Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej prezentuje:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej prezentuje:"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej prezentuje:

2 Projekt: Bielsko-Biała łączy ludzi Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 Wn ioskodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej Partner: Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica Okres realizacji Projektu: 01.05. – 31.12.2008 r.

4 Uzasadnienie realizacji projektu: - istniejący problem bezrobocia, - nierówny dostęp lub brak dostępu do podstawowych usług społecznych (edukacja, zdrowie, kultura), - niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych lub nieadekwatne kwalifikacje do rynku pracy Uzasadnienie realizacji projektu: - istniejący problem bezrobocia, - nierówny dostęp lub brak dostępu do podstawowych usług społecznych (edukacja, zdrowie, kultura), - niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych lub nieadekwatne kwalifikacje do rynku pracy

5 Cel główny Projektu: Wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Bielsko-Biała Cel główny Projektu: Wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Bielsko-Biała

6 Cele szczegółowe: - nabycie lub zwiększenie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, - łagodzenie skutków przejawów ubóstwa i patologii społecznej poprzez udział w zajęciach aktywizacji zdrowotnej (terapia), - poprawa warunków socjalnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - integracja społeczności dzielnicy Wapienica. Cele szczegółowe: - nabycie lub zwiększenie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, - łagodzenie skutków przejawów ubóstwa i patologii społecznej poprzez udział w zajęciach aktywizacji zdrowotnej (terapia), - poprawa warunków socjalnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - integracja społeczności dzielnicy Wapienica.

7 Grupy docelowe: 269 osób objętych pomocą MOPS, z powodu: - długotrwałego bezrobocia, - niepełnosprawności, - bezdomności, - braku aktywności zawodowej z uwagi na opiekę nad dzieckiem i osobę zależną, - zamieszkiwania w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby młode). Grupy docelowe: 269 osób objętych pomocą MOPS, z powodu: - długotrwałego bezrobocia, - niepełnosprawności, - bezdomności, - braku aktywności zawodowej z uwagi na opiekę nad dzieckiem i osobę zależną, - zamieszkiwania w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby młode).

8 Proces rekrutacji do projektu: 1. Wywiad środowiskowy weryfikujący kwalifikowalność osoby do projektu. 2. Ankieta rekrutacyjna – wstępna deklaracja. 3. Decyzja o zakwalifikowaniu osoby do projektu. 4. Deklaracja przystąpienia do projektu Proces rekrutacji do projektu: 1. Wywiad środowiskowy weryfikujący kwalifikowalność osoby do projektu. 2. Ankieta rekrutacyjna – wstępna deklaracja. 3. Decyzja o zakwalifikowaniu osoby do projektu. 4. Deklaracja przystąpienia do projektu

9 Działania w Projekcie Zadanie 1. Aktywna integracja. - kontrakty socjalne, - Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Wapienica, - Klub Integracji Społecznej Centrum, - warsztaty z doradcą zawodowym (184 osoby), - trening umiejętności i kompetencji społecznych (229 osób), - kursy zawodowe (księgowość, prawo jazdy, kucharz, krawiecki, obsługa komputera, ogrodniczy, kierowca wózków jezdniowych itp.), - terapia indywidualna i grupowa (48 osób), - poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne),

10 Działania w Projekcie Zadanie 2. Praca socjalna. - 6 pracowników socjalnych na pełny etat realizujących kontrakty socjalne (praca z indywidualnym przypadkiem, praca z rodziną), - 29 pracowników socjalnych realizujących kontrakty w ramach premii, - 2 pracowników socjalnych na pełny etat realizujących PAL dla Wapienicy (organizowanie środowiska lokalnego),

11 Działania w Projekcie Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym - realizacja PAL dla Wapienicy, - partnerstwo lokalne, - periodyk o Wapienicy, - Punkt Poradnictwa Obywatelskiego, - imprezy integracyjne.

12 Działania w Projekcie Zadanie 5. Prace społeczno-użyteczne 11 beneficjentów skierowano do prac społecznie-użytecznych

13 Działania w Projekcie Zadanie 6. Zarządzanie projektem. - Kierownik projektu, - Asystent kierownika projektu, - Księgowa projektu, - 2 Koordynatorów ds. aktywnej integracji - Koordynator PAL dla dzielnicy Wapienica

14 Działania w Projekcie Zadanie 7. Promocja Projektu. - www.zaradni.eu, - banery, plakaty, ulotki, - długopisy, zeszyty, torby, - film promocyjny ukazujący efekty Projektu

15 BIELSKO-BIAŁA ŁĄCZY LUDZI REKRUTACJA ZAD. 6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZAD.7. PROMOCJA PROJEKTU ZAD.1. AKTYWNA INTEGRACJA INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI ZAD. 2. PRACA SOCJALNA ZAWODOWEJEDUKACYJNEJZDROWOTNEJ KONTRAKTYSOCJALNEPAL ZAD.3. ZASIŁKI ZAD. 4. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM ZAD.5. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE SPOŁECZNEJ

16 Rezultaty Rezultaty twarde - 140 osób zakończy realizację kontraktów socjalnych, - 44 osoby zakończą PAL dla Wapienicy, - 224 osobom zostaną sporządzone ścieżki kompetencji zawodowych, - 40 osób ukończy program KIS, - 5 osób ukończy cykl terapii (indywidualnej bądź grupowej), - 40 osób ukończy treningi kompetencji i umiejętności społ. - 100 osób skorzysta z doradztwa prawnego i psychologicznego, - 16 osób ukończy spotkania grup samopomocowych, - zorganizowanie 2 imprez integracyjnych, - wydanie 1 periodyku o Wapienicy, - 5 osób ukończy prace spolecznie-użyteczne, - uruchomienie 1 Punktu Poradnictwa Obywatelskiego.

17 Rezultaty Rezultaty miękkie - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, - nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, - poprawa poczucia własnej wartości, - poprawa wizerunku, autoprezentacji, - nabycie umiejętności komunikacji, - poprawa samopoczucia, - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji, - większe zawodowe i społeczne aspiracje, - nabycie umiejętności pracy w zespole, - odrzucenie złych nawyków.

18 Ewaluacja - analiza list obecności, - ankiety i wywiady z uczestnikami projektu po zakończeniu danego wsparcia, - ankieta ewaluacyjna na zakończenie projektu,

19 Budżet Projektu Koszty ogółem:1 895 725 zł w tym: Koszty bezpośrednie:1 872 799,24 zł Koszty pośrednie:22 925,76 zł Cross-financing:17 700, 30 zł Wkład własny:199 051,13 zł 184 833,19 zł Gmina B-B 14 217,94 zł Fundusz Pracy

20 Program Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Wapienica w ramach Projektu: Bielsko-Biała łączy ludzi

21 Mapa zasobów i potrzeb Dzielnicy Wapienica

22 Krajobrazy Wapienicy

23 Zabytki Zapora im. Prezydenta Ignacego Mościckiego zbudowana w latach 1928-1932 Fortyfikacje z czasów II wojny światowej Szkoła Ludowa z XVIII w., Budynek usytuowany przy ul. Zniczowej 6 Dom Kultury budynek z roku 1928 o wyraźnych wpływach Architektury zakopiańskiej Dawny dworek myśliwski rodziny Sulkowskich

24 Wille zabytkowe z końca XIX w.

25 Mieszkańcy Struktura wiekowa mieszkańców Wapienicy Liczba mieszkańców = 10664 osoby Mężczyźni - 52% Kobiety- 48%

26 Bezpieczeństwo w Dzielnicy Wapienica Koncentracja zjawisk patologicznych ma miejsce w kilku punktach Dzielnicy (osiedle socjalne, ul.Zwierzyniecka, ul.Wapienicka)Koncentracja zjawisk patologicznych ma miejsce w kilku punktach Dzielnicy (osiedle socjalne, ul.Zwierzyniecka, ul.Wapienicka) Szczególna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych występuje w tzw. Dolnej WapienicySzczególna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych występuje w tzw. Dolnej Wapienicy

27 Problem bloków socjalnych Mieszkańcy bloków socjalnych usytuowanych przy ul. Sobieskiego 436-442, 430 to grupa osób zagrożona wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Mieszkańcy bloków socjalnych usytuowanych przy ul. Sobieskiego 436-442, 430 to grupa osób zagrożona wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Około 50 rodzin w chwili obecnej objętych jest systemem pomocy społecznej tutejszego Ośrodka. Około 50 rodzin w chwili obecnej objętych jest systemem pomocy społecznej tutejszego Ośrodka. W grupie tej zaobserwować można nasilenie zjawisk patologicznych takich jak: alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestępczość, demoralizacja nieletnich. W grupie tej zaobserwować można nasilenie zjawisk patologicznych takich jak: alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestępczość, demoralizacja nieletnich. Na terenie bloków socjalnych działa od 1999 roku świetlica Środowiskowego Centrum Pomocy, w chwili obecnej uczęszcza do niej 20 dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Na terenie bloków socjalnych działa od 1999 roku świetlica Środowiskowego Centrum Pomocy, w chwili obecnej uczęszcza do niej 20 dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

28

29 Badania ankietowe mieszkańców: Ankietę przeprowadzono wśród 250 mieszkańców Dzielnicy Wapienica. Podczas badania poruszono następujące zagadnienia: szanse i próby rozwiązania istniejących problemów,szanse i próby rozwiązania istniejących problemów, wiedzę na temat podejmowanych inicjatyw i trudności w takich działaniach,wiedzę na temat podejmowanych inicjatyw i trudności w takich działaniach, identyfikowanie liderów społecznych,identyfikowanie liderów społecznych, chęć podjęcia działań na rzecz dzielnicy przez samych mieszkańców.chęć podjęcia działań na rzecz dzielnicy przez samych mieszkańców.

30 Brak miejsca i możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Brak dbałości o środowisko otaczające miejsce zamieszkania 71% Słabe wykorzystanie istniejących miejsc spędzania czasu wolnego 51% 37% Rodzaje problemów zgłaszanych przez mieszkańców:

31 Niskie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 37% Brak miejsca do spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych Brak miejsca do spędzania czasu wolnego dla osób starszych 26% 22% Rodzaje problemów zgłaszanych przez mieszkańców:

32

33 Chęć włączenia się w działania na rzecz Dzielnicy:

34 Działania podejmowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Wapienica :

35 Zawiązanie koalicji na rzecz Dzielnicy Wapienica Cykliczne spotkania z koalicjantami

36 Plac zabaw przy ul. Leśników Przed… ObecnieObecnie

37 Impreza integracyjna Dzień Wapienicy

38

39

40 Impreza integracyjna Rozpoczęcie sezonu LKS Zapora Wapienica

41

42

43 Utworzenie Punktu Poradnictwa Obywatelskiego Poradnictwo prawnePoradnictwo prawne Poradnictwo socjalnePoradnictwo socjalne Grupy samopomocoweGrupy samopomocowe Animacja lokalnaAnimacja lokalna

44 Warsztaty ekologiczne w Świetlicy Środowiskowej Dzień Dobrych Uczynków

45 Inne działania na rzecz Dzielnicy Organizacja paczek mikołajkowych dla dzieci z osiedla socjalnego Organizacja Śniadania Wielkanocnego dla ubogich mieszkańców dzielnicy Zbiórka darów na rzecz dzieci ze świetlic środowiskowych

46 Plany na przyszłość w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Wapienica :

47 Plany na przyszłość Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Dzielnicy poprzez zajęcia sportowe Wydanie periodyku o Dzielnicy Wapienica Organizacja wolontariatu

48 Działania środowiskowe na rzecz mieszkańców nowego budynku komunalnego

49 Klub Integracji Społecznej CENTRUM w ramach Projektu: Bielsko-Biała łączy ludzi

50 Podstawy legislacyjne funkcjonowania KIS Ustawa o pomocy społecznej art.15 pkt. 6 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Bielsku-Białej na lata 2005 – 2008.

51 Cele Klubu Integracji Społecznej Przywracanie lub nabywanie kwalifikacji zawodowych, aspirowanie do podnoszenia posiadanych umiejętności zawodowych, poszukiwanie stałego zatrudnienia Utożsamianie się z postawami współodpowiedzialności wobec wspólnoty Reintentegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Odbudowanie zniszczonych więzi oraz powrót do norm powszechnie sankcjonowanych i uznawanych społecznie Odbudowywanie trwałego systemu wartości, zasad i reguł w codziennym życiu, rozwijanie osobistych aspiracji i wyznaczanie sobie celów życiowych

52 Zadania Klubu Integracji Społecznej Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz wspieranie odbudowy więzi społecznych. Inicjowanie grup samopomocowych. Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nurt społeczeństwa informacyjnego. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach KIS zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w tym rozwoju zainteresowań indywidualnych, rekreacji, pielęgnowania więzi społecznych i rodzinnych. Kształtowanie postawy obywatelskiej Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy lub możliwości samozatrudnienia, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy. Zwiększenie świadomości własnego potencjału zawodowego w tym predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego. Rozwijanie potencjału osobistego uczestników oraz minimalizowanie psychologicznych konsekwencji braku aktywności zawodowej.

53 Zadania Klubu Integracji Społecznej Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz wspieranie odbudowy więzi społecznych. Inicjowanie grup samopomocowych Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nurt społeczeństwa informacyjnego.

54 Zadania Klubu Integracji Społecznej Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach KIS zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w tym rozwoju zainteresowań indywidualnych rekreacji, pielęgnowania więzi społecznych i rodzinnych Kształtowanie postawy obywatelskiej

55 Działania realizowane przez KIS rekrutacja diagnoza IPD terapia edukacja i pomoc poradnictwo prawne czas wolny

56 Działania KIS - Diagnoza DZIAŁANIAMETODYTECHNIKI DiagnozaDiagnoza potencjału społecznego uczestników. Wywiad rekrutacyjny KKS Ankieta - Kwestionariusz zasobów Diagnoza potencjału zawodowego uczestników. Wywiad – diagnoza obszaru zawodowego klienta Kwestionariusz oczekiwań WKP Budowanie indywidualnych planów działania Rozmowa

57 Działania KIS - Terapia DZIAŁANIAMETODYTECHNIKI Działania terapeutyczne Indywidualne: Rozmowy wspierająco – doradcze, Rozmowa Miesięczny indywidualny harmonogram zajęć Grupowe: grupy wsparcia. Spotkania grupowe

58 Działania KIS - Edukacja DZIAŁANIAMETODYTECHNIKI Działania edukacyjno - pomocowe Indywidualne: pomoc w poszukiwaniu pracy, Rozmowa Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych Trening podstaw obsługi komputera.Zajęcia indywidualne Grupowe: warsztaty psychoedukacyjne, Trening komunikacji Warsztaty wychowawcze Elementy treningu asertywności Trening twórczości Spotkanie z ekspertem,Spotkania grupowe Grupowe poradnictwo zawodowe,Warsztat: Moje zasoby Poruszanie się po rynku pracy

59 Oczekiwane efekty – obszar osobisty Zwiększenie świadomości potencjału osobistegoZwiększenie świadomości potencjału osobistego Zwiększenie motywacji do rozwoju osobistych aspiracji oraz zainteresowańZwiększenie motywacji do rozwoju osobistych aspiracji oraz zainteresowań Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnychZwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych Poszerzenie wglądu w siebiePoszerzenie wglądu w siebie

60 Oczekiwane efekty – obszar zawodowy Zwiększenie świadomości własnego potencjału zawodowego Wzrost umiejętności w zakresie planowania własnego rozwoju zawodowego (w tym planowanie i podejmowanie szkoleń zawodowych zgodnych z własnymi predyspozycjami) Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik poszukiwania pracy Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie prawa pracy, a w szczególności praw i obowiązków pracowniczych Wzrost aktywności na rynku pracy (wzrost orientacji na rynku pracy, aktywne poszukiwanie zatrudnienia)

61 Oczekiwane efekty – obszar społeczny Zwiększenie kompetencji społecznych (w tym: prawidłowa komunikacja, autoprezentacja, asertywność itp.)Zwiększenie kompetencji społecznych (w tym: prawidłowa komunikacja, autoprezentacja, asertywność itp.) Odbudowa zerwanych i wytworzenie nowych więzi społecznychOdbudowa zerwanych i wytworzenie nowych więzi społecznych Wzrost świadomości w zakresie praw człowiekaWzrost świadomości w zakresie praw człowieka Przestrzeganie zasad i norm życia społecznegoPrzestrzeganie zasad i norm życia społecznego Wzrost zainteresowania życiem kulturalno – społecznym miasta oraz regionuWzrost zainteresowania życiem kulturalno – społecznym miasta oraz regionu

62 Dziękujemy za uwagę…


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej prezentuje:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google