Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (d. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (d. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)"— Zapis prezentacji:

1 1

2 U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (d. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) M AJ 2006

3 3 Plan prezentacji 1.Narodowa Strategia Spójności 2.Programy Operacyjne w ramach NSS 3.Mapa pomocy regionalnej

4 4 1. Narodowa Strategia Spójności

5 5 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013 Obecny projekt NSS został zatwierdzony przez Radę Ministrów 14 lutego 2006 r. Planowany termin zatwierdzenia wersji ostatecznej: maj/czerwiec 2006 r. Do 27 marca 2007 r. nazwa dokumentu brzmiała „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie” (NSRO)

6 6 Cel strategiczny NSS Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

7 7 Horyzontalne cele szczegółowe NSS Cele wynikające ze Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz z analizy polskiej gospodarki: –tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, –wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego, –podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług, –budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, –wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, –rozwój obszarów wiejskich.

8 8 Struktura finansowa NSS Łączna wartość środków finansowych w ramach NSS: 85,6 mld EUR W tym: Dofinansowanie z Unii Europejskiej:ok. 59,5 mld EUR Publiczny wkład krajowy: ok. 9,7 mld EUR Wkład podmiotów prywatnych: ok. 16,3 mld EUR

9 9 Programy Operacyjne w ramach NSS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Program Operacyjny Kapitał ludzki Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Zakładany termin zatwierdzenia wersji ostatecznych PO: wrzesień 2006 r.

10 10 Podział środków finansowych Programy operacyjneKwota alokacji [mld EUR] % 16 Regionalnych Programów Operacyjnych15,926,8 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej2,23,6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko21,335,7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki8,113,7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka7,0*11,7 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej0,61,0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna0,20,4 OGÓŁEM55,392,9** * Kwota 10-krotnie wyższa od środków, z których finansowane były działania w ramach SPO-WKP na lata 2004 – 2006. ** Różnicę 4,2 mld EUR (7,1%) stanowią środki podzielone na: –Krajową rezerwę programową, –Krajową rezerwę wykonania, –Krajową rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wypadków.

11 11 2. Programy Operacyjne (PO) w ramach NSS

12 12 PO Innowacyjna Gospodarka (1) Cel główny: –Wzmocnienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe: –Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, –Zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę, –Tworzenie miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce, –Wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej nauki i gospodarki. Przyjęta strategia: Kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć (prace B+R, inwestycje, tworzenie miejsc pracy, doradztwo i szkolenia niezbędne do realizacji inwestycji).

13 13 PO Innowacyjna Gospodarka (2) Planowane są następujące działania: Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.1Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 1.2Badania w ramach współpracy międzynarodowej 1.3Wsparcie projektów celowych i badawczych na rzecz przedsiębiorców 1.4Wsparcie komercjalizacji i upowszechnianie wyników działalności B+R Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R 2.1Rozwój środków o wysokim potencjale badawczym 2.2Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 2.3Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauk

14 14 PO Innowacyjna Gospodarka (3) Priorytet 3 Kapitał dla innowacji 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie prywatnych oszczędności w MSP Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.1 Inwestycje w B+R w przedsiębiorstwach 4.2 Kredyt technologiczny 4.3 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 4.4 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

15 15 PO Innowacyjna Gospodarka (4) Priorytet 5 Dyfuzja innowacji 5.1Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 5.2Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym 5.3Wspieranie ośrodków innowacyjności 5.4Zarządzanie własnością intelektualną Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1System wsparcia promocji sprzedaży na JRE oraz promocji eksportu 6.2Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych 6.3Wzmocnienie marki „Polska”

16 16 Regionalne Programy Operacyjne Obszary wsparcia obejmują m.in.: –Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, –Społeczeństwo informacyjne, –Środowisko, –Turystykę, –Inwestycje w transport, –Inwestycje energetyczne.

17 17 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej W ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowane będą: –Programy współpracy regionalnej, których celem jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności obszarów przygranicznych oraz poprawy jakości życia mieszkańców, –Programy współpracy transnarodowej, obejmujące realizację ponadnarodowych projektów w zakresie gospodarki wodnej, poprawy dostępności regionów i wspierania zaawansowanych technologii komunikacyjno-informatycznych, przeciwdziałania katastrofom naturalnym i technologicznym, rozwoju sieci współpracy naukowej i technologicznej, –Program/Programy współpracy międzyregionalnej, obejmujące wspieranie sieci współpracy oraz wymianę doświadczeń między regionami z terytorium całej UE w zakresie innowacyjności, technologii, środowiska, zapobiegania ryzyku, odnowy zasobów miejskich.

18 18 PO Infrastruktura i środowisko Wsparcie przeznaczone m.in. na: –Rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej, –Rozwój technologii wykorzystujących odnawialne i alternatywne źródła energii, zwiększenie wykorzystania energii pierwotnej i obniżenie energochłonności gospodarki.

19 19 PO Kapitał Ludzki Wsparcie będzie przeznaczone m.in. na: –Podnoszenie kwalifikacji, –Zachęty do podejmowania działalności gospodarczej i promowanie działań z zakresu przedsiębiorczości, –Doskonalenie zawodowe kadr, –Poprawę jakości zatrudnienia, –Podnoszenie kompetencji kadry urzędniczej.

20 20 3. Mapa pomocy regionalnej

21 21 Mapa pomocy regionalnej dla Polski, 2007-2013 Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejska w grudniu 2005 r. nowymi wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007-2013 maksymalne poziomy pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw określone zostały następująco: –dla PKB w regionie <75% PKB dla EU-25: maksymalny poziom pomocy to 30% –dla PKB w regionie <60% PKB dla EU-25: maksymalny poziom pomocy to 40% –dla PKB w regionie <45% PKB dla EU-25: maksymalny poziom pomocy to 50% Dla Polski, przy uwzględnianiu PKB na poziomie województw (tzw. poziom statystyczny NUTS2) powyższe kryteria przedstawiają się następująco: –30% dla woj. mazowieckiego, –40% dla woj. śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, –50% dla pozostałych województw. Zgodnie z Wytycznymi, każde państwo członkowskie powinno na ich podstawie zgłosić do Komisji Europejskiej krajowe mapy pomocy regionalnej, które po zatwierdzeniu przez Komisję wejdą w życie od 1 stycznia 2007 r.

22 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Violetta Filipowicz Menedżer Tel.:+48 32 760 7705 Fax:+48 32 760 7710 E-mail: Violetta.Filipowicz@pl.ey.com Paweł Tynel Menedżer Tel.:+48 22 557 7564 Fax:+48 22 557 7001 E-mail: Pawel.Tynel@pl.ey.com

23 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG


Pobierz ppt "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (d. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google