Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

2 Uzasadnienie projektu W powiecie średzkim grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem to osoby opuszczające rodziny zastępcze i osoby niepełnosprawne stanowiące 14,5 % mieszkańców przy czym 2,5 % to osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z analizy dokumentacji osób opuszczających rodziny zastępcze objętych wsparciem PCPR w latach 1999-2007 wynika iż : 90% osób ma problemy w zakresie samodzielnego funkcjonowania w środowisku i pełnienia właściwych ról w społeczeństwie. Problemy te wynikają z : - braku odpowiednich umiejętności i wiedzy niezbędnej do wejścia w dorosłe życie - z niskiej samooceny - niewystarczającej odporności na stres - braku wewnętrznej motywacji i gotowości do podjęcia wyzwań w życiu zawodowym i osobistym Czynniki te u 80 % są barierą w uzyskaniu zatrudnienia, samodzielności ekonomicznej i pełnienia właściwych ról społecznych co ma wpływ na adaptacje w środowisku społecznym.

3 Uzasadnienie projektu (CDN): Natomiast z diagnozy społecznej 80 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem PCPR- Środowiskowy Dom Samopomocy wynika, że dla nich dominującymi barierami są: - niska samoocena i poczucie izolacji społecznej -80 % - 98 % ma problemy z pełnieniem ról społecznych ( rodzinnych, zawodowych w środowisku ) - 90 % ma problemy z umiejętnościami poruszania się na otwartym rynku pracy - 80 % ma niskie wykształcenie oraz problemy w komunikowaniu się - 100 % ma ograniczony dostawę do usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, socjalnych i do informacji Ponadto nasilenie negatywnych doświadczeń przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia, zaostrzenia objawów choroby i konieczności hospitalizacji, co oznacza gorszą adaptację do życia w społeczności. Tak więc problemy tych 2 grup wymagają kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: - aktywizacji zawodowej - aktywizacji zdrowotnej - aktywizacji edukacyjnej - aktywizacji społecznej Realizowane przez : pracownika socjalnego, doradcę ds. osób niepełnosprawnych, psychologa, doradcę zawodowego, pedagoga

4 Cel projektu: Poprawa funkcjonowania społecznego osób opuszczających rodziny zaszepcze oraz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi objętych systemem wsparcia przez PCPR poprzez podwyższenie ich umiejętności psycho- społecznych i kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi

5 Cele szczegółowe: Wzrost kompetencji życiowych ( osobistych i zawodowych ) osób opuszczających rodziny zastępcze, które ułatwia im samodzielność w życiu zawodowym i społecznym Przezwyciężenie indywidualnych barier u osób niepełnosprawnych, by wejść na rynek pracy Przezwyciężenie indywidualnych barier u osób niepełnosprawnych, by wejść na rynek pracy Zwiększenie dostępu do informacji osób niepełnosprawnych na temat ich praw i uprawnień co zwiększy ich świadomość a także będzie miało wpływ na ich aktywizacje społeczno- zawodową Zwiększenie dostępu do informacji osób niepełnosprawnych na temat ich praw i uprawnień co zwiększy ich świadomość a także będzie miało wpływ na ich aktywizacje społeczno- zawodową Poprawa możliwości zarobkowania i zmniejszenie tym samym zależności od świadczeń socjalnych w przyszłości Poprawa możliwości zarobkowania i zmniejszenie tym samym zależności od świadczeń socjalnych w przyszłości Zwiększenie szans na godne życie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Zwiększenie szans na godne życie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Wzmocnienie działań PCPR w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji co wpłynie na poprawę skuteczności działań PCPR w tym obszarze Wzmocnienie działań PCPR w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji co wpłynie na poprawę skuteczności działań PCPR w tym obszarze

6 Grupy docelowe: 7 osób opuszczających rodziny zastępcze 7 osób opuszczających rodziny zastępcze 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi Te osoby nie pracują i są objęte pomocą PCPR w Środzie Wlkp. Osoby z ww grup maja problemy finansowe co utrudnia im podwyższanie kwalifikacji i bariery psychiczne co utrudnia samodzielne funkcjonowanie społeczne w tym wejście na otwarty rynek pracy.

7 Działania podejmowane w projekcie: I AKTYWNA INTEGRACJA I AKTYWNA INTEGRACJA II PRACA SOCJALNA II PRACA SOCJALNA III ZARZĄDZANIE PROJEKTEM III ZARZĄDZANIE PROJEKTEM IV PROMOCJA PROJEKTU IV PROMOCJA PROJEKTU

8 Zadanie I Aktywna integracja Działania w stosunku do osób opuszczających rodziny zastępcze: rekrutacja rekrutacja opracowanie i podpisanie z uczestnikami projektu indywidualnych programów usamodzielnienia ( pracownik socjalny wspólnie z uczestnikami projektu ) opracowanie i podpisanie z uczestnikami projektu indywidualnych programów usamodzielnienia ( pracownik socjalny wspólnie z uczestnikami projektu ) Programy obejmują: Programy obejmują: AKTYWIZACJE ZAWODOWĄ – w celu podniesienia wiedzy na temat na temat własnych możliwości zawodowych i poruszania sie na otwartym rynku pracy – sfinansowane zostaną usługi doradcy zawodowego, który przeprowadzi szkolenie MOJA PIERWSZA PRACA AKTYWIZACJE ZAWODOWĄ – w celu podniesienia wiedzy na temat na temat własnych możliwości zawodowych i poruszania sie na otwartym rynku pracy – sfinansowane zostaną usługi doradcy zawodowego, który przeprowadzi szkolenie MOJA PIERWSZA PRACA Szkolenie obejmować będzie – 12 godzin i bieżące konsultacje – 4 godziny dla 7 osób Szkolenie obejmować będzie – 12 godzin i bieżące konsultacje – 4 godziny dla 7 osób AKTYWIZACJE ZDROWOTNĄ – 7 osób zostanie objętych terapia psychologiczna prowadzona metoda grupową- 16 godzin i indywidualna – 8 godzin przez 2 psychologów AKTYWIZACJE ZDROWOTNĄ – 7 osób zostanie objętych terapia psychologiczna prowadzona metoda grupową- 16 godzin i indywidualna – 8 godzin przez 2 psychologów AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ – 24 godzinny trening kompetencji i umiejętności społecznych zostanie objętych 7 osób, prowadzonym przez pracownika socjalnego i pedagoga AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ – 24 godzinny trening kompetencji i umiejętności społecznych zostanie objętych 7 osób, prowadzonym przez pracownika socjalnego i pedagoga AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ – w ramach zdobywania nowych kompetencji i podnoszenia umiejętności zawodowych zorganizowane zostanie: AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ – w ramach zdobywania nowych kompetencji i podnoszenia umiejętności zawodowych zorganizowane zostanie: szkolenie 30- godzinne przez firmę szkoląca – nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu dla 7 osób szkolenie 30- godzinne przez firmę szkoląca – nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu dla 7 osób kurs nauki j. Angielskiego dla 5 osób w wymiarze 60 godzin przeprowadzonego przez firmę szkoląca kurs nauki j. Angielskiego dla 5 osób w wymiarze 60 godzin przeprowadzonego przez firmę szkoląca kurs prawa jazdy dla 2 osób A i C kurs prawa jazdy dla 2 osób A i C pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – wkład własny PCPR pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – wkład własny PCPR

9 Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: 1 Rekrutacja 2 Usługi wspierające integracje społeczną i zawodową obejmują AKTYWIZACJĘ ZAWODOWA - 30 osób zostanie objęte usługami – 2 doradców zawodowych w wymiarze 64 godzin ( zajęcia grupowe i indywidualne ) AKTYWIZACJE EDUKACYJNA - 20 osób uczestniczyć będzie w 30 godzinnym kursie obsługi komputera i internetu przez firmę szkoląca w tym zakresie AKTYWIZACJE ZDROWOTNA AKTYWIZACJE ZDROWOTNA - 30 osób objęte zostanie terapia psychologiczna – indywidualna 24 godziny i grupową – 24 godzin, prowadzona przez 2 psychologów - 25 osób z opiekunami uczestniczyć będzie w turnusie rehabilitacyjnym – sfinansowanie kosztów turnusu i transportu uczestników do miejsca organizacji turnusu jak i powrotu AKTYWIZACJE SPOŁECZNA - 30 osób objęte zostaną poradnictwem i wsparciem indywidualnym i grupowym oraz treningami w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności życiowych i umiejętności – prowadzić je będzie zatrudniony doradca ds osób niepełnosprawnych przez cały okres realizacji projektu

10 Zadanie II Praca socjalna: 7 osób opuszczających rodziny zastępcze objętych zostanie stała praca socjalna w tym działaniami wzmacniającymi – odnośnie prawidłowego wypełniania ról społecznych i integracji ze środowiskiem 7 osób opuszczających rodziny zastępcze objętych zostanie stała praca socjalna w tym działaniami wzmacniającymi – odnośnie prawidłowego wypełniania ról społecznych i integracji ze środowiskiem W ramach upowszechniania aktywnej integracji zostanie zatrudniony doradca ds osób niepełnosprawnych, który prowadzić będzie działania wspierające w stosunku do innych niepełnosprawnych osób korzystających ze wsparcia PCPR W ramach upowszechniania aktywnej integracji zostanie zatrudniony doradca ds osób niepełnosprawnych, który prowadzić będzie działania wspierające w stosunku do innych niepełnosprawnych osób korzystających ze wsparcia PCPR zadanie doradcy ds osób niepełnosprawnych zadanie doradcy ds osób niepełnosprawnych udzielanie o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej udzielanie o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej w 2007 roku tego typu formami wsparcia objętych było ponad 700 osób niepełnosprawnych w 2007 roku tego typu formami wsparcia objętych było ponad 700 osób niepełnosprawnych w ramach wyposażenia stanowiska pracy doradcy zakupiony zostanie zestaw komputerowy z drukarką, oprogramowaniem, biurko, krzesło w ramach wyposażenia stanowiska pracy doradcy zakupiony zostanie zestaw komputerowy z drukarką, oprogramowaniem, biurko, krzesło

11 Zarządzanie projektem Dyrektor PCPR – koordynator Dyrektor PCPR – koordynator Sekcja finansów Sekcja finansów Realizatorzy Realizatorzy

12 PROMOCJA PROJEKTU informacje o finansowaniu i realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej PCPR oraz przekazywane prasie lokalnej informacje o finansowaniu i realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej PCPR oraz przekazywane prasie lokalnej materiały informacyjne i szkoleniowe, pomieszczenia w których prowadzony będzie projekt będą odpowiednio oznakowane materiały informacyjne i szkoleniowe, pomieszczenia w których prowadzony będzie projekt będą odpowiednio oznakowane w siedzibie PCPR zostanie umieszczony plakat informacyjny o projekcie w siedzibie PCPR zostanie umieszczony plakat informacyjny o projekcie konferencja Przyjazne środowisko szansa na integrację społeczna – promująca projekt konferencja Przyjazne środowisko szansa na integrację społeczna – promująca projekt zostanie opracowany przez doradcę ds osób niepełnosprawnych informator o usługach PCPR i wydany w liczbie 500 egz. zostanie opracowany przez doradcę ds osób niepełnosprawnych informator o usługach PCPR i wydany w liczbie 500 egz.

13 Oczekiwane rezultaty: REZULTATY TWARDE - 7 osób objętych zostanie ind. Programem usamodzielnienia - 27 osób – przeszkolone w zakresie obsługi komputera i internetu - 30 osób z zaburzeniami psychicznymi objęte wsparciem w zakresie integracji społecznej i zawodowej - 5 osób ukończy kurs nauki j. angielskiego - 2 osoby ukończą kurs prawa jazdy

14 Oczekiwane rezultaty 2 REZULTATY MIEKKIE: 2 REZULTATY MIEKKIE: - ZWIEKSZONE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOSCI - WZROST UMIEJETNOSCI KOMUNIKACYJNYCH - WZROST UMIEJĘTNOSCI KORZYSTANIA Z TECHNILOGII INFORMATYCZNYCH - WZROST WIEDZY NA TEMAT AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - ZWIĘKSZY SIE MOTYWACJA DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - U OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZMNIEJSZY SIĘ POCZUCIE SAMOTNOSCI I ZOLACJI

15 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google