Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w latach 2014 – 2020 23.01.2015 Inspirujemy do rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w latach 2014 – 2020 23.01.2015 Inspirujemy do rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w latach 2014 – 2020 23.01.2015 Inspirujemy do rozwoju

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ ) – alokacja 27,5 mld EUR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – alokacja 8,6 mld EUR Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – alokacja 4,4 mld euro Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) – alokacja 2,2 mld euro Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) – alokacja 2,1 mld EUR Program Operacyjny Rybactwo i Morze – alokacja 703 mln EUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – alokacja 13,5 mld EUR Regionalne programy operacyjne - RPO Województwa Podkarpackiego Inspirujemy do rozwoju Krajowe programy operacyjne 2007 – 2014

3 Nowa mapa pomocy regionalnej Inspirujemy do rozwoju

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Nr osiNazwa osiFundusz Alokacja [mln euro] Prognozowany procent całej alokacji IKonkurencyjna i innowacyjna gospodarkaEFRR374,417,7% IICyfrowe PodkarpackieEFRR76,03,6% IIICzysta energiaEFRR253,712,0% IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR199,29,4% VInfrastruktura komunikacyjnaEFRR398,418,8% VISpójność przestrzenna i społecznaEFRR221,410,6% VIIRegionalny rynek pracyEFS235,411,2% VIIIIntegracja społecznaEFS169,18,0% IXJakość edukacji i kompetencji w regionieEFS114,95,4% XPomoc technicznaEFS69,73,3% Razem2 112,2100,0% Inspirujemy do rozwoju

5 Oś priorytetowa I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Inspirujemy do rozwoju

6 Przykładowe typy projektów: projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac rozwojowych, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, służącego działalności innowacyjnej bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowacji Potencjalne typy beneficjentów: przedsiębiorstwa jednostki naukowe konsorcja naukowe szkoły wyższe podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi podmioty zarządzające klastrami jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Inspirujemy do rozwoju Wzrost działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w województwie podkarpackim

7 Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim Przykładowe typy projektów: wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości/akademickich promocja gospodarcza regionu i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym profesjonalizacja usług IOB Potencjalne typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości/akademickimi, instytucje otoczenia biznesu porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera Inspirujemy do rozwoju

8 Trwałe przyspieszenie rozwoju podkarpackich przedsiębiorstw Inspirujemy do rozwoju Przykładowe typy projektów: wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi oraz inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez instrumenty finansowe wsparcie rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na ICT/TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych Potencjalne typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa podmioty zarządzające instrumentami finansowymi

9 Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac b+r przez przedsiębiorstwa Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Inspirujemy do rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

10 Inspirujemy do rozwoju POIR – alokacja na poszczególne priorytety NCBiR

11 OŚ I - Wsparcie prowadzenia prac b+r Inspirujemy do rozwoju CEL: Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną Wsparcie projektów B+R: – Badania naukowe (w tym badania podstawowe, stosowane lub przemysłowe) oraz prace konstrukcyjne technologiczno-projektowe i doświadczalne mające na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych; – Projekty dotyczące realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej; Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe: – Projekty aplikacyjne (realizowane przez konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych), – Programy sektorowe (skierowane do poszczególnych branż, grup podmiotów realizujących wspólne agendy badawcze); Wspieranie prowadzenia prac badawczo‐rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.

12 Harmonogram PO IR – w obszarze B+R - NCBiR 2015IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Dział. 1.1. – MSP Dział 1.1 – DUŻE INNOMED INNOLOT DEMONSTRATOR Inspirujemy do rozwoju

13 Limity dofinansowania Inspirujemy do rozwoju SZYBKA ŚCIEŻKA: -START UP: 400 TYS. PLN -MSP: 2 MLN PLN -DUŻE: 8 MLN PLN DEMONSTRATOR: -MSP: 5 MLN PLN -DUŻE: 40 MLN PLN SEKTOROWE: -MSP: 2 MLN PLN -DUŻE: 15 MLN PLN MINIMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 50 MLN EURO MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA JEŻELI KOSZTY KWALIFIKOWANE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH PRZEKRACZAJĄ POŁOWĘ KOSZTÓW – 20 MLN EURO W POZOSTAŁYCH SYTUACJACH – 15 MLN EURO

14 Inspirujemy do rozwoju CEL: Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: – Wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji lub świadczenie usług, – Wsparcie na współfinansowanie zakupu technologii i jej rozwój w celu zmiany lub dostosowania tej technologii do procesów i warunków przedsiębiorstwa Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa: – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę Kredyt na innowacje technologiczne: – Jako wsparcie o charakterze dotacyjnym, udzielane w celu częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, przyznanego przedsiębiorstwu przez bank komercyjny (tzw. premia technologiczna), – W formie wsparcia zwrotnego, finansującego częściowo koszty projektu. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Oś III - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

15 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Oś priorytetowa III - Ponadregionalna infrastruktura kolejowa Inspirujemy do rozwoju Program Operacyjny Polska Wschodnia

16 Inspirujemy do rozwoju POPW – alokacja na poszczególne priorytety PARP

17 Platformy startowe dla nowych pomysłów (kompleksowy program akceleracji startupów) - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych w Polsce Wschodniej; Nowe modele biznesowe MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności - wsparcie internacjonalizacji MŚP, poprzez działania doradcze na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej sektora MŚP Wsparcie MŚP w tworzeniu innowacyjnych produktów bądź usług, najprawdopodobniej poprzez wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym; Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP; Tworzenie i rozwój sieciowych produktów w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw; Inspirujemy do rozwoju OŚ I – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

18 Dziękujemy za uwagę www.innpuls.pl Inspirujemy do rozwoju


Pobierz ppt "Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w latach 2014 – 2020 23.01.2015 Inspirujemy do rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google