Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie 2014-2020. Ramy finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8,613 mld euro Środki krajowe: 1,575 mld euro Łączna alokacji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie 2014-2020. Ramy finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8,613 mld euro Środki krajowe: 1,575 mld euro Łączna alokacji:"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie 2014-2020

2 Ramy finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8,613 mld euro Środki krajowe: 1,575 mld euro Łączna alokacji: 10,188 mld euro Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3 Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Projekty B+R przedsiębiorstw Wsparcie badań, głównie przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Realizacja: - samodzielna przy wykorzystaniu własnych zasobów, - zlecenie realizacjiprac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym Wsparcie w zakresie wdrażania wyników prac B+R z instrumentów dostępnych w III osi priorytetowej Programu

4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Sektorowe programy B+R Służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży – przedstawiają zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem na prace B+R, przedsiębiorstwa mogą współpracować z sektorem nauki.

5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrażania oraz oceną potencjału komercyjnego projektu. Utworzone zostaną wehikuły inwestycyjne – ich celem będzie wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów, pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce. Wehikuły inwestycyjne będą weryfikować racjonalność pomysłów na projekt B+R we wczesnej fazie rozwoju.

6 Dodatkowe wydatki (poza zakresem prac B+R) w zakresie: internacjonalizacji wyników działalności B+R - komercjalizacja na rynkach zagranicznych, tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo - rozwojowej, ochrony własności intelektualnej (poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi, wzornictwa rozwoju kadr ( w ramach cross financingu) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

7 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie ma doprowadzić do utworzenia działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Wsparcie dla MŚP zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii. Celem jest wykorzystanie formuły otwartych innowacji dla podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, a także stworzenie efektywnego (łączącego kapitał prywatny z publicznym) modelu finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Stworzony zostanie bank technologii zbudowany z patentów oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, pozyskanej z zasobów przedsiębiorstw, w szczególności spoza sektora MSP. Przewiduje się stworzenie instrumentu finansowego – finansowanie inwestycji rozwojowych polegających na wdrażaniu pozyskanego rozwiązania.

9 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Promowanie przedsiębiorczości wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielonego innowacyjnym start-up’om wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na GPW, NewConnect) poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych

10 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie służy zapewnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez MSP prac B+R a wprowadzaniem nowego produktu na rynek lub rozpoczęciem świadczenia nowej usługi. Finansowane będą wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrażenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu. Przewiduje się utworzenie funduszu gwarancyjnego dla projektów innowacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka, realizowanych przez MSP.

11 Dodatkowe wydatki w zakresie: Internacjonalizacji wyników wdrożenia B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, Tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej Ochrony własności intelektualnej ( w tym poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych Wzornictwa Rozwoju kadr (w ramach cross financingu) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

12 Przykładowe typy projektów: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw,, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granica, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów)

13 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów: Badania naukowe i prace rozwojowe Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewnione będzie wsparcie w zakresie komercjalizacji wyników badań.

14 Fundusze Europejskie 2014-2020 Dziękuję za uwagę Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie 2014-2020. Ramy finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8,613 mld euro Środki krajowe: 1,575 mld euro Łączna alokacji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google