wdrażające instrumenty finansowe MSP Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw;

20 Warunki dodatkowe: preferowane będą projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje nowo tworzone lub modernizowane witryny internetowe/usługi/treści w projektach obejmujących elementy TIK powinny być dostosowane do standardu WCAG 2.0. oraz charakteryzować się ciągłością działania, bezpieczeństwem danych, powszechnością i wysoką jakością obsługi.

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google