Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wsparcia przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego Hotel Haffner w Sopocie 7 kwietnia 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wsparcia przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego Hotel Haffner w Sopocie 7 kwietnia 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 System wsparcia przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego Hotel Haffner w Sopocie 7 kwietnia 2010 roku

2 Programy Operacyjne - RPO WP, PO IŚ, PO IG, PO KL, programy dot. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz programy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej JEREMIE (Bank Gospodarstwa Krajowego) (JEREMIE zawierać ma mechanizmy mezzanine i vc analogiczne do FKRI), JESSICA Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Aniołowie Biznesu Krajowy Fundusz Kapitałowy Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości dostępne w terenie województwa pomorskiego

3 Celem głównym programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Cele te Program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Alokacja na Program Innowacyjna Gospodarka wynosi ogółem 9 711 629 742 euro, w tym 8 254 885 280 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. http://www.poig.gov.pl/ PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

4 Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. http://www.pois.gov.pl/ PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

5 Celem głównym POKL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Dążąc do tego program będzie koncentrował wsparcie na obszarach: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, administracji państwowej, rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich, a także promocji postaw zdrowotnych wśród osób pracujących. Osiągnięcie zakładanych celów odbywać się będzie poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Na realizację Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomi, tj. 15%. W ramach Programu ok. 60% środków zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego na szczeblu centralnym. Alokacja środków przewidzianych dla województwa pomorskiego to: 375 502 926,00 EURO http://www.efs.gov.pl/ http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs/ PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

6 Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006 Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana jest za pomocą 3 typów programów operacyjnych: współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Polska alokacja na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wynosi 557,8 mln euro. http://www.ewt.gov.pl/ Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007-2013

7 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są: racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa. W okresie programowania 2007-2013 na realizację PO RYBY przeznaczonych zostało prawie 978,8 mln euro http://www.rybactwo.info/

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawę realizacji instrumentów wsparcia w ramach PROW stanowi koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, głównymi celami w nowym okresie programowania jest: wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Ponadto podejmowane działania mają zapewnić różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu tworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców. Działania PROW 2007-2013 podejmowane będą w ramach czterech osi priorytetowych (oraz Pomocy Technicznej), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Całkowita wartość PROW 2007-2013 wyniesie około 25 miliardów Euro z czego wkład środków unijnych to ponad 13 miliardów Euro. http://www.wrotapomorza.pl/pl/dprow/

9 Oś priorytetowa 1 – Rozwój i innowacje w MŚP to m.in.: dofinansowanie inwestycji dla firm, wsparcie projektów związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w przedsiębiorstwach, tworzenie nowych oraz rozwijania istniejących instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości, realizacja i promocja nowych usług świadczonych przez sieć Instytucji Otoczenia Biznesu, parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości, budowanie spójnego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Wskaźniki, które zostały założone w wybranych już projektach w odniesieniu do celów RPO w zakresie osi priorytetowej i kierunków wsparcia: Liczba wspartych przedsiębiorstw: przewidziano 1200, zostanie zrealizowanych 16 233 Liczba MŚP korzystających z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych: przewidziano 2000, zostanie zrealizowanych 8109 Liczba utworzonych miejsc pracy: przewidziano 2100, zostanie zrealizowanych 2069 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013

10 Wykorzystanie środków w OP1 RPO WP stan na 12.02.2010 Oś priorytetowa Alokacja na lata 2007-2013 Liczba zawartych umów od uruchomienia programu Wartość % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 – Rozwój i innowacje w MSP 756 558 639 zł405509 884 889 zł67,40 % 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 199 571 637 zł35886 697 558 zł43,44 % 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MSP 88 805 069 zł2420 269 852 zł22,83 % 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP 210 024 970 zł1215 545 833 zł102,63 % 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości 39 596 778 zł430 927 673 zł78,11 % 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 198 474 092 zł13145 985 553 zł73,55 % 1.6. Promocja gospodarcza regionu 20 086 094 zł510 458 420 zł52,07 %

11 Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 roku Nabór wnioskówAlokacja na konkurs 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych 09.02.10-12.03.101 000 000 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw09.02.10-12.03.101 000 000 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych29.03.10-27.04.109 937 489 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa (wsparcie inwestycyjne)31.08.10-05.10.101 000 000 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MSP17.11.10-17.12.104 053 037

12 Inicjatywa JEREMIE Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE - Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises (Wspólne europejskie zasoby dla MŚP). JEREMIE to nowy mechanizm pozadotacyjnego, rewolwingowego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską. Istotą inicjatywy jest założenie Funduszu Powierniczego, który to Fundusz rozbuduje wachlarz instrumentów finansowych wspierających MŚP. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 r. alokacja przeznaczona na realizowanie inicjatywy wynosi 68 795 797 EURO. W ramach otwartego konkursu na Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) został wybrany Bank Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest zarządzanie zwrotnymi środkami finansowymi i alokowanie ich w szeroką gamę instrumentów finansowych dla MŚP.

13 Inicjatywa JESSICA Inicjatywa JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonych Inwestycji w Obszarach Miejskich) to innowacyjny instrument ułatwiający kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który ma uzupełnić katalog źródeł i sposobów finansowania projektów miejskich (tradycyjne kredyty bankowe i granty). Dzięki JESSICE możliwe będzie współfinansowanie projektów generujących dochód i realizowanych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaplanowane w RPO środki w wysokości 35 mln euro.

14 Od początku prowadzenia akcji pożyczkowej (kwiecień 2005 – marzec 2010 r.) Fundusz udzielił ponad 1 500 pożyczek na łączną kwotę ok. 40 mln zł. W 2009 r. Spółka złożyła wniosek do RPO o dotację w wysokości 14,5 mln zł na realizację projektu Dokapitalizowanie PFP Sp. z o.o. Uchwałą Zarządu z dnia 15.10.09 Spółce przyznano dofinansowanie w kwocie 12,3 mln zł Spółka jest również w trakcie realizacji projektu Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o, na który zostało przyznano Spółce dofinansowanie z RPO w kwocie 3,2 mln zł. Projekt ten Spółka realizuje razem z PRFPK http://www.pfp.gda.pl/ Formy wspierania przedsiębiorczości – Pomorski Fundusz Pożyczkowy

15 Formy wspierania przedsiębiorczości – Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz udzielił w latach 2002 – 2009 r. ogółem 965 poręczeń kredytowych na łączną kwotę 115.779.908 zł. Spółka jest w trakcie realizacji projektuPowiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., na który zostało przyznane Spółce dofinansowanie z RPO w kwocie 3,2 mln zł. Projekt ten Spółka realizuje razem z PFP Sp. z o.o. http://www.prfpk.pl/

16 Fundusz Kapitałowy ARP wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe projektów innowacyjnych na wczesnym etapie rozwoju (tzw. preinkubacja) poprzez m.in. bezpłatne udostępnienie powierzchni biurowej, wyposażenia biurowego, zapewnienie bezpłatnych eksperckich usług doradczych z zakresu m.in. transferu technologii, analizy rynkowej, finansowej i prawnej; inwestowanie do wartości 200.000 EUR w udziały bądź akcje (do 49% udziałów/akcji) spółek tworzonych na bazie preinkubowanych projektów – kwota 35 milionów PLN http://www.invest.arp.gda.pl/ Formy wspierania przedsiębiorczości - Agencja Rozwoju Pomorza

17 Formy wspierania przedsiębiorczości Agencje rozwoju regionalnego Ośrodki wspierania biznesu Organizacje samorządu gospodarczego (Izby Gospodarcze) Punkty konsultacyjne Inkubatory przedsiębiorczości Centra transferu technologii Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze Parki Przemysłowe Parki Przemysłowo-Technologiczne Specjalne Strefy Technologiczne Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

18 Formy wspierania przedsiębiorczości – Agencje rozwoju regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. Obie agencje są akredytowanymi wykonawcami usług w KSU – ARP w zakresie usług szkoleniowych i informacyjnych, a PARR w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. PARR prowadzi także punkty konsultacyjne (PK) dla MSP – w Debrznie oraz Ustce. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest natomiast Regionalną Instytucją Finansującą oraz Instytucją Pośredniczącą II stopnia http://www.arp.gda.pl/ http://www.parr.slupsk.pl/

19 Zostało powołane na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a Agencją Rozwoju Pomorza. Prowadzi działalność od 2004 roku w strukturach organizacyjnych Agencji Rozwoju Pomorza S.A.; prowadzi bazy ofert inwestycyjnych; promuje oferty inwestycyjnej gmin i powiatów województwa pomorskiego; udziela informacji statystycznych i gospodarczych na temat województwa pomorskiego; udziela informacji dotyczących prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i dostępnych zachęt inwestycyjnych; organizuje wizyty na terenie województwa pomorskiego oraz spotkania z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami dla inwestorów zagranicznych; obsługuje logistycznie wizyty; organizuje i przyjmuje misje gospodarcze, we współpracy z instytucjami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu; opracowuje raporty i analizy dotyczące regionalnej gospodarki; realizuje projekty promocyjne na rzecz regionalnej gospodarki. Centrum Obsługi Inwestora przy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

20 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) 17 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1162,78 ha do połowy 2008 roku na terenie PSSE zainwestowano 3 307,6 mln złotych i utworzono 17 326 miejsc pracy wiodącymi branżami są: produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych oraz branża papiernicza Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) zajmuje łączną powierzchnię 401 ha i składa się z 8 obszarów do połowy 2008 roku na terenie strefy zainwestowano 639,5 mln PLN i utworzono 2 584 miejsc pracy wiodącymi branżami są: przemysł drzewny, produkcja tworzyw sztucznych i wyrobów metalowych, przemysł motoryzacyjny oraz branża transportowa Formy wspierania przedsiębiorczości – Strefy Ekonomiczne W chwili obecnej trwa procedura ustanowienia nowych obszarów do objęcia SSE (tereny postoczniowe)

21 Formy wspierania przedsiębiorczości – Sieć Instytucji otoczenia biznesu W województwie pomorskim działa ponad 200 instytucji wspierania przedsiębiorczości. Aktywnie współpracujące z SWP to m.in.: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Gdański Związek Pracodawców, Business Centre Club, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdański Klub Biznesu, Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości i inne

22 Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Gdańsku Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zrzeszająca kilkanaście cechów i spółdzielni rzemieślniczych z Pomorza Gdańskiego) Izba Rzemieślnicza Pomorza Środkowego (zrzeszająca cechy i spółdzielnie rzemieślnicze z obszaru dawnego województwa słupskiego oraz koszalińskiego). Słupska Izba Przemysłowo–Handlowa, Izba Przemysłowo–Handlowa w Gdyni, Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Człuchowie, Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Wejherowie, Izby branżowe: m.in. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Izba Bawełny w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych itp. Formy wspierania przedsiębiorczości – Organizacje samorządu gospodarczego

23 Sieć informacyjna funduszy europejskich - Pomorskie w Unii (Urząd Marszałkowski WP) Fundacja Gospodarcza w Gdyni Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (Gdańsk, Chojnice, Wejherowo) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Punkt Konsultacyjny przy Centrum Wspierania Biznesu w Sopocie Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Urząd Miejski w Ustce Pomorska Izba Przemysłowo – Handlowa w Gdańsku Pomorska Izba Przemysłowo – Handlowa Oddział Kwidzyn Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" - Oddział Terenowy w Gdańsku, Oddział Terenowy w Sopocie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Starogardzie Gdańskim Centrum Wspierania Biznesu (Sopot, w Kartuzy, w Lębork) Punkt Konsultacyjny dla klastrów przy Urzędzie Marszałkowskim WP Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu Formy wspierania przedsiębiorczości – Punkty konsultacyjne i informacyjne

24 PARKI NAUKOWO TECHNOLOGICZNE Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni Gdański Park Naukowo-Technologiczny Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Starogardzki Park Przemysłowy CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII Centrum Transferu Technologii w Gdańsku Europejskie Centrum Transferu Innowacji w Tczewie Biuro Transferu Technologii przy Politechnice Gdańskiej Centrum Techniki Okrętowej Instytut Elektrotechniki oddział Gdańsk Formy wspierania przedsiębiorczości – Parki Naukowo-Technologiczne / Centra Transferu Technologii

25 Pomorskie inkubatory przedsiębiorczości Inkubator Technologiczny Politechniki Gdańskiej Inkubator Przedsiębiorczości w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym Inkubator Przedsiębiorczości w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni Inkubator Przedsiębiorczości w Kwidzynie przy Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Inkubator Przedsiębiorczości w Malborku przy Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości w Słupsku przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości w Starogardzie Gdańskim przy Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie przy Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Mikroinkubator przedsiębiorczości w Sopocie

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "System wsparcia przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego Hotel Haffner w Sopocie 7 kwietnia 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google