Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrzydła Powiatu - Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Projekt współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrzydła Powiatu - Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Projekt współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1

2 Skrzydła Powiatu - Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

3 CEL OGÓLNY: Celem ogólnym projektu realizowanego w latach 2009-2010 było uruchomienie i przeprowadzenie aktywizacji społecznej i udzielenie wsparcia podopiecznym PCPR w Powiecie Tarnogórskim zagrożonym wykluczeniem społecznym.

4 GRUPY DOCELOWE: Aktywizacja społeczna i udzielane wsparcie skierowane było do dwóch grup docelowych: osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; osób usamodzielniających się po upuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo- wychowawczej.

5 UCZESTNICY PROJEKTU: 104 osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 46 osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo - wychowawczej.

6 UCZESTNICY PROJEKTU: Ponadto wszyscy niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Tarnogórskiego mieli możliwość skorzystania z usług doradcy ds. osób niepełnosprawnych i uczestnictwa w grupach samopomocowych.

7 KWOTA PROJEKTU 2009-2010: Koszt ogółem projektu: 1 296 788,00zł W tym pozyskane środki z EFS: 1 160 625,26zł Wkład własny Powiatu Tarnogórskiego: 136 162,74zł

8 DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE W PROJEKCIE: Niepełnosprawni uczestnicy projektu zostali objęci czterema instrumentami w ramach tzw. aktywnej integracji. Aktywizacja zdrowotna to cykl zajęć rehabilitacyjnych w placówce rehabilitacyjnej, Aktywizacja społeczna to m.in. indywidualne wsparcie psychologiczne, poradnictwo w zakresie praw i uprawnień w celu przywrócenia samodzielności życiowej tych osób, pomoc w powrocie na rynek pracy, wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych

9 DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE W PROJEKCIE: Aktywizacja edukacyjna to możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach (maksymalnie 2 szkolenia), Aktywizacja zawodowa – dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa zawodowego.

10 KURSY I SZKOLENIA: W ramach projektu niepełnosprawni uczestnicy ukończyli łącznie 153 kursy i szkolenia. Do szkoleń tych należą m.in.:

11 ZREALIZOWANE KURSY: Kurs prawa jazdy kat. B, Kurs prawa jazdy kat. E, Decoupage, Kurs bukieciarstwa i florystyki, Kurs bukieciarstwa i florystyki z obsługą kasy fiskalnej, Kurs kosmetyczny z stylizacją paznokci, Kurs przewodnika turystycznego, Kurs orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się białą laską, Kurs palacza CO,

12 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM:

13 ZREALIZOWANE KURSY: Kurs masażu klasycznego, ciążowego, limfatycznego, lomi lomi, Kurs wychowawcy kolonii/obozu, Kurs podstaw obsługi komputera w tym dla osób słabowidzących, ABC przedsiębiorczości - kurs z zakresu prowadzenia własnej działalności, gospodarczej, Kurs specjalisty finansowo - księgowego z obsługą programu księgowego Symfonia, Kurs nowoczesnego handlowca z obsługą kasy fiskalnej,

14 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM:

15 ZREALIZOWANE KURSY: Kurs programowania sterowników logicznych, Kurs telemarketera, Kurs obsługi programu Photoshop, Wizażu, Kurs pisma Braillea, Kurs pracownika administracyjno-biurowego z obsługą komputera, Kurs języka niemieckiego, Kurs ochrony,

16 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM:

17 W 2010r. do projektu wprowadzono działania o charakterze środowiskowym, do których należą: Grupy samopomocowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez animatora, Wyjazdy warsztatowe – dwa wyjazdy, w których łącznie wzięło udział 30 uczestników niepełnosprawnych wraz z opiekunami,

18 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM:

19 REZULTATY TWARDE: zrealizowanie 97 umów z osobami niepełnosprawnymi, zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami, zaświadczeniami przez 153 uczestników projektu,

20 REZULTATY MIĘKKIE: poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się w środowisku lokalnym, nabycie przez uczestników nowych umiejętności społecznych i zawodowych, podniesienie poziomu samooceny i motywacji, pewności siebie i samodzielności, sprecyzowanie planów życiowych, wzrost motywacji do podnoszenia kwalifikacji i aspiracji zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie swoich praw, uprawnień i obowiązków,

21 KADRA: D yrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - odpowiedzialny za całość realizacji projektu, Koordynator projektu - zarządzanie projektem, Główny księgowy PCPR - nadzór nad projektem od strony księgowej, Pracownik ds. księgowych - prowadzenie wyodrębnionej księgowości projektu, Pracownik administracyjno - biurowy - obsługi projektu oraz wsparcie pracy koordynatora, Pracownik ds. wniosków o płatność, sprawozdawczość,

22 KADRA: Doradca ds. osób niepełnosprawnych - prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla niepełnosprawnych uczestników, Doradcy zawodowi – indywidualne wsparcia zawodowe, Pracownicy socjalni - 4 osoby zajmujące się osobami usamodzielniającymi się na podstawie indywidualnych planów usamodzielnienia, Psycholog - prowadzenie wsparcia i poradnictwa psychologicznego, Pedagog - współpraca z pracownikami socjalnymi i prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa,

23 Zapraszamy na stronę www projektu: www.skrzydlapowiatu.tarnogorski.pl

24 Serdecznie dziękujemy za uwagę! Pracownicy PCPR


Pobierz ppt "Skrzydła Powiatu - Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Projekt współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google