Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Michał Cichocki Kierownik Zespołu Projektowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Michał Cichocki Kierownik Zespołu Projektowego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Michał Cichocki Kierownik Zespołu Projektowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... PODSTAWOWE INFORMACJE..................................... Nazwa projekt: Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie (PAW) Priorytet: POKL 7.1.1 Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Okres realizacji: Planowany: 1 maja 2008 -31 grudnia 2013 Faktyczny: 1 czerwca 2008 r. – pierwsze działania w projekcie 1 lipca 2008 r. – podpisany pierwszy kontrakt 10 lipca 2008 r. – podpisana umowa z WUP

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... PODSTAWOWE INFORMACJE..................................... Budżet na 2008 rok: 2 899 021,05 zł Kwota na realizację zadania Aktywna integracja: 1 965 145 zł Planowana ilość uczestników: 455 osób, w tym: 150 osób niepełnosprawnych 60 osób uczących się (wychowanków zastępczych form opieki) Zespół: obsługa projektu: 3 osoby (kierownik, zastępca, obsługa finansowa) pracownicy socjalni: 47 osób (zadanie dodatkowe) stanowiska pomocnicze: 5 osób (umowa zlecenie)

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... PODSTAWOWE INFORMACJE..................................... Planowane rezultaty: Ilość osób, które zostaną objęte kontraktami socjalnymi: 455 osób. Ilość osób, które ukończą kontrakty socjalne: 360 osób. Ilość osób, które osiągną cele zawarte w kontraktach: 220 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji zawodowej: 120 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji edukacyjnej: 240 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji zdrowotnej: 250 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji społecznej: 300 osób.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... STAN REALIZACJI (na dzień 30 września 2008 roku).............................. Liczba podpisanych i realizowanych kontraktów: 309. Najczęściej realizowane instrumenty: Aktywizacja zawodowa: Indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (CIS) Poradnictwo zawodowe Szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy Wsparcie asystenta społeczno zawodowy Wsparcie trenera pracy Aktywizacja zdrowotna Badania lekarskie w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia Terapia psychologiczna (w tym terapia rodzinna i terapia uzależnień) Rehabilitacja

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... STAN REALIZACJI (na dzień 30 września 2008 roku).............................. Najczęściej realizowane instrumenty (cd.): Aktywizacja edukacyjna: Poradnictwo edukacyjne Uzupełnienie wykształcenia szkoły średnie szkoły policealne przygotowanie do egzaminów Kształcenie ustawiczne: kursy komputerowe praw jazdy (kat b) kursy języków obcych Kursy i szkolenia zawodowe

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... STAN REALIZACJI (na dzień 30 września 2008 roku).............................. Najczęściej realizowane instrumenty (cd.): Aktywizacja społeczna: Poradnictwo w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty w zakresie rozwijania umiejętności osobistych. Warsztaty motywacyjne. Uczestnictwo w zajęciach grup wsparcia oraz w zajęciach grup samokształceniowych.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... TRUDNOŚCI W REALIZACJI....................................... Związane ze współpracą z IP (Wojewódzki Urząd Pracy) Opóźnienia w podpisaniu umowy. Rozbieżności w interpretacji Zasad… i Wytycznych w sprawie kwalifikowalności… przez poszczególne IP. np. w sprawie możliwości (lub jej braku) współfinansowania wynagrodzenia pracownika socjalnego oddelegowane do realizacji zadań związanych z projektem za środków EFS. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć podnoszonych problemów. np. w sprawie faktycznej wielkości wymaganego wkładu własnego w sytuacji nie wykorzystania przez Ośrodek całości przyznanej dotacji rozwojowej. Traktowanie przez IP katalogu instrumentów zawartego w Zasadach…. jako katalogu zamkniętego.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... TRUDNOŚCI W REALIZACJI....................................... Inne trudności, związane z: kwalifikowalonością beneficjentów ograniczenie projektu do grupy osób pozostających bez zatrudnienia (pełnoletni wychowankowie zastępczych form opieki, osoby zatrudnione w rezultacie uczestnictwa w projekcie, wymagające wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia. stosowaniem procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych presja czasu, trudności w przedmiotowej kategoryzacji poszczególnych usług (np. doradztwo, CISy). nakładaniem się zadań w projektach systemowych OPS i PUP.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... PROPOZYCJE ZMIAN............................................ Poszerzenie grupy docelowej np. o: osoby zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, których dochód nie pozwala na samodzielne zaspokojenie potrzeb życiowych, osoby zatrudnione – kontynuujące działania w projekcie (w ograniczonym dostępie do instrumentów), dzieci i młodzież pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym rodziny w kryzysie.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... PROPOZYCJE ZMIAN............................................ Modyfikacja katalogu instrumentów zawartego w Zasadach… umożliwienie finansowania opłat związanych z nauką na studiach wyższych, umożliwienie finansowania opłat związanych z nauką na poziomie podyplomowym, umożliwienie finansowania korepetycji wspierających naukę szkolną, zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym, rozszerzenie możliwości finansowania usług zdrowotnych, w tym: badań specjalistycznych, zabiegów stomatologicznych.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE...... PROPOZYCJE ZMIAN............................................ Umożliwienie współfinansowania wynagrodzenia pracownika socjalnego oddelegowanego do realizacji zadań w projekcie ze środków EFS. Określenie innego niż zlecenie wykonania usługi sposobu finansowania uczestnictwa w zajęciach CIS prowadzonego przez organizacje pozarządowe.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE................................................................... DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu paw@mopr.poznan.pl...................................................................


Pobierz ppt "Projekt POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Michał Cichocki Kierownik Zespołu Projektowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google