Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Klub Integracji Społecznej w Śremie ul. Okulickiego 3 63 – 100 Śrem tel Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” Opracowanie: Maria Świdurska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

2 Partnerzy programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej Urząd Miejski w Śremie Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Ośrodek Pomocy Społecznej

3 Cele działań PROWADZENIE DŁUGOFALOWYCH I WSZECHSTRONNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, KORZYSTAJĄCYCH Z RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGRANICZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE TYCH OSÓB DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POWROTU NA RYNEK PRACY

4 LEGITYMUJĄCYCH SIĘ WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM I ŚREDNIM OGÓLNYM,
ADRESACI PROGRAMU 40 OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE POWYŻEJ 24 MIESIĘCY, LEGITYMUJĄCYCH SIĘ WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM I ŚREDNIM OGÓLNYM, W WIEKU OD 35 DO 45 LAT,

5 Uczestnik Klubu jest zobowiązany do:
poszanowania godności ludzkiej i tolerancji, 2. poufności i ochrony danych osobistych uczestników, 3. współpracy i współdziałania, 4. życzliwości i wzajemnej akceptacji, 5. wzajemnej pomocy.

6 Realizacja programu rozpoczęła się 11 września 2006r.
Zajęcia odbywają się będą od poniedziałku do piątku w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie. Planuje się udział mak. 40 osób / liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób. Program realizowany będzie do 15 grudnia 2006r. Działalnością Klubu kieruje Koordynator Klubu Integracji Społecznej. Uczestnicy zajęć korzystają z posiłku. Klub działa na podstawie „Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej w Śremie”.

7 W trakcie realizacji zajęć w Klubie Integracji Społecznej
uczestnikom programu zapewniamy: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, materiały informacyjne w formie elektronicznej, prasy, literatury, artykułów piśmienniczych, zasobów informatycznych. Na zakończenie programu uczestnicy otrzymują „Certyfikat uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej”

8 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
Reintegracja zawodowa czyli odbudowywanie i podtrzymywanie u osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

9 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
Reintegracja społeczna czyli odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w zajęciach Klubu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

10 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ / PROGRAM DLA 1 GRUPY /
AKTYWIZACJA ZAWODOWA – ŁĄCZNIE 40 GODZIN warsztaty aktywizacji zawodowej – łącznie godzin 30 godzin / 5 bloków tematycznych po 6 godzin / Diagnoza i ocena predyspozycji zawodowych Metody poszukiwania pracy Przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych Autoprezentacja Rozmowa rekrutacyjna Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym łącznie 10 godzin

11 PSYCHOEDUAKCJA - ŁĄCZNIE 46 GODZIN
Warsztaty psychoeduakcyjne - łącznie 36 godzin / 6 bloków tematycznych po 6 godzin / Poczucie własnej wartości Rozwój osobowości Kształtowanie technik komunikacji Twórcze rozwiązywanie problemów Umiejętności radzenia sobie ze stresem Motywacja – sojusznik w poszukiwaniu zatrudnienia Indywidualne konsultacje z psychologiem łącznie 10 godzin

12 WARSZTATY EDUKACYJNE – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Cele życiowe i sposoby ich realizacji Wyznaczanie sobie celów życiowych Potrzeby życiowe i określenie ich stopnia ważności Zdrowy styl życia Rozbudzanie potrzeb kulturalnych Aktywne i konstruktywne spędzanie czasu wolnego Umiejętność korzystania ze wsparcia instytucjonalnego Aktywna i odpowiedzialna postawa w środowisku lokalnym Podstawowe aspekty prawne – uprawnienia związane z pozostawaniem bez pracy, prawo pracy

13 Indywidualne konsultacje z Koordynatorem Klubu:
zdiagnozowanie potrzeb i możliwości uczestników, opracowanie indywidualnego programu – łącznie 5-6 godzin dla każdego uczestnika

14 Grupowe formy wsparcia – 4 sesje – wzajemne wsparcie emocjonalne,
wymiana doświadczeń, usprawnienie relacji interpersonalnych

15 Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe –
podstawowy kurs w zakresie obsługi komputera i internetu – łącznie 15 godzin

16 Zakres wykonywanych działań na stanowisku
Koordynator klubu Integracji Społecznej w Śremie Koordynacja zadań związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, Organizowanie grup edukacyjno – wspierających dla osób bezrobotnych, Organizowanie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy doradcy zawodowego, Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, Obsługa administracyjno – biurowa programu, Nadzorowanie działania grup wsparcia Ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników KIZ

17 Usytuowanie Klubu w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie:
Sekcja Pracowników Socjalnych Klub Integracji Społecznej Sekcje wspierające działalność Klubu: Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna

18 Partnerzy zewnętrzni:
psycholog, doradca zawodowy, informatyk, wolontariusze

19 Rejestr uczestników i potwierdzenie uczestnictwa Program szkolenia –
Dokumentacja: Rejestr uczestników i potwierdzenie uczestnictwa Program szkolenia – cel, zawartość merytoryczna, forma, informacje o osobach prowadzących, indywidualne materiały szkoleniowe, Certyfikat o ukończonym szkoleniu, Ewaluacja szkolenia

20 Obowiązki Uczestnika Klubu:
Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej przez co najmniej 6 godzin dziennie. W ramach reintegracji zawodowej każdy Uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu aktywizacji zawodowej i udziału w kursach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

21 Obowiązki Uczestnika Klubu:
W celu kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i zaspakajania potrzeb własnym staraniem, Uczestnik Klubu jest zobowiązany do realizacji programu reintegracji społecznej obejmującego warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty edukacyjne z zakresu rozwoju umiejętności społecznych. Uczestnik Klubu może na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w grupach wsparcia.


Pobierz ppt "Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google