Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje zebrane w oparciu o dokumenty szkolne i wywiad z panem Eugeniuszem Andrzejem Grajdkiem – emerytowanym dyrektorem naszej szko ł y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje zebrane w oparciu o dokumenty szkolne i wywiad z panem Eugeniuszem Andrzejem Grajdkiem – emerytowanym dyrektorem naszej szko ł y."— Zapis prezentacji:

1 Informacje zebrane w oparciu o dokumenty szkolne i wywiad z panem Eugeniuszem Andrzejem Grajdkiem – emerytowanym dyrektorem naszej szko ł y.

2

3

4 1 wrze ś nia 1959 roku - uroczyste otwarcie nowej szko ł y, w której dyrektorem jest pan Józef Zubrzycki, stycze ń 1964 - stanowisko dyrektora obejmuje pan Józef Derda, rok szkolny 1967/68 - zako ń czenie prac przy modernizacji boiska szkolnego 4 maja 1969 - nadanie szkole imienia Marii Sk ł odowskiej - Curie 14 pa ź dziernik 1973 - ufundowanie szkole sztandaru przez Hut ę Ma ł apanew w Ozimku wrzesie ń 1975 - dyrektorem zostaje pani Ewa Wrona, 15 sierpnia 1985 - stanowisko dyrektora obejmuje pan Eugeniusz Grajdek. 3 wrze ś nia 2007 - dyrektorem zostaje pani Danuta K ł ysi ń ska.

5

6 Dowiedzieli ś my si ę, ż e najpierw by ł o 8 klas. Szko łę podzielono tak ż e na 3 budynki, z nast ę puj ą cym podzia ł em: w pierwszym budynku ( przy ulicy Cz ę stochowskiej) by ł y klasy 1, 2, w drugim( tzw. warsztaty szkolne) klasy 3, 4, 5, a w trzecim ( tu, gdzie uczymy si ę obecnie) 6, 7 i 8. Uczniów by ł o wtedy a ż 1540, a nauczycieli oko ł o 90! Klasy liczy ł y do 35 uczniów. Teraz mamy tylko klasy A i B, a wtedy by ł y A, B, C, D, E, F, G, a ż do H.

7

8 Wi ę cej informacji mo ż na uzyska ć s ł uchaj ą c nagrania ze spotkania z panem Eugeniuszem Andrzejem Grajdkiem, które odby ł o si ę w naszej szkole 18 lutego 2010 roku.


Pobierz ppt "Informacje zebrane w oparciu o dokumenty szkolne i wywiad z panem Eugeniuszem Andrzejem Grajdkiem – emerytowanym dyrektorem naszej szko ł y."

Podobne prezentacje


Reklamy Google