Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach : Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy ulica Łąkowa 7

2 Zrealizujemy następujące zadania: Zadanie I - Aktywna integracja
Zadanie II – Zasiłki i pomoc w naturze Zadanie III – Praca socjalna Zadanie IV – Działania o charakterze środowiskowym Zadanie V – Zarządzanie projektem „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Rekrutacja beneficjentów Podpisanie kontraktów socjalnych (29)
W ramach zadania I - aktywna integracja-przeprowadzimy następujące działania: Rekrutacja beneficjentów Podpisanie kontraktów socjalnych (29) Podpisanie umów w ramach PAL (8) Aktywizacja edukacyjna poprzez skierowanie beneficjentów na: Uzupełnienie wykształcenia (1) kursy zawodowe (12) spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym, specjalistą ds. wizerunku, prawnikiem. „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 sfinansowanie terapii rodzin, zatrudnienie asystenta rodziny,
sfinansowanie zajęć dla dzieci uczestników, będących pod opieką opiekuna świetlicy, w trakcie odbywania zajęć przez rodziców. „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 W ramach zadania II- zasiłki i pomoc w naturze:
Udzielilimy beneficjentom zasiłków zgodnie z przepisami Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) z późniejszymi zmianami. Fundusze na zasiłki pochodziły będą z wkładu własnego Ośrodka. „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 W ramach zadania III - praca socjalna- przeprowadzimy następujące działania:
W ramach zadania III na potrzeby projektu zatrudniono pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie finansowane jest z funduszy EFS, a jednemu zwiększono obowiązki. Praca socjalna jest prowadzona na rzecz beneficjentów -kontrakty socjalne, kontakt z pracownikiem socjalnym, monitoring kontraktów socjalnych, PAL, przygotowywanie dokumentów do wypłaty zasiłków (zwrot za dojazdy), kontakt z instytucjami szkoleniowymi w zakresie organizowanych kursów, kontakt z podopiecznymi. Najważniejszym celem pracy socjalnej jest doprowadzenie do sytuacji wyjścia podopiecznych z marazmu, zaplanowanie działań w projekcie, które prowadzą do samodzielnego funkcjonowania podopiecznych, a także pomoc w wyrównywaniu braków środowiskowych, utrudniających pomyślny bieg życia jednostki. „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 W ramach zadania IV – działania o charakterze środowiskowym - przeprowadzimy następujące działania:
spotkanie integracyjne rozpoczynające i kończące realizację projektu w 2012 roku(VI,XII) wraz z poczęstunkiem dla uczestników projektu; Piknik rodzinny dla uczestników projektu i ich rodzin (VI 2012); Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu i ich otoczenia „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 W ramach zadania V –zarządzanie projektem- realizowane będą:
Nadzór nad realizacją projektu – zgodność z harmonogramem Sporządzanie wniosków o płatność – sprawozdania z realizacji Kontakty z jednostką nadzorującą – ROPS w Toruniu, Urząd Marszałkowski Promocja projektu (zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w lokalnej gazecie) Dystrybucja materiałów promocyjnych (rozdanie gadżetów promujących projekt) „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 -Główna Księgowa MOPS w Mroczy- Agnieszka kujawa
Zarządzanie projektem należy do zespołu projektowego, w którego skład wchodzi : -Kierownik MOPS w Mroczy - koordynator projektu – Gabriela Trzeciakowska -Główna Księgowa MOPS w Mroczy- Agnieszka kujawa specjalista ds. rozliczeń- Justyna Małdoch pracownik socjalny zatrudniony w ramach wzmocnienia kadr- Marta Pasieka pracownik socjalny o zwiększonych obowiązkach – Danuta Kierońska Do ich zadań należały między innymi: Planowanie, Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem, Monitoring zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu. „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Projekt systemowy „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy” Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google