Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE” Miejski Ośrodek Pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE” Miejski Ośrodek Pomocy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Michał Cichocki Kierownik Zespołu Projektowego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWOWE INFORMACJE Nazwa projekt: „Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie” (PAW) Priorytet: POKL 7.1.1 Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Okres realizacji: Planowany: 1 maja grudnia 2013 Faktyczny: 1 czerwca 2008 r. – pierwsze działania w projekcie 1 lipca 2008 r. – podpisany pierwszy kontrakt 10 lipca 2008 r. – podpisana umowa z WUP Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWOWE INFORMACJE Budżet na 2008 rok: ,05 zł Kwota na realizację zadania Aktywna integracja: zł Planowana ilość uczestników: 455 osób, w tym: 150 osób niepełnosprawnych 60 osób uczących się (wychowanków zastępczych form opieki) Zespół: obsługa projektu: 3 osoby (kierownik, zastępca, obsługa finansowa) pracownicy socjalni: 47 osób (zadanie dodatkowe) stanowiska pomocnicze: 5 osób (umowa zlecenie) Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWOWE INFORMACJE Planowane rezultaty: Ilość osób, które zostaną objęte kontraktami socjalnymi: 455 osób. Ilość osób, które ukończą kontrakty socjalne: 360 osób. Ilość osób, które osiągną cele zawarte w kontraktach: 220 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji zawodowej: 120 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji edukacyjnej: 240 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji zdrowotnej: 250 osób. Ilość osób, które zostaną objęte inst. aktywizacji społecznej: 300 osób. Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STAN REALIZACJI (na dzień 30 września 2008 roku) Liczba podpisanych i realizowanych kontraktów: 309. Najczęściej realizowane instrumenty: Aktywizacja zawodowa: Indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (CIS) Poradnictwo zawodowe Szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy Wsparcie asystenta społeczno zawodowy Wsparcie trenera pracy Aktywizacja zdrowotna Badania lekarskie w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia Terapia psychologiczna (w tym terapia rodzinna i terapia uzależnień) Rehabilitacja Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STAN REALIZACJI (na dzień 30 września 2008 roku) Najczęściej realizowane instrumenty (cd.): Aktywizacja edukacyjna: Poradnictwo edukacyjne Uzupełnienie wykształcenia szkoły średnie szkoły policealne przygotowanie do egzaminów Kształcenie ustawiczne: kursy komputerowe praw jazdy (kat b) kursy języków obcych Kursy i szkolenia zawodowe Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STAN REALIZACJI (na dzień 30 września 2008 roku) Najczęściej realizowane instrumenty (cd.): Aktywizacja społeczna: Poradnictwo w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty w zakresie rozwijania umiejętności osobistych. Warsztaty motywacyjne. Uczestnictwo w zajęciach grup wsparcia oraz w zajęciach grup samokształceniowych. Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRUDNOŚCI W REALIZACJI Związane ze współpracą z IP (Wojewódzki Urząd Pracy) Opóźnienia w podpisaniu umowy. Rozbieżności w interpretacji „Zasad…” i „Wytycznych w sprawie kwalifikowalności…” przez poszczególne IP. np. w sprawie możliwości (lub jej braku) współfinansowania wynagrodzenia pracownika socjalnego oddelegowane do realizacji zadań związanych z projektem za środków EFS. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć podnoszonych problemów. np. w sprawie faktycznej wielkości wymaganego wkładu własnego w sytuacji nie wykorzystania przez Ośrodek całości przyznanej dotacji rozwojowej. Traktowanie przez IP katalogu instrumentów zawartego w „Zasadach…. jako katalogu zamkniętego. Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRUDNOŚCI W REALIZACJI Inne trudności, związane z: kwalifikowalonością beneficjentów ograniczenie projektu do grupy osób pozostających bez zatrudnienia (pełnoletni wychowankowie zastępczych form opieki, osoby zatrudnione w rezultacie uczestnictwa w projekcie, wymagające wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia. stosowaniem procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych presja czasu, trudności w przedmiotowej kategoryzacji poszczególnych usług (np. doradztwo, CISy). nakładaniem się zadań w projektach systemowych OPS i PUP. Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROPOZYCJE ZMIAN Poszerzenie grupy docelowej np. o: osoby zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, których dochód nie pozwala na samodzielne zaspokojenie potrzeb życiowych, osoby zatrudnione – kontynuujące działania w projekcie (w ograniczonym dostępie do instrumentów), dzieci i młodzież pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym rodziny w kryzysie. Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROPOZYCJE ZMIAN Modyfikacja katalogu instrumentów zawartego w „Zasadach…” umożliwienie finansowania opłat związanych z nauką na studiach wyższych, umożliwienie finansowania opłat związanych z nauką na poziomie podyplomowym, umożliwienie finansowania korepetycji wspierających naukę szkolną, zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym, rozszerzenie możliwości finansowania usług zdrowotnych, w tym: badań specjalistycznych, zabiegów stomatologicznych. Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROPOZYCJE ZMIAN Umożliwienie współfinansowania wynagrodzenia pracownika socjalnego oddelegowanego do realizacji zadań w projekcie ze środków EFS. Określenie innego niż zlecenie wykonania usługi sposobu finansowania uczestnictwa w zajęciach CIS prowadzonego przez organizacje pozarządowe. Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE”


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE” Miejski Ośrodek Pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google