Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT KONKURSOWY MIEJSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT KONKURSOWY MIEJSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT KONKURSOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU 1

2 pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (IP II) a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nr umowy UDA-POKL. 07.02.01-04-036/09-00 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 10 listopada 2009 roku Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 2

3 Na realizację projektu ośrodek pozyskał środki finansowe w wysokości 472.552,34 zł co stanowi 100 % całkowitych wydatków. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01 grudzień 2009 r. – 30 grudzień 2011 r. 3

4 Diagnoza problemu: W 2008 roku z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu skorzystało 6018 rodzin o łącznej liczbie członków 14056. Stanowiło to ok.14% wszystkich mieszkańców Grudziądza. Powody objęcia wsparciem: ubóstwo - 4563 rodzin bezrobocie – 3666 rodzin niepełnosprawność – 1802 rodzin bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 1576 rodzin 4

5 Potrzeba realizacji projektu: Analiza lokalnego rynku pracy potwierdza trudniejszą sytuację kobiet aniżeli mężczyzn, dlatego też część planowanych działań skierowana jest wyłącznie do kobiet w celu zwiększenia ich aktywności i mobilności do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Bezrobocie jest nie tylko indywidualnym problemem osoby nim dotkniętej, ale wpływa również na funkcjonowanie rodziny. Z obserwacji pracowników socjalnych wynika, iż zarówno kobiety jak i mężczyzn objętych wsparciem cechuje często bierność postaw życiowych, dziedziczona bądź wyuczona niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, co powoduje nakładanie się na siebie różnego rodzaju trudności i niewłaściwe funkcjonowanie. 5

6 Zidentyfikowane potrzeby podopiecznych, nieumiejętność radzenia sobie z problemami dnia codziennego, trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy skłoniły nas do podjęcia profesjonalnych działań zmierzających do niwelowania negatywnych skutków w/w zjawisk. 6

7 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizujące. CELE SZCZEGÓŁOWE podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej kobiet poprawa wizerunku rodziny umocnienie więzi rodzinnej i kształtowanie pozytywnych postaw w relacji między rodzicami a dziećmi wyrównywanie szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym promowanie zdrowego stylu życia i wartości rodziny 7

8 GRUPA DOCELOWA Grupę docelową w projekcie stanowi łącznie 60 kobiet: niezatrudnionych (bezrobotnych) wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Ponadto działaniami w ramach projektu jest objęte najbliższe otoczenie kobiet, tj. członkowie rodziny. 8

9 Wybór grupy beneficjentek ostatecznych każdorazowo dokonywany jest z uwzględnieniem ich długotrwałego bezrobocia, niskich kwalifikacji zawodowych, ilości występujących w rodzinie trudności. Uczestniczki są podzielone na 4 grupy- A, B, C, D w każdej grupie po 15 kobiet: grupa A – realizowane działania w okresie II-VII 2010 r. grupa B – planowane działania w okresie VIII-XII 2010 r. grupa C – planowane działania w okresie II-VI 2011 r. grupa D – planowane działania w okresie VII-XI 2011 r. 9

10 Planowane formy wsparcia usługi społeczne (wsparcie asystenta rodziny) trening kompetencji społecznych usługi psychologiczne – poradnictwo indywidualne usługi wspierające – doradztwo zawodowe organizacja czasu wolnego (jednodniowa wycieczka poprzedzona zakupem wyposażenia niezbędnego do udziału dzieci w wycieczce) usługi fryzjerskie, kosmetyczne i zdrowotne 10

11 Indywidualne wsparcie asystenta rodzinnego służy rozwojowi kompetencji rodziców jak i dzieci, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzeniu w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań. 11

12 Praca asystenta z rodziną trwa przez okres 5 miesięcy, 2 godziny tygodniowo. Obejmuje: zawarcie kontraktu socjalnego diagnozę środowiska oraz opracowanie planu działania pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych kierowanie procesem zmiany postaw życiowych wszystkich jej członków pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie m. in. dbania o zdrowie, gospodarowania budżetem domowym, pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej 12

13 Przewidywane rezultaty twarde projektu: zrealizowanie 60 kontraktów socjalnych ukończenie projektu przez 45 kobiet zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką ukończenie przez 45 kobiet treningu kompetencji społecznych opracowanie dla 45 kobiet IPD w ramach doradztwa zawodowego ukończenie przez 45 beneficjentek poradnictwa psychologicznego indywidualnego uczestnictwo 45 rodzin w jednodniowej wycieczce promocja projektu: - upowszechnienie informacji o projekcie w mediach - wydanie 60 uczestniczkom projektu materiałów promocyjnych skorzystanie przez 50 rodzin z usług mających na celu poprawę wizerunku oraz zdrowia rodziny 13

14 Przewidywane rezultaty miękkie projektu : wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia i aspiracji zawodowych kobiet- 70% nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych przez beneficjentki- 80% umiejętne gospodarowanie czasem wolnym i własnymi zasobami 60% zniwelowanie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego 50% wzrost samooceny, poczucia własnej wartości i wiary we własne siły zarówno u kobiet jak i mężczyzn 70% poprawa relacji pomiędzy członkami rodziny 60% nabycie przez wszystkich członków rodziny objętych działaniami umiejętności pełnienia określonych ról społecznych- 50% wzrost świadomości wartości rodziny oraz potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia 60% poprawa wizerunku beneficjentów - 70% 14

15 Pomiaru rezultatów dokonają: - psycholog (narzędzie: opinia) - doradca zawodowy (narzędzie: Indywidualny Plan Działania) - osoba prowadząca trening kompetencji społecznych (narzędzie: ankieta) - asystent rodziny (narzędzie: miesięczne sprawozdanie z działalności asystenta) 15

16 16

17 Kadra zarządzająca projektem: Koordynator projektu Asystent koordynatora projektu do spraw zasobów ludzkich Asystent koordynatora do spraw promocji projektu i spotkań integracyjnych Księgowa 17

18 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18


Pobierz ppt "CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT KONKURSOWY MIEJSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google